Piektdiena, 23. Oktobris, 2020. Daina, Dainida, Dainis

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

AKTUĀLI


19.10.2020.


21.09.2020.

 

Atbalsta personas pakalpojums individuāla budžeta izmēģinājumprojektā

 

Individuālā budžeta modeļa* (turpmāk - IBM) ietvaros cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem var saņemt dažādus sociālos pakalpojumus, to skaitā arī atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojumu.

 

Atbalsta personas pakalpojums tiek izstrādāts Labklājības ministrijas projekta ietvaros ar Eiropas Sociāla fonda līdzfinansējumu.  Atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojekts tika īstenots no 01.02.2018. līdz 30.11.2019., un šobrīd turpinās pakalpojuma izstrāde. Lai arī pakalpojuma izstrāde vēl nav noslēgusies, ņemot vērā pozitīvos rezultātus un pieprasījumu pēc šī pakalpojuma, tika nolemts, ka arī IBM izmēģinājumprojektā cilvēkiem būs iespēja saņemt šo pakalpojumu.

 

Bauskas novada pašvaldībā no 10 izmēģinājumprojekta dalībniekiem atbalsta personas pakalpojumu saņem  8 cilvēki.

 

Atbalsta personas pakalpojuma mērķis ir radīt alternatīvu risinājumu rīcībspējas ierobežošanai saskaņā ar ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām. Atbalsta persona nenodrošina aprūpi vai asistēšanu, kā to dara, piemēram, aprūpētājs vai pavadonis.  Atbalsta persona palīdz cilvēkam pieņemt svarīgus lēmumus dažādās dzīves jomās, neierobežojot cilvēka rīcībspēju.

 

Atbalstu lēmumu pieņemšanā nodrošina šādās jomās:

1.) Tiesību un interešu aizstāvības jomāatbalsta sniegšana cilvēkam, lai tas precīzāk izprastu savas tiesības un pienākumus, seku izskaidrošana, atbalsta sniegšana tiesību un interešu pārstāvībā dažādās iestādēs.

2.) Finanšu jomāpiemēram, budžeta plānošanā un lēmumu pieņemšanā par nepieciešamajiem pirkumiem.

3.) Ikdienas dzīves jomāpiemēram, atbalsts lēmumu pieņemšanā par pašaprūpes jautājumiem, izglītības iegūšanā, nodarbinātības jautājumu risināšanā.

4.) Veselības aprūpes jomā - līdz ārsta kabinetam.

5.) Sociālās aprūpes jomāatbalsts lēmumu pieņemšanā, lai persona saņemtu sociālos pakalpojumus, motivēšana izmantot esošos pakalpojumus savu sociālo problēmu risināšanai.

6.) Atbalsta loka veidošanāpiemēram, atbalsta sniegšana jaunu draugu un paziņu meklēšanā, palīdzot atrast interešu izglītības un brīvā laika pavadīšanas iespējas.

*IBM izmēģinājumprojektu īsteno Labklājības ministrija sadarbībā ar pašvaldībām, izmantojot Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu.

 

Dita Čekša,
Individuālā budžeta modeļa izmēģinājumprojekta sociālais darbinieks


17.06.2020.

Individuālā budžeta modeļa izmēģinājumprojekta pakalpojumu pieejamība

 

Ārkārtas situācija valstī ir ietekmējusi arī sociālo pakalpojumu nodrošināšanu personām ar garīga rakstura traucējumiem Individuālā budžeta modeļa izmēģinājumprojektā, kuru īsteno Labklājības ministrija sadarbībā ar pašvaldībām ar Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu.

Tās laikā izmēģinājumprojekta dalībniekiem Bauskas novada pašvaldībā nebija iespējams saņemt Dienas aprūpes centra pakalpojumu, rehabilitācijas pakalpojumus (fizioterapija, ergoterapija u.c.), atbalsta grupu nodarbības dabiskajam atbalsta lokam – vecāki, aizbildņi, kuru ģimenē ir pilngadīga persona ar garīga rakstura traucējumiem. Psihologa pakalpojums tika nodrošināts vienojoties ar pakalpojuma saņēmēju ievērojot visus piesardzības pasākumus.Tika rasts labs risinājums mūzikas terapijas un psihologa pakalpojuma nodrošināšanai, kuru bija iespēja nodrošināt attālināti.

Kopumā var secināt, ka šis periods “pārdzīvots” veiksmīgi, jo neviens dalībnieks nav nonācis krīzes situācijā sociālo pakalpojumu trūkuma dēļ. Gadījumos, kad tie bija vitāli nepieciešami, tika rasts risinājums to nodrošināšanai. 

Lai arī 10. jūnijā beidzās izsludinātā ārkārtējā situācija valstī, jāturpina ievērot noteiktus ierobežojumus un piesardzības pasākumus. Zināma piesardzība vēl ir jūtama arī no pašu dalībnieku puses. 

Pašvaldībā izmēģinājumprojekta ietvaros jūnijā atsāka nodrošināt Dienas aprūpes centra pakalpojumu, grupu nodarbības dabiskajam atbalsta lokam un rehabilitācijas pakalpojumus, pamazām atgriežoties pie ierastā ritma, un nodrošinot pakalpojumus, kuri nepieciešami dalībniekiem izvirzīto mērķu sasniegšanai.

Dita Čekša,
Individuālā budžeta modeļa izmēģinājumprojekta sociālais darbinieks


10.06.2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


29.04.2020.

 

Deinstitucionalizācijas procesā paveiktais un aktuālais Zemgales reģionā

 

Lai izvērtētu, kā kopumā sokas ar deinstitucionalizāciju (DI) Zemgalē, 2020. gada sākumā veikts Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.- 2020. īstenošanas progresa izvērtējums, kurā apkopota aktuālā informācija par projekta ieviešanas progresu un mūsu sadarbības partneru – Zemgales pašvaldību sasniegtajiem rezultātiem ESF projekta “Atver sirdi Zemgalē” ieviešanā. Projektā no 22 Zemgales reģiona pašvaldībām ir iesaistījusies 21 pašvaldība.

 

Izvērtējumā sniegta aktuālā informācija par mērķgrupu personu skaitu pašvaldībās un projekta ietvaros izvērtēto personu skaitu; aprakstīts, kādi sabiedrībā balstīti pakalpojumi jau ir pieejami pašvaldībās un kādi projekta ietvaros tiks veidoti; atspoguļota pašvaldību savstarpējā komunikācija, kādus pakalpojumus tās gatavas piedāvāt citām pašvaldībām un kādus gatavas pirkt; detalizēti uzskaitīti līdz šim no ESF projekta līdzekļiem Zemgales pašvaldībām kompensētie izdevumi par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu projekta mērķa grupām.

 

Zemgales plānošanas reģionā kopumā, uz 2019. gada beigām, dzīvo 2456 personas ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), kam sakarā ar garīga rakstura traucējumiem ir noteikta I vai II invaliditātes grupa, no tām 857 personas atrodas ilgstošās valsts sociālās aprūpes institūcijās. Projekta ietvaros veikta izvērtēšana un sastādīti individuāli atbalsta plāni 386 personām ar GRT, tai skaitā 127 personām, kas dzīvo institūcijās. Ģimenēs dzīvo 1028 bērni ar funkcionāliem traucējumiem (FT), 392 no viņiem ir izstrādāti atbalsta plāni. Bērnu sociālās aprūpes institūcijās dzīvo 125 bērni, kas palikuši bez vecāku gādības.

 

No 2016. līdz 2019. gadam (ieskaitot), par sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanu augstākminētajām mērķgrupām, Zemgales pašvaldībām kompensēti līdzekļi 546 380 EUR apmērā. Biežāk tikuši izmantoti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi – tos izmantojuši 165 pakalpojuma saņēmēji, aprūpes pakalpojums – 65 saņēmēji, speciālistu konsultācijas un individuālo atbalstu – izmantojuši 40 pakalpojuma saņēmēji. Kopā pakalpojumus šobrīd saņem 77 personas ar GRT (aprūpi mājās, speciālistu konsultācijas, atbalsta grupas un grupu nodarbības, dienas aprūpes centra pakalpojumu, grupu dzīvokļa pakalpojumu, specializēto darbnīcu pakalpojumu un īslaicīgo sociālo aprūpi), 220 bērni ar FT (“Atelpas brīža” pakalpojumu, sociālas rehabilitācijas pakalpojumus, aprūpes pakalpojumu) un 120 bērnu ar FT vecāki saņem sociālo rehabilitāciju.

 

Vieni no aktīvākajiem finansējuma apguvējiem, pakalpojumu sniegšanai, līdz šim ir Vecumnieku novads 71 836 EUR, Bauskas novads 66 190 EUR, Dobeles novads 41 460 EUR, savukārt lielajām pilsētām – Jelgavas pilsēta 143 892 EUR, Jēkabpils pilsēta 59 391 EUR apgūti ESF līdzekļi. Pie aktīvākajām pašvaldībām noteikti minams arī Jelgavas novads, kas apguvis 23 056 EUR finansējumu pakalpojumiem un šobrīd jau uzsācis gatavot patstāvīgai dzīvei jaunizveidotajos grupu dzīvokļos 7 klientus ar GRT.

Apmaksāto pakalpojumu skaits mērķa personām pakāpeniski ir pieaudzis, taču nav sasniegts plānotais skaits, kam par iemeslu minams apstāklis, ka pašvaldībās vēl nav izveidoti plānotie sabiedrībā balstītie sociālie pakalpojumi. Šobrīd vidēji par 2 gadiem ir novirzījusies ERAF finansēto projektu un sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide pašvaldībās. Sākotnēji, līdz 2020. gadam iecerēto projektu noslēgums tiek plānots 2022. gadā, atsevišķos gadījumos 2023. gadā.

 

Deinstitucionalizācijas projekti Latvijā (kopā pieci reģionālie projekti), tai skaitā ESF projekts “Atver sirdi Zemgalē” uzsākti 2015. gadā ar mērķi mazināt mērķgrupu personu skaitu, kas saņem institucionālo aprūpi, un radīt šodienas izpratnei piemērotus, sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus cilvēkiem ar GTR, bērniem ar FT un bērniem, kas dzīvo bērnunamos. Lai izstrādātu un ieviestu, pēc iespējas cilvēku vajadzībām pielāgotus sabiedrībā balstītos pakalpojumus, projektā iesaistītas reālas mērķgrupas personas, tām veikts vajadzību izvērtējums un no projekta līdzekļiem tiek apmaksātas sniegto pakalpojumu izmaksas. Šis process tiek īstenots sekojoši – sociālo pakalpojumu piešķir vietējās pašvaldības Sociālais dienests un izmaksas pakalpojumu izmaksu segšanai pašvaldībām tiek kompensētas no ESF līdzekļiem.

 

Projekts Nr. 9.2.2.1./15/I/001 “Atver sirdi Zemgalē” tiek īstenots laika posmā no 2015. gada 1. decembra līdz 2023. gada 31. decembrim ar kopējo budžetu 6 778 348 EUR (ESF finansējums sastāda 85%), tai skaitā projektā iesaistītajām Zemgales pašvaldībām pieejamā summa sabiedrībā balstītu pakalpojumu apmaksai sastāda 4 065 148 EUR.

 

Vienlaikus Zemgales reģiona pašvaldībām līdz 2022. gada beigām no Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidei ir pieejami līdzekļi 8 009 125 EUR apmērā.

 

Pielikumā: Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gada izvērtējums.

 

Uz papildu jautājumiem atbildēs projekta “Atver sirdi Zemgalē” vadītāja Dace strautkalne mob.tāltunis: 28807929 e-pasts: dace.strautkalne@zpr.gov.lv

 

Materiālu sagatavoja 
Ilva Kalnāja, 
projekta “Atver sirdi Zemgalē” komunikāciju speciāliste

 


26.03.2020.

 

Sociālo pakalpojumu saņemšana un nodrošināšana
Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros notiek arī ārkārtas situācijā


Kopš 2019. gada novembra cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem ir iespēja saņemt dažādus sociālos pakalpojumus Individuālā budžeta modeļa izmēģinājumprojektā, kuru īsteno Labklajības ministrija sadarbība ar 10 Latvijas pašvaldībām t.sk. ar Bauskas novada pašvaldību, izmantojot Eiropas Sociāla fonda līdzfinansējumu.

Projekta ietvaros vitāli svarīgo pakalpojumu nodrošināšana turpinās, izvērtējot katru gadījumu individuāli un ievērojot drošības prasības. Tomēr, sociālie darbinieki norāda, ka nereti paši cilvēki nevēlas turpināt saņemt atsevišķus pakalpojumus, jo baidās apmeklēt speciālistu un izvēlas palikt mājās.

Bauskas novada pašvaldībā ir pārtraukts Dienas aprūpes centra pakalpojums un atbalsta grupu nodarbības, pārējie SBS pakalpojumi tiek nodrošināti vienojoties ar pakalpojuma sniedzēju.

Cilvēku vēlme šajā gadījumā tiek respektēta. Jāņem vērā, ka esošajos apstākļos cilvēkiem ir paaugstināts risks izjust trauksmi un no tās izrietošās sekas. Pat, ja cilvēks nevēlas saņemt nevienu pakalpojumu klātienē, iespējama saziņa un konsultēšanās ar savu sociālo darbinieku attālināti. Atbalsta sniegšanu, t.sk attālināti, nodrošina arī atbalsta personas pakalpojuma ietvaros. Atbalsta personas pakalpojumā šāda prakse tika pielietota vēl pirms ārkārtējās situācijas valstī, jo dažkārt tas ir visefektīvākais atbalsta sniegšanas veids. Paredzams, ka ārkārtējās situācijas laikā, šāda atbalsta sniegšanas forma kļūs izplatītāka arī citiem pakalpojumiem.

Iesaistītajām pusēm jābūt gatavām meklēt inovatīvus risinājumus, arī tādus, kādi vēl nav darīti. Galvenais, lai visas iesaistītās puses justos droši un cilvēki saņemtu nepieciešamo atbalstu. Pakalpojumu sniedzēji tiek aicināti sekot aktuālākajām izmaiņām un prasībām. Labklājības ministrijas mājaslapā pieejama aktuālā informācija sociālo pakalpojumu jomā.

 

Dita Čekša,
Individuālā budžeta modeļa izmēģinājumprojekta sociālais darbinieks


23.03.2020.

Sociālā dienesta informācija klientiem valstī noteiktās ārkārtas situācijas laikā

Saskaņā ar Ministru kabineta izsludināto ārkārtas situāciju valstī Covid-19 infekcijas sakarā un atbilstoši Labklājības ministrijas (LM) vadlīnijām Bauskas novada Sociālais dienests piemērojies darbam jaunajos apstākļos, domājot par klientu un arī darbinieku veselību.

Klientu apkalpošana notiek attālināti. Tas nozīmē, ka klienti savus iesniegumus par sociālo palīdzību var iesniegt mutiski, sazinoties pa tālruni ar sociālajiem darbiniekiem pēc dzīvesvietas,  pa e pastu vai elektroniski parakstītus. Atbilstoši LM vadlīnijām, esošajiem klientiem trūcīgas un maznodrošinātas personas statuss tiek automātiski pagarināts līdz 2020. gada 31.maijam. Pie Sociālā dienesta ēkas un pagastu pārvaldēs ir iespēja ielikt dokumentus pastkastītē pie durvīm, dokumenti tiks apstrādāti. Skaidras naudas pabalstu izmaksa nenotiek. Izvērtējot katru gadījumu individuāli, ja tāda nepieciešamība rastos, tiks pieņemts arī individuāls lēmums.

Līdz ārkārtas situācijas beigām nestrādās Higiēnas centrs un Dienas aprūpes centrs. Darbinieki atrodas atvaļinājumos.

Pārējie sociālie darbinieki strādā savās darba vietās un ar viņiem ir iespēja sazināties telefoniski un norunāt individuālu tikšanās formātu, ja nepieciešams. Ģimenes, kurām ir nepietiekoši materiālie resursi, kā arī zemas sociālās prasmes, tiek konsultētas pa telefonu, lai informētu par iespējām saņemt nepieciešamo atbalstu. Kopā ar Bāriņtiesu tiek turēta rūpe par bērniem, kuru ģimenes atbilst riska ģimeņu statusam un kurās līdz šim nav  nodrošinātas bērnu pamatvajadzības.

Vientuļos, vecos cilvēkus, kuriem piešķirts aprūpes mājās pakalpojums līdz šim un arī turpmāk aprūpē Latvijas Sarkanais krusts, kas piegādā arī pārtiku. Tāpat LSK turpina izsniegt pārtikas un citu preču pakas trūcīgajām, maznodrošinātajām un krīzes situācijā nonākušām personām, pēc attiecīgas izziņas uzrādīšanas vai sazinoties ar Sociālo dienestu par izziņas termiņa pagarināšanu.

Turpinās dokumentu noformēšana aprūpes pakalpojuma nodrošināšanai institūcijās klientiem, kuriem tas ir ārkārtēji nepieciešams. Tā kā aprūpes iestādēs spēkā ir  karantīnas noteikumi, pakalpojuma nodrošināšana ir ierobežota.

Sociālais dienests aicina sabiedrību, radiniekus un kaimiņus parūpēties par saviem līdzcilvēkiem. Par tiem, kuriem nav neviena cita, lūdzam informēt Sociālo dienestu. Atgādinām, ka par bērniem, to izglītību un ēdināšanu vispirms atbild vecāki!

Sociālā dienesta vadītāja
Dina Romanovska


20.03.2020.

Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) izziņas derīguma termiņš tiek pagarināts līdz 2020. gada 31. maijam. 
Lasīt vairāk ŠEIT.

 


20.03.2020.

 

Labklājības ministrija informē iedzīvotājus par pārtikas u.c. preču iegādi internetā ar piegādi dzīves vietā.

Barbora.lv 
Barbora šorīt ir izsūtījusi klientiem ziņu, ka ir izstrādāts bezkontakta piegādes algoritms - pārtikas paka tiek atstāta pie durvīm un klientam tiek piezvanīts un pateikts, ka paka piegādāta (šis ir Maxima veikala apkalpotājs). Karti var redzēt ieejot mājas lapā.

Rimi.lv 
Piegāde ir plašākā teritorijā, nekā Barborai, taču joprojām nosegta tikai Rīga un tās tuvums. Karti var redzēt ieejot mājas lapā.

top.lv
Veikals „top" ir paplašinājis piegādes zonas, piedāvājot preču piegādi arī Bauskas novadā. Minimālā pasūtījuma summa ir 20.00 eiro. Piegāde pilsētas robežās 2.00 eiro, ārpus pilsētas 0.50 eiro par katru km.
Tālrunis pasūtījumiem: 28075757, e-pasts: marksmenstop@inbox.lv

Nuko.lv 
Šis interneta veikals nosedz visu Latviju, bezmaksas piegāde iespējama, ja pasūtījuma summa pārsniedz 48.84 eur.

ŠEIT ir pieejams vairāku interneta veikalu apkopojums

 


Arhīvs:


2019.gada aktualitātes


2018.gada aktualitātes


2017.gada aktualitātes


2016.gada aktualitātes


2015.gada aktualitātes