Bauskas novada dome

ZAUDĒJIS SPĒKU Bauskas novada teritorijas plānojums 2012.-2023. gadam


2012.gada 26.aprīļa domes sēdes lēmums "Par Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.11 "Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.- 2023.gadam grafiska daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" izdošanu."


Saistošā daļa  Paskaidrojošā daļa  Vides pārskats  Pārskats par izstrādi

 


Bauskas novada dome 2016. gada 27. oktobrī pieņēma lēmumu „Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu Nr. 15 “Par 2012. gada 26.aprīļa saistošo noteikumu Nr.11 „Bauskas novada teritorijas plānojums 2012.-2023. gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā” apstiprināšanu”.  

2016. gada 24. augustā Ministru kabinets izdeva rīkojumu Nr. 467 “Par Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai paredzētās darbības akceptu”, ar kuru tika noteikts trasējums Rail Baltica attīstībai novada teritorijā, kas ir par pamatu minētā lēmuma pieņemšanai un saistošo noteikumu izdošanai. 

Ar minētajiem saistošajiem noteikumiem spēku zaudē Bauskas novada teritorijas plānojumā 2012. – 2023.gadam noteiktā “Turpmākās izpētes teritorija”, kura tika attēlota atbilstoši 2011. gadā veiktajai AECOM izpētei par Rail Baltica trases novietojumu novadā.

Domes lēmums ŠEIT

Saistošie noteikumi ŠEIT