Bauskas novada dome

Jaunumi


Skaidro NĪN pieaugumu atsevišķiem nekustamajiem īpašumiem Bērzkalnos un Jauncodē2020.02.20 Komentāri (0) Skaidro NĪN pieaugumu atsevišķiem nekustamajiem īpašumiem Bērzkalnos un Jauncodē

Šī gada sākumā vairāki nekustamo īpašumu īpašnieki Bauskas novada Codes pagasta Jauncodes ciemā un Īslīces pagasta Bērzkalnu ciemā saņēma nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk NĪN) maksāšanas paziņojumus 2020.gadam, kuros NĪN bija lielāks nekā 2019.gadā. Daudzi šo situāciju skaidroja ar ieceri palielināt Bauskas pilsētas teritoriju, pievienojot tai apkārtējos ciemus, taču šāds pieņēmums ir kļūdains. 

Gadu gaitā ir izveidojusies situācija, ka apkārtējo pagastu ciemi, kas piekļaujas Bauskas pilsētai, daudzējādā ziņā cieši saauguši kopā un nezinātājam to robežas dabā faktiski nav iespējams noteikt. Vienots ir ceļu tīkls, sasaistītas adreses robežojošās teritorijās, vienoti ir ūdensapgādes un kanalizāciju tīkli.

Dažādos normatīvajos aktos starp pilsētām un ciemiem ir likta vienlīdzības zīme. Bauskas novada teritorijas plānojumā 2012.-2023.gadam, kas apstiprināts ar Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa Saistošajiem noteikumiem Nr.11 ,,Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – Teritorijas plānojums) gan Bauskas pilsētas, gan apkārtējo pagastu Mūsas, Jauncodes un Bērzkalnu ciemu zemes galvenais izmantošanas veids ir mazstāvu dzīvojamā apbūve. Tātad šīm teritorijām ir līdzīgs izmantošanas veids, tas nozīmē, ka jābūt līdzīgai kadastrālai vērtībai un NĪN aprēķinam.

Zemes reformas laikā bija izveidojusies situācija, kad zemes vienībām ar līdzvērtīgiem nosacījumiem bija dažādi nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, dažādas kadastrālās vērtības un līdz ar to arī dažādi nodokļu maksājumi. Savulaik ciemos piešķirtajiem apbūves gabaliem noteiktais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ,,piemājas saimniecības, kuru ekonomiskā darbība ir lauksaimniecība” saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumos Nr.496 ,,Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” noteiktajiem kritērijiem tika iekļauta lauksaimniecības zemju grupā - tā ir zeme uz  kuras apbūve nav primārā zemes izmantošana - apbūve pieļaujama gadījumos, ja tā nepieciešama atļautās lauksaimnieciskās izmantošanas nodrošināšanai. Savukārt atbilstoši Teritorijas plānojumam Mūsas, Jauncodes un Bērzkalnu ciemu teritorijās un Bauskas pilsētā noteiktais zemes lietošanas veids ir apbūves zemes.

Lai izlīdzinātu kadastrālo vērtību atšķirības un līdz ar to arī NĪN atšķirības, kas rodas no dažādi noteiktiem nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem starp pilsētas un tai pieguļošo ciemu zemēm, kā arī starp atsevišķiem līdzās stāvošiem īpašumiem ciemu teritorijās, Bauskas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) 2019.gada nogalē pieņēma lēmumus par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībām, kas atrodas Bauskas novada Codes pagasta Jauncodes ciemā un Īslīces pagasta Bērzkalnu ciemā.

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņa no ,,zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101” uz ,,individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601” tika veikta, izvērtējot zemes vienību platības, to faktisko izmantošanu un situāciju dabā.  Daļai zemes vienību pašvaldība ir noteikusi divus un vairāk nekustamā īpašuma lietošanas mērķus.

Atbilstoši Pašvaldības noteiktajiem nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem Valsts zemes dienests ar 2020.gada 1.janvāri ir noteicis jaunas, aktuālas kadastrālās vērtības, līdz ar to ir mainījies arī NĪN apmērs.

Jānorāda, ka Pašvaldība lēmumus pieņēmusi atbilstoši spēkā esošajam Teritorijas plānojumam un citiem normatīvajiem aktiem, savukārt Valsts zemes dienests kadastrālās vērtības aprēķinājis atbilstoši kadastrālās vērtēšanas normatīvajiem aktiem un tās būs spēkā līdz 2021.gada 31.decembrim. Šie lēmumi nav saistīti ar izstrādē esošo jauno Teritorijas plānojumu, kurā pausta iecere paplašināt Bauskas pilsētas teritoriju, iekļaujot pilsētas teritorijā apdzīvotās vietas vai to daļas – Janeiku ciemu, Mūsas ciema daļu, Bērzkalnu ciemu un Elektriķu ciemu.

Bauskas novada dzīvojamo māju apbūves vērtību zonējums izstrādāts 2011.gadā. Ar informāciju par kadastrālo vērtību un kadastrālo vērtēšanu regulējošiem normatīvajiem aktiem var iepazīties Valsts zemes dienesta interneta lapā

http://kadastralavertiba.lv/vienkarsi-par-kadastralo-vertibu/ 

http://kadastralavertiba.lv/dokumenti/

http://kadastralavertiba.lv/kadastralo-vertibu-baze-2016-gadam/

Jāpiemin, ka 2022.gada 1.janvārī spēkā stāsies jauni kadastrālās vērtēšanas noteikumi un ar tiem saistīti citi normatīvie akti, kas būtiski izmainīs kadastrālās vērtības un NĪN aprēķina kārtību visā valstī.

Gunita Vīgupa,
Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja
Papildu informācija: 65795181


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas