Pirmdiena, 23. Maijs, 2022. Leokādija, Leontīne, Ligija, Lonija

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Vidusskolas


VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES

 

BAUSKAS VALSTS ĢIMNĀZIJA

 www.bauskasvg.lv

Uzvaras iela 10, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
Reģ.nr.90000047744
SEB banka; UNLALV2X
Konts: LV94UNLA0050019331259

Kontakti:
Izglītības iestādes direktore: Linuta Ģerģe, tālr.63922152, mob.t. 29712959.
Kanceleja: tālr.63960870, mob.t.28779553.
e-pasts: gimnazija@bauska.lv

E-adreses saziņas kanāls:

Skolas darbības mērķis:
 ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītošanas procesu, kas nodrošinātu valsts izglītības standartos noteikto izglītības mērķu sasniegšanu.

Mēs lepojamies:
Skola novadā vienīgā piedāvā profesionāli orientētās  izglītības programmas pamatskolai un vidusskolai, un humanitārā un  sociālā virziena  izglītības programmu vidusskolā.

Skolā  ir izglītības programmu  īstenošanai nepieciešamās telpas, iekārtas un   materiāltehniskie resursi.

Sadarbībā ar Biznesa izglītības biedrību „Junior Achievement – Young Enterprise Latvija” skolēniem ir dota iespēja iesaistīties ekonomiskās izglītības mācību programmas īstenošanā, organizējot mācību uzņēmuma darbību.

Skolēni piedalās starptautiskajās apmaiņas programmās: kultūras un izglītības apmaiņas projekti ar Ripinas pilsētas skolām (Polija), Martina Koha ģimnāziju (Zviedrija),  Antslas ģimnāziju (Igaunija), Karmeļavas ģimnāziju (Lietuva), Pirnas Evanģēlisko ģimnāziju (Vācija). Skola piedalās starptautiskos sadarbības ERASMUS+ projektos.

10. – 11. klasē skolēni apgūst zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas prasmi.

Skolā ir iespējas izkopt spējas, talantus, radošo potenciālu, darbojoties  interešu izglītības un fakultatīvajās nodarbībās.

Skolas īpašie piedāvājumi:

 • Skola 2030 pilotskola
 • LOK projekts «Sporto visa klase» 1.-6.kl.
 • LVM Mammadaba projekti
 • eTwinning projekti
 • Sestdienas matemātikas skola 5.-12.kl. skolēniem pie LU profesora A.Cibuļa
 • Mazā biznesa skola 1.-6.klasēm
 • Skolas padome un biedrība «Bauskas Valsts ģimnāzijas padome»
 • Skolēnu pašpārvalde 7.-12.klasēm
 • Semestra stipendijas skolēniem ar augstiem mācību sasniegumiem
 • Stipendijas «Gada absolvents»
 • Vidusskolas posmā – elektroniku, telpisko modelēšanu, spāņu valodu

Interešu izglītība:

 • Politikas klubs “Jaunie eiropieši”
 • Debates
 • TDK “Odziņa”
 • TDK “Taurenītis”
 • Teātris
 • Rokdarbi
 • Sporta dejas
 • Skolēnu mācību uzņēmumi
 • Folklora
 • Koris
 • Mūzikas pašizpausme

Fakultatīvās stundas un interešu izglītības stundas tiek izmantotas darbam ar spējīgākajiem skolēniem, mācību priekšmetu padziļinātai apguvei, zinātniski pētniecisko darbu izstrādei, skolēnu mācību uzņēmumu veidošanai.

Lai pilnveidotu izglītojamo zināšanas, prasmes un iemaņas, skola sadarbojas ar Latvijas Universitātes mācībspēkiem.

Bauskas Valsts ģimnāzijas pašvērtējums

Bauskas Valsts ģimnāzijas prezentācija

Attīstības vīzija 2018.-2022.gadam

Bauskas Valsts ģimnāzijas nolikums

Kārtība, kādā tiek organizēts mācību process 2021./2022.mācību gadā

Iekšējās kārtības noteikumi

 

 

 

 

 

 

 

MOTO

„Es kāpt gribu kalnā visaugstākā” Plūdons

 

 

 

 

 

 

 

BAUSKAS 2.VIDUSSKOLA

www.bauskas2vidusskola.lv

Dārza iela 9, Bauska, Bauskas nov. LV-3901
Reģ.Nr.90000033551
AS SEB Banka; UNLALV2X
Konts: LV78 UNLA 0050 0195 0081 2

Kontakti:
Izglītības iestādes direktore: Vera Grigorjeva, mob.t. 26333179.
Vecākā lietvede: tālrunis/fakss 63922473, mob.t. 25427004.
e-pasts: 2.vidusskola@bauska.lv

E-adreses saziņas kanāls:

Vīzija:
Skolas vīzija – būt izcilai organizācijai!

Mums ir:

 • izglītības iestādes tēls, ar kuru lepojamies;
 • efektīva procesu un rezultātu vadība;
 • radoši un talantīgi skolēni;
 • profesionāli un uzticami darbinieki;
 • saliedēts iestādes kolektīvs, orientēts uz pozitīvām pārmaiņām;
 • skaidra iestādes stratēģija;
 • sakārtotas finanses;
 • labvēlīga saskarsmes vide;
 • veiksmīga sadarbība starp skolēniem, skolotājiem un vecākiem;
 • stabila iestādes izaugsme jebkādos ekonomiskajos apstākļos;
 • aktīva un atbildīga starpkultūru attiecību veidotāja sabiedrībā.

Bauskas 2. vidusskolā īstenotie kultūrmijiedarbības procesi - tolerances izpausme un palīgs integrācijas procesā. Viens no veidiem, kā nodrošināt sadarbību un komunikāciju starp dažādu kultūru pārstāvjiem ir attīstīt kopīgas vērtības. Kultūrmijirdarbība, pierādījums tam, ka iepazīstot un kopjot gan latviešu, gan citu tautu kultūru un tradīcijas, rodas izpratne, par to, ka integrācija nav atsacīšanās no savām saknēm, tautības un kultūras. Caur etniskās identitātes apzināšanos tiek radīta drošības sajūta un veicināta atbrīvošanās no stereotipiem, ka patriotisms un lojalitāte pret valsti ir saistīta tikai ar tautību. Cienot Latvijā dzīvojošo tautu kultūras daudzveidību, tiek veicināta Latvijas sabiedrības saliedētība.

Mēs lepojamies:

Bauskas 2. vidusskolas interešu izglītības programmās darbojas:

 • Latviešu folkloras kopa “Urdziņa”;
 • Krievu folkloras kopa “Lučinuška;
 • 1.-4.klašu koris
 • 5.-12. klašu koris;
 • 1.-5.klašu zēnu koris;
 • 1.-2.klašu tautisko deju kolektīvs;
 • 3.-5.klašu tautisko deju kolektīvs;
 • 10.-11.klašu tautisko deju kolektīvs;
 • Izteiksmīgās runas pulciņš “Mana valodiņa”;
 • Floristika;
 • Skolas muzejs;
 • Sporta dejas.

Bauskas 2. vidusskola dibināta 1944. gadā un sākotnēji atradās ēkā Rīgas ielā 8, Bauskā. 1963. gadā Bauskas 2. vidusskolas rīcībā tika nodota jaunuzcelta skolas ēka Dārza ielā 9, Bauskā. 1989. gadā skolas ēka tika paplašināta, iegūstot piebūvi ar sporta zāli, ēdamzāli, aktu zāli un sākumskolas klašu telpām. 2008. gadā, pateicoties ES un vietējās pašvaldības atbalstam, ēkai Dārza ielā 9 tika nodota otra piebūve - Daudzfunkcionālais izglītības centrs, kurā atrodas izglītības iestādes dabaszinību kabineti, bibliotēka, kā arī Informācijas un karjeras izglītības centrs - internetlasītava, un Bauskas Mākslas skolas telpas. Pašlaik izglītības iestādes ēku veido trīs savstarpēji savienotas ēkas, kas veidojušās izglītības iestādei augot un attīstoties.

Bauskas 2. vidusskola tika dibināta un ilgu laiku darbojās kā krievu plūsmas skola. Laikā posmā no 1995. gada līdz 2011. gadam mācības Bauskas 2. vidusskolā tika organizētas gan krievu un latviešu plūsmā, gan bilingvāli. Kopš 2011. gada 1. septembra mācības izglītības iestādē notiek latviešu valodā.

Bauskas 2.vidusskola – lielākā novada skola, konkurentspējīga skola Latvijā. Bauskas 2.vidusskolā 2017./2018.mācību gadu uzsāka 601 izglītojamais 30 klašu komplektos.

Izglītības iestāde piedāvā izglītības programmu dažādību (6 izglītības programmas), kvalificēto un uzticamo pedagoģisko, tehnisko personālu un atbalsta dienesta speciālistus: sociālo pedagogu, psihologu, logopēdu. Iestādei ir labiekārtota un sakārtota izglītības iestādes fiziskā vide, mūsdienīgi aprīkoti mācību kabineti, attīstīta sporta bāze, kuru uz sadarbības līguma pamata izmanto arī Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola. Iestādē ir attīstīta multikulturāla vide, izkoptas kultūrmijiedarbības tradīcijas. Izveidota vecāku biedrība “Iniciatīvu centrs”.

