Sestdiena, 25. Jūnijs, 2022. Maiga, Milija

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Deputāti lemj reorganizēt Mežotnes sākumskolu


Deputāti lemj reorganizēt Mežotnes sākumskolu2021.08.26 Komentāri (0) Deputāti lemj reorganizēt Mežotnes sākumskolu

Bauskas novada pašvaldības kārtējā domes sēdē 26.augustā deputāti izskatīja 62 darba kārtības jautājumus.

Amatā apstiprina pašvaldības izpilddirektoru un vietnieku

Deputāti par Bauskas novada pašvaldības izpilddirektoru apstiprināja Ivaru Romānovu.

Ivara Romānova līdzšinējā darba pieredze, zināšanu un prasmju pielietojums ir bijis saistīts ar darbu valsts pārvaldē, ierēdniecībā un pašvaldībā. Viņš absolvējis Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Lauksaimniecības ekonomikas fakultāti 1988.gadā.

Strādājis VID Zemgales reģionālās iestādes direktora vietnieka amatā, Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektora amatā.

Kā būtiskāko veicamo darbu uzskata tāda izpildvaras modeļa izveidi, kas maina iepriekšējos speciālistu darbības modeļu stereotipus, sākot domāt pāri iepriekšējo novadu robežām, sniedzot vienotus un kvalitatīvus pakalpojumus iedzīvotājiem.

Uz pašvaldības izpilddirektora amata vietu bija izsludināts atklāts konkurss. Tika saņemti desmit pieteikumi, otrajai kārtai virzīti seši.

Par Bauskas novada izpilddirektora vietnieku tika apstiprināts līdzšinējais Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Kalinka.

Pašvaldības izpilddirektors un izpilddirektora vietnieks amatā apstiprināti ar deputātu vienbalsīgu balsojumu.


     Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Romānovs                       Izpilddirektora vietnieks Jānis Kalinka

 

Reorganizē Mežotnes sākumskolu, saglabā pirmsskolu

Deputāti pieņēma lēmumu par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Mežotnes sākumskola” reorganizāciju, jo mācību iestādē sākumskolas grupā netika pieteikts nepieciešamais audzēkņu skaits.

Komiteju sēdēs deputāti uzklausīja darba grupas secinājumus, kuros sniegta informācija par pašreizējo situāciju un rasto risinājumu un atbalstīja sagatavoto lēmuma projektu, kurš nosaka uzsākt Mežotnes sākumskolas reorganizāciju un to pabeigt trīs mēnešu laikā. Izglītības iestādē tiek saglabāta pirmsskola, kas turpmāk būs pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaulīte” filiāle.

Kā atzina darba grupas dalībnieki, jārisina jautājums par telpu turpmāko izmantojumu. Deputāte I.Nagņibeda uzsvēra, ka skola ļoti piemērota alternatīvās izglītības – Montesori un Valdorfa izglītības programmas īstenošanai.

Tāpat jārisina jautājums par materiālo līdzekļu inventarizāciju un uzskaiti, kā arī risinājums vajadzīgs Mežotnes sākumskolas sporta zāles tālākai izmantošanai volejbola treniņiem.

Amatā apstiprina Misas pamatskolas direktori

Deputāti apstiprināja Misas pamatskolas direktora amatā Valiju Vainu, kas līdz šim bija direktora pienākumu izpildītāja un izglītības iestādes direktora vietniece mācību darbā. Uz Misas direktora amata vietu bija izsludināts konkurss.

V.Vaina Misas pamatskolā strādā kopš 1988.gada. Tā ir viņas pirmā un vienīgā darbavieta. V.Vaina absolvējusi Liepājas pedagoģisko institūtu.  Jaunā direktore kā pamatmērķi savā darbībā izvirzījusi – skolai jākļūst kultūras un sporta aktivitāšu centru vietējā ciematā. Viņa vēlas turpināt ilggadējās direktores Annas Balgalves aizsāktos darbus un idejas. „Esmu strādājusi ļoti labā komandā un daudz mācījusies,“ atzina V.Vaina. Viņas dzimtā puse ir Aknīste, bet viņa atzīst, ka Misa ir sirdij tikpat tuva.


   Misas pamatskolas direktore Valija Vaina


Atbrīvo no nomas maksas

Deputāti apstiprināja lēmuma projektu, kurā paredzēts atbrīvot no telpu un pamatlīdzekļu nomas maksas uzņēmumu SIA „Žaks-2”, kas sniedz ēdināšanas pakalpojumu Iecavas vidusskolā. Sākot no 2021.gada augusta, Iecavas vidusskolā ir uzsākti ēdināšanas bloka rekonstrukcijas darbi, t.sk. virtuves bloka un ēdamzāles rekonstrukcija. Plānotais darbu nodošanas termiņš - 2021.gada 31.decembris. Maksa par nomas objektu noteikta 546,41 EUR mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa.

Par izmaiņām Bauskas novada Apbalvojumu piešķiršanas padomē

Deputāti pieņēma lēmumu par Skaistkalnes pagasta iedzīvotājas, ilggadējās Latvijas Lauku konsultāciju centra vadītājas Eleonoras Maisakas ievēlēšanu Padomē un par Bauskas novada domes deputāta Jura Krieva ievēlēšanu Padomē. Viņš piedalījies iesniegto apbalvojumu pieteikumu izvērtēšanā Iecavas novadā.

Deputāti lēma par grozījumiem Iecavas apbalvojumu piešķiršanas nolikumā. Tika pieņemts lēmums, ka Iecavas apbalvojumu pieteikumu izvērtēšanas komisija tiks izveidota ar iestādes vadītāja rīkojumu.

Piešķir pašvaldības apbalvojumus

Deputāti atbalstīja lēmuma projektu par Goda raksta piešķiršanu Codes pagasta folkloras kopai „Dreņģeri” par folkloras tradīciju kopšanu un ilggadēju dalību pasākumos novadā un Latvijā.

Goda raksts tika piešķirts arī folkloras kopas „Dreņģeri” vadītājai Inārai Grēniņai par ilggadēju ieguldījumu tautas tradīciju popularizēšanā un folkloras mantojuma apzināšanā.

Apstiprina Bauskas novada Vēlēšanu  komisijas locekļu skaitu un locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu

Vēlēšanu komisijas kā pastāvīgas pašvaldību institūcijas darbojas visu attiecīgās domes pilnvaru laiku un komisijas pilnvaras izbeidzas ar dienu, kad jaunievēlētā dome ir izveidojusi jaunu vēlēšanu komisiju.

Dome lēma noteikt Bauskas novada Vēlēšanu komisiju septiņu locekļu sastāvā.

Bauskas novada Vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanās termiņš noteikts līdz 2021.gada 15.septembrim. Pieteikumi iesniedzami elektroniski (parakstīti ar elektronisko parakstu), nosūtot uz e-pastu: dome@bauska.lv; nosūtot pa pastu, Bauskas novada pašvaldībai Uzvaras ielā 1, Bauskā, Bauskas novadā, LV-3901 vai iesniegt Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros Bauskas novada administratīvajā teritorijā.

Atbalsta veloparka izveidi Uzvaras ciemā

Deputāti pieņēma lēmumu nodot biedrībai „Sadarbības tilts” bezatlīdzības lietošanā Bauskas novada pašvaldībai piederošā īpašuma Uzvaras mazdārziņi” zemes vienības daļu 0,5 ha platībā. Bezatlīdzības lietošanā nodotā zemes vienības daļa izmantojama publiska veloparka izbūvei, uzlabojot teritorijas infrastruktūru un nodrošinot tai brīvu pieeju. Zemes vienības daļa biedrībai „Sadarbības tilts” tiek nodota bezatlīdzības lietošanā uz desmit gadiem.

Apstiprina Iecavas Mūzikas un mākslas skolas direktora amata konkursa nolikumu

Deputāti apstiprināja Iecavas Mūzikas un mākslas skolas direktora amata pretendentu atlases komisiju šādā sastāvā: 

  • Bauskas novada pašvaldības iestādes Iecavas novada pašvaldības administrācija” vadītāja vietnieks Normunds Vāvers, komisijas priekšsēdētājs;
  • Bauskas novada domes deputāts, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja vietnieks Juris Krievs;
  • Bauskas novada pašvaldības iestādes Iecavas novada pašvaldības administrācija” Juridiskās nodaļas vadītāja Ginta Krikščūne;
  • Bauskas novada pašvaldības iestādes Iecavas novada pašvaldības administrācija” Izglītības nodaļas vadītāja Vija Ieleja;
  • Bauskas novada pašvaldības iestādes Iecavas Mūzikas un mākslas skola” direktore Zane Andžāne, kas šo amatu atstāj ar 1.septembri.

Bauskas novada pašvaldība pievienojas Memorandam par sociālā darba attīstību pašvaldībās

Bauskas novada pašvaldība saņēmusi Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienības un Latvijas sociālo darbinieku biedrības Memorandu par sociālā darba attīstību pašvaldībās ar aicinājumu visiem Latvijas pašvaldību deputātiem pievienoties Memorandam, ar to apliecinot izpratni par sociālā darba un sociālo pakalpojumu nozīmi, kā arī iezīmējot apņemšanos savu pilnvaru laikā veltīt sociālajam darbam pienācīgus administratīvos, finanšu un cilvēkresursus.

Deputāti pieņēma lēmumu pievienoties Memorandam par sociālā darba attīstību pašvaldībās.

Kā kontaktpersona ar Memorandu par sociālā darba attīstību pašvaldībās saistīto jautājumu koordinēšanā. Noteikta Sociālā dienesta vadītāja Dina Romanovska.

Dome pilnvaroja Bauskas novada domes priekšsēdētāju Aivaru Okmani visu Bauskas novada domes deputātu vārdā parakstīt Memorandu par sociālā darba attīstību pašvaldībās.

Darbības ar pašvaldības nekustamajiem īpašumiem

Deputāti akceptēja virkni lēmumu par dzīvojamo telpu īres līgumu slēgšanu, atjaunošanu un izbeigšanu, zemes vienību iznomāšanu, kā arī par vairāku Bauskas novada pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu.

Dome apstiprināja vairāku pašvaldības nekustamo īpašumu izsoļu noteikumus. Izsoles tiks rīkotas īpašumiem „Mežmales” un „Zvejnieki” (dzīvoklis Nr. 4, Priedītes) Rundāles pagastā, savukārt nomas tiesības tiks izsolītas nedzīvojamai telpai Nr. 2 īpašumā „Skola” Kurmenē un nedzīvojamām telpām īpašumā „Saulaines kalte” Rundāles pagastā.

Dome nolēma apstiprināt nekustamā īpašuma Baldones iela 65’’, Iecavā, Bauskas novadā lokālplānojumu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai un izdot saistošos noteikumus Lokālplānojuma Baldones iela 65” teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”. Lokālplānojums stāsies spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma par saistošo noteikumu apstiprināšanu publicēšanas oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis”.

 

Andra Matuļenko, Anta Kļaveniece sabiedrisko attiecību speciālistes


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas