Ceturtdiena, 13. Decembris, 2018. Lūcija, Veldze
Sazinies ar mums 80003939

SIA Bauskas ūdens


 SIA “Bauskas ūdens” informē par izmaiņām ūdenspiegādes pakalpojumu lietošanas un norēķinu kārtībā

Vispārīga informācija Vadītājs Kontaktinformācija
 
SIA "Bauskas ūdens" pamatdarbība ir ūdens piegāde un notekūdeņu pieņemšana no klientiem Bauskas pilsētas teritorijā.

Adrese: Biržu ielā 8A, Bauska, LV-3901
 
Kases darba laiks
O-C: no 9.00-12.00; 13.00-16.00
Pirmdiena, piektdiena kase slēgta
 
Iestādes darba laiks:
 
Pirmdiena: 8.00 - 18.00
Otrdiena:  8.00 - 17.00
Trešdiena: 8.00 - 17.00
Ceturtdiena: 8.00 - 17.00
Piektdiena: 8.00 - 16.00
 
Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00
 

Norēķinu konti:

Banka: A/S Swedbanka, kods HABALV22
Konts nr.: LV34HABA0001402040425

Banka: A/S SEB Banka kods UNLALV2
Konta nr.: LV61UNLA0050019557281

Imants Svētiņš
Bojājumu pieteikšana ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos:

Darba laikā: 63960563; 63960565; 29458425
Ārpus darba laika (24 h diennaktī): 29437015

Galvenā grāmatvede: 63960564
Klientu apkalpošanas daļa63960563
Personāla speciāliste-lietvede63960565
E-pasts: info@bauskasudens.lv 

 

SIA “Bauskas ūdens” vispārējie stratēģiskie mērķi: 

1) Apgādāt Bauskas iedzīvotājus ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni, nodrošināt pastāvīgu un drošu ūdens piegādi.

2) Nodrošināt Bauskas iedzīvotājus ar kanalizācijas un lietus kanalizācijas pakalpojumiem, nodrošināt radīto notekūdeņu novadīšanu(t.sk lietusūdeņu) un atbilstošu attīrīšanu.

3) Izveidot un uzturēt efektīvu strādājošo komandu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanai Bauskas pilsētā.

4) Radīt apstākļus, ka uzņēmumā strādājošie ir atbildīgi par veicamo darbu un lepni par to, ka strādā SIA “Bauskas ūdens”.

5) Nodrošināt darbinieku kompetences un iemaņu attīstīšanu un uzkrātās informācijas un iemaņu saglabāšanu un pārmantojamību. 

Pamatkapitāla lielums:  2 254 780 EUR​

Pašvaldības līdzdalības apmērs: 100%

Pašvaldības kapitāldaļu turētāja pārstāvis: Bauskas novada domes priekšsēdētājs

Veiktās iemaksas Valsts un pašvaldības budžetā 2017.gadā

SIA „Bauskas ūdens" Gada pārskats par 2017.gadu
SIA „Bauskas ūdens" Gada pārskats par 2016.gadu
2016.gada 27.oktobra Lēmums Par pašvaldības līdzdalību pašvaldības SIA „Bauskas ūdens”
 
 
 

SIA "Bauskas ūdens" vidēja termiņa darbības stratēģijas plāns 2016.-2018.gadam ŠEIT


Izsludinām iepirkumu atklātā konkursā SIA „Bauskas ūdens” - „Projektēšanas darbu veikšana un autoruzraudzība objektiem „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta ”“ID. NR. BŪ 2017/2/KF

Izsludināšana 07.07.2017, Iesniegšana 21.07.2017. plkst.10.00

Dokumenti pieejami,  mājas lapā: http://bauskasudens.lv/lv/iepirkumi/
Kontaktpersona:  inženieris tel.63960566; e-pasts: ukt@bauskasudens.lv


Ar 01.03.2017. mainās santehnisko pakalpojumu cenas un norēķinu kārtība:

Viens no izplatītākajiem maksas pakalpojumu veidiem, ko sniedz SIA “Bauskas ūdens” Bauskas pilsētā ir ūdens uzskaitei nederīgo ūdens skaitītāju nomaiņa pret verificētiem.

Tā kā šo pakalpojumu ir tiesīgs veikt jebkurš komersants, kas par šo pakalpojumu ir noslēdzis līgumu ar SIA “Bauskas ūdens” vai arī pats ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs, jebkurš ir tiesīgs mainīt šī pakalpojuma cenas atkarībā no pakalpojuma izdevīguma.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs pats nav tiesīgs noņemt ūdens skaitītāju plombes, pirms tam, neinformējot un neizsaucot SIA “Bauskas ūdens”, lai sastādītu aktu par skaitītāju rādījumiem pirms plombes noņemšanas.

Iedzīvotāju ievērībai:

- sekojiet mūsu pakalpojumu izcenojumiem un norēķinu kārtībai mūsu mājaslapā - http://bauskasudens.lv ;

- par visiem maksas santehniskajiem pakalpojumiem jāveic maksājums, pirms darbu uzsākšanas (avansā).

