Svētdiena, 23. Februāris, 2020. Almants, Haralds
Sazinies ar mums 63922238

Notiek ielāde ...

Kustamo mantu izsoles


PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli divus lietotus apkures katlus JUTA RKF.

IZSOLES NOTEIKUMI: ŠEIT

Izsole notiks 2020.gada 19.februārī plkst. 13.30 Bauskas novada pašvaldības telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā 2.stāvā sēžu zālē.

Izsoles sākumcena 700,- EUR (septiņi  simti euro).               

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Bauskas novada domes mājas lapā  www.bauska.lv  vai Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā 1.stāvā.

Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei līdz 2020.gada 18.februāra plkst. 17.00 Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā 1.stāvā,  tel. 63963977.

Nodrošinājuma nauda – 10% no izsoles sākumcenas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X.

Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „Apkures katlu izsoles reģistrācijas maksa”.


PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai kustamo mantu – cirsmas, kas atrodas nekustamā īpašumā “Skarlauki”, Codes pagastā, Bauskas novadā, kadastra Nr. 4052 005 0020, zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 005 0020.

IZSOLES NOTEIKUMI: ŠEIT

APLIECINĀJUMS KOKU CIRŠANAI: ŠEIT

CIRSMAS NOVĒRTĒJUMS: ŠEIT

PLATĪBAS SKICE: ŠEIT

Izsole notiks 2020.gada 18.martā plkst. 14.30 Bauskas novada pašvaldības telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā 2.stāvā sēžu zālē.

Izsoles sākumcena 40 000,- EUR (četrdesmit tūkstoši  euro).               

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Bauskas novada domes mājas lapā  www.bauska.lv sadaļas “Pakalpojumi” apakšsadaļā “Kustamo mantu izsoles” vai Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā 1.stāvā.

Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei līdz 2020.gada 16.marta plkst. 17.00 Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā 1.stāvā,  tel. 63963977.

Reģistrācijas maksa  50,00 EUR (piecdesmit euro) jāieskaita Bauskas novada administrācijas, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „Kustamās mantas – meža cirsmas nekustamajā īpašumā „Skarlauki”, Codes pag., Bauskas novadā izsoles reģistrācijas maksa”.

Nodrošinājuma nauda – 10% no kustamās mantas nosacītās sākumcenas, t.i., 4000,00 EUR (četri tūkstoši euro), kas jāieskaita Bauskas novada administrācijas, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „Kustamās mantas – meža cirsmas nekustamajā īpašumā „Skarlauki”, Codes pag., Bauskas novadā izsoles nodrošinājuma summa”.