Bauskas novada dome

Izsoles


PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 5 (piecus) lietotus transporta līdzekļus. Transporta līdzekļi tiek pārdoti kā lietu kopība.

Izsoles noteikumi: ŠEIT

Izsole notiks 2019.gada 20.novembrī plkst. 13.45 Bauskas novada pašvaldības telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā 2.stāvā sēžu zālē.

Izsoles sākumcena 2600,- EUR (divi tūkstoši seši  simti euro).               

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un transporta līdzekļu sarakstu var Bauskas novada domes mājas lapā  www.bauska.lv vai Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā 1.stāvā.

Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei līdz 2019.gada 19.novembra plkst. 17.00 Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā 1.stāvā,  tel. 63963977.

Nodrošinājuma nauda – 10% no izsoles sākumcenas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV66UNLA0050019706571, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X.


PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada dome 2019.gada 20.novembrī pulksten 13.30 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – Pļavu iela 24, Janeikas, Ceraukstes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4050 001 0423,  kas sastāv no zemes vienības  ar platību 0,067 ha,  kadastra apzīmējums 4050 001 0423, atklātu, mutisku  izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles noteikumi: ŠEIT

Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 900,-  (deviņi simti euro).

Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.

Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā  Nr. LV66UNLA0050019706571,  AS „SEB”  banka,  kods  UNLALV2X,  ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma – Pļavu iela 24, Ceraukstes pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.

Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma – Pļavu iela 24, Ceraukstes pag., Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”.             

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Bauskas novada domes mājas lapā www.bauska.lv. Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā,  1.stāvā, darba dienās   no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238,  29168555.