Mēs lepojamies ar moderno tehnisko bāzi, progresīvām tehnoloģijām, izglītotiem un radošiem darbiniekiem.

Mēs lepojamies ar iespēju ikdienas darbā izmantot vismodernākās tehnoloģijas. Mums ir 2 svešvalodu kabineti ar 34 planšetdatoriem, iegādātas interaktīvas tāfeles, kā arī viens no mūsdienu tehnoloģiju jaunumiem – 3D printeris. Skolēniem ir iespēja apmeklēt LEGO Robotikas pulciņu, kurā var mācīties būvēt, konstruēt un programmēt robotus.

Skolas bibliotēkā ir ievests elektroniskais tiešsaistes katalogs ALISE, kas nodrošina visu bibliotekāro procesu automatizāciju un kas ļauj lasītājiem vieglāk veikt grāmatu meklēšanu un pasūtīšanu.

Izglītības iestāde aktīvi piesaista līdzfinansējumu, iesaistoties dažādos ESF, ERAF un Erasmus+ starptautiskos projektos. Tiek realizēts Izglītības un zinātnes ministrijas specifiskais atbalsta mērķis SAM 8.1.2.”Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi.

Bauskas 2. vidusskola no 2017.gada septembra iesaistās projekta SAM 8.3.1. “Kompetenču pieeja mācību saturā” aprobācijā, tiek īstenots projekts SAM 8.3.2. “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.

Izglītības iestādei ir sava simbolika- iestādes karogs, karogi sporta un kultūras pasākumiem, himna, devīze “Es kāpt gribu kalnā visaugstākā” (V.Plūdonis), emblēma, avīze “IENĀC SKOLĀ”.

Bauskas 2.vidusskolas pašvērtējums

Attīstības plāns 2015./2016.-2019./2020.gadam

Bauskas 2.vidusskolas prezentācija

Bauskas 2.vidusskolas nolikums

Kārtība, kādā tiek organizēts mācību process 2020./2021.mācību gadā

Skolēnu vecāku un citu nepiederošu personu uzturēšanās kārtība Bauskas 2.vidusskolā

IECAVAS VIDUSSKOLA

Adrese: Skolas iela 37, Iecava, Bauskas novads, LV-3913
Tālr. 63960752
Fakss 63941575
e-pasts: vidusskola@iecava.lv
mājaslapa: www.iecavas-vsk.lv

Direktors: Kārlis Kravis

E-adreses saziņas kanāls:

Iecavas vidusskolas nolikums

PILSRUNDĀLES VIDUSSKOLA

Adrese: Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads, LV-3921
Kontakttālrunis: +371 639 62 223
Fakss: +371 639 62 223
E-pasts: pilsrundale.skola@rundale.lv
Interneta vietne: www.vidusskola.rundale.lv  
Direktore: Daiga Saka
E-pasts: daiga.saka@rundale.lv

E-adreses saziņas kanāls:

Pilsrundāles vidusskolas nolikums

SKAISTKALNES VIDUSSKOLA

Adrese: Skolas iela 5, Skaistkalnes pag., Bauskas nov., LV-3924

Pirmsskolas ēkas adrese: Rīgas iela 5, Skaistkalne, Skaistkalnes pagasts, Bauskas novads, LV-3924
Skaistkalnes vidusskolas direktore: 63933166
Kontakttālrunis pirmskolas jautājumos: 63933117
E-pasts: skaistkalne.skola@vecumnieki.lv
Interneta vietne: http://www.skaistkalnevsk.edu.lv/

E-adreses saziņas kanāls:

 

VECUMNIEKU VIDUSSKOLA

Adrese: Rīgas iela 24, Vecumnieku vidusskola, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV 3933
Reģ. Nr. 90000057032

Pirmsskolas ēku adreses:

 • Kalna iela 13A, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933
 • Liepu iela 2, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933
   

Vecumnieku vidusskolas direktors: A. Ķiņķevskis, tālr. 63960595
Direktora vietniece pirmsskolā: Ilvija Špundzāne, tālr. 63976190

E-pasts: vecumnieki.skola@vecumnieki.lv
Interneta vietne: https://www.vvsk.lv/

E-adreses saziņas kanāls:

Vecumnieku vidusskolas nolikums