Bauskas novada dome

Notikumi


2019.02.21 Komentāri (0) Apvienotās komitejas sēdes darba kārtība

2019.gada 21.februārī plkst.14

1.Par Bauskas novada pašvaldības 2019.gada budžetu.
Ziņo: I.Spurķe
2.Par Bauskas novada domes 2019.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 “Saistošie noteikumi par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Bauskas novadā” precizēšanu.
Ziņo: G.Vīgupa
3.Par aizņēmumu ERAF projekta “Bauskas industriālās teritorijas attīstība, reģenerējot degradētās teritorijas” īstenošanai.
Ziņo: I.Tijone
4.Par uzturēšanās maksas noteikšanu Bauskas novada pašvaldības iestādē “Vispārēja tipa pansionāts “Derpele””.
Ziņo: I.Savicka 
5.Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes “Vispārēja tipa pansionāta “Derpele”” nolikumā.
Ziņo: I.Savicka
6.Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības nolikumā.
Ziņo: I.Gailīte
7.Par finansējuma piešķiršanu V.B.
Ziņo: L.Rimševica
8.Par finansējuma piešķiršanu T.L.
Ziņo: L.Rimševica
9.Par līdzfinansējumu Zemkopības ministrijas Zivju fonda projektam.
Ziņo: A.Gurkovskis
10.Par valsts nozīmes autoceļa V1005 posma pārņemšanu pašvaldības bilancē.
Ziņo: A.Eglinska
11.Par dzīvojamās mājas Pasta iela X, Bauskā pārvaldīšanas tiesību nodošanu mājas pārvaldniekam.
Ziņo: A.Eglinska
12.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “X”, Codes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
13.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “X”, Īslīces pagastā atsavināšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
14.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “X”, Gailīšu pagastā atsavināšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
15.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.X, Bauskas ielā X, Dāviņu pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka 
16.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.X, Ceriņu iela X, Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
17.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa “X“- X, Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
18.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- nedzīvojamās telpas Nr.X, Skolas ielā X, Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
19.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- nedzīvojamās telpas Nr.X, Skolas iela X. Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
20.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.X, “X”, Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
21.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.X, “X”, Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
22.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamo īpašumu- dzīvokļu Nr.X, X, X, X, X, Liepu ielā X, Īslīces pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
23.Par Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu izcenojumu apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem norēķiniem.
Ziņo: M.Dēliņa-Kalniņa
24.Par grozījumiem Bauskas novada domes 2018.gada 27.decembra lēmumā “Par pašvaldības budžeta finansēto izglītības iestāžu darbinieku amatu sarakstiem”.
Ziņo: M.Bauvare
25.Par grozījumiem Bauskas novada domes 2011.gada 28.jūlija noteikumos Nr.15 “Par novada izglītības iestāžu amatu vienībām un darba slodzēm, ko finansē no pašvaldības budžeta”.
Ziņo: M.Bauvare
26.Par grozījumiem Bauskas novada domes  2018.gada 27.decembra lēmumā “Par pašvaldības budžeta finansēto izglītības iestāžu darbinieku amatu sarakstiem” par amata “medicīnas māsa” slodzi.
Ziņo: M.Bauvare
27.Par nekustamo īpašumu Skolas iela 1 un Skolas iela 2, Mežotnes pagastā nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”.
Ziņo: A.Jātnieks

Komitejas priekšsēdētājs: A.Jātnieks


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas