Bauskas novada dome

Notikumi


2016.02.25 Komentāri (0) BAUSKAS NOVADA DOMES SĒDE

2016.gada 25.februārī plkst.14

Uzvaras ielā 1, Bauskā

 1. Par I.Nagņibedas ievēlēšanu Ētikas komisijā.

Ziņo: I.Ruhocka

 1. Par J.Rumbas ievēlēšanu Ētikas komisijā.

Ziņo: I.Ruhocka

 1. Par I.M. ievēlēšanu Ētikas komisijā.

Ziņo: I.Ruhocka

 1. Par M.G. ievēlēšanu Ētikas komisijā.

Ziņo: I.Ruhocka

 1. Par Ē.P. ievēlēšanu Ētikas komisijā.

Ziņo: I.Ruhocka

 1. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar Iecavas novada pašvaldību.

Ziņo: D.Putna

 1. Par nometnes darbības saskaņošanu Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādē „Codes pamatskola”.

Ziņo: L.Jurcika

 1. Par grozījumu Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Uzvaras vidusskola” nolikumā.

Ziņo: E.Borkovska

 1. Par finansējuma piešķiršanu Tomam Laukam.

Ziņo: L.Rimševica

 1. Par finansējuma piešķiršanu Rivo Vožniakam.

Ziņo: L.Rimševica

 1. Par deinstitucionalizācijas projekta „Atver sirdi Zemgalē” vadības grupu Bauskas novadā.

Ziņo: I.Kubliņa

 1. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 29.augusta saistošajos noteikumos Nr.12 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Bauskas novadā”.

Ziņo: I.Šķirmante

 1. Par Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele”” izdevumu tāmes apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem norēķiniem.

Ziņo: S.Oļehnoviča

 1. Par iesaistīšanos Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā.

Ziņo: E.Stapkeviča

 1. Par projekta pieteikuma sagatavošanu programmā „Eiropa Pilsoņiem”.

Ziņo: I.Šomina

 1. Par projekta „Zivju resursu pavairošana Mūsas upē” iesniegšanu.

Ziņo: J.Lauva

 1. Par licencēto makšķerēšanu Bauskas novada administratīvajā teritorijā Lielupē, Mūsā un Mēmelē.

Ziņo: V.Gabrāns

 1. Par projekta „Lecam pa jaunam” iesniegšanu.

Ziņo: R.Manuilovs

 1. Par Bauskas novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 precizēšanu.

Ziņo: M.Mākulēns

 1. Par transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumiem Bauskas novada teritorijā.

Ziņo: A.Eglinska

 1. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projekta „Elejas ielas Bauskā seguma atjaunošana” īstenošanai.

Ziņo: A.Eglinska

 1. Par iepirkumu komisijas izveidi autoceļa P103 „Dobele-Bauska” posma Bauskas pilsētā – tranzīta ielas (Elejas iela) posma 71,480 – 72,885 km atjaunošanas iepirkumu komisiju.

Ziņo: A.Eglinska

 1. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.8, Strautnieku ielā 5, Bauskā atsavināšanu.

Ziņo: S.Kazāka

 1. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.24, „Saulstari”, Vecsaules pagastā atsavināšanu.

Ziņo: S.Kazāka

 1. Par dzīvojamās mājas „Lauktehnika 16”, Īslīces pagastā pārvaldīšanas tiesību nodošanu mājas pārvaldniekam.

Ziņo: S.Kazāka

 1. Par dzīvojamās mājas „Lauktehnika 21”, Īslīces pagastā pārvaldīšanas tiesību nodošanu mājas pārvaldniekam.

Ziņo: S.Kazāka

 1. Par dienesta dzīvokli „Salnas”- 16, Vecsaules pagastā.

Ziņo: S.Kazāka

 1. Par dzīvojamās telpas Liepu iela 5- 10, Īslīces pagastā īres līguma atjaunošanu.

Ziņo: S.Kazāka

 1. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu un sociālās dzīvojamās telpas „Īslīči”- 1, Īslīces pagastā īres līguma noslēgšanu.

Ziņo: S.Kazāka

 1. Par sociālā dzīvokļa Rīgas iela 22A- 2, Bauskā īres līguma atjaunošanu.

Ziņo: S.Kazāka

 1. Par dzīvojamās telpas Dārza iela 9- 4, Bauskā īres līguma grozīšanu.

Ziņo: S.Kazāka

 1. Par dzīvojamās telpas Salātu iela 18- 24, Bauskā īres līguma grozīšanu.

Ziņo: S.Kazāka

 1. Par sociālā dzīvokļa „Virsaiši”- 1, Codes pagastā īres līguma atjaunošanu.

Ziņo: S.Kazāka

 1. Par dzīvojamās telpas „Ērgļi 6”- 13, Brunavas pagastā īres līguma atjaunošanu.

Ziņo: S.Kazāka

 1. Par dzīvojamās telpas „Ceplis 5”- 7, Mežotnes pagastā īres līguma pagarināšanu.

Ziņo: S.Kazāka

 1. Par dzīvojamās telpas „Ceplis 13”- 2, Mežotnes pagastā īres līguma atjaunošanu.

Ziņo: S.Kazāka

 1. Par atlīdzības noteikšanu par sabiedrības vajadzībām atsavināmo nekustamo īpašumu „Redzupes”, Codes pagastā.

Ziņo: A.Fridrihsone

 1. Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu „Draudzības iela 7”, Codes pagastā.

Ziņo: A.Fridrihsone

 1. Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu „Rugāji”, Codes pagastā.

Ziņo: A.Fridrihsone

 1. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4092 002 0198 Vecsaules pagastā iznomāšanu.

Ziņo: D.Sausā

 1. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Sloku starpgabals”, Vecsaules pagastā atsavināšanu.

Ziņo: D.Sausā

 1. Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu „Pīlādži”, Vecsaules pagastā.

Ziņo: D.Sausā

 1. Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu „Silmači”, Vecsaules pagastā.

Ziņo: D.Sausā

 1. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Gaidas”, Dāviņu pagastā atsavināšanu.

Ziņo: D.Sausā

 1. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Jaunžūžas”, Dāviņu pagastā atsavināšanu.

Ziņo: D.Sausā

 1. Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu „Caunas”, Dāviņu pagastā.

Ziņo: D.Sausā

 1. Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu „Pukšiņi”, Dāviņu pagastā.

Ziņo: D.Sausā

 1. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4056 003 0082 Dāviņu pagastā iznomāšanu.

Ziņo: D.Sausā

 1. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4056 003 0090 Dāviņu pagastā iznomāšanu.

Ziņo: D.Sausā

 1. Par zemesgabala daļas Rātslaukumā, Bauskā nomas līguma pagarināšanu.

Ziņo: D.Sausā

 1. Par zemesgabala daļas Plūdoņa ielā 24, Bauskā nomas līguma pagarināšanu.

Ziņo: D.Sausā

 1. Par zemesgabala daļas Dārza ielā 7, Bauskā nomas līguma pagarināšanu.

Ziņo: D.Sausā

 1. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4001 005 0233 daļas Bauskā iznomāšanu.

Ziņo: D.Sausā

 1. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4001 006 0012 Bauskā iznomāšanu.

Ziņo: D.Sausā

 1. Par Bauskas novada domes priekšsēdētāja R.Ābelnieka ikgadējo atvaļinājumu.

Ziņo: M.Mākulēns

 1. Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora J.Kalinkas informācija.

 

Domes priekšsēdētājs                                      R.Ābelnieks


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


  Citas ziņas