Otrdiena, 17. Septembris, 2019. Vaira, Vairis, Vera
Sazinies ar mums 80003939

Bauskas novada Bāriņtiesa


Adrese: Uzvaras iela 6, Bauska

 • Bauskas novada Bāriņtiesa nolikums: ŠEIT 
 • Par Adopciju: ŠEIT 
 • Kā kļūt par audžuģimeni: ŠEIT 
 • Par aizbildnību: ŠEIT
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis E-pasts
Anda Smiltiņa- Plūdone Bāriņtiesas priekšsēdētāja 63923915 smiltina.pludone@bauska.lv
Anita Miļūna Sekretāre 63922123 anita.miluna@bauska.lv

Bāriņtiesas locekļi:

 • Aija Rudzīte
 • Helvija Greiere 
 • Irēna Bajāre
 • Aija Stabule
 • Dzintra Boča       

Bāriņtiesas pieņemšanas laiki:

Bauskas novada bāriņtiesas telpās Uzvaras ielā 6, Bauskā:

Anda Smiltiņa-Plūdone 

pirmdienās 09.00-12.00 un 13.00-18.00

trešdienās 09.00-12.00 un 13.00-16.00

Aija Rudzīte 

ceturtdienās 09.00.-12.00. un 13.00.16.00

Mežotnes pagasta pārvaldē:

Helvija Greiere 

Kontakttālrunis: 63928967; Mob.tālr. 28802154

 

pirmdienās 09.00-12.00 un 13.00-16.00

Codes pagasta pārvaldē:

Helvija Greiere 

Kontakttālrunis: 63925603; Mob.tālr. 28802154

 

trešdienās 09.00-12.00 un 13.00-16.00

Brunavas pagasta pārvaldē:

Irēna Bajāre 

Kontakttālrunis: 63946218; Mob.tālr. 26685012

pirmdienās 09.00-12.00

ceturtdienās 09.00-12.00

Dāviņu pagasta pārvaldē:

Irēna Bajāre 

Kontakttālrunis: 63946819; Mob.tālr. 26685012

 

trešdienās 09.00-12.00

Ceraukstes pagasta pārvaldē:

Aija Stabule 

Mob.tālr. 20220669

 

pirmdienās 09.00-12.00 un 13.00-16.00

Īslīces pagasta pārvaldē:

Aija Stabule 

Kontakttālrunis: 63946401; Mob.tālr. 20220669

 

trešdienās 09.00-12.00 un 13.00-16.00

Gailīšu pagasta pārvaldē:

Dzintra Boča,  mob.tālr. 29121142

ceturtdienās 09.00-12.00 un 13.00-16.00

Vecsaules pagasta pārvaldē:

Dzintra Boča, mob.tālr. 29121142

pirmdienās 09.00-12.00 un 13.00-16.00

Atgādinām, ka Bauskas pilsētas iedzīvotājiem notariālās darbības nav iespējams veikt Bauskas novada Bāriņtiesā, jo Bāriņtiesu likuma 2.panta otrā daļa nosaka: „Novados, kuros nav teritoriālā iedalījuma vienību, bāriņtiesa Civillikumā noteiktajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus šā likuma 61.pantā norādītos uzdevumus, ja šajos novados nav notāra. Novados, kuros ir teritoriālā iedalījuma vienības, bāriņtiesa minētos uzdevumus veic tajās novada teritoriālā iedalījuma vienībās, kurās nav notāra.” Attiecīgi Bauskas pilsētas iedzīvotājiem notariālās darbības iespējams veikt pie notāres Aijas Biezās un Zentas Reliņas.


Bāriņtiesa savā darbības teritorijā (Bauskas novada pagastos) veic šādus uzdevumus:

 • Apliecina darījumu, ja to slēdz attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas (Bauskas novadā) iedzīvotāji savstarpēji un ar citām personām un darījumu summa nepārsniedz EUR 8537;
 • Apliecina līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanos par mantojuma vai kopīpašuma sadali (neatkarīgi no īpašuma vērtības), ja sadalāmā manta vai tās daļa atrodas attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā (Bauskas novadā);
 • Ieraksta testamentu grāmatā attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju testamentus, pieņem glabāšanā to privātos testamentus (neatkarīgi no novēlētās mantas vērtības), kā arī pieņem bāriņtiesai glabāšanā nodoto testamentu atsaukumus (neatkarīgi no testatora dzīvesvietas);
 • Apliecina attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju pilnvaras (izņemot universālpilnvaras) un pieņem pilnvaru atsaukumus;
 • Apliecina attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju paraksta īstumu uz dokumentiem;
 • Apliecina tāda dokumenta noraksta, kopijas vai izraksta pareizību, kurš attiecas uz konkrēto personu;
 • Pēc līdzēju iesnieguma saņemšanas izsniedz paziņojumu par līguma grozīšanu vai uzteikšanu līdzēju pretējām pusēm, ja tās dzīvo attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
 • Apliecina parakstu uz nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai (Zemesgrāmatu likuma 60.pants), ja viens no līdzējiem dzīvo attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
 • Sagatavo dokumentu projektus.

Valsts nodevas par bāriņtiesas pakalpojumiem ieskaita pašvaldības budžetā 
Pakalpojuma maksa likumā noteiktā apmērā:

 • par darījuma akta projekta sagatavošanu – EUR 11,38;
 • par darījuma apliecināšanu – EUR 7,11;
 • par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu – EUR 18,50;
 • par testamenta pieņemšanu glabāšanā – EUR 34,15;
 • par pilnvaras sagatavošanu – EUR 4,27;
 • par pilnvaras apliecināšanu – EUR 2,85;
 • par paraksta apliecināšanu – EUR 2,85;
 • par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu – EUR 1,42 par katru lappusi;
 • par noraksta vai izraksta sastādīšanu – EUR 1,42 par katru lappusi;
 • par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu – EUR 0,43 par katru lappusi;
 • par paziņojuma izsniegšanu – EUR 4,27;
 • par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu – EUR 4,27;
 • par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu – EUR 7,11;
 • par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma – EUR 4,27;
 • par mantojuma saraksta sastādīšanu – EUR 48,38;
 • par cita veida dokumentu sastādīšanu – EUR 4,27 par katru lappusi.