Bauskas novada dome

Jaunumi


2015.03.03 Komentāri (0) Ārkārtas domes sēdē pieņem novada attīstības plānu turpmākajiem pieciem gadiem

Bauskas novada ārkārtas domes sēdē 2.martā tika iezīmēti novada darbības virzieni ES projektu piesaistē periodam līdz 2018.gadam, vairākos darbības virzienos līdz pat 2020.gadam. Kā sēdē ziņoja Bauskas novada administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ilze Tijone, Bauskas novada investīciju plānā iezīmētas vairākas prioritātes – novada sasniedzamība, ceļu infrastruktūras attīstība, sociālās aizsardzības un veselības pakalpojumu pieejamība, vides kvalitāte, izglītības kvalitāte un pieejamība, kultūras pakalpojumu daudzveidība un kvalitāte, sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumi, pašvaldības un tās iestāžu uzņēmumu darbības efektivitāte un uzņēmējdarbības veicināšana.

Domes sēdē apstiprinātajā Bauskas novada domes attīstības programmas investīciju plānā varam lasīt, ka līdz 2020.gadam ieplānoti apjomīgi darbi Bauskas novada ielu un autoceļu rekonstrukcijā t.sk.:

 • Ielu braucamās daļas rekonstrukcija Bauskā Parka, Baznīcas, Salātu, Akāciju ielās,
 • sakārtoti trotuāri Slimnīcas, Parka, Salātu, Baznīcas, Biržu, Pilskalna, Zemgaļu, Ziedoņu, Pionieru, Vītolu, Ceriņu ielās,
 • atjaunots asfalta segums autoceļa posmam A1 Pāce – Dzeltenais krogs, ko šobrīd klāj vecais, pilnīgi nolietotais un jau daļēji sabrukušais asfalta segums,
 • rekonstruēts tilts pār Īslīces upi, kas šobrīd ir kritiskā stāvoklī,
 • rekonstruēti ar grants segumu divi ceļa posmi: Ērgļi – Saules, Grantiņi – Gaisa tilts, rekonstruēta Mēmeles iela Bauskā,
 • reģionālā autoceļa P87 Bauska- Aizkraukle un Mēmeles ielas, Bauskā krustojuma rekonstrukcija,
 • Bauskas novada pagastu ceļu rekonstrukcija atbilstoši prioritārajam investīciju plānam autoceļu nozarē (Leriķi – Lejkristi, Griķu skola – Čugas- Dane, Bērzu muiža – Ciņi- Internātvidusskola, Brunava- Lobgale- Mežgaļi, Dāviņi - Duduri, Sudrabiņi- Āboliņi, Atvases- Druvas, A7 šoseja-Rotkalni -A7 posma rekonstrukcija, Pamūša- Augšgaļi),
 • gājēju tilta Bauska -  Bērzkalni pār Mūsas upi pārbūve,
 • gājēju/veloceliņu izbūve Bauskas novadā (1.kārta - Bauska – Rītausmas, Bauska – Bērzkalni, Bauska - Elejas iela, 2.kārta- Biržu iela, Bauska – Janeikas, 3.kārta - Bauska- Jauncode, Bauska - Likverteni, Bauska-Elektriķi),
 • Bērzkalnu ciema ielu apgaismojuma būvniecība,
 • ielu rekonstrukcija Īslīces pagasta Bērzkalnu un Rītausmu ciemu, Codes pagasta Jauncodes ciemā un Ceraukstes pagasta Mūsas ciemā, Gailīšu pagasta Uzvaras ciemā, Vecsaules pagasta Jaunsaules ciemā, Mežotnes pagasta Mežotnes, Garozas, Strēlnieka, Ceplis, Brunavas pagasta Grenctāle, Ērgļu ciemā, Dāviņu pagasta Dāviņu ciemā,
 • nomainīts Gailīšu pagasta Uzvaras ciema sabrukušais gājēju celiņu segums,
 • ieklāts jauns asfalts Brunavas pagasta Grenctāles ciemā laukumam pie Grenctāles kluba un Ērgļu ciemā pie veikala,
 • rekonstruētas pieturvietas - skolēnu autobusu apgriešanās laukumi Gailīšu pagastā un Brunavas pagastā u.c. projektu aktivitātes.

Sociālās aizsardzības attīstībā kā plānotie projektu īstenošanas rezultāti līdz 2020.gadam minēti:

 • izveidoti grupu dzīvokļi personām ar invaliditāti un bērniem un atelpas brīža pakalpojumi personu ar invaliditāti un bērnu piederīgajiem, kā arī sociālie dzīvokļi novadu nozīmes attīstības centros,
 • veikta Vispārēja tipa pansionāta „Derpele” struktūrvienības Slimnīcas iela 4, Bauskā atjaunošana,
 • pilnveidota aprūpe mājās, izveidojot mobilās aprūpes vienības pakalpojumu, nodrošinot sociālos pakalpojumus 155 mērķa grupas personām,
 • jaunu iekārtu iegāde SIA „Bauskas slimnīca” - fibrogastraskopa, vidējās klases USG, operāciju lampas, rehabilitācijas aprīkojuma,
 • steidzamās neatliekamās palīdzības punkta remonts un aprīkojuma iegāde, kā arī citi.

Vides kvalitātes uzlabošanā pašvaldība paredzējusi ES struktūrfondu projektu līdzekļu piesaisti, lai:

 • rekonstruētu ūdens apgādes tīklus Codes pagasta Codes ciemā un ūdens apgādes tīklus ārpus ciema robežām,
 • īstenotu ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projekta Rītausmu un Bērzkalnu ciemā 2.kārtu,
 • pilnveidotu atkritumu savākšanas sistēmu: pilsētas dalītās vākšanas punktu izveide, šķirošanas laukumu izveide, presēšanas un dedzināšanas infrastruktūras izveide,
 • uzbūvētu jaunu atkritumu apglabāšanas šūnu, apglabājamo atkritumu priekšapstrādes centru poligona „Grantiņi” teritorijā,
 • rekonstruētu centrālās katlu mājas un siltumtrases Mežotnes un Garozas ciematos,
 • izstrādātu labiekārtošanas koncepciju katrai apdzīvotai vietai, pieaicinot ainavu arhitektus un citus speciālistus
 • labiekārtotu kultūras centra „Dāvis” teritoriju Dāviņu pagastā,
 • izveidotu bērnu rotaļu laukumus Mežotnes pagastā, Bērzu ciemā, Īslīces pagastā, skeitparkus Bērzu ciemā, Īslīces pagastā un Bauskā,
 • veiktu Saules dārza labiekārtošanu Bauskā, sakārtotu parku atbilstoši labiekārtošanas koncepcijai,
 • uzstādītu āra trenažierus Vecsaulē, Ozolainē, Kūdrā un Bauskā, sakārtotu atpūtas vietas atbilstoši labiekārtošanas koncepcijai Vecsaules pagastā Zvaigznes ciemā, Likvertenos, labiekārtotu un aprīkotu atpūtas zonas (piemēram, Līgo dārzs, Garozas parks u.c.) Ceplī, Jumpravās, Mūsas upes krastā-Gailīšu pagastā, Uzvarā, Vecsaules ciemā,
 • izveidotu taku maršrutu t.sk. gājējiem, nūjotājiem, velosipēdistiem gar Mēmeles krastu, maršrutā Mežotne-Bauska, gar Mūsas kreiso krastu,
 • „Eiropas piemiņas pasākumi” ietvaros izveidotu ebreju piemiņas vietu un labiekārtotu Bauskas Jauno ebreju kapus,
 • izveidotu medicīnisko atskurbtuvi Bauskas pilsētā,
 • uzstādītu videonovērošanas kameras Bauskas pilsētā un īstenotu citus uzdevumus.

Izstrādājot investīciju plānu, domāts arī par būtiskiem uzlabojumiem izglītības jomā, kurā paredzēts:

 • energoefektivitātes uzlabošanas tehnisko projektu izstrāde un īstenošana Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas sākumskolas ēkai, Bauskas 2.vidusskolas vecajai ēkai un piebūvei, Uzvaras vidusskolas struktūrvienībai "Lācītis", Griķu pamatskolas struktūrvienībai "Dzirnaviņas", Bauskas pilsētas pamatskolai, Uzvaras vidusskolai, Griķu pamatskolai, Mežotnes pamatskolai, Mežotnes internātskolas mācību korpusa ēkai un dienesta viesnīcai, Ozolaines pamatskolai, Vecsaules pamatskolai un struktūrvienībai Jaunsaules pamatskola, Codes pamatskolai, Pamūšas SIPS, Mūzikas skolai, PII Pasaulīte jaunajam korpusam,
 • PII „Pasaulīte” bērnu rotaļu un sporta zonas rekonstrukcija,
 • PII "Zīlīte" rotaļu laukuma vispusīgai bērnu attīstībai izveide,
 • rekonstruēt sporta laukumus izglītības iestādēs - Bauskas 2.vidusskolā, Bauskas pamatskolā, PII „Zīlīte”,
 • materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana Mūzikas un Mākslas skolai,
 • inventāra un aprīkojuma iegāde Bauskas novada izglītības iestādēm u.c. darbi.

Saistībā ar kultūras un sporta pakalpojumu piedāvājumu attīstību, plānā iekļauti:

 • Pāces bibliotēkas remontdarbi un aprīkošana,
 • Biznesa bibliotēkas būvniecība un aprīkošana Bauskā,
 • Bauskas kultūras centra kapitālais remonts, pievadinfrastruktūras rekonstrukcija, āra pasākumu aprīkojuma (t.sk. mobilā skatuve), audio apskaņošanas un gaismas aprīkojuma iegāde,
 • brīvdabas estrāžu rekonstrukcija – Codes, Ērgļi, Pīrāgu estrāde,
 • Plūdoņa muzeja (filiāle) - rekonstrukcija un attīstība (dzejnieku taka, laivu piestātne, kempingi) – „Lejeniekos”, Plūdoņa kultūrvēsturiskā mantojuma digitalizācija,
 • Bauskas pilsdrupu austrumu torņu konservācija, t.sk. centrālā torņa apjumšana,
 • koka tilta izbūve pār austrumu aizsardzības grāvi pie Bauskas pils,
 • Bauskas pilsdrupu konservācijas 2. kārta - ziemeļu sienas nostiprināšana,
 • Bauskas pils muzeja ekspozīcijas atjaunošana,
 • Bauskas Luterāņu baznīcas rekonstrukcija,
 • Bauskas pilskalna ziemeļu nogāzes nostiprināšana,
 • skatu laukuma Dambja ielā izveide,
 • Basketbola un volejbola laukuma rekonstrukcija Bauskas stadionā,
 • Bauskas novada nozīmes un pagastu, ciemu sporta laukumu izveide un aprīkošana/rekonstrukcija, t.sk. slidotavu izveide, aprīkojuma iegāde sacensību organizācijai, Īslīces, Mežgaļu, Griķu, Codes u.c. sporta laukumu rekonstrukcija, t.sk. slidotavu izveide +/- 7 vietās,
 • zema enerģijas patēriņa peldbaseina Bauskā celtniecība,
 • jauns sporta stadions pie Īslīces vidusskolas,
 • sporta halles izbūve profesionālās ievirzes izglītības iestādei „Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola”
 • jauns sporta stadions pie Uzvaras vidusskolas, kā arī citas aktivitātes.

Pieņemtais lēmums nosaka to, ka, plānojot ikgadējo pašvaldību budžetu, jāievēro aktualizēto Bauskas novada investīciju plānu.

Ar Bauskas novada attīstības programmas investīciju plāna aktualizēto versiju sīkāk varat iepazīties Bauskas novada pašvaldības mājaslapas sadaļā Pašvaldība – Publiskie dokumenti- Attīstības plānošanas dokumenti.

Aija Spriņķe,
Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja

 


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


  Citas ziņas