Otrdiena, 31. Marts, 2020. Atvars, Gvido

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

SIA Īslīces ūdens


Vispārīga informācija Vadītājs Kontaktinformācija
Adrese: Rītausmas, Īslīces pag, 
Bauskas nov., LV-3901
 
Norēķinu konts:

Banka: AS SEB banka, kods UNLA LV2X
Konta Nr.: LV97UNLA 0050019554887

Valērijs Gabrāns
Vadītāja tālr. 63925140
Grāmatvede - 63925158
Lietvede - 63925077
Klientu apkalpošanas daļa / kase - 63925065

Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Bauskas novada pašvaldībai pieder kapitāla daļas, saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldības likuma 36.pantu.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Īslīces ūdens”

Nozare,

NACE kods

Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde 36.00

Notekūdeņu savākšana un attīrīšana 37.00

Kapitālsabiedrības lielums

Maza kapitālsabiedrība

 

Reģistrācijas numurs

 

50003306141

Juridiskā adrese

 

Rītausmas, Īslīces pagasts, Bauskas novads, LV-3901

Tālrunis

 

63925077

Pamatkapitāla lielums

 

1 480 979 EUR

Valde

 

Valdes loceklis Valērijs Gabrāns

Bauskas novada pašvaldības līdzdalības apmērs

100 % kapitāla daļu īpašnieks

Līdzdalības atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmā daļa, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmā daļas 2. punkts.

Bauskas novada domes 29.12.2016. lēmums prot.Nr.28,8.p. “Par pašvaldības līdzdalību pašvaldības SIA “ Īslīces ūdens””.

Vispārējais stratēģiskais mērķis

 

 SIA “Īslīces ūdens” vispārējie stratēģiskie mērķi:

          ūdenssaimniecības jomā:

  • nodrošināt centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (t.sk. lietusūdens kanalizācijas) darbības nepārtrauktību Bauskas novada Īslīces pagastā un Bauskas pilsētas Mūsas upes kreisā krasta teritorijā, sniedzot iedzīvotājiem kvalitatīvus, savlaicīgus un drošus pakalpojumus;
  • organizēt sniedzamo pakalpojumu tehnoloģisko attīstību un paplašināšanu atbilstoši pašvaldības plānošanas dokumentiem, sabalansējot infrastruktūras attīstības nepieciešamību ar nākotnē plānotajiem patēriņa apjomiem un pieejamiem resursiem;
  • organizēt jaunu klientu piesaisti un nodrošināt augstu apkalpošanas kultūru;

namu pārvaldīšanas jomā:

  • pašvaldības īpašumā esošā dzīvojamā fonda kvalitatīva apsaimniekošanas un obligāto pārvaldīšanas darbu veikšana, īres maksas administrēšana;
  • daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kvalitatīva apsaimniekošana, nodrošinot augstu apkalpošanas kultūru.

 

SIA “Īslīces ūdens” līdzdalība citās sabiedrībās

Nav

Bauskas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis SIA “Īslīces ūdens”

Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Kalinka

SIA “Īslīces ūdens ” apstiprināts gada pārskats

 

Gada pārskats 2018

 

SIA “Īslīces ūdens” izmaksātās dividendes Bauskas novada pašvaldībai

Par 2019. gadu netiek izmaksātas

SIA “Īslīces ūdens” veiktie maksājumi valsts budžetā un pašvaldības budžetos (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi)

 

 

Veiktās iemaksas valsts un pašvaldību budžetā 2019

 

Ziņas vai Bauskas novada pašvaldība paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā

Nav

Ziņas par uzsākto SIA “Īslīces ūdens” reorganizāciju vai pārveidi

Nav

 

 

SIA "Īslīces ūdens" vidējā termiņa darbības stratēģija 2019.-2021.gadam

 SIA "Īslīces ūdens" vidēja termiņa darbības stratēģija 2016.-2018.gadam


Pamatkapitāla lielums:  1 480 979 EUR

Pašvaldības līdzdalības apmērs: 100%

Pašvaldības kapitāldaļu turētāja pārstāvis: Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors

Pamatojoties uz ar Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.panta nosacījumiem, SIA „Īslīces ūdens” publicē sekojošu informāciju:

1. Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā:

2. Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 

3. Atalgojuma politikas principi

4. Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība

5. Neauditētie starpperiodu pārskati:

6. Auditēti gada pārskati:

7. Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās)

8. Informācija par uzņēmuma organizatorisko struktūru

9. Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu  un saņēmējiem

10. Par paveiktajiem darbiem 2017.gadā, plānotajiem darbiem 2018.gadā un to finansējumu

11. 2016. gada pārskats par deleģēšanas, pārvaldīšanas un pilnvarojuma līgumos pašvaldības uzdoto uzdevumu izpildes rezultātiem

12. Informācija par iepirkumiem

13. Pārskats par kapitālsabiedrības darbības stratēģijā noteikto finanšu mērķu izpildi 2017.gadā

14. Pārskats par SIA „Īslīces ūdens” pašvaldības deleģēto funkciju izpildi 2017.gadā, saskaņā ar vidēja termiņa darbības stratēģiju 2016. – 2018.gadam

15. Statūti

16. Saimnieciskās darbības rādītāji 2014. - 2018.g.

17. Dalībnieku sapulce

 

Citi dokumenti

2013.gada 2.augusta Pilnvarojuma līgums

Vienošanās par grozījumiem pie 2013.gada pilnvarojuma līguma Nr.3-31/82

2016.gada līgums Nr.30.11.2016.