Bauskas novada dome

Aktuāli


23.03.2022.

 

 


Iepazīsties ar Pirmā psiholoģiskā palīdzības rokasgrāmatu

Mums katram ir gan fiziskā, gan mentālā veselība. Ir svarīgi, lai mēs visi justos stipri un veseli ne tikai fiziski, bet arī psiholoģiski, un tāpēc ir jārūpējas gan par savu fizisko, gan psihisko veselību. Tāpat kā mēs aizsargājam fizisko veselību – piemēram, mazgājot rokas, tīrot zobus, sportojot, mēs katrs varam parūpēties arī par savu mentālo veselību.

 

Spēcīga mentālā veselība ļauj Tev labi justies, viegli mācīties, saprasties ar draugiem un pieaugušajiem, izveidot drošas attiecības un sasniegt dzīvē to, ko Tu vēlies un kas Tev ir svarīgs. Lai to izdarītu, ir tikai jāapgūst Pirmā psiholoģiskā palīdzība – tās ir vienkāršas zināšanas, tehnikas un prasmes, kas palīdzēs Tev izvairīties no mentālās veselības problēmām, atpazīt tās un sniegt pirmo palīdzību sev pašam vai draugam.

 

Pirmās psiholoģiskās palīdzības pamati ir apkopoti šajā materiālā, ko izstrādājis Pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centrs sadarbībā ar Veselības ministriju, un šīs zināšanas kritiskos brīžos var noderēt ne tikai Tev, bet arī Taviem draugiem, vecākiem un skolotājiem.

 

Pirmā psiholoģiskā palīdzības rokasgrāmata: ŠEIT


12.08.2020.

Vecāku aprūpē esoša bērna nodošanas citas personas aprūpē Latvijā atbilstība bērna interesēm

Vecāki var nodot bērnu citas personas aprūpē Latvijā uz laiku, kas ilgāks par trim mēnešiem, ja pirms nodošanas vecāku dzīvesvietas bāriņtiesa atzinusi, ka šāda nodošana atbilst bērna interesēm un persona spēs bērnu pienācīgi aprūpēt. Bāriņtiesa, ja nepieciešams, pieprasa šīs personas dzīvesvietas bāriņtiesas atzinumu par attiecīgās personas spēju bērnu pienācīgi aprūpēt.

Par citas personas aprūpē nodoto bērnu vecāku dzīvesvietas bāriņtiesa informē šīs personas dzīvesvietas bāriņtiesu, kas nodrošina regulāru attiecīgās personas aprūpē nodotā bērna dzīves apstākļu pārbaudi.

Līdz pilngadībai bērns ir vecāku aizgādībā. Tas nozīmē, ka vecākiem ir tiesības un pienākums rūpēties par bērnu un viņa mantu un pārstāvēt bērnu personiskajās un mantiskajās attiecībās.

Vecāku prombūtnes laikā var rasties situācija, kad bērnam nepieciešama pārstāvība dažādu jautājumu risināšanai bērna interesēs, piemēram, pases saņemšanai, izbraukšanai ārpus valsts, kārtot lietas izglītības vai ārstniecības iestādēs (nepieciešama operācija), var rasties nepieciešamība vērsties valsts, pašvaldības un citās iestādēs. Ja vecāki dodas ārpus Latvijas uz neilgu laiku, tas ir - līdz trim mēnešiem, fiziskās personas pārstāvību (t.i. bērna pārstāvību) noformē ar notariāli apliecinātu pilnvaru, kā to paredz Administratīvā procesa likuma 38. panta pirmā daļa. Tas nozīmē, ka vecākiem laicīgi, pirms došanās prom no valsts, pie notāra vai bāriņtiesā jāuzraksta pilnvara personai, kuras aprūpē tiek atstāts bērns.

Ja vecāki plāno atstāt bērnu uz ilgstošu laika periodu (ilgāk par trim mēnešiem) citas personas aprūpē, ir jāsaņem bāriņtiesas atzinums par bērna nodošanas citas personas aprūpē atbilstību bērna interesēm. Tas noteikts Bērnu tiesību aizsardzības likuma 451.pantā.

Kad saņemts bāriņtiesas atzinums, vecākiem bāriņtiesā vai pie notāra jāsastāda pilnvara, ar kuru tiek noteikts, kādā apjomā vecāki pilnvaro citu personu pārstāvēt sava bērna intereses.

Bērnu tiesību neievērošana (atstāšana bez iztikas līdzekļiem, pajumtes, aprūpes, aizbildnības) var būt par pamatu bāriņtiesai pieņemt lēmumu par bērna aprūpes tiesību atņemšanu.

Lai nodrošinātu bērnu tiesību un interešu ievērošanu, bāriņtiesa aicina vecākus, kuri plāno izbraukt no Latvijas uz darbu ārzemēs vai cita iemesla dēļ, ierasties bāriņtiesā un nokārtot minētos dokumentus.


29.07.2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buklets PDF: ŠEIT.