Piektdiena, 21. Janvāris, 2022. Agne, Agnese, Agnija

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Izsoles


PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada pašvaldība 2022.gada 2.februārī pulksten 13.30 Bauskas novada pašvaldības telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – Robežu iela 31, Likverteni, Vecsaules pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4092 001 0345,  kas sastāv no zemes vienības (starpgabala)  ar platību 0,0691ha,  kadastra apzīmējums 4092 001 0345, atklātu, mutisku  izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 1600,00  (viens tūkstotis seši simti euro).

Izsoles noteikumi: ŠEIT.

Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.

Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada pašvaldības, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā  Nr. LV66UNLA0050019706571,  AS „SEB”  banka,  kods  UNLALV2X,  ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma  Robežu iela 31, Vecsaules  pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.

Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada pašvaldības, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma Robežu iela 31, Vecsaules pag., Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”.

Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmtiesību realizēšanu jāiesniedz viena mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas. 

Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā  Uzvaras ielā 1, Bauskā,  1.stāvā, darba dienās   no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63963977,  29272516 vai elektroniski e-pasts: dome@bauska.lv.