Ceturtdiena, 30. Marts, 2023. Ilgmārs, Nanija

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Izglītības iestādes


PAMATIZGLĪTĪBAS IESTĀDES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA

www.pamatskola.bauska.lv

Rīgas iela 32, Bauska, Bauskas nov., LV-3901, 
Reģistrācijas Nr.90000033621

Kontakti:
Direktors: Jānis Rumba, tālr. 63924332, mob.t. 29116587.
Direktora vietnieces: Terēzija Pundure, Iveta Semjonova, mob.t. 27006331.
Lietvede, ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzine: tālr. 63924332, mob.t. 22337897.
Sociālais pedagogs: Irina Gutjare mob.t. 26318593.
Medmāsa: mob.t. 29541445.
e-pasts: pamatskola@bauska.lv

E-adreses saziņas kanāls:

Vīzija:
Skola, kurā izglītojamais līdz ar zināšanu un pieredzes uzkrāšanu, izmantošanu veido pozitīvu attieksmi pret sevi, citiem, prot izmantot jaunākās tehnoloģijas.

Mēs lepojamies:

 • ar sasniegumiem mācību olimpiādēs, konkursos, sportā;
 • ar skolēniem atbilstošu, mūsdienīgu, estētisku mācību vidi;
 • ar iespēju iegūt daudzveidīgu interešu izglītību, par ko liecina labie sasniegumi skatēs un konkursos novadā, reģionā, valstī;
 • ar saviem skolas simboliem-karogu, logo un himnu, kuras autore ir mūzikas skolotāja Ilze Žubēre;
 • ar radošu, saliedētu pedagogu kolektīvu.

 

CODES PAMATSKOLA

"Virsaiši", Code, Codes pag., Bauskas nov., LV-3910
Reģ. Nr. 90000033392

Kontakti:
Direktore: Laila Jurcika, tālr. 63925405. mob.t. 27737400.
e-pasts: code.pamatskola@bauska.lv

E-adreses saziņas kanāls:

Vīzija:
mūsdienīga skola, kurā radīti labvēlīgi apstākļi, brīva, radoša un kulturāla, uz tālāku izglītību orientēta cilvēka izaugsmei.

Mēs lepojamies:
Skolas tradīcijas, projekti, konkursi:

 • Tautisko deju kopas;
 • Teātra pulciņš;
 • Jaunie satiksmes dalībnieki;
 • Vides pētnieki.

Sporta skolas nodarbības:

 • Brīvās cīņas;
 • Vieglatlētikas nodarbības.

Sporta bāze (halle, trenažieru zāle, stadions, kombinētais sporta laukums ar mākslīgo segumu ar iespējām uzstādīt divus tenisa laukumus, divus volejbola laukumus, mazo futbola laukumu un basketbola laukumu).

Codes pamatskolas pašvērtējums

Codes pamatskolas prezentācija

Codes pamatskolas nolikums

Codes pamatskolas attīstības plāns 2019.-2021. gadam

MOTO 
Darbība - vienīgais ceļš pretim zināšanām (Džordžs Bernards Šovs)

 

 

 

 

 

 

 

GRIĶU PAMATSKOLA

www.grikupamatskola.lv

Visbijas iela 1,Ceraukstes pag., Bauskas nov., LV-3908
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000033458

Kontakti: 
Direktore: Daiga Vīlipa, mob.t. 26319902.
Direktores vietniece izglītības jomā: Madara Lasmane, mob.t. 26472406. 
Direktores vietniece pirmsskolas izglītības jautājumos: Aija Laukmane, mob.t. 29905464.
Lietvede: Svetlana Pečenaja, mob.t. 27752180.
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis: Sergejs Habaņens, mob.t. 29276385.
Izglītības psihologs: Marta Kubliņa, mob.t. 29872285.
Medicīnas māsa: Mairita Turķe, mob.t. 27466903.
e-pasts: griki.skola@bauska.lv

E-adreses saziņas kanāls:

Vīzija:
Mūsdienīga, droša, atbalstoša un bērncentrēta skola, kas vceicina ikvienas individualitātes veidošanos un attīstību.

