Bauskas novada dome

Notikumi


2019.05.23 Komentāri (0) Finanšu komitejas sēdes darba kārtība

2019.gada 23.maijā plkst.14.00

1.Par Bauskas Valsts ģimnāzijas mantojuma izlietošanas saskaņošanu.
Ziņo: R.Žabovs
2.Par papildus finansējuma piešķiršanu vispārējās izglītības iestādei “Bauskas Valsts ģimnāzija” Polijas delegācijas uzņemšanai.
Ziņo: R.Žabovs
3.Par dalību NVA aktīvā nodarbinātības pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”.
Ziņo: A.Eglinska
4.Par saistošo noteikumu “Grozījumi Bauskas novada domes 2019.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par Bauskas novada pašvaldības 2019.gada budžetu” apstiprināšanu”.
Ziņo: I.Spurķe
5.Par mantisko ieguldījumu pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA „Bauskas ūdens”.
Ziņo: D.Stubure
6.Par zemes vienības  daļas Dārza iela 9, Bauskā iznomāšanu.
Ziņo: D.Stubure
7.Par zemes vienības  daļas Plūdoņa ielā, Bauskā iznomāšanu.
Ziņo: D.Stubure
8.Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4001 004 0014 Bauskas pilsētā daļas nomu.
Ziņo: G.Vīgupa
9.Par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu mājas Centra iela 20, Mūsa, Cerausktes pagastā, tehniskās dokumentācijas sagatavošanai.
Ziņo: A.Eglinska
10.Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Dzīvojamās ēkas Vītolu ielas 12, Bauskā teritorijas labiekārtošana”.
Ziņo: A.Eglinska
11.Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Meistars Gothards”.
Ziņo: J.Kalinka
12.Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Kalējs kala debesīs”.
Ziņo: D.Platonova
13.Par finansējuma piešķiršanu biedrības „Ābulis” projekta realizācijai.
Ziņo: D.Romanovska
14.Par atbalstu projektam „Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā”.
Ziņo: D.Romanovska
15.Par Bauskas novada profesionālās ievirzes izglītības iestādes „Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” organizēto nometņu saskaņošanu.
Ziņo: B.Grantiņa
16.Par grozījumiem Bauskas novada domes 2018.gada 27.decembra lēmumā „Par izglītības iestāžu no pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatu sarakstiem”.
Ziņo: M.Bauvare
17.Par Bauskas 2.vidusskolas, Bauskas sākumskolas un Bauskas pilsētas pamatskolas dalību projektā „Sporto visa klase” 2019./2020.mācību gadā.
Ziņo: M.Bauvare
18.Par valsts budžeta dotāciju sadali mācību līdzekļu un literatūras iegādei.
Ziņo: Z.Kārkliņa
19.Par finansējuma piešķiršanu Bauskas novada LBL-2 basketbola komandai.
Ziņo: L.Rimševica
20.Par finansējuma piešķiršanu M.P.
Ziņo: L.Rimševica
21.Par finansējuma piešķiršanu J.P.
Ziņo: L.Rimševica
22.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa ,,Ceplis 4”- 2, Ceplis, Mežotnes pagastā  atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
23.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa ,, Guntas” - 4, Guntas, Codes pagastā  atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
24.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr. 6 ,,Liepas”, Garoza, Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
25.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.28, Salātu iela 14, Bauskā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
26.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 2, Skolas ielā 29, Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
27.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.2,  ,,Ceplis 5”, Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
28.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.3, Pils ielā 4, Mežotnes pagastā, atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka


Komitejas priekšsēdētājs: A.Jātnieks


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas