Bauskas novada dome

Jaunumi


2016.01.28 Komentāri (0) NOVADA DOMES SĒDE

D A R B A    K Ā R T Ī B A

2016.gada 28.janvārī plkst.14

Uzvaras ielā 1, Bauskā

 1. Par Ētikas kodeksa apstiprināšanu. Ziņo: I.Nagņibeda
 2. Par Ētikas komisijas nolikuma apstiprināšanu. Ziņo: I.Nagņibeda
 3. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu. Ziņo: E.Pukinskis
 4. Par aizņēmumu projekta „Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas sākumskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanas pabeigšanai. Ziņo: I.Spurķe
 5. Par aizņēmumu Dreņģerkalna un Torņa ielas Codes pagastā pārbūvei. Ziņo: A.Eglinska
 6. Par Bauskas novada izglītības iestāžu izcenojumu apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem norēķiniem. Ziņo: M.Dēliņa-Kalniņa
 7. Par vienošanās projekta apstiprināšanu bibliotēku jomā. Ziņo: B.Tormane
 8. Par grozījumu Bauskas novada domes 2015.gada 22.decembra lēmumā „Par atlīdzības noteikšanu Bauskas novada amatierkolektīvu vadītājiem”. Ziņo: I.Vansoviča
 9. Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Rundāles novada domi. Ziņo: B.Grantiņa
 10. Par noteikumu „Kārtība, kādā tiek plānoti kultūras pasākumi un tiem nepieciešamie finanšu līdzekļi nākamajam budžeta gadam” apstiprināšanu. Ziņo: I.Šomina
 11. Par dalību projektā „Horizon 2020”. Ziņo: I.Tijone
 12. Par noteikumu „Par kārtību, kādā tiek plānoti sporta pasākumi un tiem nepieciešamie finanšu līdzekļi nākamajam budžeta gadam”. Ziņo: L.Rimševica
 13. Par grozījumu Bauskas novada domes 2010.gada 25.februāra lēmumā „Par Sporta lietu sabiedrisko padomi”. Ziņo: L.Rimševica
 14. Par darba grupas izveidi Latvijas valsts simtgades svētku norises Bauskas novadā programmas izstrādei. Ziņo: A.Spriņķe
 15. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2014.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.2 “Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”. Ziņo: I.Kubliņa
 16. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.16, Uzvaras 3, Gailīšu pagastā atsavināšanu. Ziņo: A.Fridrihsone
 17. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.6, Mūsa 2, Gailīšu pagastā atsavināšanu. Ziņo: A.Fridrihsone
 18. Par dzīvojamās mājas „Lauktehnika 14”, Īslīces pagastā pārvaldīšanas tiesību nodošanu mājas pārvaldniekam. Ziņo: S.Kazāka
 19. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.57, Mēmeles ielā 10, Bauskā atsavināšanu. Ziņo: S.Kazāka
 20. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.10, Bauskas ielā 1, Dāviņu pagastā atsavināšanu. Ziņo: S.Kazāka
 21. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.24, Bauskas ielā 7, Dāvinu pagastā atsavināšanu. Ziņo: S.Kazāka
 22. Par dzīvojamās telpas Rīgas ielā 64B- 17, Bauskā īres līguma atjaunošanu. Ziņo: S.Kazāka
 23. Par dzīvojamās telpas Rīgas ielā 71- 3, Bauskā īres līguma atjaunošanu. Ziņo: S.Kazāka
 24. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu un dzīvojamās telpas Mežāžu iela 2- 5, Gailīšu pagastā izīrēšanu. Ziņo: S.Kazāka
 25. Par dienesta dzīvokli Salātu ielā 18- 41, Bauskā. Ziņo: S.Kazāka
 26. Par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamā nekustamā īpašuma- zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4001 007 0145 Ziedoņu ielā 4A, Bauskā atsavināšanu. Ziņo: D.Sausā
 27. Par nedzīvojamo telpu nomu Pasta ielā 5, Bauskā. Ziņo: D.Sausā
 28. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4056 004 0042 Dāviņu pagastā iznomāšanu. Ziņo: D.Sausā
 29. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „C komplekss”, Dāviņu pagastā atsavināšanu. Ziņo: D.Sausā
 30. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Vecais ceļš 7”, Vecsaules pagastā atsavināšanu. Ziņo: D.Sausā
 31. Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu „Mēmeles”, Vecsaules pagastā. Ziņo: D.Sausā
 32. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4046 007 0025 Brunavas pagastā iznomāšanu. Ziņo: M.Šarķis
 33. Par nekustamā īpašuma „Ērgļu garāžas”, Brunavas pagastā, kadastra Nr.4046 006 0203, daļas nomu. Ziņo: M.Šarķis
 34. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4050 005 0167 daļas Ceraukstes pagastā iznomāšanu. Ziņo: M.Šarķis
 35. Par papildu pedagoga likmes piešķiršanu vispārējās izglītības iestādei „Bauskas 2.vidusskola”. Ziņo: M.Bauvare
 36. Par mācību programmas standartu realizēšanu apvienotajās klasēs Mežotnes internātvidusskolā. Ziņo: M.Bauvare
 37. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2014.gada 28.augusta noteikumos Nr.14 „Par kārtību, kādā nosaka pedagogu darba slodzes lielumu un amata vienību skaitu Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs”. Ziņo: M.Bauvare
 38. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2015.gada 22.decembra lēmumā „Par izglītības iestāžu no pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatu sarakstiem”. Ziņo: M.Bauvare
 39. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2015.gada 22.decembra lēmumā „Par izglītības iestāžu vadītāju, vadītāju vietnieku, struktūrvienību vadītāju un pedagogu mēneša atalgojuma noteikšanu”. Ziņo: M.Bauvare
 40. Par finansējuma piešķiršanu 18.kantrimūzikas festivāla organizēšanai. Ziņo: M.Ruža
 41. Par saistošo noteikumu „Par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un māju atjaunošanai” apstiprināšanu. Ziņo: J.Kalinka
 42. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2015.gada 28.maija lēmumā „Par SIA „Zemgales EKO” reorganizāciju”. Ziņo: M.Mākulēns
 43. Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora J.Kalinkas informācija.

 

 

Domes priekšsēdētājs                                      R.Ābelnieks

 


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


  Citas ziņas