Pirmdiena, 30. Janvāris, 2023. Pārsla, Tīna, Valentīna

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Izsoles


Dzīvoklis Nr.6, “Šalkas”, Vecumnieku pagasts, Bauskas  novads.

Izsoles noteikumi: ŠEIT

Bauskas novada pašvaldība 2023.gada 15.martā plkst.13.00Bauskas novada pašvaldības telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.6, “Šalkas”, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, kadastra Nr.4094 9000941, mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – 500 EUR (pieci simti euro). Maksāšanas līdzekļi: 100 % EUR. Nodrošinājuma nauda – 10 % no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., 50 EUR (piecdesmit euro), kas jāiemaksā Bauskas novada pašvaldības, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS „SEB” banka, kods UNLALV2X ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.6, “Šalkas”, Vecumnieku pagasts,  Bauskas novads, izsoles nodrošinājuma summa”. Reģistrācijas maksa – 20 EUR (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada pašvaldības, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.6, “Šalkas”, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, izsoles reģistrācijas maksa”.

Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2023.gada 14.marta plkst. 16.00, iesniedzot pieteikumu Bauskas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63963977, 25444899 vai elektroniski e-pasts: pasts@bauska.lv.


Dzīvoklis Nr.3, Skolas iela 6, Garoza, Mežotnes pagasts, Bauskas  novads.

Izsoles noteikumi: ŠEIT

Bauskas novada pašvaldība 2023.gada 15.martā plkst.13.30 Bauskas novada pašvaldības telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3, Skolas iela 6, Garoza, Mežotnes pagasts, Bauskas novads, kadastra Nr.4072 9000351,  mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – 400 EUR (četri simti euro). Maksāšanas līdzekļi: 100 % EUR. Nodrošinājuma nauda – 10 % no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., 40 EUR (četrdesmit euro), kas jāiemaksā Bauskas novada pašvaldības, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3, Skolas iela 6, Garoza, Mežotnes pagasts, Bauskas novads, izsoles nodrošinājuma summa”. Reģistrācijas maksa – 20 EUR (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada pašvaldības, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3, Skolas iela 6, Garoza, Mežotnes pagasts, Bauskas novads, izsoles reģistrācijas maksa”.

Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2023.gada 14.marta plkst. 16.00, iesniedzot pieteikumu Bauskas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63963977, 25444899 vai elektroniski e-pasts: pasts@bauska.lv.


Paziņojums par telpu nekustamajā īpašumā Liepu ielā 15, Vallē, Valles pagastā nomas tiesību izsoli.

Bauskas novada pašvaldības Vecumnieku apvienības Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisija  rīko telpas pašvaldības nekustamajā “Liepu iela 15” nomas tiesību pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles noteikumi: ŠEIT

Nomas objekta atrašanās vietas adrese - Liepu iela 15, Valle, Valles pagasts, Bauskas novads, LV-5106.

Nomas objekta sastāvs - Telpa Nr.78  14,0 m2 platībā, būves kadastra apzīmējums 32900080387001; Telpai piederošas 140/17331 domājamās daļas no zemes gabala 1,0333 ha platībā, kadastra numurs 32900080387.

Nomas objekta lietošanas mērķis - Saimnieciskā darbība.

Cita nomas objektu raksturojoša informācija - Telpa nav nodrošināta ar atsevišķu ieeju. Telpā ir centrālā apkure, ūdensvads un kanalizācija.

Nosacītā telpas nomas maksa mēnesī bez PVN - 34 (trīsdesmit četri) euro.

Izsoles solis - 3 (trīs) euro.

Iznomāšanas termiņš - līdz 2028.gada 29.februārim.

Citi iznomāšanas nosacījumi - Telpu nomas maksā ir iekļauta maksa par apkuri.

Papildus telpas nomas maksai nomnieks maksā zemes nomas maksu 1,5 % apmērā (bet ne mazāk kā 28 euro gadā) no zemes attiecināmās domājamās daļas kadastrālās vērtības. Nomas maksā nav iekļautas izmaksas par komunālajiem pakalpojumiem: elektroapgādi un atkritumu izvešanu, ko nomnieks maksā patstāvīgi un tieši saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja noteikto kārtību. Nomniekam ir pienākums maksāt normatīvajos aktos paredzētos nodokļus un nodevas.

Nomas objekta apskates vieta un laiks - sazinoties ar Pirmsskolas izglītības iestādes “Cielaviņa” sētnieci Anitu Labanovičuti, tālr. 28694944.

Izsoles datums un laiks - 2023.gada 2.februārī plkst. 14.30.

Izsoles vieta - Rīgas iela 29A, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933  (sēžu zāles telpās, pagraba stāvā)

Pretendentu pieteikšanās termiņš - No 2023.gada 23.janvāra līdz 1.februārim plkst. 17.00.

Pieteikuma iesniegšanas vieta - Pieteikums jāiesniedz Bauskas novada pašvaldības iestādes “Vecumnieku apvienības pārvalde” lietvedei (Komisijas sekretāre), 1.stāvā, Rīgas ielā 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, vai nosūtot elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pastu parvalde@vecumnieki.lv.

Izsoles norises kārtība - Saskaņā ar Izsoles noteikumu 6.nodaļu.

Nomas līguma projekts – Izsoles noteikumu 5.pielikumā.


Paziņojums par telpu nekustamajā īpašumā “Autoosta”, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā nomas tiesību izsoli.

Bauskas novada pašvaldības Vecumnieku apvienības Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisija  rīko kioska telpas pašvaldības nekustamajā īpašumā “Autoosta” nomas tiesību pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles noteikumi: ŠEIT

Nomas objekta atrašanās vietas adrese - Bauskas iela 5A, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933.

Nomas objekta sastāvs - Telpa 10,8 m2 platībā, kadastra apzīmējums 40940120726001;

Telpai piederošas 108/18460 domājamās daļas no zemes gabala 0,1846 ha platībā, kadastra numurs 40940120726.

Nomas objekta lietošanas mērķis - Saimnieciskā darbība (izņemot lietotu preču tirdzniecību).

Cita nomas objektu raksturojoša informācija - Telpa nodrošināta ar atsevišķu ieeju. Telpā nav apkures. Telpā ir elektrības pieslēgums.

Nosacītā telpas nomas maksa mēnesī bez PVN - 20 (divdesmit) euro.

Izsoles solis - 2 (divi) euro.

Iznomāšanas termiņš - līdz 2028.gada 29.februārim.

Citi iznomāšanas nosacījumi - Papildus telpas nomas maksai nomnieks maksā zemes nomas maksu 1,5 % apmērā (bet ne mazāk kā 28 euro gadā) no zemes attiecināmās domājamās daļas kadastrālās vērtības. Nomas maksā nav iekļautas izmaksas par komunālajiem pakalpojumiem: elektroapgādi un atkritumu izvešanu, ko nomnieks maksā patstāvīgi un tieši saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja noteikto kārtību. Nomniekam ir pienākums maksāt normatīvajos aktos paredzētos nodokļus un nodevas. Loga un fasādes vizuālais noformējums jāsaskaņo ar pašvaldību.

Nomas objekta apskates vieta un laiks - sazinoties ar Vecumnieku apvienības pārvaldes saimniecības vadītāju Aivaru Petruševicu, tālr. 63976768, 29464887.

Izsoles datums un laiks - 2023.gada 2.februārī plkst. 15.30.

Izsoles vieta - Rīgas iela 29A, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933  (sēžu zāles telpās, pagraba stāvā)

Pretendentu pieteikšanās termiņš - No 2023.gada 23.janvāra līdz 1.februārim plkst. 17.00.

Pieteikuma iesniegšanas vieta - Pieteikums jāiesniedz Bauskas novada pašvaldības iestādes “Vecumnieku apvienības pārvalde” lietvedei (Komisijas sekretāre), 1.stāvā, Rīgas ielā 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, vai nosūtot elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pastu parvalde@vecumnieki.lv.

Izsoles norises kārtība - Saskaņā ar Izsoles noteikumu 6.nodaļu.

Nomas līguma projekts – Izsoles noteikumu 5.pielikumā.


Paziņojums par telpu nekustamajā īpašumā Bauskas ielā 2, Bārbelē, Bārbeles pagastā nomas tiesību izsoli

Bauskas novada pašvaldības Vecumnieku apvienības Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisija  rīko telpas pašvaldības nekustamajā “Tīrumi” nomas tiesību pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles noteikumi: ŠEIT

Nomas objekta atrašanās vietas adrese - Bauskas iela 2, Bārbele, Bārbeles pagasts, Bauskas novads, LV-3905.

Nomas objekta sastāvs - Telpa Nr.1 (38,3 m2) un Nr.6 (0,9 m2) kopā 39,2 m2 platībā,

būves kadastra apzīmējums 40440040290001 (telpu grupas kadastra apzīmējums 40440040290001002); Telpai piederošas 392/10090 domājamās daļas no zemes gabala 2,6 ha platībā, kadastra numurs 40440040290.

Nomas objekta lietošanas mērķis - Saimnieciskā darbība.

Cita nomas objektu raksturojoša informācija - Telpa nav nodrošināta ar atsevišķu ieeju. Telpā ir centrālā apkure. Telpā nav ūdensvada un kanalizācijas.

Nosacītā telpas nomas maksa mēnesī bez PVN - 30,00 (trīsdesmit) euro.

Izsoles solis - 3 (trīs) euro.

Iznomāšanas termiņš - līdz 2028.gada 29.februārim.

Citi iznomāšanas nosacījumi - Telpu nomas maksā ir iekļauta maksa par apkuri.

Papildus telpas nomas maksai nomnieks maksā zemes nomas maksu 1,5 % apmērā (bet ne mazāk kā 28 euro gadā) no zemes attiecināmās domājamās daļas kadastrālās vērtības. Nomas maksā nav iekļautas izmaksas par komunālajiem pakalpojumiem: elektroapgādi un atkritumu izvešanu, ko nomnieks maksā patstāvīgi un tieši saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja noteikto kārtību. Nomniekam ir pienākums maksāt normatīvajos aktos paredzētos nodokļus un nodevas.

Nomas objekta apskates vieta un laiks - sazinoties ar Vecumnieku apvienības pārvaldes Bārbeles pagasta nodaļas vadītāju Santu Bračku, tālr. 29373009.

Izsoles datums un laiks - 2023.gada 2.februārī plkst. 15.00.

Izsoles vieta - Rīgas iela 29A, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933  (sēžu zāles telpās, pagraba stāvā)

Pretendentu pieteikšanās termiņš - No 2023.gada 23.janvāra līdz 1.februārim plkst. 17.00.

Pieteikuma iesniegšanas vieta - Pieteikums jāiesniedz Bauskas novada pašvaldības iestādes “Vecumnieku apvienības pārvalde” lietvedei (Komisijas sekretāre), 1.stāvā, Rīgas ielā 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, vai nosūtot elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pastu parvalde@vecumnieki.lv.

Izsoles norises kārtība - Saskaņā ar Izsoles noteikumu 6.nodaļu.

Nomas līguma projekts – Izsoles noteikumu 5.pielikumā.


Paziņojums par lauksaimniecības zemes ar kad. apz. 40940180020 un 40940180022 atkārtotu nomas tiesību izsoli Vecumnieku pagastā.

Bauskas novada pašvaldības Vecumnieku apvienības Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisija  rīko pašvaldības nekustamā īpašuma “Vecumnieku cietums” (kadastra Nr. 40940180020) Vecumnieku pagastā, Bauskas novadā, sastāvā ietilpstošu neapbūvētu zemesgabalu, kopā 25,97 ha platībā (zemes vienība 15,7 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 40940180020 un zemes vienība 10,27 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 40940180022) (turpmāk – Zemesgabals) atkārtotu nomas tiesību izsoli.

Izsoles noteikumi: ŠEIT

Zemesgabala lietošanas mērķis – zeme,  uz  kuras  galvenā  saimnieciskā  darbība  ir lauksaimniecība, kods 0101.

Apgrūtinājumi un cita zemesgabalu raksturojoša informācija – Zemesgabala apgrūtinājumi, to atrašanās vieta un izvietojums atspoguļoti Nomas līguma projektam pievienotajā zemes robežu plānā.

Noteiktā izsoles sākuma nomas maksa - 72 EUR/ha (septiņdesmit divi eiro par 1 (vienu) hektāru) (bez PVN) gadā.

Izsoles nodrošinājums - par dalību Izsolē ir noteikts Izsoles nodrošinājums 450,00 EUR (četri simti piecdesmit eiro, 00 centi)

Iznomāšanas mērķis - lauksaimnieciskā darbība.

Nomas līguma termiņš - 5 (pieci) gadi no Zemes nomas līguma noslēgšanas dienas.

