Sestdiena, 17. Augusts, 2019. Oļegs, Vineta
Sazinies ar mums 80003939

Augusts


15.08.2019.

Bezdarbniekiem tiek dota iespēja iemēģināt roku privātajā biznesā

Komercdarbības uzsākšana ir nopietns lēmums, kas prasa uzdrīkstēšanos savus sapņus īstenot reālos darbos. Šim solim nepieciešams gan konkrēts idejas formulējums, gan izmaksu aprēķini, kā arī finanšu līdzekļi uzņēmējdarbības uzsākšanai. Lai izlolotos sapņus pārvērstu īstenībā, reizēm pietrūkst padoma, atbalsta vai sākumkapitāla.

Lai iedrošinātu Latvijas iedzīvotājus, kuri nonākuši bezdarbnieka statusā, veidot jaunus uzņēmumus un nebaidīties īstenot savas ieceres, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) piedāvā atbalstu komercdarbības uzsākšanai.

NVA atbalsta mērķis ir sniegt konsultatīvus un finanšu atbalsta pasākumus, kas palīdz bezdarbniekiem ar iepriekšēju sagatavotību un ievirzi komercdarbības veikšanā uzsākt uzņēmējdarbību vai kļūt par pašnodarbinātu personu.

Biznesa plāna īstenošanā var iesaistīties Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrētie bezdarbnieki, kuri:

  • ir ieguvuši profesionālo vidējo izglītību vai augstāko izglītību uzņēmējdarbības, biznesa vadības vai citā tām pielīdzināmā jomā vai sfērā, kurā plānots uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību;
  • ir apguvuši profesionālās izglītības programmas, kas nodrošina nepieciešamās zināšanas uzņēmējdarbības vadības jomā vai sfērā kurā plānots uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību;
  •  ir ieguvuši profesionālo vidējo izglītību vai augstāko izglītību un apguvuši neformālās izglītības programmu (ne mazāk kā 120 akadēmiskās stundas) ar uzņēmējdarbības vadību saistītā jomā un var uzrādīt apliecinošus dokumentus par iegūto izglītību.

Pasākuma laikā bezdarbnieki saņem nepieciešamo palīdzību un atbalstu komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai – 20 konsultācijas 6 nedēļu laikā biznesa plāna sagatavošanai un izstrādāšanai.

„Plāna rakstīšana ir laika ietilpīgs process. Ir tādi biznesa plāna rakstītāji, kuriem jau ir pieredze uzņēmējdarbībā, nepieciešama tikai neliela konsultācija (dažkārt biznesa plāns jau ir sagatavots un atliek tikai precizēt), taču ir arī gadījumi, kad biznesa plāna rakstītājam nav absolūti nekāda priekšstata par to, kas un kā jādara. Ir tikai ideja. Šādos gadījumos palīdzēs konsultants”, skaidro NVA Bauskas filiāles vadītāja Igunda Bēmane un atzīst- „ir gadījumi, kad dalība pasākumā tiek pārtraukta, jo cilvēks ir sapratis, ka pārvērtējis savas spējas un uzņēmējdarbības uzsākšanai (biznesa plāna sagatavošanai) šobrīd nav gatavs”.

Sagatavotos un iesniegtos biznesa plānus izvērtē un atzinumu sniedz eksperti, kurus NVA izraugās publiskajā iepirkumā.

Kad biznesa plāns guvis pozitīvu atzinumu

Ja aģentūras izraudzīts eksperts devis pozitīvu slēdzienu par biznesa plāna dzīvotspēju un nepieciešamo Nodarbinātības valsts aģentūras atbalstu, tad projekta iesniedzējs var saņemt:

- 20 konsultācijas biznesa plāna īstenošanas pirmajā pašnodarbinātības vai komercdarbības gadā;

-    komercdarbības dotāciju (grantu jeb dāvinā- jumu) biznesa plāna īstenošanai – ne vairāk kā 5000 eiro atbilstoši apstiprinātajai biznesa plāna tāmei;

- mēneša dotāciju uzņēmējdarbības īstenošanas sākumposmā (pirmajos sešos mēnešos) - valstī noteiktās minimālās darba algas apmērā jeb līdz 2580 eiro (430 eiro x 6 mēneši).

Taujāta par aktuālo situāciju valstī un mūsu novadā, Igunda Bēmane stāsta: „Nodarbinātības valsts aģentūras sniedz atbalstu bezdarbniekiem komercdarbības uzsākšanai kopš 2008.gada. Laikā no 2015.gada Latvijas mērogā NVA ekspertiem izvērtēšanai iesniegti 817 biznesa projekti, no kuriem 296 jeb 36% ir saņēmuši pozitīvu vērtējumu, kam sekojis finansiāls atbalsts. Minētajā laika periodā NVA Bauskas filiālē iesniegti 17 (t.sk. 13 no Bauskas novada) biznesa plāni, no kuriem NVA konsultācijas un finansējumu saņēmuši 5 (t.sk. 4 no Bauskas novada)”.

Jāņem vērā, ka naudas saņēmēja biznesa īstenošana tiek uzraudzīta 2 gadus.

I.Bēmane skaidro: „Uzraudzību un vienlaicīgi arī konsultācijas projekta laikā veic neatkarīgi eksperti, kuri sniedz NVA atzinumu par projekta realizāciju. Pārkāpumu gadījumā uzņēmējam tiek dots laiks to novēršanai. Procesu kontrolē NVA darbinieki.”

Uzziņai

Publiski pieejamie statistikas rādītāji par situāciju Bauskas novada liecina, ka jūnijā bezdarbnieka statusā bijuši 628 iedzīvotāji, no kuriem 16% jeb 102 ar augstāko izglītību, bet 33% jeb 211 ar profesionālo izglītību.  Reģistrētā bezdarba līmenis valstī jūnija beigās bijis 4.7%, Bauskas novadā – 4,4%.

 

 

Ja šobrīd esi bez darba, Tev ir ideja un iemaņas tās īstenošanai, tad vērsies Nodarbinātības valsts aģentūrā. NVA darbinieki uzklausīs Tavas ieceres, sniegs padomus un konsultēs jautājumos par komercdarbības uzsākšanu.

Inga Pinne
sabiedrisko attiecību speciāliste


14.08.2019.

Izsludina ES fondu projektu atlasi praktiskas ievirzes pētījumiem

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) izsludina atklātu projektu iesniegumu atlasi Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotajā Eiropas Savienības (ES) fondu programmā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu praktiskas ievirzes pētījumiem. Atlases trešajā kārtā kopējais pieejamais publiskais finansējums ir 13,3 miljoni eiro, no tiem ERAF finansējums vairāk nekā 10,4 miljonu eiro apmērā.

Projektu iesniegumu pieņemšana CFLA notiek no š.g. 12. augusta līdz 21. oktobrim. Projektu iesniedzēji var būt zinātniskās institūcijas un  komersanti, kur atbalstu praktiskas ievirzes pētījumiem varēs saņemt gan ar saimniecisko darbību saistītos, gan nesaistītos projektos.

Ar ERAF līdzfinansējumu komersanti varēs veikt tehniski ekonomisko priekšizpēti, fundamentālos un rūpnieciskos pētījumus, eksperimentālo izstrādi, nodrošināt tehnoloģisko tiesību aizsardzību un projekta ietvaros radītās zināšanas izplatīt mācību, publikāciju vai zināšanu un tehnoloģiju pārneses veidā.

Pasākuma mērķis ir atbalstīt pētniecību, kas sniedz ieguldījumu Latvijas viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā, zinātnes un tehnoloģiju cilvēkkapitāla attīstībā un jaunu zināšanu radīšanā tautsaimniecības konkurētspējas uzlabošanai.

Paredzēts, ka tiek atbalstīti pētniecības projekti, kas sniedz ieguldījumu Latvijas viedās specializācijas stratēģijas noteikto tautsaimniecības transformācijas virzienu un izaugsmes prioritāšu īstenošanā un šādu specializācijas jomu attīstībā: zināšanu ietilpīga bioekonomika, biomedicīna, medicīnas tehnoloģija, biofarmācija un biotehnoloģija, viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas, viedā enerģētika, kā arī informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

Viena projekta maksimālais publiskā finansējuma apmērs ir 600 000 eiro, bet minimālais publiskā finansējuma apmērs - 30 000 eiro.

Ar saimniecisku darbību nesaistītam projektam maksimālā publiskā finansējuma intensitāte ir 92,5 procenti (ERAF un valsts budžeta daļa). Savukārt tādiem projektiem, kas ir saistīti ar saimniecisku darbību, maksimālā publiskā finansējuma apmērs ir 25 – 70 procenti, un to nosaka atkarībā no projektā paredzētajām darbībām un projekta iesniedzēja veida.

Detalizēti projektu iesniegumu atlases nosacījumi pieejami Ministru kabineta 12.01.2016. noteikumos Nr. 34.

Noderīga informācija projektu iesniegumu sagatavošanai tiks sniegta seminārā septembrī. Plašāka informācija par informatīvajiem pasākumiem un pieteikšanās semināra apmeklējumam būs pieejama CFLA mājaslapas sadaļā “Pasākumi”.

ERAF atbalsts projekta īstenošanai paredzēts plānošanas dokumenta - Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa  “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi”  ietvaros.

Paziņojums par atklātu projektu iesniegumu atlasi 09.08.2019. publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Projektu atlases nolikums, projekta iesnieguma veidlapas un palīgmateriāli pieejami CFLA mājaslapas sadaļā “Izsludinātās atlases”.

Informācija par visām CFLA izsludinātajām atlasēm pieejama CFLA mājaslapā: http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases .

Projektu atlases iepriekšējās atlases kārtās ar ERAF atbalstu tiek īstenoti 118 projekti, kopumā to īstenošanā paredzēts ieguldīt vairāk nekā 73 miljonus eiro. Vairāk informācijas par īstenojamajiem projektiem var iegūt vietnē www.esfondi.lv

 

Avots: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra   

.


8.08.2019.

Līdz 10.septembrim var pieteikties programmai Piens un augļi skolai

No 2019.gada 15.augusta līdz 2019.gada 10.septembrim var pieteikties dalībai programmā ''Piens un augļi skolai'' 2019./2020.mācību gadam. Uz atbalstu var pretendēt atbalsta produktu ražotājs, pašvaldība, izglītības iestāde, pārtikas uzņēmums, kas nodrošina ēdināšanu izglītības iestādē un kooperatīvās sabiedrības, kam ir pārstrādes uzņēmumi.

Apvienotā skolu programma “Piens un augļi skolai” darbojas ar vienotu pieeju produktu izdalei bērniem un jauniešiem – gan augļus un dārzeņus, gan piena produktus bez maksas no 1.oktobra trīs reizes mācību nedēļā varēs saņemt gan pirmsskolnieki, gan 1.-9.klašu skolēni.

Pretendenti atbalsta saņemšanai var pieteikt šādus produktus - ābolus, bumbierus, kāpostus, kolrābjus, burkānus, ķirbjus, kāļus, asortu sastāvā lielogu dzērvenes un pasterizētu dzeramu pienu. Pienam ir jābūt ražotam atbilstoši bioloģiskās lauksaimniecības nosacījumiem vai atzīmētiem ar zīmēm ''Zaļā karotīte'' vai ''Bordo karotīte''. Savukārt augļiem un dārzeņiem jābūt audzētiem atbilstoši integrētās augu aizsardzības noteikumiem.

Aicinām pieteikties programmai un piegādāt mūsu skolām un mācību iestādēm kvalitatīvus un veselīgus Latvijā izaudzētus un ražotus produktus.

Ar noteikumiem un nosacījumiem pretendenti var iepazīties šeit.

Dalības pieteikumu pieņemšanas termiņš ir no 2019.gada 15.augusta līdz 2019.gada 10.septembrim.

