Bauskas novada dome

Atļaujas saņemšana ielu tirdzniecībai publiskās vietās


Atļaujas saņemšana ielu tirdzniecībai publiskās vietās

Ielu tirdzniecība ir preču pārdošana pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās, tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta. 
Publiska vieta ir jebkura vieta ārpus ēkas un pastāvīgās tirdzniecības vietas, kura neatkarīgi no tās īpašuma formas ir pieejama patērētājiem

Kas ir jādara, lai saņemtu atļauju?
Lai saņemtu pašvaldības atļauju ielu tirdzniecības veikšanai/organizēšanai, vismaz piecas darba dienas pirms attiecīgā pasākuma jāiesniedz rakstisks iesniegums kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem Bauskas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā.


Pieteikumu un tam pievienotos dokumentus var iesniegt arī elektroniski, izmantojot elektronisko datu nesējus uz oficiālo elektroniskā pasta adresi dome@bauska.lv
 
Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa?
Iesnieguma veidlapa lejupielādējama ŠEIT


Kādi dokumenti nepieciešami?
Iesniegumam obligāti jāpievieno šādi dokumenti:
1.    saimnieciskās darbības reģistrāciju apliecinoša dokumenta kopija;
2.    fiziskās personas apliecinājums, ka tā neveic saimniecisko darbību vai saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicēja, kā arī nenodarbina citas personas;
3.    ja plānota pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas pārdošana - zemes lietošanas likumība (ja tirgotāja īpašums, no kā iegūst lauksaimniecības produkciju, nav reģistrēts Bauskas novadā - dokumentāla apliecinājuma kopija);
4.    ja tirgo pārtikas preces, dokumentus, kas nodrošina  tā tiesības iesaistīties pārtikas apritē, un tirdzniecības laikā ievēro normatīvajos aktos noteiktās prasības pārtikas apritei    (piemēram,  veterinārās, higiēnas, marķēšanas prasības pārtikas apritei);
5.    atsevišķiem uzņēmējdarbības vai saimnieciskās darbības veidiem vai preču tirdzniecībai saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepieciešamo licenču esamība (piemēram, akcizēto preču - alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu tirdzniecībai);
6.    saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju – privātpersonu - vai valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju par paredzēto tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā;
7.    saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu pasākuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta attiecīgā pasākuma norises laikā un vietā, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir Bauskas novada pašvaldība vai tās dibināta iestāde.

Kāds ir lēmuma pieņemšanas un atļaujas izsniegšanas termiņš?
Pašvaldība piecu daba dienu laikā izskata un izsniedz atļauju vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju un rakstiski par to informē iesnieguma iesniedzēju.


Kādi normatīvie akti regulē publisko pasākumu organizēšanu?

MK 12.05.2010. noteikumi Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību"

Alkoholisko dzērienu aprites likums 

Kāda ir pakalpojuma maksa?
Bezmaksas pakalpojums

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā?
Klientu apkalpošanas centra tālr.63922238, e-pasts: dome@bauska.lv

Atļauju izsniegšanas un licencēšanas komisija:
Komisijas priekšsēdētājs:

Komisijas locekļi:
Līga Kausiniece, tālr.63921944, e-pasts: liga.kausiniece@bauska.lv
Rudīte Čakāne
Jānis Dūmiņš
Andris Arcimovičs
Evita Grigorjeva

 

Komisijas nolikumu skatīt šeit!