Ceturtdiena, 30. Marts, 2023. Ilgmārs, Nanija

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Bauskas novada Sociālais dienests


Rekvizīti: 
Bauskas novada pašvaldības iestāde
“Bauskas novada Sociālais dienests”
Reģ. Nr.: 90009403791
Adrese: Rūpniecības ielā 7, Bauska,
Bauskas nov., LV3901
Tālr.: 63921800
e-pasts: socialais.dienests@bauska.lv

Norēķini:
BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ. Nr.: 90009116223
Adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
Norēķinu konts: LV50TREL9802589008000
Banka: Valsts Kase
Bankas BIC: TRELLV22

E-adreses saziņas kanāls:

 Sociālā dienesta darba organizācija ārkārtējās situācijas laikā!

 

Lai arī arkārtējā situācija valstī pagarināta līdz 2021.gada. 11.janvārim, Bauskas novada Sociālais dienests darbu turpina kā līdz šim! 

Iedzīvotājiem palīdzība un konsultācijas pieejamas gan telefoniski, gan klātienē, apmeklējumam piesakoties iepriekš pie speciālistiem, zvanot uz tālruņiem, kas pieejami: ŠEIT.

Aicinām izvērtēt klātienes apmeklējuma nepieciešamību un iespēju robežās konsultēties, zvanot savam sociālajam darbiniekam vai dienesta speciālistam.

Atgādinām, ka uzturoties Sociālā dienesta ēkā, Rūpniecības ielā 7, obligāti jālieto sejas aizsargmaskas un jāievēro divu metru distance.

Lūdzam neapmeklēt iestādi, ja Jums ir eplceļu infekcijas slimības simptomi, noteikta pašizolācija vai karantīna.


DIENESTA GALVENIE UZDEVUMI:

1. izstrādāt saistošos noteikumus kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai Bauskas novada administratīvās teritorijas iedzīvotājiem;

2. veikt sociālo darbu un sniegt sociālos pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, audžuģimenēm, aizbildņiem, personām, kuras aprūpē kādu no ģimenes locekļiem, invalīdiem, pensijas vecuma personām, personām ar  garīga rakstura traucējumiem, personām ar atkarību  no alkohola, narkotiskām, psihotropām  vielām un cita veida atkarībām un citām personu grupām, kurām tas nepieciešams;

3. sniegt sociālo palīdzību – naudas vai mantisku atbalstu, kuras piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu klientiem, kuriem trūkst līdzekļu pamatvajadzību  nodrošināšanai;

5. administrēt Bauskas novada pašvaldības budžeta līdzekļus, kas paredzēti sociālo

pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai;

6. izveidot informatīvo datu bāzi par sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu

pieprasītājiem un saņēmējiem, sniegto pakalpojumu veidiem;

7. novērtēt Dienesta administrēto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitāti;

8. izstrādāt Bauskas novada pašvaldības sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas, mērķprogrammas un priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai;

9. informēt iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību, to saņemšanas kārtību, par iedzīvotāju tiesībām un līdzdalības pasākumiem sociālās palīdzības saņemšanā, par Dienesta darba organizāciju;

10. līdzdarboties Eiropas Savienības finansēto un citu projektu realizācijā;

11. veikt sadarbību starp valsts un pašvaldības  iestādēm, sabiedriskām (nevalstiskām) organizācijām, fiziskām un juridiskām personām, lai savlaicīgi sniegtu sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus iedzīvotājiem, kuriem tie nepieciešami.