Pirmdiena, 15. Augusts, 2022. Dzelde, Zelda, Zenta

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

SIA Mūsu saimnieks (Vecumnieki)


Vispārīga informācija

Vadītājs

Kontaktinformācija

SIA “Mūsu saimnieks”
Adrese: Ceriņu iela 9a-1, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933

 

Norēķinu konti:
Banka: AS Swedbank
Kods: HABALV22
Konta Nr.: LV03HABA0001402040207

A.Larionovs

Biroja darba laiks:

Pirmdiena: 08:00 – 17:00
Otrdiena: 08:00 – 17:00
Trešdiena: 08:00 – 19:00
Ceturtdiena: 08:00 – 17:00

Pusdienu pārtraukums:
12:00 – 12:40

Piektdena: 08:00 – 14:00
Bez pusdienu pārtraukuma

 

Kases darba laiks:
Otrdiena: 08:00 – 17:00 
Pusdienu pārtraukums:
12:00 – 12:40

 

Pieņemšanas laiks pie Ēku Namziņa:

Trešdiena: 08:00 – 19:00
Piektdiena: 08:00 – 14:00

 

Aicinām maksājumus veikt ar internetbankas starpniecību.

 

Birojs:
tālr.63976382
e-pasts: mususaimnieks@vecumnieki.lv

 

Lietvede:
tālr. 26802512
e-pasts: mususaimnieks@vecumnieki.lv

 

Ūdens skaitītāja rādījumu ziņošana:
http://mususaimnieks.vecumnieki.lv
WhatsApp SMS pa tālr. 29575733

 

Asenizācijas pakalpojuma pieteikšana:
tālr. 63976382; 26802512; 29645020
e-pasts: mususaimnieks@vecumnieki.lv

 

Ūdensvada, kanalizācijas un siltumapgādes avārijas pieteikšana:
tālr. 63976382; 26802512; 29645020

 

Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Bauskas novada pašvaldībai pieder kapitāla daļas, saskaņā ar publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldības likuma 36.pantu.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

SIA “Mūsu saimnieks”

Kapitālsabiedrības lielums

Maza kapitāsabiedrība

Reģistrācijas numurs

43603018936

Juridiskā adrese

Ceriņu iela 9a-1, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933

Tālrunis

63976382

Pamatkapitāla lielums

456517 EUR

Valde, Valdes nolikums

Valdes loceklis:  Arvis Larionovs

Bauskas novada pašvaldības līdzdalības apmērs

100% kapitāldaļu īpašnieks

Līdzdalības atbilstība publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem

Publiskas personas kapitālā daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmā daļa, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 2.punkts.

Nozare, NACE klasifikators

35.30 – tvaika iegāde un gaisa kondicionēšana;

36.00 – ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde;

37.00 – notekūdeņu savākšana un attīrīšana;

28.11 – atkritumu savākšana (izņemot bīstamos);

43.22 – cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas

iekārtu uzstādīšana;

68.20 – sava vai nomāta NĪ izīrēšana un pārvaldīšana

68.32 – NĪ pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata

81.10 – ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības.

Vispārējais stratēģiskais mērķis

SIA “Mūsu saimnieks” vispārējie stratēģiskie mērķi:

 • Siltumapgāde
 • nodrošināt energoefektīvu, stabilu, videi draudzīgu  centralizēto siltumapgādi un ar to saistītos pakalpojumus;
 • organizēt sniedzamo pakalpojumu tehnoloģisko attīstību un paplašināšanu atbilstoši pašvaldības plānošanas dokumentiem, sabalansējot infrastruktūras attīstības nepieciešamību ar nākotnē plānotajiem patēriņa apjomiem un pieejamiem resursiem.
 • Ūdensapgāde un kanalizācija
 • nodrošināt Vecumnieku ciemata un Piebalgu apdzīvotas vietas teritorijā esošo ūdens ieguves, ražošanu un novadīšanu ūdensvada tīklā, iekārtu uzturēšanu funkcionālā kārtībā un atjaunošanu, ūdens ražošanu un padevi no ražošanas vietas līdz pakalpojuma saņēmējiem, patērētā ūdens uzskaiti un atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī nodrošināt esošo notekūdeņu savākšanu, novadīšanu līdz attīrīšanai un attīrīšanas iekārtu uzturēšanu funkcionālā kārtībā un atjaunošanu, sadzīves notekūdeņu savākšanu un novadīšanu līdz attīrīšanas iekārtām, notekūdeņu uzskaiti un novadīšanu no attīrīšanas iekārtām līd iztekai ūdenstilpnē, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, lietus ūdens savākšanu un novadīšanu no apsaimniekojamām teritorijām;
 • organizēt sniedzamo pakalpojumu tehnoloģisko attīstību un paplašināšanu atbilstoši pašvaldības plānošanas dokumentiem, sabalansējot infrastruktūras attīstības nepieciešamību ar nākotnē plānotajiem patēriņa apjomiem un pieejamiem resursiem;
 • organizēt jaunu klientu piesaisti un nodrošināt augstu apkalpošanas kultūru.
 • Namu pārvaldīšana
 • Pašvaldības īpašumā esošā dzīvojamā fonda kvalitatīva apsaimniekošana un obligāto pārvaldības darbu veikšana;
 • Daudzīvokļu dzīvojamo māju kvalitatīva apsaimniekošana, nodrošinot augstu tehniskās apkalpošanas pakalpojumu;
 • Atkritumu apsaimniekošana
 • Sadzīves atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus)

 

SIA “Mūsu saimnieks” līdzdalība citās sabiedrībās

Nav

Bauskas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis SIA “Mūsu saimnieks”

Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors:
Ivars Romānovs

SIA “Mūsu saimnieks” apstiprināts gada pārskats

2021.gada pārskats

SIA “Mūsu saimnieks”  izmaksātās dividendes Bauskas novada pašvaldībai

 

SIA “Mūsu saimnieks” veiktie maksājumi valsts budžetā un pašvaldības budžetos (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi)

(2021.gadā - 109803 EUR)

Ziņas vai Bauskas novada pašvaldība paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā

Nav

Ziņas par uzsākto SIA “Mūsu saimnieks” reorganizāciju vai pārveidi.

Nav

 

Asenizācijas pakalpojuma izmaksas: uz 01.07.2022.

Traktortehnikas pakalpojuma izmaksas: ŠEIT.

Komunālie maksājumi par apkuri - 2021./2022.gada apkures sezona: ŠEIT. 

Apkures tarifs un vidējā āra gaisa temperatūra pēc (LVĢMC): ŠEIT.