Bauskas novada dome

Jaunumi


Pētnieks: “Mums ir jāsāk gudri saimniekot!”2016.03.23 Komentāri (0) Pētnieks: “Mums ir jāsāk gudri saimniekot!”

Vairāk kā 50 Bauskas novada pašvaldības iedzīvotāju pirmdien, 21.martā bija ieradušies Bauskas Kultūras centrā, lai iepazītos ar SIA “Karšu izdevniecība Jāna sēta” redaktora Jāņa Turlaja prezentāciju par jaunizstrādāto Bauskas novada telpiskās plānošanas platformu un priekšlikumiem Bauskas novada izglītības iestāžu attīstības un optimizācijas plānam.

Lai arī Bauskas novada administrācija savlaicīgi tika aicinājusi iedzīvotājus uz tikšanos, informāciju ievietojot gan mājas lapā, gan laikrakstā “Bauskas Dzīve”, gan sociālajos tīkos, atsaucība no iedzīvotāju puses bija zema.

J.Turlajs iepazīstināja klātesošos ar izveidotās digitālo karšu platformas plašo datu klāstu un to pielietojama iespējām, ietverot informāciju par kopējo iedzīvotāju izvietojumu novadā un griezumā pa dažādām vecuma grupām, izglītojamo dzīves vietu sasaisti ar izglītības iestādēm, kā arī uzņēmējdarbības telpisko atspoguļojumu pa apdzīvotām vietām u.c. vērtīgus datus.

Vairāki klātesošie atzinīgi novērtēja telpiskās plānošanas platformas kvalitāti un tās nozīmību dažādu jomu plānošanas procesos. Augstu novērtējumu sagatavotajai digitālajai platformai devuši arī VARAM speciālisti, kas piedalījās produkta prezentācijā iepriekšējā reizē Bauskas Valsts ģimnāzijā. Viņi to raksturo kā inovatīvu produktu valsts mērogā ar plašām pielietojuma iespējām. Baušķenieki var lepoties un priecāties būt pirmie, kam dota iespēja strādāt ar tik mūsdienīgu rīku. To savā uzrunā prezentācijas dalībniekiem uzsvēra arī Bauskas novada domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks, nosaucot pašvaldības darbības jomas, kuru plānošanā digitālais materiāls tiks izmantots – kapitālsabiedrību darbības efektīvai nodrošināšanai, ceļu infrastruktūras uzlabošanas plānošanā, teritoriālajā plānošanā un citur.

Savukārt prezentācijas 2.daļā pētnieks, balstoties uz plašu demogrāfisko procesu, iedzīvotāju skaita dinamikas un tautsaimniecības attīstības rādītāju analīzi valsts kontekstā, sniedza skaidru redzējumu par neiepriecinošajām prognozēm līdz pat 2030.gadam. Viņš uzsvēra, ka mainīt negatīvās tendences var tikai veicot nozīmīgas reformas. Reformu īstenošana nodrošinātu efektīvu un racionālu valsts un pašvaldības līdzekļu ieguldījumu, novirzot līdzekļus investīciju piesaistei, tādejādi radot pievienoto vērtību no uzņēmējdarbības attīstības.

J.Turlajs aicināja: “Mums ir jāsāk gudri saimniekot!” Kā viena no šādām reformām novadā varētu būt saistīta ar izglītības iestāžu tīkla sakārtošanu un optimizāciju, slēdzot skolas ar nelielu skolēnu skaitu un augstām izmaksām uz vienu audzēkni, lai ieekonomētos līdzekļus varētu novirzīt uz lielākām skolām to materiāltehniskās bāzes un infrastruktūras sakārtošanai, mācību procesa modernizācijai un kvalitātes pieaugumam, kā arī pedagogu algu palielinājumam.

Prezentācijas dalībnieki, kuri liela daļa bija novada izglītības iestāžu pārstāvji (pedagogi un vecāki), pētījuma autoram uzdeva jautājumus gan par pētījumā izmantoto datu ticamību, gan plānoto pāreju no pašvaldības organizētiem skolēnu ikdienas pārvadājumiem uz sabiedriskā transporta izmantošanu, gan skolēnu pārvadājumu maršrutu garumu, gan izglītības kvalitātes nozīmību optimizācijas un skolu slēgšanas procesā.

Pētījums tapis, izmantojot Bauskas novada administrācijas sagatavoto un izsniegto informāciju SIA “Karšu izdevniecība Jāna sēta”: visu Bauskas novada deklarēto iedzīvotāju dati pēc adreses (datu konvertācija no Iedzīvotāju reģistra), Bauskas novadā deklarēto izglītojamo, t.sk. pirmsskolas vecuma bērnu apmeklētās izglītības iestādes (datu konvertācija no Valsts izglītības informācijas sistēmas), Bauskas novada izglītojamo skaits un dinamika, Bauskas novada izglītības iestāžu uzturēšanas izmaksas un mērķdotācijas pedagogiem apmēru 2014.gadā atbilstoši pašvaldības budžeta izlietojumam un 2016.gadā atbilstoši apstiprinātajam pašvaldības budžetam un uz esošo izglītības iestāžu uzturēšanas izmaksu datu pamata (vadoties no 2016.gada apstiprinātā budžeta) veikto aprēķinu par Bauskas novada izglītības iestāžu eventuālajām uzturēšanas izmaksām, realizējot SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta”  piedāvāto izglītības iestāžu tīkla optimizācijas modeli.

Kā skaidroja R. Ābelnieks: “Optimizācijas plāna izskatīšana nav iekļauta novada domes sēžu darba kārtībā ne marta, ne aprīļa mēnešos. Tas ir nākotnes jautājums, par kuru būs jālemj visiem 17 novada domes deputātiem”.

Līdz šim uz novada pašvaldības aicinājumu iedzīvotājiem iesniegt savus priekšlikumus un pamatotus ieteikumus  Bauskas novada izglītības iestāžu attīstības un optimizācijas plānam atsaukušās vien trīs personas. Tādēļ diskusijas noslēgumā klātesošie tika aicināti iesaistīties viedokļu apmaiņā un līdz šī gada 1.aprīlim uz e-pastu dome@bauska.lv  sūtīt savus ierosinājumus, precizējumus, papildinājumus. Būsim aktīvi un ieinteresēti, jo veidojam mūsu kopīgo nākotni!

Aija Spriņķe
Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas