Bauskas novada dome

Izsoles


PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada dome 2019.gada 18.septembrī pulksten 13.30 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Viduslauks”, Mežotnes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4072 004 0023,  kas sastāv no zemes vienības  ar platību 0,4426 ha,  kadastra apzīmējums 4072 004 0621, atklātu, mutisku  izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 2800,-  (divi tūkstoši astoņi simti euro).

Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.

Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā  Nr. LV66UNLA0050019706571,  AS „SEB”  banka,  kods  UNLALV2X,  ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma – „Viduslauks”, Mežotnes pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.

Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma – „Viduslauks”, Mežotnes pag., Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”.             . 

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Bauskas novada domes mājas lapā www.bauska.lv. Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā,  1.stāvā, darba dienās   no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238,  29168555.

Izsoles noteikumi: ŠEIT


PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada dome 2019.gada 18.septembrī pulksten 13.45 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – Klinšu iela 14A, Janeikas, Ceraukstes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4050 001 0497,  kas sastāv no zemes vienības (starpgabala)  ar platību 0, 0307 ha,  kadastra apzīmējums 4050 001 0497, atklātu, mutisku  izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 700,-  (septiņi simti euro).

Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.

Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā  Nr. LV66UNLA0050019706571,  AS „SEB”  banka,  kods  UNLALV2X,  ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma – Klinšu iela 14A, Ceraukstes pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.

Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma – Klinšu iela 14A, Ceraukstes pag., Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”.

Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu, pieteikums par pirmtiesību realizēšanu jāiesniedz viena mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas dienas. 

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Bauskas novada domes mājas lapā www.bauska.lv. Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā,  1.stāvā, darba dienās   no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238,  29168555.

Izsoles noteikumi: ŠEIT 


PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada dome 2019.gada 23.oktobrī Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamo   īpašumu – dzīvokļu un neapdzīvojamo telpu atklātas,   mutiskas  izsoles ar augšupejošu soli:                                  

1.   „Guntas” - 4, Codes pag.,  44,0 m², sākumcena - EUR 800,00, izsoles laiks plkst. 13.30.

Izsoles noteikumi: ŠEIT

2.   „Ceplis 13” - 3, Mežotnes pag., 26,4 m², sākumcena - EUR 400,00, izsoles laiks plkst. 13.45.

Izsoles noteikumi: ŠEIT

3.   Skolas iela 29 - 5, Mežotnes pag.,  44,2 m², sākumcena - EUR 360,00, izsoles laiks plkst. 14.00.

Izsoles noteikumi: ŠEIT

4.   Skolas iela 29 - 6, Mežotnes pag., 30,6 m², sākumcena - EUR 280,00, izsoles laiks plkst. 14.15.

Izsoles noteikumi: ŠEIT

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā  Nr. LV66UNLA0050019706571,  AS „SEB”  banka,  kods  UNLALV2X un  reģistrācijas maksa – EUR 20.00 apmērā Bauskas novada domes, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X.            

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 1.stāvā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238, 29168555.


PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

SIA "VIDES SERVISS" 2019. gada 26.septembrī plkst. 10.00 SIA "VIDES SERVISS" biroja telpās, Salātu ielā 7B, Bauskā, Bauskas novadā, rīko kustamās mantas atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli uz sabiedrībai piederošo kustamo mantu:

Nr.

Pamatlīdzekļa nosaukums

Reģ. Nr.

Izlaiduma gads

Faktiskā vērtība EUR

Piezīmes

1.

Traktors T25 ar slotu

T185LA

1987.

250.00

 

2.

Transportlīdzeklis ZIL 130

AT2778

1976.

350.00

Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā norakstīts 05.12.2018.

3.

Traktora piekabe

P7591LT

1999.

70.00

 

4.

Zaru šķeldotājs (piekabināms) HATZ D8399

___

1988.

150.00

Šasijas Nr.691188001056

5.

Traktors T25A

T8174LC

1987.

250.00

 

6.

GAZ 5312

CZ1081

1984.

300.00

Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā norakstīts 05.12.2018.

7.

Iekrāvējs

BALKANCAR T3901LM

___

1988.

190.00

Šasijas Nr.38308204395

8.

Transportlīdzeklis

VOLVO FL618

GT396

1992.

550.00

Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā norakstīts 05.12.2018.

9.

Iekrāvējs pašgājējs CASE 40XT

T9224LL

2005.

2900.00

 

10.

Transportlīdzeklis

PEUGEOT PARTNER

DT9931

1999.

220.00

 

11.

Transportlīdzeklis T25A

 

T1070LC

1986.

250.00

 

12.

Transportlīdzeklis

K16 THF DC24EDJ

NL73AA

1997.

220.00

 

13.

Transportlīdzeklis MERCEDES BENZ SPRINTER 210

FK1626

1998.

150.00

 

                                                                                Kopā: 5850.00 EUR

Sarakstā norādītā kustamā manta tiek pārdota kā lietu kopība par kopējo nosacīto cenu EUR 5850.00 (pieci tūkstoši astoņi simti piecdesmit euro), kas ir izsoles sākumcena.

Apskate darba dienās, par laiku iepriekš sazinoties pa tālr. 29 230 191 (Raimonds Bitins).

Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam jāiemaksā SIA "VIDES SERVISS" kontā nodrošinājums EUR 585.00 (pieci simti astoņdesmit pieci euro) apmērā, kas ir 10% no izsoles sākumcenas, un dalības maksa EUR 10.00 (desmit euro).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties SIA "VIDES SERVISS" mājas lapā www.videsserviss.lvIzsoles dalībniekus reģistrē SIA "VIDES SERVISS" birojā darba laikā līdz 2019. gada 26.septembrim plkst. 9.00.