Pirmdiena, 21. Septembris, 2020. Mariss, Matīss, Modris

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

SIA Īslīces ūdens


 

Vispārīga informācija

Vadītājs Kontaktinformācija
Adrese: Rītausmas, Īslīces pag, 
Bauskas nov., LV-3901
 
Norēķinu konts:

Banka: AS SEB banka, kods UNLA LV2X
Konta Nr.: LV97UNLA 0050019554887

Valērijs Gabrāns
Vadītāja tālr. 63925140
Grāmatvede - 63925158
Lietvede - 63925077
Klientu apkalpošanas daļa / kase - 63925065

Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Bauskas novada pašvaldībai pieder kapitāla daļas, saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldības likuma 36.pantu.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  SIA “Īslīces ūdens”

Nozare,

NACE kods

Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde 36.00

Notekūdeņu savākšana un attīrīšana 37.00

Kapitālsabiedrības lielums

Maza kapitālsabiedrība

Reģistrācijas numurs

50003306141

Juridiskā adrese

Rītausmas, Īslīces pagasts, Bauskas novads, LV-3901

Tālrunis

63925077

Pamatkapitāla lielums

1 480 979 EUR

Valde

Valdes loceklis Valērijs Gabrāns

Bauskas novada pašvaldības līdzdalības apmērs

100 % kapitāla daļu īpašnieks

Līdzdalības atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmā daļa, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmā daļas 2. punkts.

Bauskas novada domes 29.12.2016. lēmums prot.Nr.28,8.p. “Par pašvaldības līdzdalību pašvaldības SIA “ Īslīces ūdens””.

Vispārējais stratēģiskais mērķis

 

 SIA “Īslīces ūdens” vispārējie stratēģiskie mērķi:

          ūdenssaimniecības jomā:

  • nodrošināt centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (t.sk. lietusūdens kanalizācijas) darbības nepārtrauktību Bauskas novada Īslīces pagastā un Bauskas pilsētas Mūsas upes kreisā krasta teritorijā, sniedzot iedzīvotājiem kvalitatīvus, savlaicīgus un drošus pakalpojumus;
  • organizēt sniedzamo pakalpojumu tehnoloģisko attīstību un paplašināšanu atbilstoši pašvaldības plānošanas dokumentiem, sabalansējot infrastruktūras attīstības nepieciešamību ar nākotnē plānotajiem patēriņa apjomiem un pieejamiem resursiem;
  • organizēt jaunu klientu piesaisti un nodrošināt augstu apkalpošanas kultūru;

namu pārvaldīšanas jomā:

  • pašvaldības īpašumā esošā dzīvojamā fonda kvalitatīva apsaimniekošanas un obligāto pārvaldīšanas darbu veikšana, īres maksas administrēšana;
  • daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kvalitatīva apsaimniekošana, nodrošinot augstu apkalpošanas kultūru.

SIA “Īslīces ūdens” līdzdalība citās sabiedrībās

Nav

Bauskas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis SIA “Īslīces ūdens”

Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Kalinka

SIA “Īslīces ūdens ” apstiprināts gada pārskats

Gada pārskats 2019.

SIA “Īslīces ūdens” izmaksātās dividendes Bauskas novada pašvaldībai

Par 2019. gadu netiek izmaksātas

SIA “Īslīces ūdens” veiktie maksājumi valsts budžetā un pašvaldības budžetos (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi)

Veiktās iemaksas valsts un pašvaldību budžetā 2019

Ziņas vai Bauskas novada pašvaldība paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā

Nav

Ziņas par uzsākto SIA “Īslīces ūdens” reorganizāciju vai pārveidi

Nav

 


SIA "Īslīces ūdens" vidējā termiņa darbības stratēģija 2019.-2021.gadam

 SIA "Īslīces ūdens" vidēja termiņa darbības stratēģija 2016.-2018.gadam


Pamatkapitāla lielums:  1 480 979 EUR

Pašvaldības līdzdalības apmērs: 100%

Pašvaldības kapitāldaļu turētāja pārstāvis: Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors

Pamatojoties uz ar Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.panta nosacījumiem, SIA „Īslīces ūdens” publicē sekojošu informāciju:

1. Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā:

2. Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 

3. Atalgojuma politikas principi

4. Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība

5. Neauditētie starpperiodu pārskati:

6. Auditēti gada pārskati:

7. Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās)

8. Informācija par uzņēmuma organizatorisko struktūru

9. Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu  un saņēmējiem

10. Par paveiktajiem darbiem 2017.gadā, plānotajiem darbiem 2018.gadā un to finansējumu

11. 2016. gada pārskats par deleģēšanas, pārvaldīšanas un pilnvarojuma līgumos pašvaldības uzdoto uzdevumu izpildes rezultātiem

12. Informācija par iepirkumiem

13. Pārskats par kapitālsabiedrības darbības stratēģijā noteikto finanšu mērķu izpildi 2017.gadā

14. Pārskats par SIA „Īslīces ūdens” pašvaldības deleģēto funkciju izpildi 2017.gadā, saskaņā ar vidēja termiņa darbības stratēģiju 2016. – 2018.gadam

15. Statūti

16. Saimnieciskās darbības rādītāji 2015. - 2019.g.


 Dalībnieku sapulces:

Datums Protokols
2020.gada 18.jūnijs
2020.gada 6.maijs
2020.gada 15.aprīlis
2020.gada 10.marts

Citi dokumenti:

2013.gada 2.augusta Pilnvarojuma līgums

Vienošanās par grozījumiem pie 2013.gada pilnvarojuma līguma Nr.3-31/82

2016.gada līgums Nr.30.11.2016.

Aktuāli:

07.04.2020.

SIA „Īslīces ūdens” paziņojums par tarifa projektu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Īslīces ūdens” izziņo Bauskas pilsētas Mūsas upes kreisā krasta teritorijā un Īslīces pagastā, Bauskas novadā sekojošus tarifus: SIA “Īslīces ūdens”, vienotās reģistrācijas numurs 50003306141, juridiskā adrese – Liepu iela 21, Rītausmas, Īslīces pagasts, Bauskas novads, 2020. gada 6. aprīlī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku.

 

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs *
(bez PVN)

Piedāvātais tarifs (bez PVN)

Tarifa palielinājums/samazinājums * (%)

Ūdensapgāde

0,61

0,90

47,54

Kanalizācija

1,14

1,42

24,56

 

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2020. gada 1. novembrī. Pašlaik spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar ievērojamu izmaksu palielināšanu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu uzturēšanā, kā arī plānotiem ieguldījumiem pamatlīdzekļu atjaunošanā, transporta, personāla un citu izmaksu pieaugumā, kopš iepriekšējo tarifu apstiprināšanas.

 

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifa projektu lietotājs var SIA “Īslīces ūdens” telpās Liepu ielā 21, Rītausmas, Īslīces pagasts, Bauskas novads, darba laikā no 8.30 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.30, iepriekš sazinoties ar komunālinženieri Rolandu Leveiku (tel. 63925077).

 

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu var iesniegt elektroniski e-pasta adresē: islicesudens@inbox.lv vai sūtot rakstveidā SIA “Īslīces ūdens” pasta adresē: Liepu ielā 21, Rītausmas, Īslīces pagasts, Bauskas novads, LV-3901, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adresē: sprk@sprk.gov.lv, 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".