Mēs lepojamies:

 • ar profesionāliem pedagogiem un atsaucīgiem skolas darbiniekiem;
 • ar spēju nodrošināt individuālo pieeju skolēniem;
 • ar spēju saskatīt katra skolēna potenciālu;
 • ar skolas tradīcijām;
 • ar atsaucīgiem skolēnu vecākiem;
 • ar EKO skolas programmas īstenošanu;
 • ar lielu un modernu sporta zāli;
 • ar daudzveidīgām interešu izglītības iespējām; 
 • ar Jaunsargu vienību;
 • ar LDV Vanadzēnu kopu.

Griķu pamatskolas attīstības plāns 2022./2023. - 2024./2025. mācību gadam

 

VECSAULES PAMATSKOLA

http://www.vecsaulespsk.lv/

Vecsaules skola, Vecsaules pag., Bauskas nov., LV-3932
Reģ.nr. 4512901302

Vecsaules pamatskola pamatizglītības programmas un pirmsskolas izglītības programmu īsteno divās adresēs:

 • ‘’Vecsaules pamatskola’’, Vecsaule, Vecsaules pagasts, Bauskas novads, LV-3932;
 • ’’Ozolaines pamatskola’’, Ozolaine, Vecsaules pagasts, Bauskas novads, LV-3936.

Kontakti:
Direktore: Aija Spriņķe, mob.t. 29178981.
Direktora vietniece: Agra Ķēniņa, mob.t. 26213322.
e-pasts: agra.kenina@inbox.lv
e-pasts: vecsaule.skola@bauska.lv 

E-adreses saziņas kanāls:

Vīzija:
Vecsaules pamatskola redz savu izglītības iestādi kā radošu, atvērtu, tradīcijām bagātu, aprīkotu ar modernām tehnoloģijām, kvalitatīvas izglītības ieguves vietu, kurā mācās darbīgi izglītojamie un  māca radoši pedagogi, kur tiek organizētas vietējai kopienai nepieciešamās pilsoniskās aktivitātes un tā ir intelektuāls resurss Vecsaules pagasta attīstībai.’

Mēs lepojamies:

 • ar 165 gadus, no 1853.gada, ilgo, tradīcijām bagāto Vecsaules skolas pastāvēšanas vēsturi, kas ir izpētīta un apkopota; 
 • ar stabilu un radošu pedagogu kolektīvu, kuru vada direktore Lilija Bula;
 • ar saviem audzēkņiem, kuri no gada gadā sasniedz labus rezultātus mācību priekšmetu olimpiādēs novadā un, ieguvuši pamatizglītību Vecsaules pamatskolā, turpina izglītoties Bauskas Valsts ģimnāzijā un citur;
 • ka līdztekus mācību darbam izglītojamie sevi radoši pilnveido zīmējot, dziedot, dejojot, spēlējot teātri un dambreti, kā arī sportojot un sasniedzot šajās jomās labus rezultātus;
 • ar savām tradīcijām, īpaši „Naktstauriņu lidojumu” mācību gada noslēgumā un 20 gadus ilgām draudzības saitēm ar Balsu un Kriuku pamatskolām Lietuvā;
 • ka Vecsaules pamatskolā tiek īstenota Ekoskolas programma;
 • ka skola ir vietējais attīstības un kultūras centrs.  

Skolā ir izremontēti mācību kabineti, kuri ir aprīkoti ar projektoriem, tiek nodrošinātas konkurētspējīgas pamatizglītības ieguves iespējas, kā arī īstenotas speciālās izglītības programmas kā iekļaujošā izglītība, plašs interešu izglītības programmu piedāvājums. Strādā kvalificēti un radoši pedagogi. Skolotāju, izglītojamo un viņu vecāku ciešās sadarbības vidē izglītojamie iegūst labas zināšanas, apgūst atbilstoši savām spējām izziņas darbības paņēmienus un prasmes. Mācību process ir virzīts uz katru izglītojamo, neatkarīgi no viņa spējām, izmantojot mācību priekšmetu stundās dažādas mūsdienīgas darba metodes un paņēmienus.

 

ĪSLĪCES PAMATSKOLA

www.islicesskola.lv

Skolas iela 16, Bērzi, Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3914. 
Reģ.Nr. 4513901288, 90000056925
e-pasts: islice.skola@bauska.lv

Kontakti:
Direktore: 
Direktores vietniece izglītības jomā: Egita Dreimane, tālr. 63946604, mob.t.25425032.
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis: Jānis Greiers, mob.t.29744889
Lietvede: Dace Bodnare, tālr. 63946604; mob.t. 25425032.
Medmāsa: Inga Krasta, mob.t. 26686385.

E-adreses saziņas kanāls:

Vīzija:
Īslīces pamatskola… 
skola, kurai nav griestu, 
kur var redzēt debesīs zvaigznes, 
kur sienas nenospiež garu 
un mums visiem ir spārni lidojumam…
skola, kur katrs var uzlidot tik augstu, cik spēj…
skola, kur katrs ir viņš pats, nevis tas, ko no viņa gaida citi…

Mēs lepojamies:
ar plašu programmu piedāvājumu: 

 • pirmsskolas izglītības programma; 
 • speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar valodas traucējumiem;
 • pamatizglītības programma;
 • pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programma;
 • speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem;
 • ar sakoptu apkārtējo vidi un skolas parku;
 • ar estētiskām, mājīgām telpām;
 • ar plašu, modernu sporta zāli, kura pieejama arī apkārtējai sabiedrībai;
 • ar saviem skolēniem, kuri aktīvi līdzdarbojas ikdienas mācību darbā, piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs, iesaistās ārpusstundu aktivitātēs, gūstot labus panākumus;
 • ar skolas piedāvātajām iespējām katra bērna personības pilnveidošanā un izaugsmē;
 • ar īpaši aktīvu un rezultatīvu Skolēnu mācību uzņēmumu darbību;
 • ar absolventu sasniegumiem tālākajā dzīvē;
 • ar profesionāliem un radošiem skolotājiem;
 • ar vecākiem, kuri iesaistās skolas dzīvē;
 • ar Skolas padomes aktīvo darbu.

 

 

UZVARAS PAMATSKOLA

www.uzvarasskola.vip.lv/

Sporta iela 3, Uzvara, Gailīšu pagasts, Bauskas novads, LV-3931
Reģ.nr. 90000057013, 
4512903239

Kontakti:
Direktore: Ilze Ērgle, tālr. 63956505, tālr. 29376984.
Direktores vietniece izglītības jomā: Elita Rūtiņa, tālr. 63956505.
Lietvede: Dina Medne, tālr. 63956505.
Medicīnas māsa: Līga Veinberga, tālr. 26433807
Sociālais pedagogs: Iveta Ozola, tālr. 22035110
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis: Ivars Karūss, tālr. 26555864.
e-pasts: uzvara.skola@bauska.lv

E-adreses saziņas kanāls:

Uzvaras pamatskola īsteno pirmsskolas izglītības programmu:
"Lācītis", Kamardes iela 1, Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov., LV-3931.
Kontakti: Ilze Studente, tālr. 26149571.

Vīzija:
Mūsdienīga, atvērta un konkurētspējīga izglītības iestāde, kas nodrošina mērķtiecīgas, radošas un sociāli aktīvas personības veidošanos

Mēs lepojamies:

 • plašas, estētiskas skolas telpas;
 • iespējas ikdienas mācību procesā pielietot modernās tehnoloģijas, īpaši dabaszinību mācību priekšmetu apguvei;
 • ilggadēja pieredze darbībai starptautiskos projektos;
 • labi panākumi darbā ar talantīgajiem izglītojamiem, par ko liecina  viņu panākumi mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, izstādēs;
 • stabili, labi rezultāti izglītojamo valsts pārbaudes darbos;
 • noturīgas skolas tradīcijas- vērstas uz izglītojamu radošumu, aktivitāti, patstāvību;
 • daudzveidīgs ārpusstundu pasākumu klāsts;
 • patstāvīgs un darboties gribošs Skolēnu Parlaments;
 • aktīva un radoša Skolas padome;
 • dalība Latvijas EKO-skolu programmā.

IECAVAS PAMATSKOLA

Adrese: Skolas iela 19, Iecava, Bauskas novads, LV-3913

Tālr. (kanceleja): 63941183, 25435680
Fakss 63941183
e-pasts: pamatskola@iecava.lv
mājaslapa: www.iecavapamatskola.lv
Direktore: Aija Semjonova

E-adreses saziņas kanāls:

Iecavas pamatskolas attīstības plāns

MISAS PAMATSKOLA

Adrese: Saules iela 6, Misa, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV - 3906.
Misas pamatskolas direktore: Valija Vaina, tālr. 29269344.
Sekretāre, tālr. 63976862.
Kasiere, tālr. 63976852.
Pirmsskolas vadītājas vietas izpildītāja: Ilona Zariņa, tālr. 28354097.
Mājaslapa: misaspamatskola.lv

E-adreses saziņas kanāls:

STELPES SĀKUMSKOLA

Adrese: Nākotnes, Stelpe, Stelpes pagasts, Bauskas novads, LV-3925
Stelpes pamatskolas direktore: Dagmāra Venclova, tālr. 63945103.

E-adreses saziņas kanāls:

VALLES PAMATSKOLA

Adrese: Rīgas iela 4, Valle, Valles pagasts, Bauskas novads, LV-5106

Valles pamatskolas direktore: Gita Eriņa, tālr. 29165318
Fax. 65152856 (lietvede)

e-pasts: valle.skola@vecumnieki.lv
mājas lapa: www.vallesvsk.lv

E-adreses saziņas kanāls:

 

VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES

 

BAUSKAS VALSTS ĢIMNĀZIJA

 www.bauskasvg.lv

Uzvaras iela 10, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
Reģ.nr.90000047744
SEB banka; UNLALV2X
Konts: LV94UNLA0050019331259

Kontakti:
Izglītības iestādes direktore: Linuta Ģerģe, tālr.63922152, mob.t. 29712959.
Kanceleja: tālr.63960870, mob.t.28779553.
e-pasts: gimnazija@bauska.lv

E-adreses saziņas kanāls:

Skolas darbības mērķis:
 ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītošanas procesu, kas nodrošinātu valsts izglītības standartos noteikto izglītības mērķu sasniegšanu.

Mēs lepojamies:
Skola novadā vienīgā piedāvā profesionāli orientētās  izglītības programmas pamatskolai un vidusskolai, un humanitārā un  sociālā virziena  izglītības programmu vidusskolā.

Skolā  ir izglītības programmu  īstenošanai nepieciešamās telpas, iekārtas un   materiāltehniskie resursi.

Sadarbībā ar Biznesa izglītības biedrību „Junior Achievement – Young Enterprise Latvija” skolēniem ir dota iespēja iesaistīties ekonomiskās izglītības mācību programmas īstenošanā, organizējot mācību uzņēmuma darbību.

Skolēni piedalās starptautiskajās apmaiņas programmās: kultūras un izglītības apmaiņas projekti ar Ripinas pilsētas skolām (Polija), Martina Koha ģimnāziju (Zviedrija),  Antslas ģimnāziju (Igaunija), Karmeļavas ģimnāziju (Lietuva), Pirnas Evanģēlisko ģimnāziju (Vācija). Skola piedalās starptautiskos sadarbības ERASMUS+ projektos.

10. – 11. klasē skolēni apgūst zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas prasmi.

Skolā ir iespējas izkopt spējas, talantus, radošo potenciālu, darbojoties  interešu izglītības un fakultatīvajās nodarbībās.

Skolas īpašie piedāvājumi:

 • Skola 2030 pilotskola
 • LOK projekts «Sporto visa klase» 1.-6.kl.
 • LVM Mammadaba projekti
 • eTwinning projekti
 • Sestdienas matemātikas skola 5.-12.kl. skolēniem pie LU profesora A.Cibuļa
 • Mazā biznesa skola 1.-6.klasēm
 • Skolas padome un biedrība «Bauskas Valsts ģimnāzijas padome»
 • Skolēnu pašpārvalde 7.-12.klasēm
 • Semestra stipendijas skolēniem ar augstiem mācību sasniegumiem
 • Stipendijas «Gada absolvents»
 • Vidusskolas posmā – elektroniku, telpisko modelēšanu, spāņu valodu

Interešu izglītība:

 • Politikas klubs “Jaunie eiropieši”
 • Debates
 • TDK “Odziņa”
 • TDK “Taurenītis”
 • Teātris
 • Rokdarbi
 • Sporta dejas
 • Skolēnu mācību uzņēmumi
 • Folklora
 • Koris
 • Mūzikas pašizpausme

Fakultatīvās stundas un interešu izglītības stundas tiek izmantotas darbam ar spējīgākajiem skolēniem, mācību priekšmetu padziļinātai apguvei, zinātniski pētniecisko darbu izstrādei, skolēnu mācību uzņēmumu veidošanai.

Lai pilnveidotu izglītojamo zināšanas, prasmes un iemaņas, skola sadarbojas ar Latvijas Universitātes mācībspēkiem.

Bauskas Valsts ģimnāzijas pašvērtējums

Bauskas Valsts ģimnāzijas prezentācija

Attīstības vīzija 2018.-2022.gadam

Bauskas Valsts ģimnāzijas nolikums

Kārtība, kādā tiek organizēts mācību process 2021./2022.mācību gadā

Iekšējās kārtības noteikumi

 

 

 

 

 

 

 

MOTO

„Es kāpt gribu kalnā visaugstākā” Plūdons

 

 

 

 

 

 

 

BAUSKAS 2.VIDUSSKOLA

www.bauskas2vidusskola.lv

Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov. LV-3901
Reģ.Nr.90000033551
AS SEB Banka; UNLALV2X
Konts: LV78 UNLA 0050 0195 0081 2

Kontakti:
Izglītības iestādes direktore: Vera Grigorjeva, mob.t. 26333179.
Vecākā lietvede: tālrunis/fakss 63922473, mob.t. 25427004.
e-pasts: 2.vidusskola@bauska.lv

E-adreses saziņas kanāls:

Vīzija:
Skolas vīzija – būt izcilai organizācijai!

Mums ir:

 • izglītības iestādes tēls, ar kuru lepojamies;
 • efektīva procesu un rezultātu vadība;
 • radoši un talantīgi skolēni;
 • profesionāli un uzticami darbinieki;
 • saliedēts iestādes kolektīvs, orientēts uz pozitīvām pārmaiņām;
 • skaidra iestādes stratēģija;
 • sakārtotas finanses;
 • labvēlīga saskarsmes vide;
 • veiksmīga sadarbība starp skolēniem, skolotājiem un vecākiem;
 • stabila iestādes izaugsme jebkādos ekonomiskajos apstākļos;
 • aktīva un atbildīga starpkultūru attiecību veidotāja sabiedrībā.

Bauskas 2. vidusskolā īstenotie kultūrmijiedarbības procesi - tolerances izpausme un palīgs integrācijas procesā. Viens no veidiem, kā nodrošināt sadarbību un komunikāciju starp dažādu kultūru pārstāvjiem ir attīstīt kopīgas vērtības. Kultūrmijirdarbība, pierādījums tam, ka iepazīstot un kopjot gan latviešu, gan citu tautu kultūru un tradīcijas, rodas izpratne, par to, ka integrācija nav atsacīšanās no savām saknēm, tautības un kultūras. Caur etniskās identitātes apzināšanos tiek radīta drošības sajūta un veicināta atbrīvošanās no stereotipiem, ka patriotisms un lojalitāte pret valsti ir saistīta tikai ar tautību. Cienot Latvijā dzīvojošo tautu kultūras daudzveidību, tiek veicināta Latvijas sabiedrības saliedētība.

Mēs lepojamies:

Bauskas 2. vidusskolas interešu izglītības programmās darbojas:

 • Latviešu folkloras kopa “Urdziņa”;
 • Krievu folkloras kopa “Lučinuška;
 • 1.-4.klašu koris
 • 5.-12. klašu koris;
 • 1.-5.klašu zēnu koris;
 • 1.-2.klašu tautisko deju kolektīvs;
 • 3.-5.klašu tautisko deju kolektīvs;
 • 10.-11.klašu tautisko deju kolektīvs;
 • Izteiksmīgās runas pulciņš “Mana valodiņa”;
 • Floristika;
 • Skolas muzejs;
 • Sporta dejas.

Bauskas 2. vidusskola dibināta 1944. gadā un sākotnēji atradās ēkā Rīgas ielā 8, Bauskā. 1963. gadā Bauskas 2. vidusskolas rīcībā tika nodota jaunuzcelta skolas ēka Dārza ielā 9, Bauskā. 1989. gadā skolas ēka tika paplašināta, iegūstot piebūvi ar sporta zāli, ēdamzāli, aktu zāli un sākumskolas klašu telpām. 2008. gadā, pateicoties ES un vietējās pašvaldības atbalstam, ēkai Dārza ielā 9 tika nodota otra piebūve - Daudzfunkcionālais izglītības centrs, kurā atrodas izglītības iestādes dabaszinību kabineti, bibliotēka, kā arī Informācijas un karjeras izglītības centrs - internetlasītava, un Bauskas Mākslas skolas telpas. Pašlaik izglītības iestādes ēku veido trīs savstarpēji savienotas ēkas, kas veidojušās izglītības iestādei augot un attīstoties.

Bauskas 2. vidusskola tika dibināta un ilgu laiku darbojās kā krievu plūsmas skola. Laikā posmā no 1995. gada līdz 2011. gadam mācības Bauskas 2. vidusskolā tika organizētas gan krievu un latviešu plūsmā, gan bilingvāli. Kopš 2011. gada 1. septembra mācības izglītības iestādē notiek latviešu valodā.

Bauskas 2.vidusskola – lielākā novada skola, konkurentspējīga skola Latvijā. Bauskas 2.vidusskolā 2017./2018.mācību gadu uzsāka 601 izglītojamais 30 klašu komplektos.

Izglītības iestāde piedāvā izglītības programmu dažādību (6 izglītības programmas), kvalificēto un uzticamo pedagoģisko, tehnisko personālu un atbalsta dienesta speciālistus: sociālo pedagogu, psihologu, logopēdu. Iestādei ir labiekārtota un sakārtota izglītības iestādes fiziskā vide, mūsdienīgi aprīkoti mācību kabineti, attīstīta sporta bāze, kuru uz sadarbības līguma pamata izmanto arī Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola. Iestādē ir attīstīta multikulturāla vide, izkoptas kultūrmijiedarbības tradīcijas. Izveidota vecāku biedrība “Iniciatīvu centrs”.

Mēs lepojamies ar moderno tehnisko bāzi, progresīvām tehnoloģijām, izglītotiem un radošiem darbiniekiem.

Mēs lepojamies ar iespēju ikdienas darbā izmantot vismodernākās tehnoloģijas. Mums ir 2 svešvalodu kabineti ar 34 planšetdatoriem, iegādātas interaktīvas tāfeles, kā arī viens no mūsdienu tehnoloģiju jaunumiem – 3D printeris. Skolēniem ir iespēja apmeklēt LEGO Robotikas pulciņu, kurā var mācīties būvēt, konstruēt un programmēt robotus.

Skolas bibliotēkā ir ievests elektroniskais tiešsaistes katalogs ALISE, kas nodrošina visu bibliotekāro procesu automatizāciju un kas ļauj lasītājiem vieglāk veikt grāmatu meklēšanu un pasūtīšanu.

Izglītības iestāde aktīvi piesaista līdzfinansējumu, iesaistoties dažādos ESF, ERAF un Erasmus+ starptautiskos projektos. Tiek realizēts Izglītības un zinātnes ministrijas specifiskais atbalsta mērķis SAM 8.1.2.”Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi.

Bauskas 2. vidusskola no 2017.gada septembra iesaistās projekta SAM 8.3.1. “Kompetenču pieeja mācību saturā” aprobācijā, tiek īstenots projekts SAM 8.3.2. “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.

Izglītības iestādei ir sava simbolika- iestādes karogs, karogi sporta un kultūras pasākumiem, himna, devīze “Es kāpt gribu kalnā visaugstākā” (V.Plūdonis), emblēma, avīze “IENĀC SKOLĀ”.

Bauskas 2.vidusskolas pašvērtējums

Attīstības plāns 2022. - 2024.gadam

Bauskas 2.vidusskolas prezentācija

Bauskas 2.vidusskolas nolikums

Kārtība, kādā tiek organizēts mācību process 2020./2021.mācību gadā

Skolēnu vecāku un citu nepiederošu personu uzturēšanās kārtība Bauskas 2.vidusskolā

IECAVAS VIDUSSKOLA

Adrese: Skolas iela 37, Iecava, Bauskas novads, LV-3913
Tālr. 63960752
Fakss 63941575
e-pasts: vidusskola@iecava.lv
mājaslapa: www.iecavas-vsk.lv

Direktors: Kārlis Kravis

E-adreses saziņas kanāls:

Iecavas vidusskolas nolikums

PILSRUNDĀLES VIDUSSKOLA

Adrese: Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads, LV-3921
Kontakttālrunis: +371 639 62 223
Fakss: +371 639 62 223
E-pasts: pilsrundale.skola@rundale.lv
Interneta vietne: www.vidusskola.rundale.lv  
Direktore: Daiga Saka
E-pasts: daiga.saka@rundale.lv

E-adreses saziņas kanāls:

Pilsrundāles vidusskolas nolikums

SKAISTKALNES VIDUSSKOLA

Adrese: Skolas iela 5, Skaistkalnes pag., Bauskas nov., LV-3924

Pirmsskolas ēkas adrese: Rīgas iela 5, Skaistkalne, Skaistkalnes pagasts, Bauskas novads, LV-3924
Skaistkalnes vidusskolas direktore: 63933166
Kontakttālrunis pirmskolas jautājumos: 63933117
E-pasts: skaistkalne.skola@vecumnieki.lv
Interneta vietne: http://www.skaistkalnevsk.edu.lv/

E-adreses saziņas kanāls:

Skaistkalnes vidusskolas nolikums

VECUMNIEKU VIDUSSKOLA

Adrese: Rīgas iela 24, Vecumnieku vidusskola, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV 3933
Reģ. Nr. 90000057032

Pirmsskolas ēku adreses:

 • Kalna iela 13A, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933
 • Liepu iela 2, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933
   

Vecumnieku vidusskolas direktors: A. Ķiņķevskis, tālr. 63960595
Direktora vietniece pirmsskolā: Ilvija Špundzāne, tālr. 63976190

E-pasts: vecumnieki.skola@vecumnieki.lv
Interneta vietne: https://www.vvsk.lv/

E-adreses saziņas kanāls:

Vecumnieku vidusskolas nolikums

SPECIĀLĀS SKOLAS

PAMŪŠAS SPECIĀLĀ PAMATSKOLA​
pamusa.bauska.lv

„Pamūšas skola” Gailīšu pag., Bauskas nov., LV-3931
Reģ.Nr. 90000056997 
AS SEB banka, UNLALV2X
Konts LV94UNLA0029700130741

Kontakti
Direktore: Aelita Naumane
Tālr. 63956285, 28600219
Metodiskais kabinets, tālr. 63956155
fakss: 63 956 235
E-pasts: pamusa.skola@bauska.lv

E-adreses saziņas kanāls:

 

 Pamūšas speciālās pamatskolas attīstības plāns 2017.-2020.gadam 


Vīzija

Ceļš uz kvalitatīvu, mūsdienīgu, humānu speciālās izglītības iestādi, kas atvērta sabiedrībai, balstās uz brīvu, iespēju robežās līdzatbildīgu izglītojamo, pedagogu, vecāku un sabiedrības sadarbību.

Mēs lepojamies

 • 7 speciālās izglītības programmas   (pirmsskola, pamatskola, profesionālā pamatizglītība);
 • Neliels izglītojamo skaits klasēs;
 • Individuāla pieeja un individuālas mācību programmas;
 • Efektīvs Metodisko komisiju darbs;
 • Profesionāls pedagoģiskais sastāvs;
 • Bezmaksas mācību grāmatas un mācību līdzekļi;
 • Uzturēšanās internātā;
 • Fakultatīvās nodarbības;
 • Mācību priekšmeti ārpusstundu paraugplānā (ārstnieciskā vingrošana, ritmika);
 • Mūzikas terapija;
 • Nodarbības ar zirgiem;
 • Bezmaksas pārvadājumi;
 • Kvalitatīva ēdināšana;


Interešu izglītības nodarbības

 • Rokdarbi „Čaklās rokas“
 • Ansamblis
 • Mākslas pulciņš
 • Lauksaimniecības pulciņš
 • Vēstures pulciņš
 • Ētikas pulciņš
 • Datorzinības pulciņš
 • Veselības mācības pulciņš

Pamūšas speciālās pamatskolas prezentācija

Pamūšas speciālās pamatskolas pašvērtējums

Pamūšas speciālās pamatskolas vīzija turpmākajiem gadiem

Bauskas novada pašvaldības speciālās izglītības iestādes „Pamūšas speciālā pamatskola” nolikums

Mācību procesa organizēšanas kārtība 2020./2021.m.g.

ZĀLĪTES SPECIĀLĀ PAMATSKOLA

5.-10.klase

Adrese: "Brīviņi”, Iecavas pagasts, Bauskas novads LV-3913
Direktors: Gunts Jurkevičs, tālr. 29483699
Lietvede: 25472888
Ēdnīcas vadītāja: 20224430

1.-4. klase un pirmsskolas grupas

Adrese: Upes iela 8, Zālīte, Iecavas pagasts, Bauskas novads, LV-3913

Tālr. skolotāju istabā: 22027832
e-pasts: zalitesskola@iecava.lv
mājaslapa: http://zalitesskola.lv/

E-adreses saziņas kanāls:

Direktora pienākumu izpildītāja: Aija Sietiņa

Zālītes speciālās pamatskolas nolikums