Bauskas novada dome

Jaunumi


Apstiprināts Bauskas novada pašvaldības 2018.gada budžets2018.02.01 Komentāri (0) Apstiprināts Bauskas novada pašvaldības 2018.gada budžets

1.februārī Bauskas novada dome apstiprināja 2018. gada pašvaldības pamatbudžetu, ko veido plānotie ieņēmumi 27 382 859 eiro apmērā, budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 3 554 751 eiro un aizņēmumu līdzekļi 8 990 146 eiro.

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ieņēmumi pieauguši par 4,8 %. Ieņēmumi bez mērķdotācijām un ES fondu projektiem sastāda 21,63 milj. eiro, kas ir par 1,5 % lielāki nekā 2017.gadā.

Kopā finanšu resursi izdevumu segšanai sastāda 39 927 756 eiro. Pamatbudžeta izdevumi plānoti 37 404 347 eiro apmērā. Plānots atmaksāt aizņēmumu 1 784 006 eiro apmērā un ieguldīt 90 125 eiro pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA “Īslīces ūdens”.

Par budžeta prioritāti 2018. gadā ir noteikta Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu, arī valsts budžeta līdzfinansēto projektu īstenošana. Kopā plānots īstenot 22 Eiropas Savienības atbalstītus projektus par kopējo summu 5,88 milj. eiro. Salīdzinot ar 2017.gadu, ieņēmumi saistībā ar ES fondu projektu īstenošanu pieaugs par 97,7 %.

Nodokļu ieņēmumi sastāda būtiskāko pašvaldības ieņēmumu daļu un 2018. gadā tiek prognozēti 15, 83 milj. eiro jeb 57,8 % no ieņēmumu kopapjoma.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) apjoms budžetā plānots 13,34 milj. eiro. Tie sastāda 48,7 % no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem. IIN prognoze ir par 2,5 % jeb 321 tūkstoti eiro lielāka, salīdzinot ar 2017. gada prognozi.

Vairāk nekā trešdaļu no ieņēmumiem veido transferti no valsts budžeta un citām pašvaldībām. Valsts budžeta transferti plānoti 9,5 milj. eiro apjomā. Tostarp 3,9 milj. eiro paredzēti pedagogu algām, kas, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, ir par 0,6 % vairāk.

Dotācija no pašvaldību izlīdzināšanas fonda plānota 2,74 milj. eiro.

Bauskas novada pašvaldības ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldības izglītības, kultūras un sporta iestādēm, struktūrvienībām, pasākumu finansēšanai, infrastruktūras uzturēšanai, pabalstiem maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, projektu finansēšanai un citiem izdevumiem.

Jaunuzceltā baseina uzturēšanai plānoti 290 tūkstoši eiro, tostarp atlīdzībai – 133 tūkstoši eiro. Martā pašvaldībā sāks darboties Pašvaldības policija, un tās darbības nodrošināšanai būs nepieciešami 183 tūkstoši eiro.

2018. gadā ir jāpabeidz arī iesāktie investīciju projekti: Īslīces ielas pārbūve, Bauskas 2.vidusskolas ēkas siltināšana, Mežotnes pamatskolas ēkas pārbūve, Sporta halles būvniecība, Bauskas pamatskolas ēkas pārbūve, Mūzikas un mākslas skolas ēkas rekonstrukcija un videonovērošanas sistēmas izbūve Bauskā un citi projekti. 

Bauskas novada budžetā vislielākie finanšu līdzekļi – 48,2 % jeb vairāk kā 18 miljoni eiro paredzēti izglītībai.

Bauskas novada pašvaldībā no 2018. gada ir paplašināts brīvpusdienu saņēmēju loks. Tagad brīvpusdienas tiek nodrošinātas visiem pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem un 5.-10. klašu izglītojamajiem, paredzot teju 600 tūkstošus eiro. Salīdzinot ar 2017. gadu, izdevumi ir auguši par 213 tūkstošiem eiro.

Ir paplašināts arī stipendiju saņēmēju loks ar 10. un 11. klašu skolēniem, paredzot tam budžetā papildu 11 tūkstošus eiro.

Izglītības iestāžu investīciju projektiem plānoti 5,25 milj. eiro.

Kultūrai, atpūtai un sportam plānoti teju 3,5 milj. eiro. Bauska sevi pieteikusi kā festivālu pilsētu, tāpēc plānots finansiāls atbalsts arī festivālu organizēšanai Bauskā – kantrifestivālam “Country Bauska 2018”, starptautiskajam mūsdienu etniskās mūzikas un vēstures rekonstrukcijas festivālam “Zobens un Lemess”, mūzikas un mākslas festivālam “Vivat Curlandia!”, Bauskas svētkiem "Bauskas TasTe" un novada svētkiem Vecsaules pagastā.

Ievērojami finanšu līdzekļi – vairāk nekā 6 miljoni eiro – plānoti ekonomiskajai darbībai jeb ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšanai, investīciju projektu īstenošanai. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai plānoti 4,5 milj. eiro. Vides aizsardzības pasākumiem paredzēti 162 tūkstoši eiro. Veselības atbalsta pasākumiem plānoti 170 tūkstoši eiro. Sociālajai aizsardzībai paredzēti izdevumi 2,4 milj. eiro. Sabiedriskās kārtības un drošības pasākumiem plānoti 284 tūkstoši eiro.

Izpildvaras jeb pašvaldības pārvaldes funkciju nodrošināšanai plānoti nepilni 2 milj. eiro jeb 5,3 % no visiem izdevumiem. Atlīdzībai paredzētie izdevumi pieauguši par 5,8% jeb 789 000 eiro. Būtiskāko pieauguma daļu sastāda minimālās algas pieaugums valstī no 380 eiro uz 430 eiro, darba devēja sociālā nodokļa izmaiņas un jaunās darbavietas Pašvaldības policijā un Bauskas peldbaseinā.


 

 

 • Īslīces ielas pārbūve
 • Gājēju un veloceliņa uz Bērzkalnu ciemu pabeigšana
 • Brīvības bulvāra pārbūve Bauskā
 • Mūsas gājēju tiltiņam pieguļošās teritorijas labiekārtošana un apgaismojuma izbūve
 • Pilskalna ielas Bauskā pārbūve
 • Autoceļa uz atpūtas kompleksu “Miķelis” Gailīšu pagastā pārbūve
 • Tilta atjaunošana Gailīšu pagasta Pāces ciemā
 • Stāvlaukuma pie Bauskas peldbaseina būvprojekta izstrāde
 • Mēmeles ielas Bauskā pārbūves būvprojekta izstrāde
 • Rātslaukuma attīstības būvprojekta izstrāde
 • Pilskalna ielas turpinājuma līdz Salātu ielai Bauskā izbūves būvprojekta izstrāde
 • Ceriņu ielas, Biržu ielas (no Dārza ielas uz lidlauku), Krasta ielas, Lauku ielas Bauskā seguma maiņas būvprojekta izstrāde
 • Lauku un Liepu ielas Īslīces pagastā būvprojekta izstrāde, Liepu ielas Brunavas pagastā Grenctālē seguma maiņas un tilta atjaunošanas būvprojekta izstrāde
 • Ielu apgaismojuma ierīkošana Codes pagasta Mazās, Dārza un Saules ielā, Dāviņu ciema Raiņa ielā, Mežotnes ciemā, Vecsaules pagasta Zvaigznes ciemā un apgaismojuma projektēšana Brunavas pagasta Liepu ielā
 • Ielu asfaltēšana un grants ceļu pārbūve pagastos
 • Bauskas novada pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana – caurteku atjaunošana, apauguma noņemšana, šķembu seguma atjaunošana

 • Aprīkojuma iegāde vispārēja tipa pansionātam “Derpele” un sabiedriski sociālajam centram “Ērgļi”
 • Nekustamo īpašumu iegāde Zaļā ielā 33 un Rūpniecības ielā 9 ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu nodrošināšanai
 • Īslīces pagasta Bērzu pakalpojuma centra pārbūve
 • Īslīces pagasta Rītausmu doktorāta telpu remonts

 • Attīrīšanas iekārtu un ūdens atdzelžošanas stacijas izbūves pabeigšana Gailīšu pagasta Pamūšas ciemā
 • Ūdensvada rekonstrukcija Grenctāles ciemā
 • Codes pagasta Saulstaru ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija
 • Codes pagasta Munču ūdens atdzelžošanas iekārtu izbūves projektēšana un autoruzraudzība
 • Gailīšu pagasta Birzgaļu ciema ūdens atdzelžošanas stacijas projektēšana
 • Daudzdzīvokļu ēku Vītolu un Salātu ielā pagalmu labiekārtošana
 • Bruģa seguma atjaunošana Zaļā ielā 25, Bauskā
 • Garozas muižas parka pārbūve Mežotnes pagastā
 • Ceraukstes pagasta Mūsas ciema ūdenstorņa demontāža
 • Bērnu rotaļu laukuma izveide Codes ciemā, Vecsaules ciemā un Bauskā
 • Mežotnes ciema Doktorāta un Pils ielas gājēju celiņa atjaunošana
 • Sporta un atpūtas parka izveide Rītausmu ciema Īslīces pagastā
 • Slimnīcas ielas Bauskā pagalma seguma maiņa
 • Trotuāra pārbūve Pļavu ielā 4, Kareivju ielā 3, Kalēju ielā, Strautnieku ielā, Korfa dārzā, no Uzvaras ielas 1 līdz apļa gājēju pārejai, gājēju celiņa izbūve gar dzīvojamo māju Salātu ielā 33 līdz Mazajai Salātu ielai
 • Dabas takas seguma izveidošana gar Mēmeli Brīvības bulvārī
 • Videonovērošanas sistēmas Bauskā izbūves 1. kārta
 • Upju gultnes tīrīšana, meldru pļaušana
 • Ceraukstes pagasta Ķīķerkalna jaunās kapsētas labiekārtošana, Codes pagasta Strēļu kapsētas paplašināšanas projekta izstrāde
 • Kapu digitalizācija Bauskā (Šarlotes un Plosta kapi), Brunavas pagastā (Ķirķeļu, Bikšu, Zināju, Sila, Jodavas, Rozīšu kapi), Ceraukstes pagastā (Ķīķerkalna vecie kapi, Plūdoņa kapi), Gailīšu pagastā (Podiņu kapi), Vecsaules pagastā (Caunēnu un Ozolaines kapi), Īslīces pagastā (Struku, Rudeņu un Lībiešu kapi)

 • Sporta halles izbūve
 • Bauskas pilsētas pamatskolas pārbūve
 • Bauskas Mūzikas skolas rekonstrukcijas 2.kārta
 • Mežotnes pamatskolas pārbūve
 • Bauskas 2.vidusskolas fasādes siltināšana
 • Bauskas 2.vidusskolas sporta laukuma pārbūve
 • Bauskas Valsts ģimnāzijas sporta nama lietus ūdens kanalizācijas un drenāžas ierīkošana
 • Bauskas Valsts ģimnāzijas ēkas pārbūves būvprojekta izstrāde
 • Bauskas 2.vidusskolas ēkas atjaunošanas trīs kārtu būvprojektu izstrāde
 • PII "Lācītis" ēkas pārbūves būvprojekta izstrāde
 • Apliecinājuma kartes izstrādāšana BJC ēkas Rīgas ielā 8 fasādes vienkāršotai renovācijai
 • Izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana
 • Vecsaules pamatskolas un Mežotnes pamatskolas tipveida sporta zāles būvprojekta izstrāde
 • Aprīkojuma iegāde Bauskas Valsts ģimnāzijai, Vecsaules pamatskolai, PII "Zīlīte", PII "Pasaulīte", BJSS, Bauskas sākumskolai, Bauskas pamatskolai, Īslīces vidusskolai, Uzvaras vidusskolai, Codes pamatskolai, Griķu pamatskolai

 • Būvprojekta izstrāde zema enerģijas patēriņa Biznesa bibliotēkas būvniecībai
 • Gailīšu bibliotēkas vienkāršotā atjaunošana
 • Materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana bibliotēkās
 • Īslīces kultūras nama 1.stāva atjaunošana, aprīkojuma iegāde - bezvadu mikrofoni, mikrofonu sistēma
 • Ceraukstes tautas nama fasādes atjaunošana
 • Bauskas kultūras centra telpu, jumta remonts, apkures katla nomaiņa, ugunsdrošības signalizācijas uzstādīšana, auditorijas krēslu iegāde
 • Grenctāles kultūras nama fasādes atjaunošana, pārseguma paneļu nostiprināšana, jumta daļas remonts, tualešu remonts, ugunsdrošības signalizācijas ierīkošana, krēslu iegāde
 • Gailīšu pagasta kultūras centra "Kamarde" fasādes renovācijas apliecinājuma kartes izstrāde
 • Bauskas muzeja jumta un fasādes rekonstrukcija, mākslas priekšmetu iegāde Bauskas muzeja krājumu papildināšanai
 • Viļa Plūdoņa muzeja kamanu restaurācija
 • Bauskas pilsdrupu konservācijas 3.kārta
 • Bauskas pils muzeja interjera ekspozīcijas mēbeļu un podiņu kolekcijas restaurācija, interjera priekšmetu iegāde krājumu papildināšanai
 • Bauskas Rātsnama ārsienu vertikālās hidroizolācijas un sanācijas apmetuma ierīkošana
 • Bauskas Rātsnama priekšnama un kafijas telpas iekārtošana
 • Tērpu iegāde Bauskas novada pašdarbības un skolu deju kolektīviem
 • Pašvaldības atbalsts festivāla "Vivat Curlandia", kantrimūzikas festivāla, festivāla "Zobens un lemess", Bauskas svētku "Bauskas TasTe", un novada svētku Vecsaules pagastā organizēšanai
 • Bauskas pilsētas stadiona skrejceļa seguma virskārtas atjaunošana, vieglatlētikas tiesnešu nojumes iegāde
 • Sporta inventāra iegāde Īslīces pagastā, Dāvinu pagastā un sporta centrā “Mēmele”

 • Bauskas robežzīmes projektēšana un būvniecība
 • Dāviņu pagasta pārvaldes ēkas jumta remonts
 • Vecsaules pagasta "Pagastmājas" telpu remonts
 • Pašvaldības nekustamā īpašuma atjaunošana - Uzvaras ielā 6
 • Administrācijas ēkas Uzvaras ielā 1, Bauskā klientu apkalpošanas centra pārbūve

Zane Gorškova
sabiedrisko attiecību speciāliste


Komentēt var tikai autorizētie lietotāji!

Komentāri


  Citas ziņas