Otrdiena, 21. Marts, 2023. Benedikts, Dzelme, Una, Unigunde, Benedikta

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

SIA Vides serviss


 


SIA „VIDES SERVISS” uzziņas tālruņi ārkārtējās situācijas laikā:

Kontakttālrunis: 63960613.
Diennakts tālrunis: 63922713.
e-pasts: pasts@videsserviss.lv.


SIA „Vides serviss” atkritumu apsaimniekošanas, pilsētvides labiekārtošanas un komunālo pakalpojumu jomā strādā jau kopš 1992. gada – vispirms ar nosaukumu Bauskas pilsētas „Komunālie pakalpojumi”, bet no 2003. gada ar pašreizējo nosaukumu „Vides serviss”. Pēc SIA „Bauskas namsaimnieks" pievienošanas uzņēmumam, no 2013. gada jūnija „Vides serviss” veic arī namu pārvaldīšanu Bauskā.

Šobrīd uzņēmumā strādā 135 darbinieki. Uzņēmums pārvalda 122 daudzdzīvokļu namus Bauskas pilsētā.

Darbības jomas: atkritumu apsaimniekošana, namu pārvaldīšana, pilsētvides uzturēšana, labiekārtošana un apzaļumošana.

Darbības reģions: Bauskas novads

Vispārīga informācija Vadītājs Kontaktinformācija
 
Birojs un kase: Salātu iela 7A, Bauska, LV-3901
 
Tehniskā bāze, dalīto atkritumu pieņemšanas laukums: Biržu iela 8b, Bauska, LV-3901
 
Norēķinu konti:

Banka: AS Swedbank, kods: HABALV22
Konta Nr.: LV55HABA05510290 00475

Banka: AS SEB banka, kods: UNLALV2X
Konta Nr.: LV86UNLA0050016321784

Banka: AS Citadele banka, kods: PARXLV22
Konta Nr.: LV47PARX0012462150001

Uģis Saukums 
tālr.63960621

Biroja darba laiks:
P., O., T., C.  8:00-17:00
P. 8:00-16:00
Pusdienu pārtraukums: 12:10-13:00

Birojs: tālr. 639 60613, fakss: 639 60614, e-pasts: pasts@videsserviss.lv 
 
Kases darba laiks: (spēkā no 01.11.2021.)

Kase atvērta katra mēnešā otrajā un trešajā piektdienā no plkst. 8.00 - 15.00
(bez pusdienas pārtraukuma)

 
Klientu daļa (namu pārvaldīšana): tālr. 639 60657, e-pasts: nami@videsserviss.lv  
 
Klientu daļa (atkritumu apsaimniekošana): tālr. 639 60737, e-pasts: info@videsserviss.lv
 
Bojājumu pieteikšana (namu pārvaldīšana):
Darba laikā: tālr. 639 60656 
Ārpus darba laika (24 h diennaktī): tālr. 63922713
 

 

Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Bauskas novada pašvaldībai pieder kapitāla daļas, saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldības likuma 36.pantu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

SIA ‘’VIDES SERVISS”

Nozare, NACE kods

 

NACE klasifikators:

 38.11 - Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus)

38.12 - Bīstamo atkritumu savākšana

39.00 - Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi

68.32 - Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata

81.00 - Ēku uzturēšanas un ainavu arhitektu pakalpojumi.

Kapitālsabiedrības lielums

Maza kapitālsabiedrība

Reģistrācijas numurs

LV43603000807

Juridiskā adrese

Salātu iela 7a, Bauska, Bauskas novads

Tālrunis

63960613

Pamatkapitāla lielums

318 097 EUR

Valde

Valdes loceklis Uģis Saukums

Bauskas novada pašvaldības līdzdalības apmērs

100 % kapitāla daļu īpašnieks

Līdzdalības atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmā daļa, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 2. punkts.

Bauskas novada domes 28.07.2016. lēmums prot.Nr.17,12.p. “Par pašvaldības līdzdalību pašvaldības SIA “VIDES SERVISS”.

Vispārējais stratēģiskais mērķis

 

  1. Atkritumu apsaimniekošanas jomā- sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas uzturēšana un attīstība Bauskas novada teritorijā tādā veidā, kas nodrošina normatīvo aktu prasības, tajā skaitā Eiropas Savienības noteikto mērķi attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanas sistēmas darbības efektivitāti un kvalitāti.
  2. Teritorijas labiekārtošanas un sanitārās uzturēšanas jomā-    1) efektīva pašvaldības publiskās teritorijas (izņemot Īslīces pagasta teritoriju) labiekārtošana un sanitārās tīrības nodrošināšana; 2) pašvaldības ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbu nodrošināšana augstā kvalitātē.
  3. Namu pārvaldīšanā - 1) pašvaldības īpašumā esošā dzīvojamā fonda kvalitatīva apsaimniekošanas un obligāto pārvaldīšanas darbu veikšana, īres maksas administrēšana; 2) daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kvalitatīva apsaimniekošana, nodrošinot augstu apkalpošanas kultūru.
  4. Pakalpojumus sniegt par ekonomiski pamatotām izmaksām.

SIA “VIDES SERVISS” līdzdalība citās sabiedrībās

Nav

Bauskas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis SIA “VIDES SERVISS”

Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Romānovs

SIA “VIDES SERVISS” apstiprināts gada pārskats

2021. gada pārskats

2020.gada pārskats

SIA “VIDES SERVISS” izmaksātās dividendes Bauskas novada pašvaldībai

Nav

SIA “VIDES SERVISS” veiktie maksājumi valsts budžetā un pašvaldības budžetos (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi)

ŠEIT

Ziņas vai Bauskas novada pašvaldība paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā

Nav

Ziņas par uzsākto SIA “VIDES SERVISS” reorganizāciju vai pārveidi

Nav

 

Dokumenti:

SIA „Vides serviss" Gada pārskatas par 2019.gadu
SIA „Vides serviss" Gada pārskats par 2018.gadu
SIA „Vides serviss" Gada pārskats par 2017.gadu
SIA „Vides serviss" Gada pārskats par 2016.gadu

2018.gada 30 janvāra līgums Nr.3 - 31/115 „Par sadzīves atkritumu apglabāšanu"
2016.gada 28.jūlija LēmumsPar pašvaldības līdzdalību kapitālsabiedrībā SIA „Vides serviss"
2016.gada 26.augusta Pilnvarojuma līgums Nr.3-31/454
2016.gada 26.augusta Pārvaldīšanas pilnvarojuma līgums Nr.3-31/453
2015.gada 30.decembra līgums Nr. 3-31/13 

2015.gada 28.decembra līgums Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Bauskas novada administratīvajā teritorijā, spēkā no 01.01.2016.-31.12.2022.

Vienošanās Nr.3 par grozījumiem 2015.gada 28.decembra līgumā „Līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Bauskas novada administratīvajā teritorijā"


AKTUĀLI


05.02.2021.

Sakarā ar Valstī izsludināto ārkārtējo situāciju SIA „VIDES SERVISS” klientus klātienē neapkalpo. 

Maksājumus veikt ar internetbankas starpniecību, maksājumus par namu pārvaldīšanu var veikt arī Maximas veikalos.

Kase tiks atvērta 12.02.2020. no plkst. 8.00 - 16.00. 

Pēc iepriekšēja pieraksta,ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības, klātienē veic apbedīšanas reģistrāciju.

Kontakttālrunis: 63960613.
Diennakts tālrunis: 63922713.
e-pasts: pasts@videsserviss.lv


04.01.2018.

Par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu poligonā “Grantiņi”

SIA “Vides serviss” (reģ. Nr. LV 43603000807) 2017.  gada 29. decembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (turpmāk − Regulators)  iesniedza sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu atkritumu poligonā “Grantiņi” (“Grantiņi”, Codes pagasts, Bauskas novads), kas aprēķināts saskaņā ar Regulatora padomes 2017. gada 16. februāra lēmumu Nr. 1/5 “Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika”.

SIA “Vides serviss” spēkā esošais sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs ir 22.47 EUR/t (bez PVN un bez DRN), un tas ir spēkā no 2011. gada 16. augusta (SPRK lēmums no 30.06.2011.).

Regulatorā iesniegtā sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu tarifu projektu veido:


Kopējais maksājums, kāds veidojas sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma lietotājiem pēc plānotajām izmaiņām, varētu būt:

* atbilst jēdzienam “spēkā esošais sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs”

Tarifu izmaiņas ir saistītas ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 41. panta un pārejas noteikumu 31. punkta prasību izpildi.

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa projektu lietotājs var SIA “Vides serviss” birojā Salātu ielā 7a, Bauskā, Bauskas novadā katru darba dienu no plkst. 8.00-12.00 un no plkst. 13.00-17.00, pirmdienās līdz plkst. 18.00 un piektdienās līdz plkst. 16.00, iepriekš sazinoties ar SIA “Vides serviss” ekonomisti Larisu Vilku (mob. 26574358).

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “Vides serviss” (Salātu ielā 7a, Bauskā, Bauskas novadā, LV-3901, e-pasta adrese: larisa@videsserviss.lv), kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Ūnijas ielā 45, Rīgā, e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv) 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.


SIA "VIDES SERVISS" vidēja termiņa darbības stratēģija no 2016.-2021.gadam ŠEIT


 
Novada domes 2015.gada 28.maija lēmums "Par SIA „Zemgales EKO” reorganizāciju" (ar 28.01.2016. grozījumiem) 

Bauskas novada dome nolemj:
1. Reorganizēt SIA „Zemgales EKO”, nodalot daļu SIA „Zemgales EKO” mantas, ko veido sadzīves atkritumu poligonā „Grantiņi” atrodošās iekārtas, tehnika un aprīkojums, kā arī sadzīves atkritumu poligona rekultivācijai nepieciešamo naudu (turpmāk – nodalāmā manta), ievērojot šādus nosacījumus:
1.1. nodalāmā manta tiek nodota Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS”, reģistrācijas Nr.43603000807 kā iegūstošajai sabiedrībai;
1.2. SIA „Zemgales EKO” dalībnieks - Bauskas novada pašvaldība ar reorganizācijas spēkā stāšanās brīdi pārstāj būt par SIA „Zemgales EKO” dalībnieku;
1.3. ja nodalāmās mantas vērtība pārsniedz Bauskas novada pašvaldībai SIA „Zemgales EKO” piederošo kapitāla daļu vērtību, šo starpību norāda reorganizācijas līgumā un to iegūstošā sabiedrība Komerclikuma 338.panta otrās daļas 2.punktā minēto piemaksu izmaksā Jelgavas pilsētas pašvaldībai kā sadalāmās sabiedrības SIA „Zemgales EKO” dalībniekam reorganizācijas līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.”.
2. Svītrots ar 28.01.2016.grozījumiem.
3. Noteikt, ka nodalāmā SIA „Zemgales EKO” manta nododama iegūstošajai kapitālsabiedrībai – Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VIDES SERVISS”, reģistrācijas Nr.43603000807.
4. Uzdot SIA „Zemgales EKO” veikt reorganizācijas procesu.
5. Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 160.panta pirmo un trešo daļu nodot Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašumā bez atlīdzības Bauskas novada pašvaldībai piederošās SIA „Zemgales EKO” 797 (septiņi simti deviņdesmit septiņas) kapitāla daļas, ar vienas kapitāla daļas vērtību 1 (viens) euro.