Pieejamais finansējums produktu piegādei un izdalei izglītojamiem ir:

1) augļu un dārzeņu piegādei un izdalei – 1 535 362,00 EUR;

2) piena piegādei un izdalei – 2 776 362,00 EUR.

Pieteikuma veidlapas un sīkāka informācija pieejama mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā šeit (tālrunis 67095000, 67027898).

Avots: Lauku atbalsta dienests

 


7.08.2019.

Sociālās uzņēmējdarbības tirgus

24.augustā, Rīgā, Kalnciema kvartālā, turpinot tradīcijas, jau ceturto reizi notiks Sociālās uzņēmējdarbības tirgus. Šogad tas notiks no plkst. 10.00 līdz 16.00, pulcējot dažādus uzņēmējus un viņu radītos sociālā biznesa produktus vai pakalpojumus. Paralēli tirgus norisei notiks brīvdabas koncerts un aktivitātes bērniem.

Sirds siltums, kas ieguldīts pašu radītajos produktos vai pakalpojumos, degsme cilvēku acīs un vēlme mazināt sabiedrībā pastāvošas sociālas vai vides problēmas – tas ir stāsts par sociālo uzņēmējdarbību. Sociālās uzņēmējdarbības tirgus pulcēs dažādus uzņēmējus, kas parādīs, cik daudzveidīga var būt sociālā uzņēmējdarbība.

Paralēli tirgus norisei, kas apvienos gan Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas biedrus un iecienītos zemniekus un amatniekus, papildinās aktīva programma gan uz skatuves, gan aktivitātes bērniem.

Ieeja pasākumā- bez maksas, ar savu klātbūtni atbalstot sociālās uzņēmējdarbības iniciatīvas!

Avots: Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija

 


5.08.2019.

„Riga Food” – nozares centrālais notikums Baltijas valstīs

No 4. līdz 7 septembrim Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā notiks Baltijas nozīmīgākais pārtikas nozares notikums – izstāde “Riga Food 2019”. Būs vērienīgas starptautisku un pašmāju uzņēmumu ekspozīcijas, meistaru sacensības, pārtikas produktu konkursi, jaunumu prezentācijas, izglītojoši semināri, aizraujoši šovi, meistarklases un degustācijas.

Plašākā pārtikas izstāde Baltijas valstīs “Riga Food” ik gadu iezīmē nozares attīstību kopumā, izceļ jaunumus un sniedz iespēju iepazīties ar nopietniem un uzticamiem nozares uzņēmumiem. Ķīpsalā ikviens gardēdis var smelties idejas savai ēdienkartei, nogaršot daudz ko jaunu un baudīt pavāru, konditoru un bārmeņu šovus, savukārt profesionāļi – smelties idejas, gūt jaunas zināšanas un informāciju, kā arī veicināt sava biznesa attīstību.

Ja vēlies kļūt par dalībnieku, vairāk informācijas uzzini šeit.

Izstādes bukletu lasi šeit.

 


1.08.2019.

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera aicina uz atvērto durvju dienu

UZŅĒMĒJ, ATNĀC, UZZINI, PIEVIENOJIES!

 

Kad? 8. augustā

Kur? Uzņēmēju namā: Kr.Valdemāra ielā 35, Rīgā

Pasākuma programma:

12.30 Dalībnieku ierašanās & kafija

13:00 Pasākuma atklāšana.

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras darbība.
Jautājumi & atbildes.
LTRK Valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš.

14.30 – 16.00

INFORMĀCIJA PAR LTRK:

  • īstenoto uzņēmēju interešu pārstāvību
  • atbalstu eksportam
  • organizētajiem semināriem un pasākumiem
  • īstenotajām ES projektu aktivitātēm
  • šķīrējtiesu un komercstrīdu mediāciju

Reģistrācija līdz 7. augustam: https://ej.uz/LTRK2019. Vairāk par LTRK uzzini šeit.

Dalība bez maksas, vietu skaits - ierobežots.

Avots: Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera