Otrdiena, 21. Marts, 2023. Benedikts, Dzelme, Una, Unigunde, Benedikta

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Atļauja sapulču, gājienu, piketu organizēšanai


Atļauja sapulču, gājienu, piketu organizēšanai

Ja vēlaties organizēt publisku sapulci, gājienu, piketu Bauskas novadā, saskaņā ar likumu „Par sapulcēm, gājieniem un piketiem” (likums), ir jāsaņem Bauskas novada pašvaldības atļauja.
Ikvienam atbilstoši likumam ir tiesības organizēt miermīlīgas sapulces, gājienus un piketus, kā arī piedalīties tajos.

Likums neattiecas uz:
1.    publiskiem svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākumiem, kuri reglamentēti Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā;
2.    likumā noteiktajā kārtībā reģistrēto reliģisko organizāciju rīkotiem pasākumiem baznīcās, lūgšanu namos, kapsētās, uz baznīcai piederošiem zemes gabaliem vai citās šim nolūkam paredzētās vietās;
3.    laulību vai bēru ceremonijām;
4.    reklāmas pasākumiem.


Kas ir jādara, lai saņemtu atļauju?
Pieteikumu iesniedz ne agrāk kā četrus mēnešus un ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms attiecīgā pasākuma norises. Ja par notikumu, saistībā ar kuru šis pasākums tiek rīkots, objektīvi nebija iespējams uzzināt agrāk kā 10 darbdienas pirms tā, pieteikumu par sapulces, gājiena vai piketa rīkošanu iesniedz pēc iespējas agrāk, bet ne vēlāk kā 24 stundas pirms plānotā pasākuma norises. Pieteikums kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem jāiesniedz Bauskas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā.


Kur ir pieejama pieteikuma veidlapa?
Pieteikuma veidlapa lejupielādējama ŠEIT


Pieteikumā norādāms:
1.    pasākuma veids (sapulce, gājiens, pikets);
2.    pasākuma mērķis;
3.    pasākuma datums, sākuma un beigu laiks;
4.     sapulces vai piketa vieta, gājiena maršruts;
5.    plānotais dalībnieku skaits;
6.    kāds atbalsts tiek lūgts no pašvaldības un policijas, lai sekmētu pasākuma netraucētu norisi;
7.    organizators (viens vai vairāki) un tālruņa numurs, pa kuru var sazināties ar viņu;
8.    pasākuma vadītājs;
9.    pasākuma vadītāja palīgi, kā arī kārtības uzturētāji.

Iesniedzot pieteikumu, fiziskā persona uzrāda savu pasi, bet juridiskās personas pārstāvis uzrāda savu pasi un iesniedz juridiskās personas pilnvaru iesniegt pieteikumu.

Visām pieteikumā minētajām personām jānorāda vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta, bet juridiskajām personām — pilns nosaukums, juridiskā adrese un reģistrācijas numurs.

Kādi dokumenti nepieciešami? 
Pieteikumam obligāti pievieno:
1.    kārtības uzturētāju sarakstu ar viņu parakstiem, kas apliecina piekrišanu piedalīties pasākumā kārtības uzturētāja statusā, vai līguma kopiju, ja pasākuma organizators par sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanu pasākuma laikā ir noslēdzis līgumu ar apsardzes komersantu;
2.    pasākuma norises vietas īpašnieka vai pārvaldnieka rakstveida piekrišanu tā rīkošanai, ja viņš nav pasākuma organizators un pasākums tiek rīkots uz viņa privātajā īpašumā esošās zemes vai uz privātajā īpašumā vai privātajā lietošanā esošajiem zemes gabaliem.


Pasākuma vadītājs un viņa palīgi vienlaikus ar pieteikumu iesniedz paziņojumu, ka viņi uzņemas atbildību par šā likuma ievērošanu pasākuma laikā.

Par pieteikuma iesniegšanas laiku pašvaldības darbinieks izdara atzīmi uz pieteikuma eksemplāra, kas paliek pie iesniedzēja.

Pieteikuma norakstu pašvaldība nosūta attiecīgajai teritoriālajai Valsts policijas struktūrvienībai.

Lēmumu pašvaldība ir tiesīga pieņemt ne vēlāk kā 5 darbdienas pirms pieteiktā pasākuma norises dienas. Ja par notikumu, saistībā ar kuru šis pasākums tiek rīkots, objektīvi nebija iespējams uzzināt agrāk kā 10 darbdienas pirms tā, pieteikumu par sapulces, gājiena vai piketa rīkošanu, minēto lēmumu pašvaldība ir tiesīga pieņemt ne vēlāk kā 6 stundas pirms pieteiktā pasākuma norises.

Kādi normatīvie akti regulē sapulču, gājienu, piketu organizēšanu?
Likums  „Par sapulcēm, gājieniem un piketiem” (16.01.1997.)

Kāda ir pakalpojuma maksa?
Bezmaksas pakalpojums

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā?
Klientu apkalpošanas centra tālr.63922238, e-pasts: dome@bauska.lv

Atļauju izsniegšanas un licencēšanas komisija:
Komisijas priekšsēdētājs:

Komisijas locekļi:
Līga Kausiniece, tālr.63921944, e-pasts: liga.kausiniece@bauska.lv
​Rudīte Čakāne
Jānis Dūmiņš
Andris Arcimovičs
Evita Grigorjeva

Komisijas nolikumu skatīt šeit!