Bauskas novada dome

MĒS SAVAM NOVADAM 2020


 

.

Realizētie projekti „MĒS SAVAM NOVADAM 2020”

 

Bauskas novada pašvaldība jau piekto gadu pēc kārtas organizē projektu konkursu „Mēs savam novadam", kurā iedzīvotājiem ar savu iniciatīvu un darbu ir iespēja īstenot dažādas projektu idejas.

2020.gada izsludinātajā konkursā tika iesniegtas 11 dažādas projektu idejas, kuras pilnā apmērā arī tika atbalstītas un īstenotas.

Bauskas pilsētas teritorijā projektu ietvaros izveidots jauns vides objekts „Mūzikas pulkstenis”, sakopts Bauskas SV. Gara baznīcas dārzs, uzsākts darbs pie Krieviņu tautas tērpa rekonstrukcijas 1.kārtas un īstenotas radošas idejas brīvā laika pavadīšanas iespējām Bauskas Valsts ģimnāzijas teritorijā.

Ceraukstes pagastā bērnu deju kolektīvs „Sprigulīši" un VPDK „Dzirnavnieki" uzlabojuši savu vizuālo tēlu, Griķu pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādes „Dzirnaviņas” pagalmā izveidota brīvdabas skatuve, Janeiku ciema daudzdzīvokļu māju pagalmā bērni iepriecināti ar jaunu rotaļu laukumiņu.

Īslīces pagastā Īslīces pamatskolas teritorijā labiekārtota skolas parka zaļā zona dažādu aktivitāšu īstenošanai, Brunavas pagastā pie Grenctāles kultūras nama izveidots jauns bērnu rotaļu laukumiņš ar vingrošanas kompleksu, savukārt Gailīšu pagastā labiekārtots Pāces parks, lai nosvinētas skolas 100gades svinības un rosinātu parka apmeklētājus aktīvi atpūsties, piekopjot veselīgu dzīvesveidu.

Sakām lielu paldies visiem, kas iesaistījās projektu īstenošanā, un ceram uz labu sadarbību arī turpmāk.

 

Biedrība „Bauskai un mūzikai"

MŪZIKAS PULKSTENIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biedrība „Bauskas vecpilsēta"

BAZNĪCAS DĀRZS

Biedrība „Dzīvotprieks Bauskas novada pierobežā"

APDZĪVOTO VIETU PUBLISKĀS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biedrība Lauku sieviešu klubs „Mikslis"

BĒRNU DEJU KOLEKTĪVA „SPRIGULĪŠI" TĒLS KONCERTOS UN PASĀKUMOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biedrība „BM studio"

KRIEVIŅU TAUTAS TĒRPS REKONSTRUKCIJA. 1.KĀRTA - KRIEVIŅU SIEVIETE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biedrība „Bauskas sākumskolas padome"

„EJAM DABĀ?"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biedrība „Dzirnupīte"

VPDK „DZIRNAVNIEKI" VIZUĀLĀ TĒLA UZLABOŠANA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biedrība „Stīgas ED"

„VEIDOSIM VIDI AP MUMS"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biedrība „Paaudžu tilts"

BRĪVDABAS SKATUVE CERAUKSTES CIEMĀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biedrība „Rudenāji"

ROTAĻU LAUKUMA IZVEIDE „JANEIKĀS"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biedrība „Sadarbības tilts"

PĀCES PARKA LABIEKĀRTOŠANA SKOLAS 100GADES SVINĪBĀM

 

 

 

 

Projekta vadītāja:
Dace Platonova,
Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja 
Kontaktinformācija: tālr.+371 63963972; e-pasts: dace.platonova@bauska.lv


Projektu konkursa „Mēs savam novadam 2020” ietvaros tiks īstenoti vienpadsmit projekti

Jau piekto gadu šogad norisinās pašvaldības atbalstītais iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkurss „Mēs savam novadam”. Šogad pašvaldībā tika saņemti 11 projektu pieteikumi. Visi projektu pieteikumi tika sagatavoti atbilstoši konkursa nosacījumiem. Tā kā kopējā prasītā atbalsta summa ir mazāka par pašvaldības šim mērķim atvēlētajiem 10 000 eiro, tad šajā gadā pilnā apmērā iespējams atbalstīt visas projektu idejas.

 

Projektu konkursa "Mēs savam novadam 2020" atbalstīto projektu saraksts

Nr.p.k.

Projekta īstenošanas vieta

Projekta nosaukums

Iesniedzējs

Projekta mērķis

Projekta vadītājs

1.

Bauska

Mūzikas pulkstenis

Biedrība "Bauskai un mūzikai"

Mērķis - jauna, estētiski pievilcīga, skanoša interaktīva vides objekta izveide.

Diāna Siliņa

2.

Bauska

Baznīcas dārzs

Biedrība "Bauskas vecpilsēta"

Mērķis - sakopt Bauskas Sv. Gara baznīcas dārzu, atbilstoši 2019.gadā izstrādātajai teritorijas labiekārtojuma un apstādījumu koncepcijai.

Ieva Bronko-Pastore

3.

Brunavas pagasts

Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras attīstība

Biedrība "Dzīvotprieks Bauskas novada pierobežā"

Mērķis ir papildināt pie Grenctāles kultūras nama jaunbūvēto bērnu rotaļu laukumu ar vingrošanas kompleksu, lai nodrošinātu aktīvās atpūtas pakalpojumu pieejamību bērniem un jauniešiem, tikšanās vietu iedzīvotājiem.

Solvita Metene

4.

Ceraukstes pagasts

Bērnu deju kolektīva "Sprigulīši" tēls koncertos un pasākumos

Biedrība Lauku sieviešu klubs "Mikslis"

Mērķis - veicināt nacionālā nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu.

Inese Kalniņa

5.

Bauska

Krieviņu tautas tērps rekonstrukcija. 1.kārta - krieviņu sieviete

Biedrība "BM studio"

Mērķis ir uzsākt darbu pie krieviņu reprezentācijas materiālu rekonstrukcijas n pie digitālās informācijas krātuves izveidošanas, komunikācijas struktūras uzlabošanai.

Dmitrijs Ščegoļevs

6.

Bauska

"Ejam DABĀ?"

Biedrība "Bauskas sākumskolas padome"

Mērķis ir dažādot brīvā laika pavadīšanas veidu gan skolas starpbrīžos, gan ārpus skolas laika kopā ar draugiem vai vecākiem, kā arī dažādot mācību stundu vadīšanas iespējas, tādējādi veicinot bērnu un jauniešu iesaisti projekta attīstībā un popularizēšanā.

Sanita Slaktere

7.

Ceraukstes pagasts

VPDK "Dzirnavnieki" vizuālā tēla uzlabošana

Biedrība "Dzirnupīte"

Mērķis ir saglabāt un popularizēt latviešu kultūras tradīciju - tautas deju, kā arī veicināt latviešu tautas deju attīstību nākamajās paaudzēs, tādējādi veicinot tik svarīgā kultūras mantojuma saglabāšanos no paaudzes uz paaudzi, kā arī veicināt Latvijas lauku reģionu attīstību ar seno tradīciju pilnveidošanu Ceraukstes pagastā.

Guna Purene

8.

Īslīces pagasts

"Veidosim vidi ap mums"

Biedrība "Stīgas ED"

Mērķis ir veicināt skolas darbinieku, vecāku un bērnu aktivitāti un atbildību par savas dzīves vides kvalitātes uzlabošanu, iesaistoties sabiedrībai derīgā darbā, labiekārtojot apkārtējo vidi Skolas ielā 16.

Egita Dreimane

9.

Ceraukstes pagasts

Brīvdabas skatuve Ceraukstes ciemā

Biedrība "Paaudžu tilts"

Mērķis ir radīt bērniem estētisku un sakārtotu vidi, kurā būtu droši un priecīgi darboties gan bērniem, gan pedagogiem un bērnu vecākiem, kas pārsvarā ir Ceraukstes pagasta iedzīvotāji.

Gunita Ūdre

10.

Ceraukstes pagasts

Rotaļu laukumiņa izveide "Janeikās"

Biedrība "Rudenāji"

Mērķis ir veicināt bērnu fiziskās aktivitātes, kā arī veicināt bērnu un vecāku kopīgu sadarbību Janeiku ciema daudzdzīvokļu māju pagalmā.

Ingrīda Levko

11.

Gailīšu pagasts

Pāces parka labiekārtošana skolas 100gades svinībām

Biedrība "Sadarbības tilts"

Mērķis ir radīt pievilcīgu, estētiski sakoptu vidi Pāces parka apmeklētājiem ne tikai kopīgās sanākšanas reizēs, bet arī ikdienas atpūtai, rosinot parka apmeklētājiem aktīvi atpūsties, piekopjot veselīgu dzīvesveidu.

Irēna Kalniņa

Vēlam veiksmi projektu īstenošanā un atgādinām, ka projektu atskaites par izlietotajiem līdzekļiem jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2020.gada 18.decembrim.


12.04.2020.

Balsošana noslēgusies! 

 


Balsošana ir sākusies.

Projektu konkursa Mēs savam novadam 2020 balsojums ir sācies. Izmanto iespēju un līdz 12.aprīlim nobalso par savu favorītu! 

Balsot vari šeit: https://forms.gle/CN6BgZT8PGWrDQcM6 

Nr.p.k.

Projekta īstenošanas vieta

Projekta nosaukums

Iesniedzējs

Projekta mērķis

Projekta vadītājs

 
 

1.

Ceraukstes pagasts

Bērnu deju kolektīva "Sprigulīši" tēls koncertos un pasākumos

Biedrība Lauku sieviešu klubs "Mikslis"

Mērķis - veicināt nacionālā nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu.

Inese Kalniņa

 
 

2.

Brunavas pagasts

Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras attīstība

Biedrība "Dzīvotprieks Bauskas novada pierobežā"

Mērķis ir papildināt pie Grenctāles kultūras nama jaunbūvēto bērnu rotaļu laukumu ar vingrošanas kompleksu, lai nodrošinātu aktīvās atpūtas pakalpojumu pieejamību bērniem un jauniešiem, tikšanās vietu iedzīvotājiem.

Solvita Metene

 
 

3.

Bauska

Krieviņu tautas tērps rekonstrukcija. 1.kārta - krieviņu sieviete

Biedrība "BM studio"

Mērķis ir uzsākt darbu pie krieviņu reprezentācijas materiālu rekonstrukcijas un pie digitālās informācijas krātuves izveidošanas, komunikācijas struktūras uzlabošanai.

Dmitrijs Ščegoļevs

 
 

4.

Gailīšu pagasts

Pāces parka labiekārtošana skolas 100gades svinībām

Biedrība "Sadarbības tilts"

Mērķis ir radīt pievilcīgu, estētiski sakoptu vidi Pāces parka apmeklētājiem ne tikai kopīgās sanākšanas reizēs, bet arī ikdienas atpūtai, rosinot parka apmeklētājiem aktīvi atpūsties, piekopjot veselīgu dzīvesveidu.

Irēna Kalniņa

 
 

5.

Ceraukstes pagasts

VPDK "Dzirnavnieki" vizuālā tēla uzlabošana

Biedrība "Dzirnupīte"

Mērķis ir saglabāt un popularizēt latviešu kultūras tradīciju - tautas deju, kā arī veicināt latviešu tautas deju attīstību nākamajās paaudzēs, tādējādi veicinot tik svarīgā kultūras mantojuma saglabāšanos no paaudzes uz paaudzi, kā arī veicināt Latvijas lauku reģionu attīstību ar seno tradīciju pilnveidošanu Ceraukstes pagastā.

Guna Purene

 
 

6.

Bauska

Mūzikas pulkstenis

Biedrība "Bauskai un mūzikai"

Mērķis - jauna, estētiski pievilcīga, skanoša interaktīva vides objekta izveide.

Diāna Siliņa

 
 

7.

Bauska

Baznīcas dārzs

Biedrība "Bauskas vecpilsēta"

Mērķis - sakopt Bauskas Sv. Gara baznīcas dārzu, atbilstoši 2019.gadā izstrādātajai teritorijas labiekārtojuma un apstādījumu koncepcijai.

Ieva Bronko-Pastore

 
 

8.

Īslīces pagasts

"Veidosim vidi ap mums"

Biedrība "Stīgas ED"

Mērķis ir veicināt skolas darbinieku, vecāku un bērnu aktivitāti un atbildību par savas dzīves vides kvalitātes uzlabošanu, iesaistoties sabiedrībai derīgā darbā, labiekārtojot apkārtējo vidi Skolas ielā 16.

Egita Dreimane

 
 

9.

Bauska

"Ejam DABĀ?"

Biedrība "Bauskas sākumskolas padome"

Mērķis ir dažādot brīvā laika pavadīšanas veidu gan skolas starpbrīžos, gan ārpus skolas laika kopā ar draugiem vai vecākiem, kā arī dažādot mācību stundu vadīšanas iespējas, tādējādi veicinot bērnu un jauniešu iesaisti projekta attīstībā un popularizēšanā.

Sanita Slaktere

 
 

10.

Ceraukstes pagasts

Rotaļu laukumiņa izveide "Janeikās"

Biedrība "Rudenāji"

Mērķis ir veicināt bērnu fiziskās aktivitātes, kā arī veicināt bērnu un vecāku kopīgu sadarbību Janeiku ciema daudzdzīvokļu māju pagalmā.

Ingrīda Levko

 
 

11.

Ceraukstes pagasts

Brīvdabas skatuve Ceraukstes ciemā

Biedrība "Paaudžu tilts"

Mērķis ir radīt bērniem estētisku un sakārtotu vidi, kurā būtu droši un priecīgi darboties gan bērniem, gan pedagogiem un bērnu vecākiem, kas pārsvarā ir Ceraukstes pagasta iedzīvotāji.

Gunita Ūdre

 
 

Sakarā ar Klientu apkalpošanas centra slēgšanu, lūdzam projekta pieteikumus ievietot Pašvaldības pastkastē (Uzvaras iela 1, 1.stāva foajē) un aizpildīt reģistrācijas lapu.


Mēs savam novadam 2020 nolikums: ŠEIT
Vērtēšanas kritēriji: ŠEIT
Projekta atskaite: ŠEIT
Pieteikuma veidlapa: ŠEIT


.