Bauskas novada dome

Jaunumi


2018.05.31 Komentāri (0) Bauskas novada domes sēdes darba kārtība
 
2018.gada 31.maijā plkst.14
Uzvaras ielā 1, Bauskā
 
 
1.Par finansējuma piešķiršanu Bauskas novada ūdens motosporta kluba “Mēmeles sports” komandai.
Ziņo: L.Rimševica
2.Par grozījumu Bauskas novada domes 2011.gada 24.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu”.
Ziņo: I.Krūmiņa
3.Par finansējuma piešķiršanu biedrības “Ābulis” projekta realizācijai.
Ziņo: I.Krūmiņa
4.Par Uzvaras vidusskolas organizētās nometnes darbības saskaņošanu.
Ziņo: E.Rūtiņa
5.Par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes “Uzvaras pamatskola” nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: E.Rūtiņa
6.Par Bauskas 2.vidusskolas organizētās nometnes darbības saskaņošanu.
Ziņo: V.Grigorjeva
7.Par Mežotnes sākumskolas direktoru.
Ziņo: M.Bauvare
8.Par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes Mežotnes sākumskola” nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: D.Lapkovska
9.Par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes “Īslīces pamatskola” nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: I.Vargušenko
10.Par nekustamā īpašuma patapinājuma līgumu ar SIA “Gaižēni”.
Ziņo: B.Marčenkova
11.Par saistošo noteikumu “Par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju un būvju, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli” apstiprināšanu.
Ziņo: D.Putna
12.Par nekustamā īpašuma “Cepļa urbums” un “Cepļa 10 ceļš”, Mežotnes pagastā iegūšanu Bauskas novada pašvaldības īpašumā.
Ziņo: A.Fridrihsone
13.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Klidziņas” zemes vienības daļu Codes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
14.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Vēsmiņas” daļas Codes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
15.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Sēņu lauks”, Codes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone 
16.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Strautnieku lauks”, Codes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
17.Par nekustamā īpašuma “Guntas” zemesgabalu Codes pagastā nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Ziņo: A.Fridrihsone
18.Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu “Mežāži-1”, Gailīšu pagastā.
Ziņo: A.Fridrihsone
19.Par nekustamā īpašuma Īslīces iela 3A, Bauskā pārņemšanu pašvaldības īpašumā.
Ziņo: D.Sausā
20.Par zemes vienības Vecsaules pagastā iznomāšanu.
Ziņo: D.Sausā
21.Par dzīvojamās mājas Mazā Kalna iela 4, Bauskā pārvaldīšanas tiesību nodošanu mājas pārvaldniekam.
Ziņo: A.Eglinska
22.Par dalību NVA aktīvā nodarbinātības pasākumā “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”.
Ziņo: A.Eglinska
23.Par dzīvojamās telpas “X", Vecsaules pagastā izīrēšanu.
Ziņo: S.Kazāka
24.Par dzīvojamās telpas Skolas iela X, Mežotnes pagastā īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: S.Kazāka
25.Par dzīvojamās telpas Rīgas iela X, Bauskā īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: S.Kazāka
26.Par dienesta dzīvojamās telpas Dārza iela X, Bauskā īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: S.Kazāka
27.Par dzīvojamās telpas Salātu iela X, Bauskā izīrēšanu.
Ziņo: S.Kazāka
28.Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu SIA “O&K”.
Ziņo: Ņ.Tomase
29.Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu SIA “U&A”.
Ziņo: Ņ.Tomase
30.Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu SIA “DUCARS”.
Ziņo: Ņ.Tomase
31.Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu SIA “D3A”.
Ziņo: Ņ.Tomase
32.Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parāda un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu personām Bauskā.
Ziņo: Ņ.Tomase
33.Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu L.L.D.
Ziņo: Ņ.Tomase
34.Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu K.O.
Ziņo: Ņ.Tomase
35.Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu N.P.
Ziņo: Ņ.Tomase
36.Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu D.V.
Ziņo: Ņ.Tomase
37.Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu Z.U.
Ziņo: Ņ.Tomase
38.Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu S.M.
Ziņo: Ņ.Tomase
39.Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu A.V.
Ziņo: Ņ.Tomase
40.Par Bauskas novada Teritoriālā mārketinga plāna 2018.- 2022.gadam apstiprināšanu.
Ziņo: I.Šomina
41.Par līdzfinansējuma piešķiršanu kultūras vēstures biedrībai “Galms”.
Ziņo: D.Platonova
42.Par līdzfinansējuma nodrošināšanu valsts nozīmes kultūras pieminekļa Bauskas Sv.Gara baznīcas dienvidu sienas fasādes atjaunošanai.
Ziņo: I.Tijone
43.Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam “16.gs.kultūras pieminekļa Bauskas Sv.Gara baznīcas dienvidu fasādes atjaunošana”.
Ziņo: I.Tijone
44.Par biedrības “Latvijas Politiski represēto apvienība” iesniegumu.
Ziņo: S.Oļehnoviča
45.Par apropriācijas pārdali.
Ziņo: I.Spurķe
46.Par aizņēmumu remontdarbu veikšanai Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs.
Ziņo: I.Spurķe
47.Par saistošo noteikumu “Grozījumi Bauskas novada domes 2018.gada 1.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Bauskas novada pašvaldības 2018.gada budžetu”” apstiprināšanu.
Ziņo: I.Spurķe
48.Par grozījumu Bauskas novada domes 2015.gada 26.novembra lēmumā “Par jaunatnes institucionālās sistēmas attīstību Bauskas novadā”.
Ziņo: I.Ruhocka
49.Par pašvaldības budžeta finansēto izglītības iestādes darbinieku amatu sarakstu.
Ziņo: I.Ruhocka
50.Par grozījumu Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” nolikumā.
Ziņo: I.Ruhocka
51.Par Izglītības nodaļas reglamenta grozījumu saskaņošanu.
Ziņo: M.Bauvare
52.Par grozījumiem Bauskas novada administrācijas struktūrā.
Ziņo: A.Novickis
53.Par Bauskas novada pašvaldības pārstāvja izvirzīšanu ievēlēšanai Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomē.
Ziņo: M.Mākulēns
54.Par grozījumiem Bauskas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā.
Ziņo: M.Mākulēns
55.Par atlaišanas pabalsta piešķiršanu R.Ābelniekam.
Ziņo: M.Mākulēns
56.Par Bauskas novada pašvaldības īpašumā esošā transportlīdzekļa nodošanu lietošanā domes priekšsēdētājam.
Ziņo: J.Kalinka
57.Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora J.Kalinkas informācija.
 
 
Domes priekšsēdētājs A.Jātnieks

Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas