Svētdiena, 01. Augusts, 2021. Albīna, Albīns

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Pirmsskolas


PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES


 

 

 

 PII PASAULĪTE

Saules iela 8, Bauska, LV-3901
Reģ.Nr.90000982682
SEB banka AS, konta Nr.LV61UNLA0050019541373

Kontakti:
Vadītāja: Daina Kadiševska, tālr. 63922591, mob.t. 27750170. 
e-pasts: 
daina.kadisevska@bauska.lv 
Vadītājas vietniece: Mārīte Kalniņa, mob.t. 27750171.
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzine: Baiba Polovko, tālr. 63922586, mob.t. 27750172.
Medicīnas māsa: Olita Gābere, mob.t. 27750176.
Lietvede: Anita Ozola, tālr. 63922591.
e-pasts: pii.pasaulite@bauska.lv

Iestādes darba laiks - darba dienās no plkst. 7.00 līdz 19.00.
Izglītības ieguves valoda ir latviešu valoda.

Struktūrvienība:
Dārza iela 3, Bauskā, LV 3901, pii.pasaulite@bauska.lv
Struktūrvienības vadītāja: 
Struktūrvienības medicīnas māsas kabinets, tālr. 63920516.

Īpašu auru mūsu iestādei veido pilsētā lielākais ozols, kas ierakstīts valsts aizsargājamo koku sarakstā.  Putnu rosība „milža” lapotnē sasaucas ar gandrīz 175 bērnu čalām astoņās grupiņās „lejas mājā” un 100 bērnu - četrās grupiņās struktūrvienībā „kalna mājā”.

Pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaulīte” realizē vispārizglītojošo pirmsskolas programmu, tai skaitā arī 5 – 6 gadīgo bērnu obligāto sagatavošanu skolai un programmu bērniem ar valodas traucējumiem, bērniem ar jauktiem attīstības traucējumiem un bieži slimojošiem bērniem.
Audzēkņu darbošanos nodrošina 24 pedagogi.
Par droši un sakārtotu vidi rūpējas 12 skolotāju palīgi un 12 tehniskie darbinieki.

Iestādē bērniem tiek piedāvāta iespēja apmeklēt maksas pulciņus:

 • vokālo studiju „Saulīte”;
 • ritmikas pulciņu;
 • angļu valodas pulciņu 6-gadigiem bērniem.

Pirmsskolas izglītības iestādes „ Pasaulīte” kopj tradīcijas un regulāri noris– 

 • gadskārtu ieražu svētki;
 • tematiskās pēcpusdienas;
 • Sporta dienas gan bērniem, gan vecākiem;
 • Vecāku dienas;
 • Atvērto durvju diena Bauskas pilsētas sākumskolas skolotājām;
 • Mākslas diena;
 • Teātra dienas;
 • ekskursijas;
 • viesmākslinieku koncerti un teātri.

Lielu atbalstu mums sniedz audzēkņu vecāki gan iestādes vides sakārtošanā, gan piedaloties dažādos mūsu organizētajos pasākumos, piem., tematiskajās pēcpusdienās, sporta izpriecās, foto izstādes „Pasaule ar bērna acīm” iekārtošanā. 

Pirmsskolas izglītības iestādes „ Pasaulīte” piedalās vietējā un starptautiskā mēroga projektos, konkursos –  Bauskas un Rundāles novadu izglītības iestāžu vizuālās mākslas konkursā „Krāsu dienas”; Iecavas novada pirmsskolas izglītības iestādes „Dartija” intelekta olimpiādē „Mazais gudrinieks”;  UNESCO organizētā Starptautiskā dzimtās valodas dienā ar pasākumu „Svētki tautasdziesmai”, e-Twinning projektā, Eko skolu projektā.

Pirmsskolas izglītības iestāde ir mācību iestāde, kuras darbības centrā ir katra bērna radošas aktivitātes un pašapziņas veidošana, intelektuālā un fiziskā aktivitāte, bērna attīstīšana un izglītošana atbilstoši viņa individuālajām vajadzībām, virzot viņu uz veiksmīgu skolas gaitu sākumu. 

Bērnu izziņas procesu attīstīšana noris interešu centros. Bērnu dzīves organizācijas forma – rotaļspēles un  integrētās rotaļnodarbības.

PII "Pasaulīte" atskaite par darbu Ekoskolu programmā 2017./2018. mācību gadā

PII "Pasaulīte" attīstības plāns 2020.-2022.gadam.

PII „Pasaulīte" prezentācija

PII „Pasaulīte" pašvērtējums

PII "Pasaulīte" nolikums

 
Dod mums savu padomiņu - 
Visu labā „Zīlīte",
Lai mēs dzīves kamoliņu 
Baltām domām prastu tīt.

PII ZĪLĪTE
www.zilite.bauska.lv​

Plūdoņa ielā 60, Bauska, LV-3901
Reģ.Nr.90000598321,
Konta Nr. LV28UNLA0050019348355

Iestādes darba laiks - darba dienās no plkst. 7.00 līdz 19.00.
Izglītības ieguves valoda ir latviešu valoda.

Kontakti:
Vadītāja: Olita Strazdiņa, tel.nr.63923288.
Vad.vietniece izglītības jomā: Ginta Trubača, mob.t. 25709943.
Lietvede: Vineta Valdmane, tal. 63924050, mob.t. 25436061.
Medicīnas māsa: Inta Meimere, mob.t. 25708471.
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzine: Inese Bružeka, mob.t. 25714940.
e-pasts: pii.zilite@bauska.lv

Pieņemšanas laiki:
Pirmdienās: 13.00 - 17.00
Otrdienās: 8.00 - 17.00
Ceturtdienās (filiālē, Dārza ielā 24/1):16.00 - 18.30 vai iepriekš vienojoties  pa tālr. 63923288.

Struktūrvienība:
Struktūrvienības vadītāja: Anda Žurevska-Āne, tālr. 63960691, mob.t. 29494771.
Dārza ielā 24 k-1, Bauska, LV-3901.

e-pasts: pii.zilite@bauska.lv

Medicīnas māsa: Jolanta Šastakoviča, mob.t. 25422663.

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis: Donats Dupurs tālr. 63960612.

Vīzija:
Bērniem ir jādzīvo aizraujošā rotaļu un mīlestības piepildītā pasaulē, kura sevī ietver mūzikas, sporta, veselības, izziņas, radošuma, iztēles, domāšanas, atmiņas, uzmanības attīstību.

Mēs lepojamies:
3 programmu licences:

•    Vispārējā pirmsskolas izglītības programma,
•    Programma audzēkņiem ar valodas attīstības traucējumiem,
•    Programma audzēkņiem ar jauktiem attīstības traucējumiem.

Pirmsskolas izglītības programmā tiek uzņemti bērni vecumā no 1,5 gadiem.

Iestādē tiek piedāvātas peldēšanas nodarbības bērniem. Nodarbības notiek vairāk spēļu formā. Bērni apgūst pamat noteikumus uzvedībai ūdenī un pie ūdens, kā arī peldēšanas sākuma iemaņas.

Iestādes nolikums

PII „Zīlīte" prezentācija

 Attīstības vīzija 2018.-2022.gadam  

PII „Zīlīte" pašvērtējuma ziņojums

Kārtība, kādā veicami drošības pasākumi, nodrošinot mācību procesu iestādē 2020./2021.mācību gadā

 

PIRMSSKOLAS GRUPAS

 

Iestāde/ pirmsskolas grupu adreses

Kontaktinformācija

Uzvaras pamatskolas pirmsskolas grupas:

Kamardes iela 1, Uzvara, Gailīšu pag.,Bauskas nov., LV-3931

Iestādes darba laiks - darba dienās no plkst. 7.00 līdz 19.00.
Izglītības ieguves valoda ir latviešu valoda

Epidemioloģiskās drošības pasākumi Uzvaras pamatskolas pirmsskolas izglītības grupās „Lācītis” 

tālr. 63956336

uzvara.skola@bauska.lv

Griķu pamatskolas pirmsskolas grupas "Dzirnaviņas":

Skolas iela 20A, Ceraukstes pag.,Bauskas nov., LV-3908

Iestādes darba laiks - darba dienās no plkst. 7.00 līdz 19.00.
Izglītības ieguves valoda ir latviešu valoda

Griķu pamatskolas pirmsskolas grupas "Mūsa":

Centra iela 6, Mūsa, Ceraukstes pag.,Bauskas nov., LV-3901

Iestādes darba laiks - darba dienās no plkst. 7.00 līdz 19.00.
Izglītības ieguves valoda ir latviešu valoda

tālr. 63900838

griki.skola@bauska.lv

 

 

 

 

tālr. 63926356

griki.skola@bauska.lv

Codes pamatskolas pirmsskolas grupas:

"Virsaiši", Code, Codes pag., Bauskas nov., LV-3910

Iestādes darba laiks - darba dienās no plkst. 7.00 līdz 19.00.
Izglītības ieguves valoda ir latviešu valoda

Codes pamatskolas darba pašvērtējums

tālr. 63925405

code.pamatskola@bauska.lv

Īslīces pamatskolas pirmsskolas grupas:

Lauku iela 6, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov.

Iestādes darba laiks - darba dienās no plkst. 7.00 līdz 19.00.
Izglītības ieguves valoda ir latviešu valoda

Īslīces pamatskolas pirmsskolas grupas: 

Īslīces kulūras nams, Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov.

Epidemioloģiskās drošības pasākumi Īslīces pamatskolas pirmsskolas izglītības grupās. 

 

islicevsk@inbox.lv

islice.skola@bauska.lv

Struktūrvienības vadītāja: Anete Laugale, mob.t. 25425084.

Struktūrvienības vadītāja: Iveta Kilbloka, mob.t. 28622137

 

 

Mežotnes sākumskolas pirmsskolas grupas:

Zemgaļu iela 7, Mežotnes pag., Bauskas nov. LV-3918

tālr. 63928936

mezotne.skola@bauska.lv 
www.mezotnes-pamsk.lv/

Vecsaules pamatskolas pirmskolas grupas:

Vecsaule, Vecsaules pag., Bauskas nov.,LV-3932


„Zīles", Ozolaine, Vecsaules pag., LV-3918

 

 

tālr. 63946456

vecsaule.skola@bauska.lv


tālr. 63945541

ozolaine.skola@bauska.lv