Otrdiena, 19. Oktobris, 2021. Drosma, Drosmis, Elīna

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Attīstība


IZSTRĀDĒ: Ilgtspējīgas attīstības stratēģija un Attīstības programma 2021. – 2027.gadam
 • Bauskas novada pašvaldība uzsāk jaunizveidojamā Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Bauskas novada attīstības programmas 2021.–2027.gadam izstrādi.

   

  Bauskas novada dome 2020. gada 29. oktobrī pieņēma lēmumu „Par jaunizveidojamā Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Bauskas novada attīstības programmas 2021. – 2027.gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevumu apstiprināšanu." (prot. Nr. 22, 20. p.). 

   

  Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes darba uzdevums: ŠEIT. 
  Bauskas novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes darba uzdevums: ŠEIT. 
  Izstrādes process un izpildes termiņi: ŠEIT.

   

  Attīstības plānošanas dokumentu izstrāde tiks uzsākta laika posmā no 2020. gada novembra līdz 2021. gada novembrim.

   

  Mērķis
  Attīstības plānošanas mērķis ir izstrādāt:

  Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, kurā noteikts ilgtermiņa attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, attīstības prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva;
  Bauskas novada attīstības programmu 2021.–2027. gadam, kurā ietverts pašreizējās situācijas analīzes kopsavilkums, tendences un prognozes, rīcību kopums novada ilgtermiņa stratēģisko mērķu un prioritāšu īstenošanai un īstenošanas uzraudzības kārtība.

   

  Sabiedrības līdzdalība
  Aicinām iedzīvotājus un visus interesentus izmantot šādas sabiedrības līdzdalības iespējas:

  1. Viedokļa izteikšana un priekšlikumu iesniegšana par Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Bauskas novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam nākotnes redzējumu;

  2. Piedalīšanās Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Bauskas novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam sabiedriskās apspriešanas pasākumos, tai skaitā sanāksmēs.

   

  Priekšlikumu iesniegšana

  Lūdzam sniegt priekšlikumus līdz 2021. gada 28. februārim, elektroniski sūtot informāciju uz e-pasta adresi planojums@bauska.lv vai rakstiski, adresējot Bauskas novada pašvaldībai Uzvaras ielā 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un e-pastu).

   

  Precizēta informācija

  Precizēta informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām tiks ievietota Bauskas novada pašvaldības mājaslapā http://www.bauska.lv/lv/lidzdaliba/publiska-apspriesana un nosūtīta uz sabiedrības līdzdalības pārstāvja norādīto e-pasta adresi.

   

  Publiskā apspriešana

  Jaunizveidojamā Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Bauskas novada attīstības programmas 2021.–2027. gadam pirmās redakcijas apspriešana notiks saskaņā ar laika grafiku (stratēģija - plānots 2021. gada jūnijs, programma - 2021. gada jūlijs).

   

  Kontaktinformācija

  Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā kontaktpersona un izstrādes vadītāja ir Bauskas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ilze Tijone (ilze.tijone@bauska.lv, tālrunis 20213021).

   

  Sagatavoja:
  Ilze Tijone,
  Bauskas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja 

   

  Turpinās darbs pie  jaunveidotā Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas.

   

  Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes mērķis ir noteikt pašvaldības ilgtermiņa attīstības vīziju, mērķus, prioritātes un kopīgu telpiskās attīstības redzējumu.

  Jaunveidotā Bauskas novada attīstības programma 2021.–2027. gadam būs plānošanas dokuments, kurā tiks noteiktas vidēja termiņa attīstības prioritātes un pasākumu kopums ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai, lai kopīgi attīstītu jaunveidojamā Bauskas novada teritoriju un racionāli ieguldītu pašvaldību budžeta līdzekļus.

  Abu plānošanas dokumentu pirmās redakcijas plānots izstrādāt līdz 2021.gada oktobrim, bet apspriest tās varēs š.g.  novembrī. Savukārt dokumentu gala redakcijas plānots apstiprināt 2022.gada pavasarī.

  Lai apzinātu iedzīvotāju un uzņēmēju vēlmes, vajadzības un redzējumu par novada tālāko attīstību, sabiedrības pārstāvji tiek aicināti līdzdarboties piedaloties:

  • iedzīvotāju un uzņēmēju aptaujās;
  • tematiskajās diskusijās;
  • stratēģiskajā sanaksmē;
  • dokumentu izstrādāto 1.redakciju publiskajā apspriešanā. 

  AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA

  Aicinām piedalīties diskusijās par Bauskas novada vidēja termiņa prioritātēm un tajās iekļautajiem rīcības virzieniem un rīcībām, kā arī citām aktivitātēm, kas būtu jāiekļauj Rīcības un Investīciju plānā.

  Diskusijas plānotas augustā un septembrī, sarunas notiks tiešsaitē Zoom vidē.  Paredzamais diskusiju ilgums par katru nodefinēto prioritāti aptuveni divas stundas. Pirms piedalīties diskusijās, lūdzam iepazīties ar jau notikušo diskusiju materiāliem (zemāk rakstā).

  Diskusijas saturs:

  • Rīcības virzienu noteikšana (diskusija mainot vai papildinot konsultantu priekšlikumu par rīcības virzienu nosaukumiem);
  • Konkrētu rīcību un pasākumu iekļaušana rīcības virzienos (arī investīciju vajadzības).

  Diskusijas rezultāts: Apstiprināti rīcības virzieni katrai vidēja termiņa prioritātei kā arī rīcības plāna un investīciju plānā iekļaujamie priekšlikumi.

  Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādes
  DARBA GRUPU LAIKI

  18. augusts
  10:00 – 12:00
  Zinošs iedzīvotājs /izglītība/ Diskusija
  noslēgusies
  19. augusts
  14:00 – 16:00
  Labklājība visiem /sociālā un veselības joma/ Diskusija
  noslēgusies
  20. augusts
  10:00 – 12:00
  Radoša darbība /kultūra/ Diskusija
  noslēgusies
  3.septembris
  10:00 – 12:00
  Dzīves un darba telpa /infrastruktūra/ Diskusija
  noslēgusies
  7. septembris
  10:00 – 12:00
  Tīra un zaļa vide /vide/ Diskusija
  noslēgusies
  8. septembris
  14:00 – 16:00
  Augoša attīstības vide uzņēmējam /uzņēmējdarbība/ Diskusija
  ​noslēgusies
  9. septembris
  10:00 – 12:00
  Sasniedzams novads un mobils iedzīvotājs /mobilitāte/ Diskusija
  ​noslēgusies
  10. septembris
  10:00 – 12:00
  Pārvaldība un sadarbība Diskusija
  ​noslēgusies

   

  Visām diskusijām tiks izmantota viena Zoom saitehttps://us02web.zoom.us/j/83448781754
  ZOOM sanāksmes ID: 83448781754


  PAVEIKTAIS

  Tematisko darba grupu darbs notika 2021.gada aprīlī – maijā.
  Diskusijas notika tiešsaistē (Zoom platformā) un tajās piedalījās tematisko darba grupu dalībnieki un interesenti.

  Darba grupu norises ietvaros, dalībnieki tika informēti par jomas aktualitātēm kā arī notika diskusijas par jomas izaicinājumiem, vajadzībām, iespējām. Diskusiju dalībnieki vienojās par nākotnes vīziju un definēja nepieciešamās rīcības, lai vīziju sasniegtu. 
  Tabulā apkopoti diskusiju darba materiāli:

  Darba grupa LABKLĀJĪBA

  Norises datums: 14.aprīlis
   

  Prezentācija

  Diskusiju apkopojums

  Vizuālais materiāls

  Bērnu un ģimenes politika; sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība; vienlīdzīgas iespējas, nodarbinātība un sociālā iekļaušana; atstumto ekonomiskā integrācija.

  Darba grupa VESELĪBA

  Norises datums: 20.aprīlis
   

  Prezentācija

  Diskusiju apkopojums

  Vizuālais materiāls

  Veselības aprūpe; veselības veicināšana; aktīva, veselīga novecošanās.

  Darba grupa EKONOMISKĀ ATTĪSTĪBA

  Norises datums: 21.aprīlis
   

  Prezentācija

  Diskusiju apkopojums

  Vizuālais materiāls

  Iedzīvotāji; nodarbinātība; uzņēmējdarbība; tūrisms; rekreācija; investīciju piesaiste un industriālo teritoriju attīstība; pārrobežu sadarbība; ilgtspējīga pārvalde.

  Darba grupa SPORTS

  Norises datums: 28.aprīlis
   

  Prezentācija

  Diskusiju apkopojums

  Vizuālais materiāls

  Sports –tautas sports; bērnu un jauniešu sports; augstu sasniegumu sports; aktīvs dzīvesveids.

  Darba grupa IZGLĪTĪBA

  Norises datums: 28.aprīlis
   

  Prezentācija

  Diskusiju apkopojums

  Vizuālais materiāls

  Izglītības infrastruktūra; pirmsskolas, vispārējā, profesionālā, interešu izglītība; augstākā izglītība; mūžizglītība; jaunatnes politika.

  Darba grupa KULTŪRA

  Norises datums: 29.aprīlis
   

  Prezentācija

  Diskusiju apkopojums

  Vizuālais materiāls

  Kultūras centri; bibliotēkas; muzeji; kultūras mantojuma attīstība; pasākumi un aktivitātes.

  Darba grupa ILGTSPĒJĪGA VIDE
  UN KLIMATNEITRALITĀTE

  Norises datums: 5.maijs
   

  Prezentācija

  Diskusiju apkopojums

  Vizuālais materiāls

  Ūdens; dabas resursi un bioloģiskā daudzveidība; ainava; mežu apsaimniekošana; dabas aizsardzība; īpaši apdraudētas teritorijas; zemes dzīļu aizsardzība; gaisa kvalitāte un troksnis; atkritumu apsaimniekošana; aprites ekonomika; klimata pārmaiņas un energo politika.

  Darba grupa TERITORIJAS
  ATTĪSTĪBA

  Norises datums: 6.maijs
   

  Prezentācija

  Diskusiju apkopojums

  Vizuālais materiāls

  Satiksmes infrastruktūra un organizācija, t.sk. ilgtspējīga mobilitāte; TEN-T infrastruktūra; infrastruktūras objektu „Via Baltica” un „Rail Baltica” ietekme;  sakaru infrastruktūra (digitalizācija); enerģētika (siltumapgāde, gāzes apgāde, energoefektivitāte); ilgtspējīgi mājokļi; ilgtspējīga ūdenssaimniecība; zemes pārvaldība; lauksaimniecība un lauku attīstība. 

  Bauskas novada TELPISKĀS ATTĪSTĪBAS priekšlikumi

  Norises datums: 16.aprīlis

  Priekšlikumi novada centra attīstībai

  Bauskas pilsētas attīstība

  Bauskas pilsētas loma

  Bauskas novada telpiskā attīstība

  LU Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte

  Telpiskās attīstības plānošanas maģistra programma

  Studiju kurss

  Teritorijas plānošana (ĢeogrP031)

  Doc. M.Kalvāne,  dipl. Arhit. G.Lukstiņa

  BAUSKAS VECPILSĒTA

  Industriālās ainavas konceptuālie risinājumi

  Norises datums: 28.maijs

  Post-industriālo teritoriju attīstība Bauskā

  Industriālo teritoriju attīstības koncepcija

  Industriālās ainavas pētījums un  konceptuālie risinājumi

  LLU Vides un būvzinātņu fakultāte

  Ainavu arhitektūras un plānošanas katedra

  Profesionālā maģistru studiju programma

  Studiju kurss:  Industriālo teritoriju plānošana

  Dr.arch. prof. A.Ziemeļniece, Dr. arch. doc U.Īle

  UZŅĒMĒJDARBĪBA

  Norises datums: 6.jūlijs

  Diskusiju apkopjums

  Vizuālais materiāls

  • Uzņēmēju vajadzības infrastruktūras attīstībā un pašvaldības pakalpojumu jomā;
  • lielākās problēmas un izaicinājumi Bauskas novada teritorijā;
  • espējamie risinājumi un priekšlikumi.  

  Ja jums ir kādi priekšlikumi, ko izteikt par jomām, kur jau ir notikušas tiešsaistes darba grupu sanāksmes, lūdzam rakstīt uz e-pastu: planojums@bauska.lv vai Janai Briedei uz e-pastu: jana@jbconsulting.lv.


  Attēlā redzams uzzīmēts portatīvais dators, kurā ar zīmuli tiek aizpildīta anketa un uzraksts baltiem burtiem Aptauja.

  IEDZĪVOTĀJU APTAUJAS REZULTĀTU APKOPOJUMS jaunveidojamā Bauskas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības programmas izstrādes ietvaros.

   

  2021. gada sākumā Bauskas novada pašvaldība, sadarbībā ar  Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadiem, uzsāka darbu pie jaunveidojamā Bauskas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādes (turpmāk - attīstības plānošanas dokumenti). Lai noskaidrotu jaunveidojamā Bauskas novada iedzīvotāju viedokli no 2021. gada 20. aprīļa līdz 20. maijam tika organizēta aptauja.

  Aptaujā piedalījās 549 respondenti un tās aizpildīšana bija anonīma. 
  Aptaujā bija iekļauti 16 jautājumi.
  Aicinājums iedzīvotājiem piedalīties aptaujās tika izplatīts dažādos publiskos komunikācijas kanālos: pašvaldību tīmekļa vietnēs un sociālo tīklu kontos, informatīvajos izdevumos un publiskajā ārtelpā dažādās vietās visu četru novadu teritorijās.

  Iedzīvotāju aptaujas mērķis bija noskaidrot iedzīvotāju viedokli par esošajiem pakalpojumiem novados, jaunveidojamā Bauskas novada attīstības iespējām un esošajām problēmām (Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadā) un to iespējamajiem risinājumiem.

  Pateicamies ikvienam iedzīvotājam un uzņēmējam, kurš  piedalījās aptaujā, aizpildot anketu un sniedzot savu vērtējumu par dzīvi novadā, pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, pašvaldības darbu un novada attīstības iespējām.


  Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildu informācija, lūdzam sazināties,  sūtot e-pastu uz adresi: planojums@bauska.lv

  Plānosim jaunā Bauskas novada attīstību kopā!

  Ilze Tijone
  Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

   

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija
 • llgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā ir noteikts Bauskas novada pašvaldības ilgtermiņa (līdz 25 gadiem) attīstības redzējums.

  Ilgtspējīgas attīstības stratēģija

  Lēmums

   

Attīstības programma SPĒKĀ Bauskas novada Teritorijas plānojums ZAUDĒJIS SPĒKU Bauskas novada teritorijas plānojums 2012.-2023. gadam Detālplānojums RAIL BALTICA
 • Viss par projekta Rail Baltica attīstības virzību https://info.railbaltica.org/ 


  19.11.2020.

  Apgriezienus uzņem Rail Baltic Dienvidu posma plānošana

  Latvijas Dienvidu posms Rails Baltica projekta ietvaros ir posms no Misas līdz Latvijas/Lietuvas robežai. Ir veiksmīgi uzsākta un turpinās šī posma projektēšana. Rail Baltica trases projektēšana Latvijas Dienvidu posmā ir vērtību inženierijas stadijā, kur galvenais uzdevums ir vienoties ar iesaistītajām pusēm par plānoto šķērsojumu novietojumu un to konceptuālu risinājumu. Katra dzelzceļa šķērsojuma detalizēti risinājumi tiks izstrādāti tālākā projekta attīstības fāzē, kad tiks saņemti saistošie tehniskie noteikumi.

  Paralēli šiem procesiem uzsāktas arī sarunas ar Rail Baltic trases skartajiem īpašumu īpašniekiem. Projekta Rail Baltica ieviesējs Latvijā Eiropas Dzelzceļa līnijas 2017. gadā izveidoja Atsavināšanas procesa Konsultatīvo centru Rail Baltica trases skartajiem īpašumiem, lai veiktu atsavināmo īpašumu īpašniekiem nepieciešamo skaidrojošo darbu un tādējādi efektivizētu  procesa norisi. Atsavināšanas process Latvijā tiks veikts kārtās, vispirms atsavinot īpašumus, kas nepieciešami Rail Baltica stacijas izbūvei starptautiskajā lidostā Rīga un Rīgas Centrālās stacijas pārbūvei. 

  Centrā Rail Baltica trases skarto īpašumu īpašnieki var saņemt bezmaksas konsultācijas par atsavināšanas procesu,  par plānoto atsavināmo platību, trases ietekmi uz īpašumu un nosacījumiem, kas nepieciešami taisnīgas atlīdzības saņemšanai. Vairāk par konsultāciju saņemšanas kārtību var lasīt ŠEIT

  Katra īpašuma atsavināšanai tiek piemērota individuāla pieeja. Vairāk par to ŠEIT 

  Prezentāciju par projekta šī brīža virzību skaties ŠEIT. Prezentācijā varēsi iepazīties ne vien ar risinājumiem Rail Baltic Latvijas Dienvidu posma novietojumam, tajā varēsi redzēt arī plānoto Bauskas stacijas atrašanās vietu, vizualizāciju trases šķērsojumam pār Mēmeles upi, kā arī apskatīt perspektīvā autoceļa A67 novietojumu.

  Šajā plānošanas posmā iedzīvotāju viedoklis var būt ļoti būtisks veiksmīgāku risinājumu izvēlei, tādēļ Rail Baltic aicina iedzīvotājus uz sadarbību. Iedzīvotāji tiek aicināti uzdot jautājumus un izteikt priekšlikumus projekta virzītājiem AS „RB Rail", jautājumus par projektu var uzdot arī pašvaldībai, tad tie tiks pārvirzīti AS „RB Rail". 

  Kontakti saziņai ar Rail Baltic komandu: epasts: info@railbaltic.info; informatīvais tālrunis: 22177238, 

  Kontakti saziņai ar pašvaldību: epasts:dome@bauska.lv; tālrunis: 63922238

  Decembrī AS „RB Rail" plāno orgaizēt arī iedzīvotāju tikšanās klātienē, ja vien epidemioloģiskā situācija to atļaus. 

  Vairāk par projektu, vizuālajiem risinājumiem, īpašumu atsavināšanu var lasīt Eiropas dzelzceļa līnijas mājas lapā edzl.lv un projekta oficiālajā tīmekļa vietnē railbaltica.org
   
  Bauskas novada pašvaldības informācija

  6.04.2020.

  Projektēšanas darbi sākas visā Rail Baltica pamata trasē Latvijā

  Rail Baltica projekta kopuzņēmums RB Rail AS Latvijas Satiksmes ministrijas vārdā ir noslēdzis divus līgumus par projektēšanu un projektēšanas uzraudzības pakalpojumiem atlikušajos Rail Baltica pamata trases posmos Latvijā. Abi uzvarētāji tika izraudzīti, pamatojoties uz ekonomiski izdevīgāko piedāvājumu, un piedāvātā cena atbilst šīm aktivitātēm paredzētajam budžetam.

  Pirmā posma projektēšana no Vangažiem līdz Latvijas un Igaunijas valsts robežai tiek uzticēta uzņēmumu apvienībai INECO-ARDANUY. Līguma summa ir EUR 13 523 414,78.

  Otro trases posmu no Misas līdz Latvijas un Lietuvas valsts robežai projektēs uzņēmumu apvienība IDOM, Consulting, Engineering, Architecture S.A.U. Līguma summa ir EUR 6 903 802,5.

  “Esmu gandarīts, ka Rail Baltica projekta ieviešana turpinās arī šajā sarežģītajā periodā. Ir būtiski kāpināt projektēšanas tempus, lai pēc iespējas ātrāk Latvijā varētu uzsākt būvniecības darbus. Aktīvā Rail Baltica būvniecības fāze, kas aizsāksies ar darbiem Rīgas Centrālajā stacijā jau šoruden, būs viens no Latvijas ekonomikas attīstības faktoriem un palīdzēs atgūties no Covid-19 radītajām sekām. Būvniecības darbu sākšanās Latvijā veidos jaunas darba vietas un dos būtisku pienesumu ar celtniecību saistīto nozaru attīstībā,” uzsver Tālis Linkaits, Latvijas Republikas satiksmes ministrs. “Es aicinu visus uzņēmumus aktīvi sekot līdz Rail Baltica attīstībai un piedalīties nākamajos iepirkumos, jo projekta virzība turpinās neatkarīgi no Covid-19 situācijas Eiropā. Projekta ieviesēji strādā tiešsaistes režīmā un darbu izpilde norit saskaņā ar plānoto”.

