Bauskas novada dome

PII Iestādes


PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES

 

 

 

 

 

 

   

PII PASAULĪTE

Saules iela 8, Bauska, LV-3901
Reģ.Nr.90000982682
SEB banka AS, konta Nr.LV61UNLA0050019541373

Kontakti:
Vadītāja: Daina Kadiševska, tālr. 63922591, mob.t. 27750170. 
e-pasts: daina.kadisevska@bauska.lv 
Vadītājas vietniece: Mārīte Kalniņa, mob.t. 27750171.
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzine: Baiba Polovko, tālr. 63922586, mob.t. 27750172.
Medicīnas māsa: Olita Gābere, mob.t. 27750176.
Lietvede: tālr. 63922591.
e-pasts: pii.pasaulite@bauska.lv

E-adreses saziņas kanāls:

Iestādes darba laiks - darba dienās no plkst. 7.00 līdz 19.00.
Izglītības ieguves valoda ir latviešu valoda.

Struktūrvienība:
Dārza iela 3, Bauskā, LV 3901, pii.pasaulite@bauska.lv
Struktūrvienības vadītāja: 
Struktūrvienības medicīnas māsas kabinets, tālr. 63920516.

Īpašu auru mūsu iestādei veido pilsētā lielākais ozols, kas ierakstīts valsts aizsargājamo koku sarakstā.  Putnu rosība „milža” lapotnē sasaucas ar gandrīz 175 bērnu čalām astoņās grupiņās „lejas mājā” un 100 bērnu - četrās grupiņās struktūrvienībā „kalna mājā”.

Pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaulīte” realizē vispārizglītojošo pirmsskolas programmu, tai skaitā arī 5 – 6 gadīgo bērnu obligāto sagatavošanu skolai un programmu bērniem ar valodas traucējumiem, bērniem ar jauktiem attīstības traucējumiem un bieži slimojošiem bērniem.
Audzēkņu darbošanos nodrošina 24 pedagogi.
Par droši un sakārtotu vidi rūpējas 12 skolotāju palīgi un 12 tehniskie darbinieki.

Iestādē bērniem tiek piedāvāta iespēja apmeklēt maksas pulciņus:

 • vokālo studiju „Saulīte”;
 • ritmikas pulciņu;
 • angļu valodas pulciņu 6-gadigiem bērniem.

Pirmsskolas izglītības iestādes „ Pasaulīte” kopj tradīcijas un regulāri noris– 

 • gadskārtu ieražu svētki;
 • tematiskās pēcpusdienas;
 • Sporta dienas gan bērniem, gan vecākiem;
 • Vecāku dienas;
 • Atvērto durvju diena Bauskas pilsētas sākumskolas skolotājām;
 • Mākslas diena;
 • Teātra dienas;
 • ekskursijas;
 • viesmākslinieku koncerti un teātri.

Lielu atbalstu mums sniedz audzēkņu vecāki gan iestādes vides sakārtošanā, gan piedaloties dažādos mūsu organizētajos pasākumos, piem., tematiskajās pēcpusdienās, sporta izpriecās, foto izstādes „Pasaule ar bērna acīm” iekārtošanā. 

Pirmsskolas izglītības iestādes „ Pasaulīte” piedalās vietējā un starptautiskā mēroga projektos, konkursos –  Bauskas un Rundāles novadu izglītības iestāžu vizuālās mākslas konkursā „Krāsu dienas”; Iecavas novada pirmsskolas izglītības iestādes „Dartija” intelekta olimpiādē „Mazais gudrinieks”;  UNESCO organizētā Starptautiskā dzimtās valodas dienā ar pasākumu „Svētki tautasdziesmai”, e-Twinning projektā, Eko skolu projektā.

Pirmsskolas izglītības iestāde ir mācību iestāde, kuras darbības centrā ir katra bērna radošas aktivitātes un pašapziņas veidošana, intelektuālā un fiziskā aktivitāte, bērna attīstīšana un izglītošana atbilstoši viņa individuālajām vajadzībām, virzot viņu uz veiksmīgu skolas gaitu sākumu. 

Bērnu izziņas procesu attīstīšana noris interešu centros. Bērnu dzīves organizācijas forma – rotaļspēles un  integrētās rotaļnodarbības.

PII "Pasaulīte" atskaite par darbu Ekoskolu programmā 2017./2018. mācību gadā

PII "Pasaulīte" attīstības plāns 2020.-2022.gadam.

PII „Pasaulīte" prezentācija

PII „Pasaulīte" pašvērtējums

PII "Pasaulīte" nolikums

Dod mums savu padomiņu - 
Visu labā „Zīlīte",
Lai mēs dzīves kamoliņu 
Baltām domām prastu tīt.

 

 

 

 

  
 
PII ZĪLĪTE

www.zilite.bauska.lv​

Plūdoņa ielā 60, Bauska, LV-3901
Reģ.Nr.90000598321,
Konta Nr. LV28UNLA0050019348355

Iestādes darba laiks - darba dienās no plkst. 7.00 līdz 19.00.
Izglītības ieguves valoda ir latviešu valoda.

Kontakti:
Vadītāja: Olita Strazdiņa, tel.nr.63923288.
Vad.vietniece izglītības jomā: Ginta Trubača, mob.t. 25709943.
Lietvede: Vineta Valdmane, tal. 63924050, mob.t. 25436061.
Medicīnas māsa: Inta Meimere, mob.t. 25708471.
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzine: Inese Bružeka, mob.t. 25714940.
e-pasts: pii.zilite@bauska.lv

E-adreses saziņas kanāls:

Pieņemšanas laiki:
Pirmdienās: 13.00 - 17.00
Otrdienās: 8.00 - 17.00
Ceturtdienās (filiālē, Dārza ielā 24/1):16.00 - 18.30 vai iepriekš vienojoties  pa tālr. 63923288.

Struktūrvienība:
Struktūrvienības vadītāja: Anda Žurevska-Āne, tālr. 63960691, mob.t. 29494771.
Dārza ielā 24 k-1, Bauska, LV-3901.
e-pasts: pii.zilite@bauska.lv

Medicīnas māsa: Jolanta Šastakoviča, mob.t. 25422663.

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis: Donats Dupurs tālr. 63960612.

Vīzija:
Bērniem ir jādzīvo aizraujošā rotaļu un mīlestības piepildītā pasaulē, kura sevī ietver mūzikas, sporta, veselības, izziņas, radošuma, iztēles, domāšanas, atmiņas, uzmanības attīstību.

Mēs lepojamies:
3 programmu licences:

•    Vispārējā pirmsskolas izglītības programma,
•    Programma audzēkņiem ar valodas attīstības traucējumiem,
•    Programma audzēkņiem ar jauktiem attīstības traucējumiem.

Pirmsskolas izglītības programmā tiek uzņemti bērni vecumā no 1,5 gadiem.

Iestādē tiek piedāvātas peldēšanas nodarbības bērniem. Nodarbības notiek vairāk spēļu formā. Bērni apgūst pamat noteikumus uzvedībai ūdenī un pie ūdens, kā arī peldēšanas sākuma iemaņas.

Iestādes nolikums

PII „Zīlīte" prezentācija

 Attīstības vīzija 2018.-2022.gadam  

PII „Zīlīte" pašvērtējuma ziņojums

Kārtība, kādā veicami drošības pasākumi, nodrošinot mācību procesu iestādē 2020./2021.mācību gadā

PII SAULESPUĶE

Adrese:  Rudzu iela 14 a, Bauska, Bauskas novads, LV-3901 
Kontakttālrunis:  +371 639 26 690
Mob.tālrunis:  +371 286 863 83
E-pasts:  pii.saulespuke@rundale.lv
E-adreses saziņas kanāls:
Vadītāja:  Agnese Čakša

2011.gada 24.februārī Rundāles novada dome pieņēma lēmumu ar 2011.gada 1.jūliju dibināt jaunu iestādi- Rundāles novada pirmsskolas izglītības iestādi “Saulespuķe” (turpmāk tekstā PII “Saulespuķe”). Iestāde atrodas Īslīces SOS bērnu ciemata teritorijā.

PII “Saulespuķe” realizē dažādas izglītības programmas: pirmsskolas izglītības programmu un speciālās pirmsskolas izglītības programmas bērniem ar fiziskās attīstības traucējumiem, somatiskām saslimšanām, valodas traucējumiem, jauktiem attīstības traucējumiem, garīgās attīstības traucējumiem, vairākiem smagiem attīstības traucējumiem.

Pirmsskolas izglītības programma un speciālās izglītības programmas saturiski ir gandrīz vienādas, galvenā atšķirība ir tā, ka speciālo programmu realizēšanā tiek piesaistīti dažādi speciālisti, kuri ar bērnu strādā papildus- individuāli vai skaitliski mazās apakšgrupās, tādejādi nodrošinot katra bērna kvalitatīvu attīstību, atbilstoši bērna spējām un veselībai.

PII “Saulespuķē” bērniem notiek sekojošas papildus nodarbības: darbs pie logopēda, speciālā skolotāja/ Montesori pedagoģijas skolotāja, masiera, koriģējošās vingrošanas skolotāja, psihologa, mūzikas terapeita, latviešu valodas skolotāja mazākumtautību bērniem.

Mūsu vērtības:

- vide tiek pielāgota bērna vajadzībām, nevis  bērns tiek pielāgots esošai videi;

- apkārtējā vide ir labvēlīga visiem bērniem un pieaugušajiem;

- bērna audzināšana un izglītošana notiek pēc individuāla plāna, balstoties uz bērna stiprajām pusēm;

- visi bērni spēlējas, strādā un mācās kopā;

- katram bērnam tiek sniegts atbalsts, kāds viņam nepieciešams, lai pilnībā izmantotu konkrētā   bērna potenciālu;

- neatkarīgi no spējām, dzimuma, sociālās izcelsmes, rases vai ticības ikviens bērns tiek pieņemts un pozitīvi novērtēts;

- grupu skolotājas, skolotāju palīdzes, citi speciālisti un darbinieki, ir teorētiski un praktiski sagatavoti darbam ar bērniem, kuriem ir īpašās vai speciālās vajadzības, un strādā komandā, komandas darbā iekļaujot arī bērna vecākus (aizbildņus);

- komanda strādā radoši un  aizvien meklē jaunus ceļus bērna attīstības labā.

PII "Saulespuķe" nolikums

Mārpuķīte gleznainā
Zaļām lapu plezniņām.
Baltā sārtā podziņa,
Vidū - zelta odziņa.
/I.Lasmanis/ 

 

 

 

PII MĀRPUĶĪTE

Dibināšanas gads: 1960. 
Adrese: "Mārpuķites", Saulaine, Rundāles pagasts, Rundāles novads, LV-3901
Kontakttālrunis: +371 639 21810; 22034100
E-pasts: pii.marpukite@rundale.lv

E-adreses saziņas kanāls:

Vadītāja: Judīte Zeltiņa

Jaukākā vieta, kur māmiņām un tētiem atstāt savus mazos lolojumus dienas darbiem un nedarbiņiem... :)

Rundāles novada PII “Mārpuķīte” realizē:

 • Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu, kas veidota, pamatojoties uz rotaļu kā vadošo darbības veidu. Bērns pārņem sabiedrībā uzkrāto pieredzi, apgūst zināšanas prasmes, veido attieksmes, pilnveido savu pieredzi, patstāvīgi darbojoties un izzinot sevi, dabu un sabiedrību, ir baseins;
 • dažādas interešu izglītības programmas (angļu valoda 5-6g.bērniem, ansamblis, ritmika u.c.);
 • no 2013./14.m.g. Ekoskolu programmu un aktivitātes.

​PII "Mārpuķīte" nolikums

PII CĀLĪTIS

Adrese: Zemgales iela 9a, Iecava, Bauskas novads, LV-3913
Reģ. Nr.: 90000099996
Banka: «SEB banka» AS
Kods: UNLALV2X
Konts: LV61UNLA0050021536760

E-adreses saziņas kanāls:

Maksājuma uzdevumā norādīt bērna vārdu un uzvārdu, grupu un maksājuma mērķi.

Vadītājas pieņemšanas laiks: pirmdienās no 8.30 līdz 10.30 un ceturtdienās no 16.00 līdz 18.00, tālrunis 63941547.

Iecavas pirmsskolas izglītības iestāde «Cālītis» dibināta 1976.gadā.

Iestādē uzņem 1,5-6 gadus vecus bērnus, pamatojoties uz saistošajiem noteikumiem Nr. 11 „Par kārtību, kādā reģistrē un uzņem pirmsskolas vecuma bērnus Iecavas novada pirmsskolas izglītības iestādēs".

Iestādē darbojas 13 grupas, kuras apmeklē vidēji 289 bērni. Mācību valoda - latviešu.

Iestādes darba laiks darba dienās - no plkst. 7 00 līdz plkst. 19 00.

Vīzija

Mūsdienīga, inovatīva pirmsskolas izglītības iestāde, kur radošā un veselību veicinošā vidē veidojas personība.

Misija

Komandas darbā un sadarbībā ar vecākiem, pedagoģiski un psiholoģiski pozitīvi labvēlīgā rotaļu un mācību vidē, ikvienā bērnā attīstam estētisko, intelektuālo, fizisko aktivitāti, pilnveidojot katra bērna iekšējo vēlmi izzināt apkārtējo pasauli.

Mūsu vērtības:

 • Bērns - harmoniska personība.
  Ikvienā bērnā attīstām prasmes būt aktīvam, zinātkāram, radošam, patstāvīgam, pašpietiekamam, cieņpilnam, prast sadarboties.
 • Profesionāls komandas darbs.
  Radoša, enerģiska profesionāļu komanda, kas darbojas kopīgu mērķu sasniegšanai, ņemot vērā katra bērna personību, individuālās īpašības un vajadzības.
 • Tradīcijas.
  Rotaļnodarbībās un interešu izglītībā veicinām latviešu tautas kultūras mantojuma saglabāšanu. Svinam latviešu gadskārtu svētkus, valsts svētkus. Bērniem ir iespēja radoši izpausties nodarbībās ar mālu, dejot tautas deju pulciņā, attīstīt vokālās dotības dziedāšanas pulciņā, apgūt angļu valodas pamatus.

Iestāde piedāvā kvalitatīvu bērna dienas aprūpi.

Iestādes darbības mērķis ir sekmēt bērna vispusīgu attīstību un nodrošināt bērna sagatavošanu skolai, īstenojot licencētas pirmsskolas izglītības programmas:

 • Pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111)
 • Speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas attīstības traucējumiem (kods 01015511)

Iestādē strādā 35 kvalificēti pedagogi, no tiem 4 pedagoģijas maģistri.

Sporta nodarbības un koriģējošo vingrošanu bērnu stājas veidošanai vada kvalificēta sporta skolotāja. Iestādē ir zāle un sporta laukums nodarbībām un pietiekams materiālais nodrošinājums bērnu fiziskās attīstības sekmēšanai.

Muzikālo dotumu, spēju un talantu attīstību, nodarbībās mūzikas zālē un individuāli, veicina pirmsskolas mūzikas skolotājas. Katru gadu talantīgie bērni vecumā līdz 5 gadiem piedalās mazo vokālistu konkursā „Cālis". Iestādē darbojas mazo vokālistu ansamblis „Cālītis".

Palīdzību bērniem ar valodas attīstības traucējumiem sniedz logopēdes.

Problēmu situācijas bērnu izglītošanas un audzināšanas jautājumos bērniem, vecākiem un skolotājām palīdz risināt izglītības psihologs.

Par bērnu veselību un labsajūtu rūpējas pirmsskolas iestāžu māsa, skolotāju palīgi, virtuves un citi saimnieciskie darbinieki.

No 2007. gada līdz 2009. gada 31. jūlijam iestāde piedalījās Comenius starptautiskā partnerības projektā mūžizglītības programmas ietvaros „Māla izmantošana radošajai izglītībai pirmsskolā". Sadarbības partneri: Turcija, Spānija, Bulgārija.

Iestāde piedāvā trīsreizēju bērnu ēdināšanu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām par bērnu ēdināšanas organizāciju pirmsskolas izglītības iestādēs.

Jaunus bērnus iestādē uzņem no 1. līdz 31. augustam, bet, ja grupā atbrīvojas vieta, visa gada laikā.

PII "Cālītis" nolikums

PII DARTIJA

Adrese: Ozolu iela 2, Iecava, Bauskas novads, LV-3913
Reģ. Nr.: 90000035425

Maksājuma mērķī lūdzam norādīt grupu un bērna vārdu, uzvārdu.

E-adreses saziņas kanāls:

Iestādes vadītāja mag. paed. Irīna Freimane

Vadītājas vietniece izglītības jomā mag. paed Aija Krūmiņa

Atrodamies pie Iecavas parka simtgadīgas ozolu alejas un sakoptā privātmāju rajonā. Ejot pa ozolu gatvi, nokļūstam priežu silā. Iestādes teritorijā ir augļu un ogulāju dārzs.
Teritorijas platība ir 1,8 h.
Mūsu iestādes moto «Pastāvēs, kas pārvērtīsies!»

Iestāde ir iesaistījusies Eko skolu programmā un vairākkārt saņēmusi Eko skolu Zaļo karogu.

Misija – mūsdienīgs pirmsskolas izglītības piedāvājums, kas atbalsta ikviena izaugsmi.

Vīzija – patstāvīgs, zinātkārs sadarboties spējīgs cilvēks.

Stratēģija – iekļaujoši, droši, videi draudzīgi visi kopā!

Mūsu iestādes mērķis ir gatavot bērnus dzīvei un skolai, veselību veicinošā vidē par prioritāti izvirzot tikumisko, intelektuālo audzināšanu un radošo spēju attīstīšanu, ceļot skolotāju profesionālās iespējas un sadarbojoties šajās jomās ar vecākiem - augstas pedagoģiskās kultūras līmenī.

Lai veicinātu vecāku iesaistīšanās un izglītošanās iespējas un radītu interesi par visa pedagoģiskā procesa norisi, iestādē regulāri notiek vecāku konsultatīvā centra nodarbības. Tikai racionālas kopdarbības rezultātā varam radīt neierobežotas bērnu veselības, fiziskās, intelektuālās un kreativitātes attīstības iespējas.

Piedāvājam trīs licencētas pirmsskolas izglītības programmas:

 • pirmsskolas izglītības programmu,
  izglītības programmas kods 01011111;
 • speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem,
  izglītības programmas kods 01015511;
 • speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, izglītības programmas kods 01015611.

PII "Dartija" nolikums

PII "Dartija" pašnovērtējuma ziņojums

PII „CIELAVIŅA"

Adrese: Liepu iela 15, Valle, Valles pagasts, Bauskas novads, LV-5106
Tālr. 65152930, 28351067
e-pasts: cielavina@vecumnieki.lv
vadītāja: Rita Zvirbule

E-adreses saziņas kanāls:

PII "Cielaviņa" nolikums