Sestdiena, 04. Februāris, 2023. Daila, Dominiks, Veronika

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Pašvaldības atbalsts


BIZNESA ATBALSTA BIBLIOTĒKAS

Biznesa atbalsta bibliotēkas Latvijā un Lietuvā

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA ATVIEGLOJUMI 

Bauskas novadā ir spēkā Saistošie noteikumi Nr. 12 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Bauskas novadā”, kas nosaka kārtību, kādā piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām par Bauskas novada administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu – zemi, ēkām un būvēm (t.sk. dzīvokļu īpašumu).


Saistošie noteikumi nosaka, ka papildus likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktiem nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem dome var piešķirt atvieglojumus šādām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām:
•    Komersantiem, saimnieciskās darbības veicējiem un fiziskām personām, kuras iepriekšējā taksācijas gadā no saviem finanšu līdzekļiem investējuši infrastruktūras (ar to saprot ielu, ietvju izbūve, izveidošana vai labiekārtošana, bērnu un sporta laukumu ierīkošana vai rekonstrukcija, atpūtas parku un skvēru izveidošana, ūdensvada, kanalizācijas sistēmas izbūve un tml.) sakārtošanā Bauskas novada pašvaldības piegulošās teritorijās, kuras robežojas ar personu īpašumu, pirms tam noslēdzot attiecīgu līgumu ar pašvaldību;
•   Juridiskām personām, kuras iepriekšējā taksācijas gadā radījušas jaunas darba vietas, kurās pastāvīgi nodarbinātas Bauskas novada pašvaldības teritorijā deklarētās personas un šo personu ikmēneša vidējā darba samaksa nav mazāka par valstī noteikto minimālo algu.

 

"BIZNESA DĀRZS" GAILĪŠU PAGASTĀ

Bauskas novada pašvaldība aicina uzņēmīgus novada iedzīvotājus, kuri vēlas uzsākt savu uzņēmējdarbību, vai arī meklē atbalstu nesen dibināta uzņēmuma attīstībai, izmantot projekta „Uzņēmējdarbības aktivitātes veicināšana Zemgales reģiona pierobežas teritorijā"(Nr.LV0077) ietvaros izveidotā Biznesa dārza piedāvātās iespējas. 

2011.gada 30.aprīlī noslēdzās projekts „Uzņēmējdarbības aktivitātes veicināšana Zemgales reģiona pierobežas teritorijā"(Nr.LV0077), ko finansiāli atbalstīja Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instruments. Viena no projekta aktivitātēm bija izveidot Biznesa dārzus jeb Biznesa inkubatorus Zemgales reģiona pierobežas teritorijās, ar mērķi veicināt uzņēmējdarbības attīstību. Projekta ietvaros šāds biznesa dārzs tapis arī Gailīšu pagastā.

Biznesa dārza ideja – uz ievērojami atvieglotiem nosacījumiem piedāvāt jaunajiem uzņēmējiem biroju un vieglās ražošanas telpas, kur veidot un attīstīt savu uzņēmējdarbību. Gailīšu pagastā izveidotajā Biznesa dārzā paredzēta vieta 8 uzņēmējiem, pašlaik piedāvāto iespēju izmanto divi uzņēmumi. 

Piedāvājums:

  • 2 biroja telpas Gailīšu pagasta pārvaldes ēkā: 21,9 m2, 15,9m2;
  • vieglās ražošanas telpas Kamardes ielā 1, (PII „Lācītis” ēkas ziemeļu spārnā) vienam vai 2 uzņēmējiem – 148m2;
  • telpas ir aprīkotas ar biroja tehniku, pieejami telekomunikāciju pakalpojumi, interneta nodrošinājums;
  •  Biznesa dārzā strādājošajiem uzņēmējiem pieejama konferenču zāle, kas aprīkota ar visu nepieciešamo tehniku konferenču organizēšanai.

Nosacījumi:

  • telpas tiek iznomātas uz laika periodu ne ilgāku par 3 gadiem Bauskas novadā reģistrētiem Uzņēmumiem, kuri nomas līguma slēgšanas brīdī ir reģistrēti ne agrāk kā 3 gadus.

(Ja pēc līguma termiņa izbeigšanās, Uzņēmumam ir pamatota nepieciešamība turpināt izmantot telpas, telpu nomas līgums pusēm savstarpēji vienojoties var tikt pagarināts nosakot, ka atbalsts vairs netiek piemērots.);

  • vienam Uzņēmumam var tikt iznomātas telpas 1-2 darba vietu ierīkošanai;
  • nomnieks pilnā apmērā maksā Iznomātājam par patērēto elektroenerģiju, patērēto ūdeni, kā arī sedz sakaru pakalpojumu sniedzēja piestādītā rēķina daļu par apmaksas mēnesī faktiski notikušajām telefona sarunām. 
  • Pārējām telpu izmaksām – telpu nomas maksai, maksai par patērēto siltumenerģiju, kā arī maksai par sakaru pakalpojumu sniedzēja piestādītā rēķina abonēšanas daļu– tiek noteikts sekojošs atbalsts:

o    pirmajā darbības gadā - 100% apmērā; (uzņēmējs sedz 0% no izmaksām)
o    otrajā darbības gadā - 90% apmērā; (uzņēmējs sedz 10% no izmaksām)
o    trešajā darbības gadā - 80% apmērā; (uzņēmējs sedz 20% no izmaksām)
o    ja līgums tiek pagarināts vēl uz ceturto gadu - atbalsts netiek noteikts. 
     

Ar sīkāku informāciju par uzņemšanas nosacījumiem „Biznesa dārzā” iespējams iepazīties Gailīšu pagasta pārvaldē, vai zvanot 25422393 (Aleksandrs Gurkovskis, Gailīšu pagasta pārvlades vadītājs)