Bauskas novada dome

Jaunumi


2020.08.27 Komentāri (0) Bauskas novada domes sēdes darba kartība

2020.gada 27.augustā plkst. 14.00
Uzvaras ielā 1, Bauskā

1. Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā.
Ziņo: E.Grigorjeva
2. Par finansējuma piešķiršanu Bauskas novada ūdens motosporta kluba “Mēmeles sports” komandai.
Ziņo: L.Rimševica
3. Par finansējuma piešķiršanu biedrības “Ābulis” projekta realizācijai.
Ziņo: D.Romanovska
4. Par izglītības iestāžu mācību procesa īstenošanu 2020./2021.mācību gadā. 
Ziņo: M.Bauvare
5. Par telpu piešķiršanu Bauskas Valsts ģimnāzijai klātienes mācību procesa nodrošināšanai 2020./ 2021.mācību gadā.
Ziņo: M.Bauvare
6. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2019.gada 28.novembra lēmumā “Par pašvaldības budžeta finansēto izglītības iestāžu darbinieku amatu sarakstiem”.
Ziņo: M.Bauvare
7. Par Bauskas novada domes 2020.gada 25.jūnija saistošo noteikumu Nr.14 “Grozījumi Bauskas novada domes 2015.gada 28.maija saistošajos noteikumos Nr.7 “Par Bauskas novada simbolikas lietošanu”” precizēšanu.
Ziņo: I.Šomina
8. Par ielu nosaukumu piešķiršanu un maiņu Bauskas pilsētas jaunajās robežās.
Ziņo: A.Eglinska
9. Par Bauskas novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna līdz 2030.gadam publisko apspriešanu.
Ziņo: R.Ignatjevs
10. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2019.gada 30.maija lēmumā “Par atbalstu projektam “Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā””.
Ziņo: R.Ignatjevs
11. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. “[…], Pils ielā […], Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
12. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa “[…]” - […], Mežotnes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
13. Par dzīvojamās telpas “[…]” - […], Mežotnes pagastā īres līguma grozīšanu.
Ziņo: S.Kazāka
14. Par nodrošināšanu ar pagaidu dzīvojamo telpu.
Ziņo: S.Kazāka
15. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4046 022 0024 daļas Brunavas pagastā iznomāšanu.
Ziņo: D.Stubure
16. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4001 003 0107 daļas Bauskā iznomāšanu.
Ziņo: D.Stubure
17. Par mantisko ieguldījumu pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA “Bauskas ūdens”.
Ziņo: D.Stubure
18. Par kompensācijas piešķiršanu par ēku Krasta ielā 13, Bauskā nojaukšanu.
Ziņo: D.Stubure
19. Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora J.Kalinkas informācija.

Domes priekšsēdētāja vietā priekšsēdētāja vietnieks: V.Čačs


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas