Bauskas novada dome

Jaunumi


2016.11.17 Komentāri (0) FINANŠU KOMITEJAS SĒDE

 

Sēdes darba kārtība

2016.gada 17.novembrī plkst.9

 1. Par atlīdzības noteikšanu pašvaldības vēlēšanu komisijas un iecirkņu komisiju priekšsēdētājiem, locekļiem un sekretāriem.

Ziņo: J.Gailis

 1. Par vienošanās projektu apstiprināšanu bibliotēku jomā.

Ziņo: B.Tormane

 1. Par SIA “Zemgales Mutes veselības centrs” iesniegumu.

Ziņo: I.Saukuma

 1. Par SIA “Zemgales mutes veselības centrs” likvidāciju.

Ziņo: M.Mākulēns

 1. Par SIA “Bauskas zobārstniecība” likvidāciju.

Ziņo: M.Mākulēns

 1. Par apropriācijas pārdali.

Ziņo: I.Spurķe

 1. Par prioritāšu noteikšanu 2017.gada budžeta sastādīšanā.

Ziņo: I.Ruhocka

 1. Par dotācijas piešķiršanu Zemgales plānošanas reģionam.

Ziņo: I.Tijone

 1. Par dalību Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.- 2020.gadam projektu konkursā.

Ziņo: I.Tijone

 1. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Bērzmuiža”, Mežotnes pagastā atsavināšanu.

Ziņo: A.Fridrihsone

 1. Par dzīvojamās mājas Zaļajā ielā 11k-2, Bauskā pārvaldīšanas tiesību nodošanu mājas pārvaldniekam.

Ziņo: A.Eglinska

 1. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.2, Pils ielā 20, Mežotnes pagastā atsavināšanu.

Ziņo: S.Kazāka

 1. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.1, Pasta ielā 15, Bauskā atsavināšanu.

Ziņo: S.Kazāka

 1. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu Aigaram Šubrovskim.

Ziņo: Z.Ašmane

 1. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu Aivaram Čarkam.

Ziņo: Z.Ašmane

 1. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu SIA “HANSA SILVESTERS”.

Ziņo: Ņ.Tomase

 1. Par izglītības iestāžu no pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatu sarakstiem.

Ziņo: M.Bauvare

 1. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu personām Dāviņu, Codes un Vecsaules pagastā.

Ziņo: Ņ.Tomase

 1. Par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes “Mežotnes pamatskola” reorganizāciju.

Ziņo: M.Bauvare

 1. Par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes “Mežgaļu pamatskola” reorganizāciju.

Ziņo: M.Bauvare

 1. Par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu “Vecsaules pamatskola” un “Ozolaines pamatskola” reorganizāciju.

Ziņo: M.Bauvare

 1. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2016.gada 25.augusta noteikumos Nr.3 “Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēm, kā arī piešķir pašvaldības finansējumu  bērnu no 1,5 gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai”.

Ziņo: M.Bauvare

 1. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2012.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.10 “Bauskas novada amatiermākslas vadītāju un speciālistu finansēšanas kārtība”.

Ziņo: J.Dūmiņš

 1. Par līguma par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu noslēgšanu ar SIA “Bauskas ūdens”.

Ziņo: I.Ruhocka

 1. Par pamatlīdzekļu nodošanu iestādēm.

Ziņo: I.Ruhocka

 1. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes “Sporta centrs “Mēmele”” nolikumā.

Ziņo: I.Ruhocka

 1. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas muzejs” nolikumā.

Ziņo: I.Ruhocka

 1. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas pils muzejs” nolikumā.

Ziņo: I.Ruhocka

 1. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas Centrālā bibliotēka” nolikumā.

Ziņo: I.Ruhocka

 1. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas Kultūras centrs” nolikumā.

Bauskas Kultūras centra nolikumā.

Ziņo: I.Ruhocka

 1. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada Bāriņtiesa” nolikumā.

Ziņo: I.Ruhocka

 1. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes “Vispārēja tipa pansionāts “Derpele”” nolikumā.

Ziņo: I.Ruhocka

 1. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada Sociālais dienests” nolikumā.

Ziņo: I.Kubliņa

 1. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes “Brunavas pagasta pārvalde” nolikumā.

Ziņo: I.Ruhocka

 1. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes “Ceraukstes pagasta pārvalde” nolikumā.

Ziņo: I.Ruhocka

 1. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes “Codes pagasta pārvalde” nolikumā.

Ziņo: I.Ruhocka

 1. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes “Dāviņu pagasta pārvalde” nolikumā.

Ziņo: I.Ruhocka

 1. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes “Gailīšu pagasta pārvalde” nolikumā.

Ziņo: I.Ruhocka

 1. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes “Īslīces pagasta pārvalde” nolikumā.

Ziņo: I.Ruhocka

 1. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes “Mežotnes pagasta pārvalde” nolikumā.

Ziņo: I.Ruhocka

 1. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes “Vecsaules pagasta pārvalde” nolikumā.

Ziņo: I.Ruhocka

 1. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” nolikumā.

Ziņo: I.Ruhocka

 

 

Komitejas priekšsēdētājs                                             A.Feldmanis


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


  Citas ziņas