Agita Ūdre
SIA "Bauskas ūdens"


SIA ”Bauskas ūdens” informē par jaunumiem norēķinu kārtībā

Rādījumu paziņošana - ērtākais un ātrākais ūdens patēriņa skaitītāju paziņošanas veids ir elektroniskā rādījuma paziņošana Klientu portālā. 

Klientiem, kuri saņem rēķinus katru mēnesi no 27. līdz 31. datumam, SIA „Bauskas ūdens” jādara zināmi aukstā un karstā ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi. 

To iespējams izdarīt elektroniski Klientu portālā www.norekini.bauskasudens.lv

Reģistrēties Klientu portālā iespējams, atverot Klientu portālu, nospiežot "Reģistrēties" un aizpildot visus reģistrācijas laukus. Pēc datu ievades uz norādīto e-pastu tiks nosūtīts apstiprinājums. 

Bauskā dzīvokļos ir uzstādīti vairāku tipu skaitītāji, bet ar divu veidu patērētā ūdens daudzuma attēlojumu. Vienā variantā skaitītājs visus ciparus (arī tos, kas rakstāmi aiz komata) parāda galvenajā ailē, bet otrā gadījumā galvenajā ailē skaitītājs parāda tikai pirmos ciparus (kubikmetrus), bet ciparus aiz komata (litrus) jānolasa no rotējošo elementu rādījumiem – apaļajām ciparnīcām.

Agita Ūdre
SIA "Bauskas ūdens"SIA “Bauskas ūdens” informē par izmaiņām ūdenspiegādes pakalpojumu lietošanas un norēķinu kārtībā

SIA “Bauskas ūdens” vērš uzmanību uz tiesiskajiem likumdošanas aktiem, kas ir saistīti ar turpmāko ūdenspiegādes un kanalizācijas pakalpojumu lietošanu un norēķinu kārtību.

Latvijas Republikas Saeimā ir pieņemti “Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums”, kas stāsies spēkā 2016. gada 1. janvārī. (http://likumi.lv/ta/id/275062-udenssaimniecibas-pakalpojumu-likums)

Pamatlietas, ko nosaka šis likums:
•    Ministru kabineta kompetences;
•    Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas kompetences;
•    Vietējās pašvaldības kompetences;
•    Pārejas perioda noteikumus.

Saskaņā ar augstāk norādīto likumu, Ministru kabinets pašlaik strādā pie jaunu noteikumu izstrādes. To galīgā redakcija ir jāapstiprina līdz 2015.gada 30.decembrim.

Būtiskākās lietas, kas skars tieši Jūs, SIA “Bauskas ūdens” klientus:

  1. kārtība, kādā sniedz, izmanto un pārtrauc sniegt sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus;
  2. kārtība, kādā nekustamo īpašumu pieslēdz centralizētajai ūdensapgādes vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, tai skaitā prasības attiecībā uz komercuzskaites mēraparāta mezgla atrašanās vietu un gadījumus, kad pieļaujama komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūve ārpus piederības robežas;
  3. pakalpojumu sniedzēja sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu uzskaites kārtība un kārtība, kādā veicami norēķini par saņemtajiem pakalpojumiem;
  4. kārtība, kādā aprēķina kompensāciju par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanas noteikumu pārkāpšanu.

Pašlaik SIA “Bauskas ūdens” ir pieejams MK noteikumu projekts, kas visticamāk būtiski gala redakcijā nemainīsies.

Saskaņā ar “Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu”, SIA “Bauskas ūdens” izstrādā jaunu pakalpojumu līgumus, Bauskas novada saistošo noteikumus un dažādus paziņojumu projektus.

 

Būtiskākās izmaiņas privātmāju klientiem:

Komercuzskaites mēraparāta mezgls – ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāja īpašumā vai valdījumā esoša ūdenssaimniecības sistēmas daļa (cauruļvadu, noslēgarmatūras un citu veidgabalu sistēma), kas paredzēta komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanai un izbūvēta piederības robežā vai — normatīvajos aktos noteiktos gadījumos — ārpus piederības robežas.

Likuma panti nosaka, ka komercuzskaites mēraparāta mezgls (skaitītāja aka) būs pakalpojumu lietotāja īpašums, ko pakalpojumu lietotājam, pirms tam izņemot no SIA “Bauskas ūdens” tehniskos noteikumus, ir jāizbūvē par saviem līdzekļiem uz īpašuma robežas četru gadu laikā – (pārejas noteikumi) pēc šā likuma spēkā stāšanās dienas.

Ja pakalpojumu lietotājs to nav paveicis pārejas periodā, pakalpojumu sniedzējam ir tiesības izmantot savā rīcībā esošos finanšu līdzekļus komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei, iekļaujot izdevumus pakalpojumu lietotāja rēķinā.

Komercuzskaites mēraparāts — ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja īpašumā esošs ūdens daudzuma vai notekūdeņu daudzuma skaitītājs, kas uzstādīts komercuzskaites mēraparāta mezglā un tiek izmantots norēķinu veikšanai par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.

Tas nozīmē to, ka pēc komercuzskaites mēraparāta mezgla (skaitītāja akas) izbūves, komercuzskaites mēraparātu (ūdens skaitītāju) uzstāda, noplombē un turpmāk verificē pakalpojumu sniedzējs (SIA “Bauskas ūdens”) par saviem līdzekļiem.

Norēķinu kārtība – Pakalpojumu lietotājam katra mēneša beigās ir jāsniedz pakalpojumu sniedzējam (SIA “Bauskas ūdens”) informāciju par skaitītāja rādījumiem (izņemot gadījumus, kad pakalpojumu lietotājs norēķinās elektroniski).

Lai turpmāk uzlabotu uzskaites un norēķinu kārtību, lai optimizētu darbinieku darbu, SIA ”Bauskas ūdens” pēc četru gadu pārejas perioda atcels kases pakalpojumus. Tuvākajā nākotnē, plānojam ieviest norēķinus ar mūsu mājaslapas, kura pašreiz ir izgatavošanas stadijā, palīdzību.

Lai atvieglotu mūsu darbu, lūdzam mūsu klientus, pēc iespējas vairāk izmantot internetbankas pakalpojumus.

 

Būtiskākās izmaiņas juridiskajiem klientiem:

Norādījumi par Komercuzskaites mēraparāta mezgliem un Komercuzskaites mēraparātiem attiecās arī uz juridiskajiem klientiem. Pārejas periodā, kamēr nebūs izbūvēti komercuzskaites mēraparāta mezgli uz īpašuma robežas vai atbilstoši SIA ”Bauskas ūdens” izdoto tehnisko noteikumu prasībām, ūdenspiegādes pakalpojumi notiks saskaņā ar noslēgto pakalpojumu līgumu.

Lūdzam pievērst īpašu vērību likuma pantiem un MK noteikumiem, kas saistīti ar piesārņojošo vielu pieļaujamās koncentrācijas pārsniegšanu notekūdeņos, norēķinu kārtību un kompensāciju par lietošanas noteikumu pārkāpumiem.

Visas izmaiņas, ko nosaka likums un MK noteikumi tiks iestrādāti pakalpojumu līgumos.

 

Būtiskākās izmaiņas daudzdzīvokļu māju klientiem:

Turpmāk par Komercuzskaites mēraparāta mezglu tiks uzskatīts ūdens skaitītāja mezgls, kas ir izbūvēts daudzdzīvokļu mājas ievadā vai ūdens skaitītāja akā pirms mājas un norēķins par patērēto ūdens daudzumu tiks noteikts pēc tā rādījumiem. Starpība, kas var rasties starp mājas ievadskaitītāja un dzīvokļu deklarētajiem patēriņiem, tiks uzrēķināta dzīvokļiem, kam nav ūdens skaitītāju. Gadījumos, ja skaitītāji ir uzstādīti visos dzīvokļos, starpība tiks sadalīta proporcionāli katra dzīvokļa ūdens patēriņam. Dzīvokļu skaitītāji netiks uzskatīti par komercuzskaites mēraparātiem un to verifikācijas izdevumus būs jāsedz dzīvokļu īpašniekiem tāpat kā līdz šim. 

Gadījumos, kad par ūdens patēriņu ar pakalpojumu sniedzēju SIA ”Bauskas ūdens” pēc komercuzskaites mēraparāta (ievadskaitītāja) rādījumiem norēķinās pārvaldnieks, dzīvokļu skaitītāju verifikācija vai to esamība nav nepieciešama. Par šādu norēķinu modeli iedzīvotājiem ir jāvienojās kopsapulcē. Kopējo ūdens patēriņu pārvaldnieks var sadalīt gan starp reāli dzīvojošām personām mājā, gan starp dzīvokļiem, gan uz katru dzīvokļa platību atsevišķi. Tas ir kopsapulces lēmums. Šāda modeļa priekšrocība – nav nepieciešami skaitītāji dzīvokļos un ar to verifikāciju saistītie izdevumi; trūkums – netiek precīzi uzskaitīts katra dzīvokļa ūdens patēriņš.

SIA “Bauskas ūdens” aicina visus klientus rūpīgi iepazīties ar jaunajiem likumdošanas aktiem, kas ir saistoši, gan pakalpojumu sniedzējam, gan pakalpojumu lietotājiem.

 

Atcerēsimies, ka planēta Zeme sastāv no 70,8% ūdens, no kuriem 97% ir okeāns un to ūdeni nevar pielietot dzeršanas vajadzībām. Tikai trīs procenti uz Zemes ir saldūdens. No šiem trim procentiem 69,6 % ir mūžīgais ledus un sniegs. Tikai trešdaļa no šiem trim procentiem ir gruntsūdens, ezeri, upes un purvi. Saudzēsim mūsu vislielāko bagātību – ŪDENI!!!

 

SIA “Bauskas ūdens”