Sestdiena, 28. Maijs, 2022. Vilhelms, Vilis

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Bauskas novada mācība


Skolotāja materiāls:

„DZĪVESZIŅA”. Temats: Astoņi  svinamie  laiki  Saules  gadskārtā

Bauskas novada literāti

Vizuālās mākslas meistari Bauskas novadā

Bauskas novada folklora un tautasdziesmas

Zemgaļu tautastērpi, amatniecība Bauskas novadā

Tematiskās vietas Bauskā (ieskats Bauskas vēsturē)

Bauskas novada personības, kultūra, sports, izglītība, mūzika

 

 

 


Mazs bij tēva novadiņis,
Bet diženi turējās.
/tautasdziesma/

Katrs cilvēks ar savām domām, saviem darbiem ieraksta sevi savā laikā un savā telpā, tā veidojot, turpinot savas tautas vēsturi un bagātinot savas valsts kultūrtelpu. Mūsdienu izglītības procesa mērķis attīstīt skolēnos zināšanas, prasmes, attieksmes, kuras nepieciešamas 21.gadsimtā. Audzināšanas vadlīniju mērķī viens no uzdevumiem - bagātināt kultūrvēsturisko pieredzi, stiprināt piederību un lojalitāti Latvijas valstij un Latvijas Republikas Satversmei (2016. gada 15. jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr. 480 „Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība”). Šī mērķa realizēšanas viens no veidiem ir sava novada vēstures, kultūras iepazīšana un aktīva dalība novada kultūrvērtību saglabāšanā. Tas veicina jauniešos padziļinātu izpratni par dzimto vietu, piederības un lepnuma izjūtu Bauskas novadam, Zemgalei.

Novada mācības apguvei piedāvāju 3 iespējas:

  1. Skolas mācību procesā var iekļaut novada mācības tēmas – skatot tās audzināšanas stundās un mācību priekšmetos (literatūrā, mūzikā, Latvijas vēsturē, vizuālajā mākslā, mājturībā un tehnoloģijās, dabas zinībās, ģeogrāfijā u.c.). Var organizēt konkursus, tikšanos ar sava novada ļaudīm, organizēt pārgājienus un mācību ekskursijas, veikt pētījumus par savu dzimtu, savas ģimenes un novada tradīcijām. Vākt vietvārdus un vēsturiskas liecības- dokumentus, fotogrāfijas, priekšmetus.
  2. Ja skola vēlas nodrošināt novada mācības apguvi, nepārsniedzot Vispārējās izglītības likumā izglītības programmām noteikto mācību stundu slodzi un skaitu dienā, to var piedāvāt skolēniem kā fakultatīvu nodarbību. Šādā gadījumā bērna vecāki izlemj, vai viņu atvase apmeklēs vai neapmeklēs nodarbības.
  3. Var piedāvāt to interešu izglītības programmā. Šādā gadījumā bērna vecāki izlemj, vai viņu atvase apmeklēs vai neapmeklēs nodarbības.

Novada darba grupa (eksperti) ir sagatavojusi tematus Bauskas un Bauskas novada iepazīšanai.

Temats

Eksperts

Bauskas novada personības, kultūra, sports, izglītība, mūzika

Bauskas Centrālās bibliotēkas piedāvājums

NOVADA MĀCĪBAS īstenošanā pamatskola 4. – 8. klasēm nodarbībām BAUSKAS CENTRĀLAJĀ BIBLIOTĒKĀ

Laimdota Ozoliņa, Bauskas Centrālās bibliotēkas galvenā bibliogrāfe

Ieskats Bauskas vēsturē- tematiskās vietas Bauskā.

Agnija Ruhocka, Bauskas muzeja Vēstures nodaļas speciāliste

Zemgaļu tautas tērpi, amatniecība Bauskas novadā.

Sanita Behmane– Baibakova, Tautas lietišķās mākslas studijas “Bauska” vadītāja

Bauskas novada folklora un tautasdziesma.

Daina Ārmane, Bauskas  sākumskolas skolotāja, Folkloras kopas „Trejupe” vadītāja

Vizuālās mākslas meistari Bauskas novadā.

Inga Krolle, biedrības „Meistars Gothards” biedre

Bauskas novada literāti.

Vija Cerusa, Bauskas Valsts ģimnāzijas skolotāja

 

PAPILDU INFORMĀCIJA:

Bauskas novada ciemi pēc Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras datubāzes


 

 

Novada mācības mērķis – sekmēt Bauskas novada skolēnu piederības izjūtu savam novadam, savai dzimta, mērķtiecīgi sniedzot zināšanas par sava novada kultūrvēsturiskajām vērtībām un attīstot skolēnos līdzdalības prasmes un radošumu.

Uzdevumi:

  1. Padziļināt skolēnos zināšanas par novada izcilākajām personībām kultūrā, literatūrā, mākslā, vēsturē, izglītībā, sportā, zinātnē.
  2. Pilnveidot zināšanas par kultūrvēsturiskajiem un dabas objektiem.  /Bauskas apriņķa muižu nosaukumi./
  3. Kopt latviskās gadskārtu tradīcijas, līdzdarboties Bauskas novada pasākumos.
  4. Sniegt zināšanas par amatiem Bauskas novadā, rosināt iepazīt vietējos mājražotājus, ražotājus.
  5. Dot iespēju skolēniem pašiem piedalīties kultūrvides un tradīciju iepazīšanā, popularizēšanā, veidošanā un saglabāšanā.

Novada mācības īstenošana: skola izvēlas pēc iespējām, pedagogu sagatavotības un skolas mērķiem mācību un audzināšanas darbā. (skatīt iepriekš piedāvātos 3 variantus)

Mērķauditorija-4.-8. klašu skolēni

Ieteicamais novada mācības realizācijas laiks- skolas padome atbilstoši izvēlētajai programmas apguvei izplāno, kuri temati un kādā formā katrā mācību gadā tiks apgūti.

Ieteicams vismaz 2 nodarbības mēnesī, 18 nodarbības gadā.

Izmantojamais resurss- piedāvātajos tematos norādītie resursi, izveidotie elektroniskie mācību materiāli, ekspertu konsultācijas un atbalsts.

Novada mācības apguvei izmantojamās metodes-

Stāstījums (izklāsts, lekcija), intervija, izpēte (izzināšana), darbs ar tekstu, āra nodarbības, vizualizēšana un demonstrējumi, praktiskais darbs, mācību ekskursijas un pārgājieni, muzeja apmeklējums, pētījumi, radoši un pētnieciski konkursi, tikšanās ar novada ļaudīm, projekta izstrāde un prezentēšana, vietēji nozīmīgu vēsturisku jubileju atzīmēšana, pētījumu veikšana par savu dzimtu u.c.

Var organizēt konkursus, tikšanās ar sava novada ļaudīm, organizēt pārgājienus un mācību ekskursijas, veikt pētījumus par savu dzimtu, savas ģimenes un novada tradīcijā. Vākt vietvārdus un vēsturiskas liecības- dokumentus, fotogrāfijas, priekšmetus

Ieteikumi skolēnu sasnieguma vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni-

Katrs skolēns veido savu novada grāmatu/ mapi/ darba burtnīcu, tajā atspoguļojot un sistematizējot iegūtās zināšanas, prasmes, radošos un individuālos darbus.

Klases var veidot kopīgu darba mapi vai projektu.

Notiek darba rezultātu prezentēšana. Vērtētājs var būt pats skolēns, klasesbiedri, skolotājs (iekšējā vērtēšana), skolas administrācija, vecāki, eksperti, valsts un pašvaldības institūcijas (ārējā vērtēšana).

Sasniedzamais rezultāts: skolēni iegūs papildu zināšanas par savu novadu, attīstīs savas radošās un pētnieciskās prasmes, attīstot piederības izjūtu savam novadam.

Vija Cerusa
Novada mācības ekspertu grupas vadītāja