Bauskas novada dome

Jaunumi


Lēmums par sporta halli joprojām netiek pieņemts, Bauskas sākumskolu Bauskas Valsts ģimnāzijai pievienos2019.06.27 Komentāri (0) Lēmums par sporta halli joprojām netiek pieņemts, Bauskas sākumskolu Bauskas Valsts ģimnāzijai pievienos

2019. gada 27.jūnijā tika aizvadīta kārtējā domes sēde. Sēdes ievadā deputāti lēma par Bauskas novada Bāriņtiesas ievēlēšanu. Likumdošana nosaka, ka Bāriņtiesas priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku un arī Bāriņtiesas locekļus ievēl novada domes deputāti uz 5 gadiem. Ir pagājis līdzšinējās Bāriņtiesas darbības termiņš, tādēļ tiek vēlēta jauna Bāriņtiesa. Deputāti atbalstīja priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka kandidatūras, kā arī 4 no 5 Bāriņtiesas locekļu amata kandidātiem. Tas nozīmē, ka viena locekļa amata vieta Bāriņtiesā joprojām ir vakanta. Par jauno Bauskas novada Bāriņtiesas priekšsēdētāju ievēlēta Edīte Ķerģe – Karika, par priekšsēdētāja vietnieci – Līga Briede, savukārt jaunie bāriņtiesas locekļi būs Evija Strazdiņa, Māra Igaune, Aija Rudzīte un Aija Stabule. Bāriņtiesai jaunajā sastāvā darbs jāsāk 2019.gada 1.oktobrī.

Turpinājās spraigas diskusijas par grozījumiem 2017.gada 3.maija līgumā Nr. BNA 2016/045 „Sporta halles izbūve profesionālās ievirzes izglītības iestādei „Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola"". Un diskusijas noteikti turpināsies, jo lēmums netika pieņemts. Uz domes sēdi sagatavotais lēmumprojekts būtiski atšķīrās no tā, kas deputātiem izskatīšanai bija sagatavots uz Ārkārtas sēdi, kas notika 13.jūnijā. Iepriekšējais lēmumprojekts paredzēja piešķirt papildfinansējumu 1 187 447,95 EUR apmērā un pagarināt būvdarbu izpildes termiņu līdz 148 nedēļām. Toreiz septiņiem deputātiem balsojot „par" un tikpat „pret", sagatavotais lēmumprojekts netika pieņemts. Uz šo domes sēdi sagatavotais lēmumprojekts paredzēja ar būvnieku noslēgt papildvienošanos, kurā tiek palielināts būvniekam veicamo darbu apjoms, papildinot līdzšinējos pienākumus ar būvprojektēšanas un autoruzraudzības darbiem. Likumsakarīgi tiek palielināta arī līguma summa par 211750 EUR, ko sastāda būvprojektēšanas izmaksas 173 998 EUR un autoruzraudzības darbi 37 752,00 EUR, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Deputātus neapmierināja arī šāds lēmumprojeta saturs un tika nolemts esošo lēmumprojektu neatbalstīt un to atkal atkārtoti skatīt visās komiteju sēdēs jūlija mēnesī.

Ar pozitīvu balsojumu deputāti atbalstīja Bauskas sākumskolas pievienošanu Bauskas Valsts ģimnāzijai nosakot, ka ar 2019.gada 31.decembri tiek pabeigta Bauskas sākumskolas pievienošana Bauskas Valsts ģimnāzijai un ar 2020.gada 1.janvāri Bauskas Valsts ģimnāzija un Bauskas sākumskola uzsāks darbu kā viena izglītības iestade - Bauskas Valsts ģimnāzija.

Atbalstu guva Bauskas pils muzejs iecere sagatavot un iesniegt projekta iesniegumu „Vēsturiskais ceļš: Raudondvare - Bauska” Eiropas Savienības „Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014. – 2020. gadam” 3. projektu konkursā. Projekta vadošais partneris ir Raudondvares pils, projekta partneris – Bauskas pils muzejs. Projekta “Vēsturiskais ceļš: Raudondvare - Bauska” priekšlikums paredz šādas aktivitātes Bauskas pilī: veidot ziemas senās mūzikas koncertu sēriju; attīstīt mākslinieku rezidences piedāvājumu ziemā, nodrošinot mūziķus ar vēsturiskiem instrumentiem, mūsdienīgi un atbilstoši aprīkotu zāli mēģinājumiem un koncertiem ar mērķi palielināt apmeklētāju skaitu, īpaši ziemā - tūrisma nesezonā. Lai veicinātu informācijas pieejamību, par Bauskas pili izveidot āra ekspozīciju kā militāru nocietinājumu, uzsverot pašu pili un tai piegulstošo militāro objektu nozīmīgumu. Projekta kopējās plānotās izmaksas 384 500 EUR. ERAF līdzfinansējums ir 85 % no attiecināmajām izmaksām jeb 326 825 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 15 % no attiecināmajām izmaksām, jeb 57 675 EUR.

Deputāti atbalstīja Ilzes Cielavas un Lidijas Martinkenas lūgumu, sniegt finansiālu atbalstu dalībai Eiropas galda tenisa veterānu čempionātam Budapeštā, Ungārijā. Eiropas čempionāts notiks no 29.jūnija līdz 6. jūlijam. Atbilstoši iesniegumiem Bauskas novada dome katrai sportistei piešķīra finansējumu 300 euro apmērā, tai skaitā 150 euro transporta izdevumiem, 150 euro uzturēšanās izdevumiem. 

Atbalstu saņēma arī ansambļa Adoramus dalībnieces dalībai grupu „Latvian Voices” un „The Real Group” meistarklasēs Valmierā no 7. līdz 10.augustam. Katrai no četrām jaunajām mūziķēm tika piešķirts finansējums 85 EUR apmērā.

Ar pozitīvu domes lēmumu tika nolemts nodot bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai - biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts”  bijušās Mežotnes internātvidusskolas ēku kompleksu (daļu no nekustamā īpašuma „Anckaiši 5” un „Anckaiši 4”) sociālās aprūpes iestādes izveidošanai un nodrošināšanai.  Termiņš - 10 (desmit) gadi, paredzot, ka to var nodot bezatlīdzības lietošanā atkārtoti arī pēc 10 gadiem pie nosacījuma, ja nekustamos īpašumos tiek nodrošināta ilgstoša sociālās aprūpes pakalpojuma sniegšana. Tāpat lēmumprojekts paredz ilgstošu sociālās aprūpes pakalpojumu prioritāri nodrošināt Bauskas novada administratīvajā teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem.

Ieva Šomina,
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas