Bauskas novada dome

Notikumi


2018.05.24 Komentāri (0) Finanšu komitejas sēdes darba kārtība

2018.gada 24.maijā plkst.14


1. Par finansējuma piešķiršanu Bauskas novada ūdens motosporta  kluba “Mēmeles sports” komandai.
Ziņo: L.Rimševica
2. Par grozījumu  Bauskas novada domes 2011.gada 24.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu”.
Ziņo: I.Krūmiņa
3. Par finansējuma piešķiršanu biedrības “Ābulis” projekta realizācijai.
Ziņo: I.Krūmiņa
4. Par Uzvaras vidusskolas organizētās nometnes darbības saskaņošanu.
Ziņo: E.Rūtiņa
5. Par Bauskas 2.vidusskolas organizētās nometnes darbības saskaņošanu.
Ziņo: V.Grigorjeva
6. Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar SIA “Gaižēni”.
Ziņo: B.Marčenkova
7. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Vēsmiņas” daļas, Codes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
8. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Strautnieku lauks”, Codes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
9. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Sēņu lauks”, Codes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
10. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Burves”, Codes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
11. Par nekustamo īpašumu “Cepļa urbums” un “Cepļa 10 ceļš”, Mežotnes pagastā iegūšanu Bauskas novada pašvaldības īpašumā.
Ziņo: A.Fridrihsone
12. Par nekustamā īpašuma “Guntas” zemesgabala Codes pagastā nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Ziņo: A.Fridrihsone
13. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Klidziņas” zemes vienības daļu Codes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
14. Par zemes vienību Vecsaules pagastā iznomāšanu.
Ziņo: D.Sausā
15. Par nekustamā īpašuma Īslīces iela 3A, Bauskā pārņemšanu pašvaldības īpašumā.
Ziņo: D.Sausā
16. Par Bauskas novada Teritoriālā mārketinga plāna 2018.- 2022.gadam apstiprināšanu.
Ziņo: I.Šomina
17. Par līdzfinansējuma piešķiršanu kultūras vēstures biedrībai “Galms”.
Ziņo: D.Platonova
18. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam “16.gs.kultūras pieminekļa Bauskas Sv.Gara baznīcas dienvidu fasādes atjaunošana”.
Ziņo: I.Tijone
19. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu valsts nozīmes kultūras pieminekļa Bauskas Sv.Gara baznīcas dienvidu fasādes atjaunošanai.
Ziņo: I.Tijone 
20. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas  dzēšanu SIA “U &A”.
Ziņo Ņ.Tomase
21. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu SIA “O&K”.
Ziņo: Ņ.Tomase
22. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu SIA “DUCARS”.
Ziņo: Ņ.Tomase
23. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu SIA “D3A”.
Ziņo: Ņ.Tomase
24. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļa parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu personām Bauskā.
Ziņo: Ņ.Tomase
25. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parādu un ar to saistīto nokavējuma naudas dzēšanu Lindai Liepai-Daugaviņai.
Ziņo: Ņ.Tomase 
26. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļa parādu un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu Kristapam Ozolam.
Ziņo: Ņ.Tomase
27. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parādu un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu Nadeždai Podkopajevai.
Ziņo: Ņ.Tomase
28. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu Dacei Vīlandei.
Ziņo: Ņ.Tomase
29. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu Zigfrīdam Urnešam.
Ziņo: Ņ.Tomase
30. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu Sarmītei Mežatučai.
Ziņo: Ņ.Tomase
31. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu Aigaram Vālem.
Ziņo: Ņ.Tomase
32. Par dalību NVA aktīvā nodarbinātības pasākumā “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām,  kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”.
Ziņo: A.Eglinska
33. Par biedrības “Latvijas Politiski represēto apvienība” iesniegumu.
Ziņo: S.Oļehnoviča
34. Par apropriācijas pārdali.
Ziņo; I.Spurķe 
35. Par aizņēmumu remontdarbu veikšanai Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs.
Ziņo: I.Spurķe
36. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības 2018.gada budžetā.
Ziņo: I.Spurķe
37. Par grozījumu Bauskas novada domes 2015.gada 25.novembra lēmumā “Par jaunatnes politikas institucionālās sistēmas attīstību Bauskas novadā”.
Ziņo: I.Ruhocka
38. Par pašvaldības budžeta finansēto izglītības iestādes darbinieku amatu sarakstu.
Ziņo: I.Ruhocka
39. Par grozījumu Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” nolikumā.
Ziņo: I.Ruhocka
40. Par grozījumiem Izglītības nodaļas reglamentā.
Ziņo: M.Bauvare
41. Par grozījumiem Bauskas novada administrācijas nolikumā.
Ziņo: A.Novickis
42. Par grozījumiem Bauskas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā.
Ziņo: M.Mākulēns
43. Par Bauskas novada pašvaldības īpašumā esošā transporta līdzekļa nodošanu lietošanā domes priekšsēdētājam.
Ziņo: J.Kalinka

Komitejas priekšsēdētājs A.Jātnieks


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas