Bauskas novada dome

Jaunumi


2018.09.27 Komentāri (0) Bauskas novada domes sēdes darba kārtība

2018.gada 27.septembrī plkst.9
Uzvaras ielā 1, Bauskā

1.Par finansējuma piešķiršanu M.A.
Ziņo: L.Rimševica
2.Par papildu finansējuma piešķiršanu Mežotnes sākumskolai.
Ziņo: D.Lapkovska
3.Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas sākumskolai.
Ziņo: L.Ģerģe
4.Par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes “Griķu pamatskola” attīstības plāna 2018./2019.- 2020./2021.mācību gadam saskaņošanu.
Ziņo: D.Vīlipa
5.Par papildu finansējuma piešķiršanu Griķu pamatskolai.
Ziņo: D.Vīlipa 
6.Par grozījumiem Bauskas novada domes 2018.gada 25.janvāra lēmumā “Par Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu izcenojumu apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem norēķiniem”.
Ziņo: M.Dēliņa-Kalniņa
7.Par Bauskas Valsts ģimnāzijas mantojuma izlietošanas saskaņošanu.
Ziņo: R.Žabovs
8.Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes “Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola” nolikumā.
Ziņo: B.Grantiņa
9.Par grozījumu Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra lēmumā “Par Bauskas novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu”.
Ziņo: B.Grantiņa
10.Par papildu finansējuma piešķiršanu Bauskas novada pašvaldības iestādei “Īslīces pagasta pārvalde”.
Ziņo: S.Ķisele
11.Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes “Mežotnes pagasta pārvalde” nolikumā.
Ziņo: Z.Kalējs
12.Par grozījumiem Bauskas novada domes 2014.gada 19.decembra lēmumā “Par Codes pagasta pārvaldes piegādātās siltumenerģijas maksas apstiprināšanu”.
Ziņo: D.Šķiliņa
13.Par papildu finansējumu norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.
Ziņo: L.Kirilko
14.Par grozījumiem Bauskas novada domes 2018.gada 25.janvāra lēmumā “Par dalību projektu konkursā “Publisko ūdeņu pārvaldība”.
Ziņo: D.Platonova
15.Par papildu finansējumu teritorijas apsaimniekošanai.
Ziņo: M.Vilciņš
16.Par apropriācijas pārdali.
Ziņo: I.Spurķe
17.Par saistošo noteikumu “Grozījumi Bauskas novada domes 2018.gada 2.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Bauskas novada pašvaldības 2018.gada budžet” apstiprināšanu.
Ziņo: I.Spurķe
18.Par nekustamā īpašuma “Uzvaras mazdārziņi” daļu Gailīšu pagastā iznomāšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
19.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- “Traniņu starpgabals”, Codes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
20.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Trīsstūra starpgabals”, Codes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
21.Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu Rijas iela X, Bauskā.
Ziņo: D.Stubure
22.Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu Rijas iela X, Bauskā.
Ziņo: D.Stubure
23.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.X, Bauskas ielā X, Dāviņu pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
24.Par dzīvojamās telpas Rīgas iela X- X, Bauskā īres līguma pagarināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
25.Par dzīvojamās telpas Upmalas iela X- X, Bauskā īres līguma pagarināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
26.Par dzīvojamās telpas Dārza iela X- X, Bauskā īres līguma pagarināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
27.Par dzīvojamās telpas Dārza ielā X- X, Bauskā īres līguma pagarināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
28.Par dzīvojamās telpas Vītolu iela X- X, Bauskā īres līguma pagarināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
29.Par dzīvojamās telpas Rīgas iela X- X, Bauskā īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: S.Kazāka
30.Par dienesta dzīvojamās telpas Salātu iela X- X, Bauskā īres līguma pagarināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
31.Par dienesta dzīvojamās telpas Mēmeles iela X- X, Bauskā īres līguma pagarināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
32.Par dienesta dzīvokli Dārza ielā X- X, Bauskā.
Ziņo: S.Kazāka
33.Par sociālā dzīvokļa “X”- X, Codes pagastā īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: S.Kazāka
34.Par sociālā dzīvokļa “X”- X, Īslīces pagastā īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: S.Kazāka
35.Par sociālā dzīvokļa Bērzu iela X- X, Mežotnes pagastā īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: S.Kazāka
36.Par dzīvojamās telpas “X”- X, Mežotnes pagastā īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: S.Kazāka
37.Par dzīvojamās telpas “X”- X, Brunavas pagastā īres līguma pagarināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
38.Par papildu finansējuma sadali vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem.
Ziņo: Z.Kārkliņa
39.Par E.Borkovskas atbrīvošanu no vispārējās izglītības iestādes “Uzvaras pamatskola” direktora amata.
Ziņo: M.Bauvare
40.Par grozījumu Bauskas novada domes 2018.gada 26.jūlija lēmumā “Par direktora amata pienākumu izpildītāja iecelšanu”.
Ziņo: M.Bauvare
41.Par pašvaldības budžeta finansēto izglītības iestāžu darbinieku amatu sarakstiem.
Ziņo: M.Bauvare
42.Par izglītības iestāžu vadītāju mēneša atalgojuma noteikšanu.
Ziņo: M.Bauvare
43.Par piemaksu noteikšanu vispārējās izglītības iestāžu direktoriem.
Ziņo: M.Bauvare
44.Par grozījumiem Bauskas novada domes 2016.gada 25.augusta noteikumos Nr.3 “Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēm, kā arī piešķir pašvaldības finansējumu bērnu no 1,5 gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai”.
Ziņo: M.Bauvare
45.Par grozījumiem Bauskas novada domes 2010.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.27 “Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem”.
Ziņo: M.Bauvare
46.Par Bauskas novada domes 2018.gada 31.maija saistošo noteikumu Nr.16 “Saistošie noteikumi par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju un būvju, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli” precizēšanu.
Ziņo: E.Grigorjeva
47.Par Aivara Meldera atbrīvošanu no amata.
Ziņo: J.Kalinka
48.Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora J.Kalinkas informācija.


Domes priekšsēdētājs: A.Jātnieks


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas