Bauskas novada dome

Izsoles


PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada dome 2020.gada 8.jūlijā Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamo   īpašumu – dzīvokļu atklātas, mutiskas  izsoles ar augšupejošu soli:      

1.   Bērzu iela 2-17, Mežotnes pag.,  79,9 m², sākumcena - EUR 5000, -  izsoles laiks plkst. 13.30.

Izsoles noteikumi: ŠEIT.

2.   Skolas iela 6-2, Mežotnes pag.,  28,2 m², sākumcena - EUR 800, -  izsoles laiks plkst. 13.45.

Izsoles noteikumi: ŠEIT

3.   Rīgas iela 9-3, Bauska  46,5 m², sākumcena - EUR 3300, -  izsoles laiks plkst. 14.00.

Izsoles noteikumi: ŠEIT

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas Bauskas novada administrācijas, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā  Nr. LV66UNLA0050019706571,  AS „SEB”  banka, kods  UNLALV2X un  reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro) apmērā Bauskas novada administrācijas, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X.            

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Bauskas novada domes mājas lapā www.bauska.lv. Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā,  1.stāvā, darba dienās   no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238,  29168555.


PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada dome 2020.gada 8.jūlijā pulksten 14.15 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Lapuži”, Vecsaules pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4092 004 0324,  kas sastāv no zemes vienības  ar platību 3153 m²,  kadastra apzīmējums 4092 004 0324,  atklātu, mutisku,  izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 1100,-  (viens tūkstotis viens simts euro).

Izsoles noteikumi: ŠEIT

Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.

Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada administrācijas, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā  Nr. LV66UNLA0050019706571,  AS „SEB”  banka,  kods  UNLALV2X,  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – „Lapuži”, Vecsaules pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.

Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada administrācijas, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma – „Lapuži”, Vecsaules pag., Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”.             

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Bauskas novada domes mājas lapā www.bauska.lv. Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā,  1.stāvā, darba dienās   no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238,  29168555.


PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada dome 2020.gada 8.jūlijā pulksten 14.30 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – „Jaunsmilgas”, Codes pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4052 005 0162,  kas sastāv no zemes vienības  ar platību 2,96 ha  kadastra apzīmējums 4052 005 0048,  atklātu, mutisku,  izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 7000,-  (septiņi tūkstoši euro).

Izsoles noteikumi: ŠEIT

Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.

Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada administrācijas, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā  Nr. LV66UNLA0050019706571,  AS „SEB”  banka,  kods  UNLALV2X,  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – „Jaunsmilgas”, Codes pag., Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.

Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada administrācijas, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma – „Jaunsmilgas”, Codes pag., Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”.             

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Bauskas novada domes mājas lapā www.bauska.lv. Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā,  1.stāvā, darba dienās   no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238,  29168555.


PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Bauskas novada dome 2020.gada 8.jūlijā pulksten 14.45 Bauskas novada domes telpās Uzvaras ielā 1, Bauskā rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – Īslīces iela 10B, Bauska, Bauskas nov., kadastra Nr. 4001 007 0034,  kas sastāv no zemes vienības  ar platību 1325 m²,  kadastra apzīmējums 4001 007 0158,  atklātu, mutisku,  atkārtotu izsoli ar augšupejošu soli.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena jeb izsoles sākumcena – EUR 4500,-  (četri tūkstoši pieci simti euro).

Izsoles noteikumi: ŠEIT. 

Maksāšanas līdzekļi: 100% euro.

Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas līdz pieteikuma iesniegšanai jāieskaita Bauskas novada administrācijas, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā  Nr. LV66UNLA0050019706571,  AS „SEB”  banka,  kods  UNLALV2X,  ar atzīmi „Nekustamā īpašuma – Īslīces iela 10B, Bauska, Bauskas nov., izsoles nodrošinājuma summa”.

Reģistrācijas maksa – EUR 20,- (divdesmit euro), kas jāieskaita Bauskas novada administrācijas, reģ. Nr.90009116223, bankas kontā Nr. LV06UNLA0050014355676, AS „SEB” banka, kods  UNLALV2X  ar atzīmi „ Nekustamā īpašuma – Īslīces iela 10B, Bauska, Bauskas nov. izsoles reģistrācijas maksa”.             

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Bauskas novada domes mājas lapā www.bauska.lv. Pieteikšanās un reģistrēšanās izsolei Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā,  1.stāvā, darba dienās   no plkst. 9.00 līdz 16.00, tel. 63922238,  29168555.