Bauskas novada dome

Interešu izglītība


BAUSKAS BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS

Moto: Priecīgs tu nāc, darboties sāc!
Kontakti: Administrācija, Kalna iela 14, tālr. 63924006.
Direktore: Veronika Puķe, tālr. 29120477.
e-pasts: bjc@bauska.lv
Mājas lapa: www.bauskasbjc.lv

Sociālie tīkli: facebook.com/bauskasbjc

E-adreses saziņas kanāls:

 

Attīstības vīzija:
Bauskas Bērnu un jauniešu centrs – radoši un pozitīvi audzēkņi, kuriem ir daudzpusīgas darbošanās iespējas drošā, modernā un estētiski sakoptā vidē, zinošu un iedvesmojošu pedagogu vadībā.

Mēs lepojamies!
Bauskas Bērnu un jauniešu centrs sniedz iespēju bērniem un jauniešiem kvalitatīvi pavadīt savu brīvo laiku, veicinot radošo un intelektuālo izaugsmi, savu spēju apzināšanos, kā arī praktisko dzīves prasmju un kompetenču apguvi, sekmējot profesijas izvēli zinošu un iedvesmojošu pedagogu vadībā. Ap piecsimt audzēkņi ik dienu brīvprātīgi un ar prieku darbojas vairāk kā divdesmit interešu izglītības programmās. Mēs lepojamies ar audzēkņiem un pedagogiem, kuri radoši darbojas pulciņos, studijās, darbnīcās, piedalās novada un valsts pasākumos, koncertos, izstādēs, projektos, gūst panākumus skatēs un konkursos, audzēkņi un pedagogi aktīvi piedalās Bauskas novada kultūras dzīvē. Pedagogi iesaistās metodiskajā un pētnieciskajā darbībā, seko aktualitātēm izglītības jomā, ievieš jauninājumus, lai nodrošinātu iestādes konkurētspēju un kvalitatīvu bērnu un jauniešu individuālo izaugsmi veicinošu interešu izglītības mācību apguves procesu. Īpašā pievienotā vērtība ir vecāki, kuri atbalsta mūsu aktivitātes un iesaistās ideju īstenošanā.

Bauska Bērnu un jauniešu centra nolikums

Bauskas Bērnu un jauniešu centra prezentācija