Bauskas novada dome

Jaunumi


Bauskas novada pašvaldība ir ieviesusi Valsts kontroles ieteikumus par attīstības plānošanu un finanšu vadību2016.02.09 Komentāri (0) Bauskas novada pašvaldība ir ieviesusi Valsts kontroles ieteikumus par attīstības plānošanu un finanšu vadību

Valsts kontrole ir izvērtējusi Bauskas novada pašvaldības sniegto informāciju un dokumentus par veiktajām darbībām Valsts kontroles lietderības revīzijā “Bauskas novada pašvaldības finanšu līdzekļu kultūrai, atpūtas un sporta pasākumiem izmantošanas lietderība un atbilstība normatīvo aktu prasībām” (turpmāk – Revīzija) un sniegusi viedokli par ieteikumu ieviešanu. Valsts kontrole uzskata, ka pašvaldība ir ieviesusi visus Revīzijas gaitā sniegtos ieteikumus.

Valsts kontrole 2014.gadā Bauskas novada pašvaldībā veica Revīziju, kuras mērķis bija gūt pārliecību, ka laika posmā no 2013.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim Bauskas novada pašvaldība ir nodrošinājusi finanšu līdzekļu kultūrai, atpūtas un sporta pasākumiem izmantošanas atbilstību normatīvo aktu prasībām un lietderību.

Revīzijas ietvaros Valsts kontroles revidenti veica pārbaudes par revidējamo vienību darbības ekonomiskumu, efektivitāti un produktivitāti. Revīzijas procedūras tika veiktas šādās pašvaldības  iestādēs: Bauskas novada administrācija, Bauskas Kultūras centrs, Bauskas Centrālā bibliotēka, Bauskas pils muzejs, Bauskas muzejs (iepriekšējais nosaukums Bauskas Novadpētniecības mākslas muzejs) un Sporta centrs “Mēmele”.

Kā norādīts Revīzijas ziņojumā (06.03.2014. Revīzijas ziņojums Nr.2.4.1-9-7/2014 “Bauskas novada pašvaldības finanšu līdzekļu kultūrai, atpūtas un sporta pasākumiem izmantošanas lietderība un atbilstība normatīvo aktu prasībām”) lai gūtu pārliecību par to, ka pašvaldība finanšu līdzekļus kultūrai, atpūtas un sporta pasākumiem izmanto ekonomiski un efektīvi.  Revīzijā tika pārbaudīts:

 1. vai attīstības plānošanas sistēmas organizācija pašvaldībā, plānošanas dokumentos noteiktās aktivitātes un faktiski veiktās darbības nodrošina mērķu sasniegšanu kultūras, atpūtas un sporta jomā un vai mērķi ir noteikti, apzinot pašvaldībā esošās problēmas un iedzīvotāju vajadzības šajā jomā;
 2. vai pašvaldības budžeta līdzekļu plānošana un budžeta pieprasījumu sagatavošana atbilst normatīvo aktu prasībām, tas ir, vai budžeta līdzekļi tiek paredzēti attīstības plānošanas dokumentos noteiktu mērķu īstenošanai un vai veikta finanšu līdzekļu izlietojuma kontrole;
 3. vai pašvaldības iestāžu rīcība ar finanšu līdzekļiem kultūras, atpūtas un sporta jomā ir efektīva un ekonomiska:
  1. 1. vai pašvaldības budžetā paredzētie finanšu līdzekļi komandējumiem ir izlietoti atbilstoši normatīvā akta prasībām un efektīvi;
  2. 2. vai pašvaldības budžetā paredzētie finanšu līdzekļi autotransportam ir izlietoti atbilstoši normatīvā akta prasībām;
  3. 3. vai pašvaldības budžetā paredzētie finanšu līdzekļi preču un pakalpojumu iegādei, lai nodrošinātu plānoto pasākumu norisi, ir izlietoti atbilstoši normatīvo aktu prasībām un ir veiktas atbilstošas iepirkumu procedūras.
 4. vai pašvaldības izveidotā institucionālā sistēma ir optimāla pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos noteikto mērķu sasniegšanai.

Ar pilnu Revīzijas ziņojumu var iepazīties Valsts kontroles interneta mājas lapā: http://www.lrvk.gov.lv.

Revīzijas ietvaros pašvaldībai un tās institūcijām tika sniegti desmit ieteikumi par attīstības plānošanu un finanšu vadību, kuru ieviešanas gala termiņš tika noteikts līdz 2016.gada 15.janvārim. 

Nr.p.k.

Valsts kontroles ieteikumi

Izpildes termiņš

1.

Lai nodrošinātu, ka Bauskas novada pašvaldības (turpmāk-Pašvaldība) darbība atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam tiek virzīta uz konkrētu novada iedzīvotājiem svarīgu problēmu atrisināšanu efektīvākajā un ekonomiskākajā veidā, Pašvaldībai pilnveidot politikas plānošanas dokumentu sistēmu, izstrādājot nepieciešamos dokumentus- stratēģijas, politikas, kā arī nosakot un definējot konkrētus un izmērāmus Pašvaldības darbības mērķus un to sasniegšanas pakāpi raksturojošus rezultatīvos rādītājus, un izstrādāt politikas īstenošanas rīcības dokumentus īsākam laika posmam – katram gadam.

2016.gada 15.janvāris

2.

Lai uzlabotu un nodrošinātu sekmīgu pašvaldības izveidoto kultūras, atpūtas un sporta jomas institūciju darbu, Pašvaldībai pilnveidot tās institūciju organizēto pasākumu plānošanu un nepieciešamā finansējuma noteikšanu, izstrādāt kārtību un kritērijus, kā tiek noteikti no Pašvaldības budžeta finansējamie pasākumi to prioritārā secībā, vienlaikus norādot sasaisti ar pašvaldības definētajiem mērķiem kultūras, atpūtas un sporta jomā, kā arī pilnveidot pasākumus apmeklējušo iedzīvotāju skaita noteikšanas kārtību.

2016.gada 15.janvāris

3

Pašvaldībai tās darbības kultūras, atpūtas un sporta jomā izvērtēšanas uzlabošanai pilnveidot attīstības plānošanas sistēmas uzraudzību, kā arī noteikt uzraudzības īstenošanas kontroles, periodiski un pastāvīgi izvērtējot paveikto, un atbilstoši konstatētajam aktualizēt turpmākās rīcības.

2016.gada 15.janvāris

4.

Lai Pašvaldībā izveidotā attīstības plānošanas sistēma nodrošinātu attīstības plānošanas sasaisti ar finanšu plānošanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, pašvaldībai pilnveidot budžeta sagatavošanas procesā iesniegtos pamatojuma dokumentus – budžeta pieprasījumus, tāmes, paskaidrojuma rakstu u.c., iekļaujot tajos konkrētas un precīzas atsauces uz attīstības plānošanas dokumentos noteikto mērķu sasniegšanai veicamajām rīcībām un uzdevumiem.

2016.gada 15.janvāris

5.

Lai nodrošinātu, ka Pašvaldība un tās izveidotās institūcijas nosaka un piemēro ekonomiski pamatotas pakalpojuma cenas, Pašvaldībai izstrādāt un sniegt metodiskus norādījumus tās institūcijām par pakalpojumu cenu aprēķināšanas principiem, pilnveidot grāmatvedības uzskaiti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam un ieviest metodikas ievērošanas kontroles procedūras.

2016.gada 15.janvāris

 

6.

Pašvaldībai pilnveidot kārtību, kādā tiek sagatavots pašvaldības budžets, nosakot katra finansējuma mērķus, un ieviest kontroles, kas nodrošinās iespēju izvērtēt finanšu līdzekļu izlietojuma ekonomiskumu un lietderību, kā arī to sasaisti ar attīstības plānošanas dokumentos noteikto mērķu sasniegšanu.

2016.gada 15.janvāris

7.

Izvērtēt kultūras centru darbību, sagatavojot rīcības plānu, lai nodrošinātu iedzīvotāju iesaisti pašdarbības kolektīvos, interešu grupās un kultūras centra organizētajos pasākumos.

2016.gada 15.janvāris

8.

Lai novērstu nepamatotu izdevumu rašanos, izmantojot autotransportu, pašvaldībai izveidot iekšējās kontroles sistēmu, kas nodrošinās normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanu un autotransporta izmantošanu tikai no pašvaldības funkcijām izrietošu uzdevumu veikšanai.

 

2015.gada 1.septembris

9.

Lai nodrošinātu lietderīgu pašvaldības finanšu līdzekļu izlietojumu, Pašvaldībai izstrādāt kārtību, kādā Pašvaldībā tiek izvērtēta komandējumu nepieciešamība.

2015.gada 1.septembris

10.

Pašvaldībai ieviest kontroles un izstrādāt iekšējo tiesību aktu, nosakot kritērijus reprezentācijas materiālu, pārtikas produktu un ēdināšanas pakalpojumu iegādes nepieciešamībai un to apjomu Pašvaldības organizētajos pasākumos.

2015.gada 1.septembris

 

 

Revīzijas ietvaros, ieviešot Valsts kontroles ieteikumus, ir izstrādāti un Bauskas novada dome ir apstiprinājusi attīstības plānošanas dokumentus kultūras un sporta nozarei: Bauskas novada kultūras attīstības stratēģija 2016.-2022.gadam un Bauskas novada sporta attīstības stratēģija 2016.-2022.gadam. Ir izstrādāti un apstiprināti astoņi jauni iekšējie normatīvie akti:

 1. “Kārtība, kādā tiek īstenota Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija un Bauskas novada attīstības programmas izpildes uzraudzība”;
 2. noteikumi „Bauskas novada pašvaldības kārtība publisko iepirkumu likumā nereglamentēto iepirkumu veikšanai”;
 3. ”Reprezentācijas izdevumu plānošanas, uzskaites un norakstīšanas kārtība”;
 4.  “Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”;
 5. noteikumi “Par Bauskas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku komandējumiem un darba braucieniem”;
 6. “Pašpārvadājumu veikšanas kārtība Bauskas novada pašvaldībā”;
 7. “Kārtība, kādā tiek plānoti kultūras pasākumi un tiem nepieciešamie finanšu līdzekļi nākamajam budžeta gadam”;
 8. noteikumi “Par kārtību, kādā tiek plānoti sporta pasākumi un tiem nepieciešamie finanšu līdzekļi nākamajam budžeta gadam”.

2016.gada pašvaldības budžeta izstrādes procesā īpaša vērība tika veltīta plānotā finansējuma sasaistei ar attīstības plānošanas dokumentiem. Ņemot vērā Valsts kontroles ieteikumus, pilnveidots nolikums “Bauskas novada pašvaldības budžeta (tā grozījumu) izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība”. Atbilstoši nolikumam, 2016.gada budžeta sagatavošanas procesā pašvaldības iestāžu iesniedzamie dokumenti pamatojami ar konkrētām un precīzām atsaucēm uz attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem mērķiem un to sasniegšanai veicamajām rīcībām un uzdevumiem.

Ieviešot Valsts kontroles ieteikumus pašvaldības iestādēs tiek pilnveidota un uzlabota  attīstības plānošana, novērsts finanšu līdzekļu nelietderīga un nepamatota izlietojuma risks un tiek uzlabota pašvaldības budžeta plānošana un pilnveidota izdevumu kontroles sistēma. 

Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Ineta Ruhocka


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


  Citas ziņas