Citi iznomātāja noteikti iznomāšanas nosacījumi (tai skaitā nepieciešamie finanšu līdzekļu ieguldījumi neapbūvētajā zemesgabalā), kas nedrīkst radīt nepamatotus ierobežojumus nomas tiesību pretendentu konkurencei – Zemesgabals tiek iznomāts bez apbūves tiesībām.

Pretendentu pieteikšanās termiņš - no 2023. gada 23.janvāra plkst. 8.00 līdz 2023. gada 1.februāra plkst. 17.00.

Pieteikuma iesniegšanas vieta un reģistrēšanas kārtība – pieteikums jāiesniedz Bauskas novada pašvaldības iestādes “Vecumnieku apvienības pārvalde” lietvedei (Komisijas sekretāre), 1.stāvā, Rīgas ielā 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, vai nosūtot elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pastu parvalde@vecumnieki.lv.

Pieteikumu reģistrēšanas kārtība noteikta Noteikumu 3.nodaļā.

Izsoles veids un norāde par pirmo vai atkārtoto izsoli – atkārtota mutiskā izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles datums, laiks, vieta – 2023. gada 2.feburāris, plkst. 14.00, Bauskas novada pašvaldības iestādes “Vecumnieku apvienības pārvalde” sēžu zālē (pagrabstāvā), Rīgas ielā 29A, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Bauskas novadā.

Izsoles norises kārtība – saskaņā ar Noteikumu 5.nodaļu.

Nomas līguma projekts - pievienots Noteikumu 1. pielikumā.

Zemesgabala apskates vieta un laiks - Zemesgabals pieejams apskatei jebkurā laikā bez Izsoles rīkotāja pārstāvja dalības. Kontaktpersona – Vecumnieku apvienības pārvaldes zemes ierīkotājs-teritorijas plānotājs Jānis Strēlis, tālr. 63976401, e-pasts: janis.strelis@vecumnieki.lv


Dzīvoklis Nr.1A, “Salātu iela 2, Bauska, Bauskas  novads.

Izsoles noteikumi: ŠEIT

Bauskas novada pašvaldība 2023.gada 15.februārī plkst.15.15 Bauskas novada pašvaldības telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1A, Salātu iela 2, Bauska, Bauskas novads, kadastra Nr.4001 9003431,  mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – 2160 EUR (divi tūkstoši viens simts euro). Maksāšanas līdzekļi: 100 % EUR. Nodrošinājuma nauda – 10 % no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., 216 EUR (divi simti sešpadsmit euro), kas jāiemaksā Bauskas novada pašvaldības, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1A,  Salātu iela 2, Bauska,  Bauskas novads, izsoles nodrošinājuma summa”. Reģistrācijas maksa – 20 EUR (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada pašvaldības, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1A, Salātu iela 2, Bauska, Bauskas novads, izsoles reģistrācijas maksa”.

Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2023.gada 14.februāra plkst. 16.00, iesniedzot pieteikumu Bauskas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63963977, 25444899 vai elektroniski e-pasts: pasts@bauska.lv.


Dzīvoklis Nr.1, Salātu iela 2, Bauska, Bauskas  novads.

Izsoles noteikumi: ŠEIT.

Bauskas novada pašvaldība 2023.gada 15.februārī plkst.15.00 Bauskas novada pašvaldības telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1, Salātu iela 2, Bauska, Bauskas novads, kadastra Nr.4001 9003430,  mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – 2080 EUR (divi tūkstoši astoņdesmit euro). Maksāšanas līdzekļi: 100 % EUR. Nodrošinājuma nauda – 10 % no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., 208 EUR (divi simti astoņi euro), kas jāiemaksā Bauskas novada pašvaldības, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1,  Salātu iela 2, Bauska,  Bauskas novads, izsoles nodrošinājuma summa”. Reģistrācijas maksa – 20 EUR (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada pašvaldības, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1, Salātu iela 2, Bauska, Bauskas novads, izsoles reģistrācijas maksa”.

Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2023.gada 14.februāra plkst. 16.00, iesniedzot pieteikumu Bauskas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63963977, 25444899 vai elektroniski e-pasts: pasts@bauska.lv.


“Pie Sāvaiņiem”, Skaistkalnes pagasts, Bauskas  novads

Izsoles noteikumi: ŠEIT

Bauskas novada pašvaldība 2023.gada 15.februārī plkst.14.30 Bauskas novada pašvaldības telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma “Pie Sāvaiņiem”, Skaistkalnes pagasts, Bauskas novads, kadastra Nr.4080 007 0114,  mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – 31 200 EUR (trīsdesmit viens tūkstotis divi simti euro). Maksāšanas līdzekļi: 100 % EUR. Nodrošinājuma nauda – 10 % no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., 3120 EUR (trīs tūkstoši viens simts divdesmit euro), kas jāiemaksā Bauskas novada pašvaldības, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma “Pie Sāvaiņiem”, Skaistkalnes pagasts,  Bauskas novads, izsoles nodrošinājuma summa”. Reģistrācijas maksa – 20 EUR (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada pašvaldības, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma “Pie Sāvaiņiem”, Skaistkalnes pagasts, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, izsoles reģistrācijas maksa”.

Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2023.gada 14.februāra plkst. 16.00, iesniedzot pieteikumu Bauskas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63963977, 25444899 vai elektroniski e-pasts: pasts@bauska.lv.


Dzīvoklis Nr.1, “Piebalgas 11”, Piebalgas, Vecumnieku pagasts, Bauskas  novads

Izsoles noteikumi: ŠEIT

Bauskas novada pašvaldība 2023.gada 15.februārī plkst.14.00 Bauskas novada pašvaldības telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1, “Piebalgas 11”, Piebalgas, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, kadastra Nr.4094 9000925,  mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – 1300 EUR (viens tūkstotis trīs simti euro). Maksāšanas līdzekļi: 100 % EUR. Nodrošinājuma nauda – 10 % no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., 130 EUR (viens simts trīsdesmit euro), kas jāiemaksā Bauskas novada pašvaldības, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1,  “Piebalgas 11”, Piebalgas, Vecumnieku pagasts,  Bauskas novads, izsoles nodrošinājuma summa”. Reģistrācijas maksa – 20 EUR (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada pašvaldības, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1, “Piebalgas 11”, Piebalagas, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, izsoles reģistrācijas maksa”.

Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2023.gada 14.februāra plkst. 16.00, iesniedzot pieteikumu Bauskas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63963977, 25444899 vai elektroniski e-pasts: pasts@bauska.lv.


“Ķirši”, Stelpes pagasts, Bauskas  novads

Izsoles noteikumi: ŠEIT

Bauskas novada pašvaldība 2023.gada 15.februārī plkst.13.30 Bauskas novada pašvaldības telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma “Ķirši”, Stelpes pagasts, Bauskas novads, kadastra Nr.4084 001 0286,  mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – 4400 EUR (četri tūkstoši četri simti euro). Maksāšanas līdzekļi: 100 % EUR. Nodrošinājuma nauda – 10 % no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., 440 EUR (četri simti četrdesmit euro), kas jāiemaksā Bauskas novada pašvaldības, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma “Ķirši”, Stelpes pagasts,  Bauskas novads, izsoles nodrošinājuma summa”. Reģistrācijas maksa – 20 EUR (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada pašvaldības, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma “Ķirši”, Stelpes pagasts, Bauskas novads, izsoles reģistrācijas maksa”.

Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2023.gada 14.februāra plkst. 16.00, iesniedzot pieteikumu Bauskas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63963977, 25444899 vai elektroniski e-pasts: pasts@bauska.lv.


“Lielupes lauks”, Mežotnes pagasts, Bauskas  novads

Izsoles noteikumi: ŠEIT

Bauskas novada pašvaldība 2023.gada 15.februārī plkst.13.00 Bauskas novada pašvaldības telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma  “Lielupes lauks”, Mežotnes pagasts, Bauskas novads, kadastra Nr.4072 006 0037, mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – 3300 EUR (trīs tūkstoši trīs simti euro). Maksāšanas līdzekļi: 100 % EUR. Nodrošinājuma nauda – 10 % no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., 330 EUR (trīs simti trīsdesmit euro), kas jāiemaksā Bauskas novada pašvaldības, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma “Lielupes lauks”, Mežotnes pagasts,  Bauskas novads, izsoles nodrošinājuma summa”. Reģistrācijas maksa – 20 EUR (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada pašvaldības, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma “Lielupes lauks”, Mežotnes pagasts, Bauskas novads, izsoles reģistrācijas maksa”.

Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2023.gada 14.februāra plkst. 16.00, iesniedzot pieteikumu Bauskas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63963977, 25444899 vai elektroniski e-pasts: pasts@bauska.lv.