Bauskas novada dome

Jaunumi


2015.03.26 Komentāri (0) BAUSKAS NOVADA DOMES SĒDE. Darba kārtība.

2015.gada 26.martā plkst.14

Uzvaras ielā 1, Bauskā


1.    Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora J.Kalinkas informācija.
2.    Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojuma „Goda raksts” piešķiršanu.
Ziņo: G.Liepa
3.    Par Bauskas novada pašvaldības līdzdalību biedrības “Reģionālo attīstības centru apvienība” dibināšanā.
Ziņo: R.Ābelnieks
4.    Par izmaiņām Bauskas novada pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas sastāvā.
Ziņo: O.Vulāne
5.    Par finansējuma piešķiršanu biedrības “Latvijas Multiplās sklerozes asociācija” Bauskas nodaļai projekta realizācijai.
Ziņo: I.Kubliņa
6.    Par aizņēmumu projekta “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Bauskas novada Vecsaules pagasta Ozolaines ciemā 2.kārta” īstenošanai.
Ziņo: L.Vasiļauska
7.    Par aizņēmumu Bauskas novada izglītības iestāžu informācijas tehnoloģiju aprīkojuma un biroja tehnikas iegādei.
Ziņo: Z.Kārkliņa
8.    Par Skolas un Stūrīšu ielas, Ceraukstes pagastā ielu apgaismojuma izbūves ieceri.
Ziņo: V.Janševskis 
9.    Par nedzīvojamās telpas Kamardes ielā 1, Gailīšu pagastā nomas līguma pagarināšanu ar V.F.
Ziņo: E.Borkovska
10.    Par nedzīvojamās telpas Kamardes ielā 1, Gailīšu pagastā nomas līguma pagarināšanu ar A.V.
Ziņo: E.Borkovska
11.    Par dalību projekta “PROTI un DARI” īstenošanā.
Ziņo: I.Tijone
12.    Par projekta “Bauskas Mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” iesniegšanu.
Ziņo: I.Tijone
13.    Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Paaudžu tilts” projekta realizācijai.
Ziņo: I.Tijone
14.    Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Par pozitīvu sabiedrību” projekta realizācijai.
Ziņo: Tijone 
15.    Par līdzfinansējumu biedrībai “Bauskas rajona lauku partnerība”.
Ziņo: I.Tijone
16.    Par konkursa “Bauskas novada rota” nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: A.Spriņķe
17.    Par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Daudzdzīvokļu mājas teritorijas labiekārtošana “Lauktehnika 23”, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov.”.
Ziņo: A.Eglinska
18.    Par atteikumu saskaņot pieturvietu.
Ziņo: A.Eglinska
19.    Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Ziņo: A.Juškevics
20.    Par grozījumiem Bauskas novada domes 2013.gada 7.augusta lēmumā “Par Bauskas novada pašvaldības īpašumā esošo transportlīdzekļu nodošanu lietošanā domes priekšsēdētāja vietniekam un pašvaldības izpilddirektoram”.
Ziņo: A.Juškevics
21.    Par pašvaldības īpašuma “Bauskas pils”, Bauskā kafejnīcas telpu grupas iznomāšanu.
Ziņo: I.Ruhocka
22.    Par deleģēšanas līgumu ar SIA “VIDES SERVISS”.
Ziņo: I.Ruhocka
23.    Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanos G.R. uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4092 011 0037 un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4092 013 0106 Vecsaules pagastā.
Ziņo: D.Sausā
24.    Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu “X”, Codes pagastā.
Ziņo: A.Fridrihsone
25.    Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu “X”, Codes pagastā.
Ziņo: A.Fridrihsone
26.    Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu “X”, Mežotnes pagastā.
Ziņo: A.Fridrihsone
27.    Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “2X”, Gailīšu pagastā atsavināšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
28.    Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “X”, Codes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: A.Fridrihsone
29.    Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “X”, Ceraukstes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: M.Šarķis
30.    Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “X”, Brunavas pagastā atsavināšanu.
Ziņo: M.Šarķis
31.    Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X Brunavas pagastā iznomāšanu.
Ziņo: M.Šarķis
32.    Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X daļas Īslīces pagastā iznomāšanu.
Ziņo: M.Šarķis
33.    Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu X Ceraukstes pagastā iznomāšanu.
Ziņo: M.Šarķis
34.    Par Bauskas novada pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā.
Ziņo: S.Kazāka
35.    Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pasta ielā X, Bauskā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
36.    Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Pasta ielā X, Bauskā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
37.    Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.X, Plūdoņa ielā 15, Bauskā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
38.    Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.X, Rīgas ielā 17, Bauskā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
39.    Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.X, Raiņa ielā 5, Dāviņu pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
40.    Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.X, Bauskas ielā 7, Dāviņu pagastā atsavināšanu.
Ziņo: S.Kazāka
41.    Par dzīvojamās telpas “Jumpravas 4”- X, Mežotnes pagastā īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: S.Kazāka
42.    Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 29- X, Mežotnes pagastā īres līguma grozīšanu.
Ziņo: S.Kazāka
43.    Par dzīvojamās telpas “Centrs 17”- X, Īslīces pagastā īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: S.Kazāka
44.    Par dzīvojamās telpas “Kūdra 2”- X, Vecsaules pagastā izīrēšanu.
Ziņo: S.Kazāka
45.    Par dzīvojamās telpas “Sniedzes”- X, Brunavas pagastā īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: S.Kazāka
46.    Par dzīvojamās telpas Mežāžu iela 8- X, Gailīšu pagastā izīrēšanu.
Ziņo: S.Kazāka
47.    Par dzīvojamās telpas Rīgas ielā 64B- X, Bauskā īres līguma grozīšana.
Ziņo: S.Kazāka
48.    Par dzīvojamās telpas Rīgas ielā 59- X, Bauskā īres līguma grozīšanu.
Ziņo: S.Kazāka
49.    Par dzīvojamās telpas Rīgas ielā 45- X, Bauskā izīrēšanu.
Ziņo: S.Kazāka
50.    Par sociālā dzīvokļa Rīgas ielā 45- X, Bauskā īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: S.Kazāka
51.    Par Bauskas novada domes priekšsēdētāja R.Ābelnieka ikgadējo atvaļinājumu.
Ziņo: M.Mākulēns


DOMES PRIEKŠŠĒDĒTĀJS                    R.ĀBELNIEKS


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


    Citas ziņas