Bauskas novada dome

Jaunumi


2018.02.15 Komentāri (0) Finanšu komiteja

Sēdes darba kārtība

2018.gada 15.februārī plkst.14

 1. Par nedzīvojamo telpu daudzfunkcionālajā centrā “Lilijas”, Vecsaules pagastā nomas līguma pagarināšanu. Ziņo: L.Vasiļauska
 2. Par līdzfinansējumu Zemkopības ministrijas Zivju fonda projektam.
  Ziņo: A.Gurkovskis
 3. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Bērzumuižas lauciņi”, Mežotnes pagastā atsavināšanu.
  Ziņo: A.Fridrihsone
 4. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Grotēni- 1”, Vecsaules pagastā atsavināšanu.
  Ziņo: D.Sausā
 5. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4092 003 0102 iznomāšanu Vecsaules pagastā.
  Ziņo: D.Sausā
 6. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem  4050 009 0260, 4050 009 0284, 4050 009 0096 un 4050 009 0352 Ceraukstes pagastā iznomāšanu. 
  Ziņo: M.Šarķis
 7. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Nameja iela 14”, Ceraukstes pagastā atsavināšanu. 
  Ziņo: M.Šarķis
 8. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes “Vispārēja tipa pansionāts ”Derpele”” nolikumā. 
  Ziņo: I.Savicka
 9. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2017.gada 30.novembra lēmumā “Par izglītības iestāžu no pašvaldības budžeta finansēto darbinieku amatu sarakstiem”. 
  Ziņo: M.Bauvare
 10. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2017.gada 25.maija lēmumā “Par aizņēmumu Bauskas Mūzikas skolas rekonstrukcijas 2.kārtai”. 
  Ziņo: M.Sloka
 11. Par līdzfinansējuma piešķiršanu  pasākuma “Basketbola salidojums Bauskā” organizēšanai. 
  Ziņo: L.Rimševica
 12. Par finansējuma piešķiršanu Elīzai Puķānei. 
  Ziņo: L.Rimševica
 13. Par finansējuma piešķiršanu Emīlam Rūgumam. 
  Ziņo: L.Rimševica
 14. Par finansējuma piešķiršanu Rivo Vožniakam. 
  Ziņo: L.Rimševica
 15. Par finansējuma piešķiršanu Tomam Laukam. 
  Ziņo: L.Rimševica
 16. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Saistošie noteikumi par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības”. 
  Ziņo: I.Krūmiņa
 17. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2011.gada 24.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu”. 
  Ziņo: I.Krūmiņa
 18. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2014.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.2 “Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”. 
  Ziņo: I.Krūmiņa
 19. Par grozījumiem Bauskas novada Attīstības programmā 2012.- 2018.gadam. 
  Ziņo: I.Tijone
 20. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā “Par atbalstu projektam “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”. 
  Ziņo: G.Purene
 21. Par projekta “Lielupes atveseļošanas pasākumi- pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdenstūristiem”. 
  Ziņo: J.Kalinka
 22. Par dalību projektā “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana”. 
  Ziņo: J.Kalinka
 23. Par projekta “Bauskas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Ceraukstes pagastā” iesniegšanu. 
  Ziņo: J.Kalinka
 24. Par projekta “Bauskas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Codes pagastā” iesniegšanu. 
  Ziņo: J.Kalinka
 25. Par projekta “Bauskas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Īslīces pagastā” iesniegšanu. 
  Ziņo: J.Kalinka
 26. Par projekta “Bauskas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Mežotnes pagastā” iesniegšanu. 
  Ziņo: J.Kalinka

 

Komitejas priekšsēdētājs                                             R.Ābelnieks


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


  Citas ziņas