Bauskas novada dome

Atļaujas izsniegšana publisku pasākumu rīkošanai


Atļaujas izsniegšana publisku pasākumu rīkošanai

Ja vēlaties organizēt publiskus (kultūras, sporta vai reklāmas) pasākumus Bauskas novadā, saskaņā ar Latvijas Republikā noteikto kārtību, ir jāsaņem Bauskas novada pašvaldības atļauja publisko pasākumu rīkošanai.

Kas ir publisks pasākums?

Publisks pasākums - fiziskās vai juridiskās personas plānots un organizēts sabiedrībai pieejams svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākums publiskā vietā neatkarīgi no īpašuma piederības.
Pasākuma organizators - rīcībspējīga fiziskā persona, juridiskā persona vai arī valsts vai pašvaldības iestāde, kas plāno un organizē publisku pasākumu.


Kad atļauja nav nepieciešama?
Atļauja publisku pasākumu rīkošanai nav nepieciešama, ja tos rīko valsts vai pašvaldības iestāde, kā arī publisku pasākumu rīkošanai telpās un publisku sporta pasākumu rīkošanai sporta bāzēs.
Ja publisku pasākumu rīko valsts vai pašvaldības iestāde, tā informē pašvaldību par pasākuma norises vietu un laiku.

Publisku pasākumu organizēšanas atļaujas saņemšana neattiecas uz:
1.    noteiktā kārtībā reģistrētu reliģisko organizāciju rīkotiem pasākumiem baznīcās, lūgšanu namos, kapsētās un citās šo organizāciju īpašumā esošās teritorijās;
2.    sapulcēm, gājieniem un piketiem, kas reglamentēti atsevišķā likumā “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem”;
3.    bēru ceremonijām.


Svarīgi atcerēties!
Valsts un pašvaldības iestādes publiskus pasākumus nerīko, un pašvaldība neizsniedz atļauju šādu pasākumu rīkošanai piemiņas dienās, kas noteiktas 25.martā, 8.maijā, 14.jūnijā un 4.jūlijā. Šajās dienās var rīkot tikai piemiņas dienu raksturam atbilstošus pasākumus.

Kas ir jādara, lai saņemtu atļauju?
Ne vēlāk kā 15 dienas pirms attiecīgā pasākuma norises sākuma jāiesniedz rakstisks iesniegums kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem Bauskas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā.
 
Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa?
Iesnieguma veidlapa lejupielādējāma ŠEIT

Kādi dokumenti nepieciešami?
Iesniegumam obligāti pievieno:
1.    to līgumu kopijas, kurus pasākuma organizators noslēdzis ar kārtības uzturētājiem, personām, kas atbildīgas par publiska pasākuma tehnisko drošību, kā arī sabiedrisko kārtību un drošību, uzrādot oriģinālus;
2.    detalizētu pasākuma plānu;
3.    pasākuma norises vietas īpašnieka rakstveida piekrišanu tā rīkošanai, ja viņš nav pasākuma organizators;
4.    ja publiska pasākuma norises vietā atradīsies vai tiks izmantotas bīstamas iekārtas, pasākuma organizators iesniegumam pievieno normatīvajos aktos paredzēto bīstamo iekārtu valdītājam to lietošanai nepieciešamo atļauju un citu šo iekārtu ekspluatācijai nepieciešamo dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus.
Iesniedzot iesniegumu, pasākuma organizators uzrāda personu apliecinošu dokumentu, bet juridiskās personas pārstāvis – arī dokumentus, kas apliecina viņa tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

Papildus pasākuma organizators iesnieguma kopiju nosūta Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldei Bauskas iecirknim.
 
Ja pašvaldība pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu publiska pasākuma rīkošanai, pasākuma organizators apdrošina savu civiltiesisko atbildību. Atļauju publiska pasākuma rīkošanai pašvaldība izsniedz pēc tam, kad šā pasākuma organizators ir iesniedzis savas civiltiesiskās apdrošināšanas faktu apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus. Civiltiesiskās apdrošināšanas faktu apliecinošu dokumentu kopijas pasākuma organizators iesniedz ne vēlāk kā divas dienas pirms plānotā publiskā pasākuma norises sākuma. Ja pasākuma organizators noteiktajā laikā neiesniedz civiltiesiskās apdrošināšanas faktu apliecinošu dokumentu kopijas, pašvaldība neizsniedz atļauju attiecīgā pasākuma rīkošanai.

Kādi normatīvie akti regulē publisko pasākumu organizēšanu?

Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums ("LV", 104 (3262), 06.07.2005.);
 

MK 08.05.2007. noteikumi Nr.298 "Noteikumi par publiska pasākuma organizatora civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu" ("LV", 76 (3652), 11.05.2007.);
 

MK  27.06.2006. noteikumi Nr.526 "Kārtība, kādā pasākuma organizators nodrošina neatliekamo medicīnisko palīdzību publiskā pasākumā" ("LV", 101 (3469), 30.06.2006.).

Kāda ir pakalpojuma maksa?
Bezmaksas pakalpojums

Kāds ir lēmuma pieņemšanas termiņš?
Atļauju izsniegšanas un licencēšanas komisija lēmumu pieņem 10 dienu laikā no iesniegšanas datuma (ja iesniegums un visi nepieciešamie dokumenti  ir iesniegti ne vēlāk kā 15 dienas līdz pasākumam).

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā?
Klientu apkalpošanas centra tālr.63922238, e-pasts: dome@bauska.lv

Atļauju izsniegšanas un licencēšanas komisija:
Komisijas priekšsēdētājs:

Komisijas locekļi:
Līga Kausiniece, tālr.63921944, e-pasts: liga.kausiniece@bauska.lv
​Rudīte Čakāne
Jānis Dūmiņš
Andris Arcimovičs
Evita Grigorjeva

Komisijas nolikumu skatīt šeit!