  “Šodien mēs esam ļoti priecīgi sniegt vēl vienu apstiprinājumu būtiskam progresam Rail Baltica projekta ieviešanā. Abu būvprojektēšanas līgumu parakstīšana nozīmē, ka no šodienas visā Rail Baltica līnijā Latvijā, kā arī pasažieru terminālos Rīgas centrālajā stacijā un lidostā notiek projektēšanas darbi”, stāsta Agnis Driksna, RB Rail AS valdes priekšsēdētājs. “Līdz ar to šobrīd visās trīs Baltijas valstīs kopumā tiek projektēti 643 km no Rail Baltica pamata trases.”

  Izvēlētie darbuzņēmēji būs atbildīgi par lauka izpētēm, vērtību inženieriju, būvprojekta pamatrisinājumu un dzelzceļa sliežu ceļa būvprojekta izstrādi, kā arī autoruzraudzību visā būvniecības laikā.

  Posms no Vangažiem līdz Latvijas un Igaunijas valsts robežai ir garākais projektēšanas posms Latvijā – 94 km garš, un projektēšanas darbi prasīs 30 mēnešus. Atbilstoši sākotnējās izpētes risinājumiem, kas Latvijā tika izstrādāta no 2014.-2016.gadam, šajā posmā tika identificēti šādi infrastruktūras objekti: 13 tilti, 36 ceļu pārvadi, 3 dzelzceļa pārvadi, 119 caurtekas un 3 dzīvnieku pārejas. Posms no Misas līdz Latvijas un Lietuvas robežai ir 45 km garš un projektēšanas darbi prasīs 24 mēnešus. Atbilstoši sākotnējās izpētes risinājumiem šajā posmā ietilpst 4 tilti, 16 ceļu pārvadi, 4 dzelzceļa pārvadi, 54 caurtekas un 1 dzīvnieku pāreja.

  85% no Rail Baltica projektēšanas darbiem nepieciešamā finansējuma nodrošina Eiropas Savienība un 15% – Latvijas valsts budžets. 

  INECO strādā transporta inženierijā un konsultēšanā jau 50 gadus, ieskaitot vairāk nekā 20 gadu pieredzi ātrgaitas dzelzceļa nozarē. Uzņēmums darbojas vairāk nekā 50 valstīs un nodarbina komandu 3000 profesionāļu sastāvā. Kopā ar pieredzējušu inženiertehnisko konsultāciju uzņēmumu ARDANUY, jau tiek strādāts pie tā, lai nodotu Rail Baltica pētījumu Rail Baltica enerģijas apakšsistēmas iepirkuma un ieviešanas stratēģijas izstrāde 2019. gada sākumā. ARDUNAY ir vairāk nekā 20 gadu pieredze šajā jomā, strādājot vairāk nekā 60 valstīs piecos kontinentos.

  IDOM, Consulting, Engineering, Architecture S.A.U. ir vairāk nekā 20 gadu pieredze parasto un ātrgaitas dzelzceļu projektēšanā Eiropā, Amerikā, Tuvajos Austrumos un Āfrikā. Nesen uzņēmums ir iesaistījies ātrgaitas vilcienu projektos Spānijā, Polijā un Zviedrijā. IDOM strādā 3500 cilvēku 45 birojos visā pasaulē. Šobrīd IDOM jau strādā pie Rail Baltica pamattrases būvprojektēšanas divos posmos Igaunijā, divos Lietuvā, kā arī pamattrases posmā caur Rīgu.

  Informācijas avots: http://www.railbaltica.org/lv/projektesanas-darbi-sakas-visa-rail-baltica-pamata-trase-latvija/

  Vides pārraudzības valsts biroja lēmums "Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu"

  Plānošanas dokumenta nosaukums: Lokālplānojums Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam grozījumu izstrādei Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai (turpmāk arī Lokālplānojums)

  Lēmums: Nepiemērot Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru Lokālplānojumam Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam grozījumu izstrādei Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai. 

  Lēmuma pieņemšanas pamatojums: Pamatojoties uz izvērtēto dokumentāciju un faktiem, kā arī šajā lēmumā ietverto faktisko un tiesisko apstākļu izvērtējumu, argumentiem un apsvērumiem, likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 23.2 pantā noteiktajiem stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamības kritērijiem un piemērojot citas iepriekš minētās tiesību normas un lietderības apsvērumus, Birojs atbilstoši Likuma 23.3 panta 1)punktam un, vadoties no lietderības apsvērumiem, secina, ka plānošanas dokumenta īstenošanai nav paredzama tik būtiska vai jauna, iepriekš neizvērtēta negatīva ietekme uz vidi, lai piemērotu Stratēģisko novērtējumu.

   

  27.10.2016.

  Lietuvas pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedriskā apspriešana Bauskā

  Sabiedriskās apspriešanas protokols (27.10.2016., Bauska)

  Atsaucoties uz Lietuvas Republikas Vides ministrijas 2016.gada 4.oktobra paziņojumu Nr.(10-3)-D8-7473, Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk Birojs) informē, ka ir uzsākta Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica posma, kas paredzēts Lietuvas Republikas teritorijā, pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedriskā apspriešana.

  Dzelzceļa infrastruktūras līnija Rail Baltica ir daļa no TEN-T tīkla ziemeļu-dienvidu transporta koridora attīstības ieceres, kas savienotu Baltijas valstis ar Eiropas Savienības dzelzceļa tīklu. Lietuvas un Latvijas robežu dzelzceļa līnija šķērsotu Bauskas novadā.

  Lietuvas pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2016.gada 27.oktobrī, plkst.18.00, Bauskas novada domē, 3.stāvā (Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV 3901).

  Rakstiskus komentārus, ierosinājumus un priekšlikumus var iesniegt Birojā līdz 2016.gada 16.novembrim: vpvb@vpvb.gov.lv vai pa pastu uz Biroja adresi Rīgā, Rūpniecības ielā 23, LV-1045.

  Ar dokumentiem pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma kontekstā var iepazīties Bauskas novada domē un Birojā darba dienās no plkst. 9:00 – 16:00, kā arī Biroja tīmekļa vietnē: http://www.vpvb.gov.lv/lv/ivn/parrobezu-ivn.

  Eiropas standarta dzelzceļa līnijas Kauņa-Lietuvas/Latvijas valsts robeža ietekmes uz vidi novērtējums latviešu valodā ŠEIT.

   

  21.11.2015.

  Bauskā notiks sabiedriskā apspriešana "Rail Baltica" trases novietojumam

  Gatavojoties sabiedriskajai apspriešanai, izpētes veicēji – pilnsabiedrība RB Latvija izstrādājusi rekomendējamo trases variantu, kas ietver labākos novietojuma risinājumus. Dzelzceļa Rail Baltica ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma sabiedriskā apspriešana 15 pašvaldībās, kuras skar trase, norisināsies no 11. novembra līdz 11. decembrim. Lēmuma pieņemšanai par trases novietojumu iedzīvotāju un pašvaldību rīcībā būs visas alternatīvas un visi izstrādātie risinājumi.

  Bauskas novada iedzīvotāji 21. novembrī plkst. 17 aicināti uz sabiedrisko apspriešanu par "Rail Baltica" trases novietojumu. Apspriešana notiks Bauskas 2. vidusskolas zālē, Dārza ielā 9 Bauskā. 

  Kopumā jaunbūvējamā Eiropas sliežu platuma dzelzceļa projekta pētnieki – pilnsabiedrības RB Latvija eksperti 6 mēnešu laikā visā trases garumā, A un B variantiem, kā arī visām alternatīvām izveidojusi tehniskos risinājumus, nosakot dzelzceļa līnijas profilu un trašu aizņemtās teritorijas 60 m platā joslā. Plānošanas gaitā izdevies būtiski samazināt skarto privātīpašumu skaitu - no sākotnējiem 2000 īpašumiem trase skars  mazāk nekā 1000 privātīpašumu. Izpēte ir pierādījusi, ka plānotajam dzelzceļam nav būtiska ietekme uz Natura 2000 teritorijām.

  Ir istrādātas trīs jaunas dzelzceļa trases novietojuma alternatīvas:  Mārupes novadā (C3), Salacgrīvas novada Liepupes pagastā (C4) un Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagastā un Limbažu novada Viļķenes pagastā (C5).

  Informācija par trases alternatīvām ŠEIT.

  Iedzīvotāji no 11. novembra iepazīties ar pilno ziņojumu var ŠEIT.

  Ziņojuma kopsavilkums lasāms ŠEIT.

  Paziņojums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

  no 2015. gada 11. novembra līdz 2015. gada 11. decembrim

  Paziņojums publicēts:
  Laikraksta “Latvijas Avīze” 2015. gada 11. novembra Nr. 216 (5403),
  Laikraksta “Bauskas dzīve” 2015. gada 11. novembra Nr. 128 (10 779),
  Laikraksta “Auseklis” 2015. gada 11. novembra Nr. 128 (9543),
  Laikraksta “Rīgas apriņķa avīze” 2015. gada 10. novembra Nr. 84 (8615).

  Paredzētās darbības nosaukums: Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecība

  Ierosinātājs: LR Satiksmes ministrija, reģistrācijas Nr. 90000088687

  Iespējamās paredzētās darbības vietas: Salacgrīvas novads, Limbažu novads, Sējas novads, Inčukalna novads, Ropažu novads, Garkalnes novads, Stopiņu novads, Salaspils novads, Ķekavas novads, Iecavas novads, Bauskas novads, Baldones novads, Mārupes novads, Olaines novads un Rīga.

  Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts biroja (VPVB) 2014. gada 29. oktobra lēmums Nr. 487 par IVN procedūras piemērošanu, VPVB 2015. gada 30. oktobra lēmums Nr. 3-01/1839 par grozījumiem 2015. gada 11. maija Programmā ietekmes uz vidi novērtējumam. IVN programma izsniegta 2015. gada 11. maijā. IVN ziņojums “Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecība” sagatavots 2015. gada novembrī.

  Ziņojuma sagatavotājs: Pilnsabiedrība “RB Latvija” un SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

  Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes norises laiks un vieta:

  • Salacgrīvas kultūras namā, Ostas ielā 3 Salacgrīvā Salacgrīvas novadā 2015. gada 19. novembrī plkst. 18:00,
  • Ķekavas kultūras namā, Gaismas ielā 17 Ķekavā Ķekavas novadā 2015. gada 20. novembrī plkst. 18:00,
  • Mārupes Kultūras namā, Daugavas ielā 29 Mārupē Mārupes novadā 2015. gada 21. novembrī plkst. 10:00,
  • Bauskas 2. vidusskolas zālē, Dārza ielā 9 Bauskā Bauskas novadā 2015. gada 21. novembrī plkst. 17:00,
  • Olaines kultūras centrā, Zeiferta ielā 11 Olainē Olaines novadā 2015. gada 23. novembrī plkst. 12:00,
  • Sējas novada kultūras namā “Loja”, Lojā Sējas pagastā Sējas novadā 2015. gada 23. novembrī plkst. 18:00,
  • Radisson Blu Hotel Latvija zālē Omega 1, Elizabetes ielā 55 Rīgā 2015. gada 24. novembrī plkst. 18:00,                                                         
  • Vangažu kultūras namā, Gaujas ielā 12 Vangažos Inčukalna novadā 2015. gada 25. novembrī plkst. 12:00,
  • Salaspils novada domes zāle, Līvzemes ielā 8 Salaspilī 2015. gada 25. novembrī plkst. 18:00,
  • Zaķumuižas klubā, Parka ielā 6 Zaķumuižā Ropažu novadā 2015. gada 26. novembrī plkst. 12:00,
  • Iecavas vidusskolas zālē, Skolas iela 37 Iecavā Iecavas novadā 2015. gada 26. novembrī plkst. 18:00,
  • Skultes kultūras integrācijas centrā, Mandegās Skultes pagastā Limbažu novadā 2015. gada 27. novembrī plkst. 18:00,
  • Garkalnes novada domē Lielā zālē, Brīvības gatvē 455 Rīgā 2015. gada 30. novembrī plkst. 12:00,
  • Ulbrokas vidusskolā, Vālodzēs Stopiņu novadā 2015. gada 30. novembrī plkst. 17:00,
  • Baldones kinoteātrī, Daugavas ielā 2, Baldonē, Baldones novadā 2015. gada 1. decembrī plkst. 18:00.

   

  Laiks un vieta, kur sabiedrība var iepazīties ar ziņojumu un citiem sagatavotajiem dokumentiem:

  • LR Satiksmes ministrijā darba laikā, Gogoļa ielā 3 Rīgā, tīmekļa vietnē www.sam.gov.lv,
  • Pilnsabiedrības “RB Latvija” tīmekļa vietnē www.railbaltica.info un SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnē www.environment.lv,  
  • Baldones novada domē, “Pārupes” Baldones pagastā Baldones novadā darba laikā, tīmekļa vietnēwww.baldone.lv,
  • Bauskas novada administrācijā, Uzvaras ielā 1 Bauskā Bauskas novadā darba laikā, tīmekļa vietnē www.bauska.lv,
  • Garkalnes novada domē Brīvības gatvē 455 Rīgā darba laikā, tīmekļa vietnē www.garkalne.lv,
  • Iecavas novada domē Skolas ielā 4 Iecavā Iecavas novadā darba laikā, tīmekļa vietnēwww.iecava.lv,
  • Inčukalna novada domē, Atmodas ielā 4 Inčukalnā Inčukalna novadā, darba laikā, tīmekļa vietnēwww.incukalns.lv,
  • Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19, k. 9 Ķekavā Ķekavas novadā, tīmekļa vietnēwww.kekava.lv,
  • Limbažu novada pašvaldībā, Rīgas ielā 16 Limbažos Limbažu novadā darba laikā, tīmekļa vietnēwww.limbazi.lv,
  • Mārupes novada Domē Daugavas ielā 29 Mārupē Mārupes novadā darba laikā, tīmekļa vietnēwww.marupe.lv,
  • Olaines novada pašvaldībā, Zemgales ielā 33 Olainē Olaines novadā darba laikā, tīmekļa vietnēwww.olaine.lv,
  • Rīgas Domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kungu ielā 7/9, Rīgā darba laikā, tīmekļa vietnēwww.riga.lv,
  • Ropažu novada pašvaldībā, Sporta ielā 1 Ropažos Ropažu novadā, darba laikā, tīmekļa vietnēwww.ropazi.lv,
  • Salacgrīvas novada domē Smilšu ielā 9 Salacgrīvā Salacgrīvas novadā darba laikā, tīmekļa vietnēwww.salacgriva.lv,
  • Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8 Salaspilī Salaspils novadā darba laikā, tīmekļa vietnēwww.salaspils.lv,
  • Sējas novada pašvaldībā, “Jēņi”, p/n Murjāņi Sējas novadā darba laikā, tīmekļa vietnēwww.seja.lv,
  • Stopiņu novada domē Institūta ielā 1a Ulbrokā Stopiņu novadā darba laikā, tīmekļa vietnēwww.stopini.lv,

   

  Sabiedrība ar ziņojumu un citiem sagatavotajiem dokumentiem var iepazīties:

  LR Satiksmes ministrijā darba laikā Gogoļa ielā 3, Rīgā, tīmekļa vietnē www.sam.gov.lv

  Pilnsabiedrības RB Latvija tīmekļa vietnē www.railbaltica.info un SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment tīmekļa vietnē www.environment.lv

  Informācija par citām sabiedriskām vietām, kur var iepazīties ar IVN ziņojuma kopsavilkumu, publicēta www.railbaltica.info un www.environment.lv.

  Papildus informāciju interesentiem būs iespējams saņemt vortālā www.railbaltica.info, detalizētākas atbildes, rakstot uz e-pastu: info@railbaltica.info vai zvanot uz informatīvo tālruni: 27577344

  Rakstiskus priekšlikumus vai viedokļus par ziņojumu var iesniegt līdz 2015. gada 11. decembrim LR Satiksmes ministrijā, sūtot tos pēc adreses Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1743, (tālrunis 67028275, elektroniskā pasta adrese: kaspars.vingris@sam.gov.lv, tīmekļa vietne www.sam.gov.lv), un Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045 (tālrunis 67321173, elektroniskā pasta adrese: vpvb@vpvb.gov.lv, tīmekļa vietne www.vpvb.gov.lv).

   

  02.11.2015

  Gatavojoties sabiedriskajai apspriešanai, izstrādāti tehniskie risinājumi Rail Baltica trasei

  Kopš aprīļa vairāk kā 40 eksperti telpiski plānoja Rail Baltica trasi un veidoja inženierbūvju telpiskos variantus, t.sk. pārvadus, tiltus, šķērsojumus, piebraucamos ceļus, energo un gāzes pārvadus.

  Kopā izveidoti vairāk kā 500 risinājumi esošās infrastruktūras šķērsošanai tajā skaitā 60 tiltu risinājumi visiem trašu variantiem. Risinājumu veidošanas pamatprincips – piedāvāt mūsdienīgus risinājumus, saglabājot visu esošā dzelzceļa, autoceļu, energo un gāzes sistēmu, kā arī nodrošināt tās nepārtrauktu funkcionalitāti.

  Neils Balgalis, RB Latvija telpiskās plānošanas eksperts:

  "Iespēju robežās veidojām vienotus transporta sistēmas koridorus. Rīgā Rail Balticavilciena trase plānota blakus esošajam dzelzceļam, ārpus Rīgas - vilciens līdzās esošajam vai plānotajam autoceļam. Līdztekus Rail Baltica izbūvei no Stopiņiem līdz Sējai dzelzceļš plānots kopā ar 330kV elektroapgādes līniju (Latvijas-Igaunijas starpsavienojums). Jā, tas ir platāks koridors, toties nesadala teritoriju. Savukārt jauns projekts izveidots 110 kV elektroapgādes līnijai no Skultes līdz Salacgrīvai vairāk kā 40 km kopgarumā ar apakšstaciju Salacgrīvā, kas uzlabos elektroapgādi arī Salacgrīvā. Veidojot inženiertehniskās būves, izdevies samazināt infrastruktūras ietekmi uz saimniecisko darbu un lauksaimniecību."

   

  Arnis Skrastinš, RB Latvija izpētes darba grupas vadītājs:

  "Autoceļu šķērsojumi veidoti tā, lai saglabātu esošo autoceļu tīklu, kā arī veikta individuālu transporta mezglu izstrāde. Vienotie transporta koridori nodrošina pilnvērtīgi izmantotu teritoriju. Upju šķērsojumos tilta forma un balstu novietojums veidots tā, lai atstātu pēc iespējas mazāku ietekmi uz dabas vērtībām. Dzīvnieku pārejām, kas Latvijā tiks veidotas pirmo reizi, izmantota citu valstu pieredze. Sagatavoti 8-10 priekšlikumi vietās, kur nepieciešams nodrošināt dzīvnieku migrāciju starp mežu masīviem un dažādiem Latvijas reģioniem. Rīgas teritorijā esošajā dzelzceļa koridorā 27 km kopgarumā novietota Rail Baltica dzelzceļa līnija.Šķirotavā – dzelzceļa pārvads, lai netraucētu esošo funkcionalitāti. Daugavas šķērsojumam noteikta šķērsojuma vieta, rasti konstrukciju varianti, to izvēle tiks noteikta projektēšanas stadijā, bet Torņakalnā kā labākais risinājums tie piedāvāts dzelzceļa tunelis zem esošā dzelzceļa.”

   

  Rail Baltica trases Ietekmes uz vidi (ĪVN) ziņojuma sabiedriskā apspriešana 15 pašvaldībās, kuras skar Rail Baltica trase, plānota jau novembrī, tā tiks izziņota tuvākajā laikā.

   

  Jau ziņots, ka Rail Baltica projekts paredz jaunas 1435 mm jeb Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas izbūvi Baltijas valstīs, lai ar ātru un videi draudzīgu dzelzceļa transporta satiksmi savienotu metropoles Tallinu – Rīgu – Kauņu – Varšavu – Berlīni.

Nozaru dokumenti un pētījumi