Bauskas novada dome

Jaunumi


2018.06.28 Komentāri (0) Bauskas novada domes sēdes darba kārtība

2018.gada 28.jūnijā plkst.14
Uzvaras ielā 1., Bauskā

1. Par Bauskas novada pašvaldības 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
Ziņo: I.Šomina
2. Par aizņēmumu transportlīdzekļu iegādei.
Ziņo: A.Juškevics
3. Par finansējuma piešķiršanu transporta pakalpojumiem.
Ziņo: A.Juškevics
4. Par apropriācijas pārdali.
Ziņo: S.Oļehnoviča
5. Par aizņēmumu ielu seguma atjaunošanai Dāviņu un Vecsaules pagastā Bauskas novadā.
Ziņo: S.Oļehnoviča
6. Par finansējuma piešķiršanu Bauskas 2.vidusskolas ēkas kāpņu telpas ārējās sienas konservācijai.
Ziņo: V.Grigorjeva
7. Par Īslīces pamatskolas direktoru.
Ziņo: M.Bauvare
8. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2010.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.27 „Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem”.
Ziņo: M.Bauvare
9. Par finansējuma piešķiršanu K.K.
Ziņo: M.Bauvare
10. Par Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas organizēto nometņu darbības saskaņošanai.
Ziņo: B.Grantiņa
11. Par notekūdeņu savākšanas Īslīces aglomerācijas robežu paplašināšanu.
Ziņo: V.Gabrāns
12. Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Dzīvojamās ēkas Plūdoņa iela 58, Bauskā gājēju celiņa seguma atjaunošana”.
Ziņo: A.Eglinska
13. Par dzīvojamās mājas Zaļā iela X, Bauskā pārvaldīšanas tiesību nodošanu mājas pārvaldniekam.
Ziņo: A.Eglinska
14. Par sociālā dzīvokļa Rīgas iela X, Bauskā īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: S.Kazāka
15. Par sociālā dzīvokļa Rīgas iela X, Bauskā īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: S.Kazāka
16. Par dzīvojamās telpas Rīgas iela X, Bauskā īres līguma termiņa pagarināšanu. 
Ziņo: S.Kazāka
17. Par dzīvojamās telpas Rīgas iela X Bauskā īres līguma pagarināšanu. 
Ziņo: S.Kazāka
18. Par dzīvojamās telpas Rīgas iela X, Bauskā īres līguma termiņa pagarināšanu. 
Ziņo: S.Kazāka
19. Par dzīvojamās telpas Mēmeles iela X, Bauskā īres līguma pagarināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
20. Par nodrošināšanu ar pagaidu dzīvojamo telpu 
Ziņo: S.Kazāka
21. Par dzīvojamās telpas „X, Vecsaules pagastā īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: S.Kazāka
22. Par dzīvojamās telpas „X, Vecsaules pagastā īres līguma pārjaunošanu.
Ziņo: S.Kazāka
23. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.X, Uzvaras ielā X, Gailīšu pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
24. Par Bauskas novada Sociālā dienesta dalību ESF līdzfinansētajā projektā „Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” izmēģinājuma projektā.
Ziņo: I.Krūmiņa
25. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada Sociālais dienests” nolikumā.
Ziņo: I.Krūmiņa
26. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai „Invalīdu sporta un rehabilitācijas biedrība “Bauska” projekta realizācijai.
Ziņo: I.Krūmiņa
27. Par nedzīvojamo telpu Dārza ielā X, Bauskā patapinājuma līguma atjaunošanu ar biedrību „Bauskas invalīdu biedrība”.
Ziņo: I.Krūmiņa
28. Par nedzīvojamo telpu Dārza ielā X, Bauskā patapinājuma līguma atjaunošanu ar biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” Bauskas komiteju.
Ziņo: I.Krūmiņa
29. Par finansējuma piešķiršanu M.P.
Ziņo: L.Rimševica
30. Par finansējuma piešķiršanu J.P.
Ziņo: L.Rimševica
31. Par finansējuma piešķiršanu V.B.
Ziņo: L.Rimševica
32. Par finansējuma piešķiršanu I.L.
Ziņo: L.Rimševica
33. Par finansējuma piešķiršanu Bauskas novada LBL-2 basketbola komandai.
Ziņo: L.Rimševica
34. Par finansējuma un transporta piešķiršanu florbola komandai „Bauska”.
Ziņo: L.Rimševica
35. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- nedzīvojamās telpas Nr.X, “X”, Vecsaules pagastā atsavināšanu.
Ziņo: D.Stubure
36. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „X”, Vecsaules pagastā atsavināšanu.
Ziņo: D.Stubure
37. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „X”, Codes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
38. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „X”, Codes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
39. Par finanšu un ekonomiskā aprēķina izstrādāšanu pašvaldības ēkām projektā „Accelerate SUNSHINE”.
Ziņo: R.Ignatjevs
40. Par sadarbības līguma slēgšanu projekta „Bauskas industriālās teritorijas attīstība, reģenerējot degradētās teritorijas” ieceres realizācijai.
Ziņo: D.Platonova
41. Par aizņēmumu sadarbības projekta „Nozīmīgs kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājumu pilnveidošanai Zemgales reģionā” īstenošanai.
Ziņo: D.Platonova
42. Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora J.Kalinkas informācija.


Domes priekšsēdētājs: A.Jātnieks


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas