Bauskas novada dome

Jaunumi


2019.12.19 Komentāri (0) Bauskas novada domes sēdes darba kārtība

2019.gada 19.decembrī plkst.14.00
Uzvaras ielā 1, Bauskā

 1. Par Bauskas novada domes deputātu sastāvu.
  Ziņo: A.Jātnieks
 2. Par izmaiņām Sociālo, izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas sastāvā.
  Ziņo: E.Grigorjeva
 3. Par izmaiņām Vides un attīstības komitejas sastāvā.
  Ziņo: E.Grigorjeva
 4. Par Administratīvās komisijas locekļa ievēlēšanu.
  Ziņo: E.Grigorjeva
 5. Par Linutas Ģerģes atbrīvošanu no Bauskas sākumskolas direktora amata.
  Ziņo: M.Bauvare
 6. Par Juridiskās nodaļas vadītāja amata kandidāta saskaņošanu.
  Ziņo: A.Jātnieks
 7. Par līgumu apstiprināšanu bibliotēku jomā.
  Ziņo: M.Kuļikauska
 8. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības interešu izglītības iestādes „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs” nolikumā.
  Ziņo: B.Svareniece
 9. Par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Bauskas Valsts ģimnāzija” izglītojamo uzņemšanas kārtību.
  Ziņo: L.Ģerģe
 10. Par Bauskas Valsts ģimnāzijas mantojuma finanšu līdzekļu izlietošanas saskaņošanu.
  Ziņo: L.Ģerģe
 11. Par Bauskas novada pašvaldības kustamās mantas- divu apkures katlu-  atsavināšanu.
  Ziņo: Z.Kalējs
 12. Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības iestādei „Brunavas pagasta pārvalde”.
  Ziņo: B.Marčenkova
 13. Par pašvaldības finansējumu investīciju projekta „Bauskas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Vecsaules pagastā” īstenošanai.
  Ziņo: Jolanta Kalinka
 14. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Bauskas novada domes 2019.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 Par Bauskas novada pašvaldības 2019.gada budžetu” apstiprināšanu.
  Ziņo: I.Spurķe
 15. Par mantisko ieguldījumu pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA Īslīces ūdens”.
  Ziņo: V.Gabrāns
 16. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu SIA „MĀZERS”.
  Ziņo: Ņ.Tomase
 17. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Strēlnieku ielā […], Bauskā domājamās daļas atsavināšanu.
  Ziņo: D.Stubure
 18. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma […]”, Vecsaules pagastā atsavināšanu.
  Ziņo: D.Stubure
 19. Par inženierbūves „Mūsas tilts”, Gailīšu pagastā pārņemšanu Bauskas novada pašvaldības īpašumā.
  Ziņo: A.Fridrihsone
 20. Par Bauskas novada Būvvaldes 2019.gada 3.septembra atzinuma Nr.BIS-BV-19.9-2019-8217 atstāšanu spēkā.
  Ziņo: D.Putna
 21. Par sociālā dzīvokļa Mežāžu iela […] - […], Gailīšu pagastā īres līguma atjaunošanu.
  Ziņo: S.Kazāka
 22. Par dzīvojamās telpas […]” - […], Īslīces pagastā īres līguma grozīšanu.
  Ziņo: S.Kazāka
 23. Par dzīvojamās telpas […]” - […], Mežotnes pagastā īres līguma pagarināšanu.
  Ziņo: S.Kazāka
 24. Par dzīvojamās telpas […]” - […], Brunavas pagastā īres līguma pagarināšanu.
  Ziņo: S.Kazāka
 25. Par dzīvojamās telpas Salātu iela […] - […], Bauskā īres līguma pagarināšanu.
  Ziņo: S.Kazāka
 26. Par dzīvojamās telpas Salātu iela […] - […], Bauskā īres līguma pagarināšanu.
  Ziņo: S.Kazāka
 27. Par dzīvojamās telpas Mēmeles iela […] - […], Bauskā īres līguma pagarināšanu.
  Ziņo: S.Kazāka
 28. Par dzīvojamās telpas Mēmeles iela […] - […], Bauskā īres līguma termiņa pagarināšanu.
  Ziņo: S.Kazāka
 29. Par dzīvojamās telpas Rīgas iela […] - […], Bauskā īres līguma pagarināšanu.
  Ziņo: S.Kazāka
 30. Par dzīvojamās telpas Salātu iela […] - […], Bauskā īres līguma atjaunošanu.
  Ziņo: S.Kazāka
 31. Par dzīvojamās telpas Rīgas iela […] - […], Bauskā īres līguma atjaunošanu.
  Ziņo: S.Kazāka
 32. Par sociālā dzīvokļa Rīgas iela […] - […], Bauskā īres līguma atjaunošanu.
  Ziņo: S.Kazāka
 33. Par dzīvojamās telpas Mēmeles iela […] - […], Bauskā izīrēšanu.
  Ziņo: S.Kazāka
 34. Par Informācijas tehnoloģiju nodaļas reglamenta grozījumu saskaņošanu.
  Ziņo: M.Pafrats
 35. Par Bauskas novada pašvaldības policijas nolikuma grozījumu saskaņošanu.
  Ziņo: B.Ostrovskis
 36. Par grozījumu Bauskas novada domes 2014.gada 27.marta nolikumā Nr.3 „Bauskas novada pašvaldības informatīvā izdevuma „Bauskas Novada Vēstis” nolikums”.
  Ziņo: I.Šomina
 37. Par saistošo noteikumu „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Bauskas novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
  Ziņo: J.Feldmanis
 38. Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu NVO iniciatīvu īstenošanai 2020.gadā.
  Ziņo: I.Spriņķe
 39. Par Bauskas novada pašvaldības finansiālu atbalstu projektu konkursam „Mēs savam novadam 2020”.
  Ziņo: I.Spriņķe
 40. Par aizņēmumu 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa sadarbības projekta „Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā” īstenošanai.
  Ziņo: I.Tijone
 41. Par grozījumu Bauskas novada domes 2019.gada 28.marta lēmumā „Par atbalstu projektam „Teritorijas revitalizācija Bauskas pilsētas ziemeļu aglomerācijā””.
  Ziņo: I.Tijone
 42. Par aizņēmumu 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta „Teritorijas revitalizācija Bauskas pilsētas ziemeļu aglomerācijā” īstenošanai.
  Ziņo: I.Tijone
 43. Par dotācijas piešķiršanu Zemgales Plānošanas reģionam.
  Ziņo: I.Tijone
 44. Par administratīvi teritoriālo reformu.
  Ziņo: I.Tijone
 45. Par aizdevuma izsniegšanas grafiku.
  Ziņo: I.Ruhocka
 46. Par mēnešalgas noteikšanu domes priekšsēdētājam.
  Ziņo: E.Grigorjeva
 47. Par mēnešalgas noteikšanu domes priekšsēdētāja vietniekam.
  Ziņo: E.Grigorjeva
 48. Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora J.Kalinkas informācija.

 

Domes priekšsēdētājs: A.Jātnieks


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


  Citas ziņas