Ceturtdiena, 22. Augusts, 2019. Everts, Rudīte
Sazinies ar mums 80003939

Pamatskolas


PAMATIZGLĪTĪBAS IESTĀDES

MEŽOTNES SĀKUMSKOLA
www.mezotnes-pamsk.lv 

Zemgaļu iela 7, Mežotnes pag., Bauskas nov., LV-3918
Reģ.Nr.90000056817
A/S SEB banka
Kods UNLALV2X
Konts LV74UNLA0050019580812

Kontakti
direktore: Daina Lapkovska 
tālr. 63928936; mob.tālr. 26360862; e-pasts: 
daina.lapkovska@bauska.lv  
Lietvede Ligita Jukšinska, e-pasts: ligita.juksinska@bauska.lv
E-pasts: mezotne.skola@bauska.lv 

Mežotnes sākumskolas nolikums

Pašnovērtējums

Mežotnes sākumskolas attīstības redzējums


Vīzija

Ceļš uz kvalitatīvas, mūsdienīgas, humānas izglītības skolu, kas atvērta sabiedrībai, balstās uz brīvu, līdzatbildīgu skolēnu, skolotāju un vecāku sadarbību.

Mēs lepojamies:

 • saviem skolēniem un īpaši tiem, kuri skolas vārdu popularizē daudzveidīgās mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās, interešu izglītības pulciņu skatēs un projektos;
 • skolēnu vecākiem un skolotājiem, kuri ir radoši un aktīvi iesaistās skolas dzīvē un popularizē skolas vārdu;
 • skolas darbiniekiem, kuri savu darbu veic ar atbildību un ieinteresētību, lai skolēni un skolotāji skolā justos kā mājās;
 • daudzveidīgām skolas ārpusklases aktivitātēm;
 • skolas tradīcijām;
 • aktīvu skolēnu pašpārvaldi;
 • plašu izglītības programmu piedāvājumu:

 -Pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) programma( kods 11011111);

 -Pirmsskolas izglītības programma ( kods 01011111);

 -Speciālās pamatzglītības pirmā posma (1.-6. klasei)  programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 11015611);

 -Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem(kods 01015611)

 • labu IT nodrošinājumu, iespējas ikdienas mācību procesā pielietot modernās tehnoloģijas;
 • pirmsskolas grupām, kur uzņemam bērnus no 2gadu vecuma un kur kopā ar bērniem zīmē, līmē, spēlē spēles un rotaļājas, mācās pazīt burtus un ciparus, dodas pastaigās, vēro, pēta, eksperimentē, sporto, dzied, dejo un svin svētkus;
 • sakoptu, gaumīgu un skolēniem draudzīgu vidi.

   

Attīstības plāns​

Mežotnes sākumskolas 2017./2018. gada prezentācija

Mežotnes pamatskolas attīstības vīzija

MOTO 
Darbs-Daba-Mīlestības gaisma

MEŽGAĻU SĀKUMSKOLA

Mežgaļu skola, Brunavas pag., Bauskas nov., LV-3907
Reģ. Nr.90000057066
AS SEB banka, UNLALV2X
Konts LV13UNLA0029700130550

Kontakti
Direktore: Solvita Putele 
tālr.63946148; mob.tālr.29141109, e-pasts: solvita.putele@bauska.lv;             

Lietvede Alda Naktiņa t.63946148
E-pasts mezgali.skola@bauska.lv

 


 

Mežgaļu sākumskolas nolikums

 

 

 

 

 

BAUSKAS SĀKUMSKOLA
www.bauskassakumskola.lv

Uzvaras iela 10, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
Reģ.Nr.4511902871
AS SEB banka; konts Nr.LV66UNLA0050019346022

Kontakti

Direktore: Linuta Ģerģe, mob.tel. 29712959 
Tārunis: 25561002

E-pasts:sakumskola@bauska.lv

 


Vīzija

Radoša, atvērta, labvēlīga, mūsdienīga, bērncentrēta, tradīcijām bagāta, kvalitatīvas izglītības ieguves skola, kurā mācās brīvas, atbildīgas personības, strādā radoši, zinoši, kvalificēti pedagogi.

Mēs lepojamies
Augstiem skolēnu mācību sasniegumiem un augstiem sasniegumiem sportā un interešu izglītībā.
Profesionāliem, radošiem, zinošiem un mūsdienīgiem pedagogiem.
Aktīvu Skolas padomes darbību.
Tehnisko darbinieku pašiniciatīvu skolas telpu labiekārtošanā un vizuālā tēla veidošanā.
Iegūto nomināciju „Pedagogiem draudzīgākā izglītības iestāde 2013”.
Iespēju apmeklēt Skolotāju digitālās apmācības programmā „Samsung Skola nākotnei”. 
Iespēju realizēt „MINIPHANOMENTA” projektu skolā.
Realizēto projektu „Radošās dienas „Mēs Bauskai””, ko atbalstījis Nīderlandes fonds KNHM un Bauskas novada dome.
Augstu novērtējumu skolas akreditācijā.
Skolēnu formām.
„Mazās biznesa skolas” sasniegumiem.
Sestdienas matemātikas skolu.
Iespēju nākamajiem pirmklasniekiem apgūt attīstošās apmācības programmu un piedalīties vasaras nometnē „Taurenītis”.
Iespēju visiem skolēniem apgūt sporta dejas.
Daudzveidīgām ārpusklases aktivitātēm.
„Atvērto durvju” dienām vecākiem, bērnudārzu audzēkņiem.
Skolotāju dienas organizēšanu sadarbībā ar skolēnu vecākiem.
Aktīvu skolēnu (4.-6.klašu) pašpārvaldi.
Sadarbību ar Limbažu sākumskolu, Ripinas skolām Polijā, Olaines 1.vidusskolu, Bauskas Valsts ģimnāziju, Bauskas Bērnu bibliotēku, Bērnu un jauniešu centru, Bauskas Mūzikas skolu, Bauskas Sporta skolu, Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzeju, Bauskas pili, „Bauskas Dzīvi”. 
Sadarbību ar labvēļiem: „SIA „Bauskas Alus”, SIA „PS Līdums”, IU „Novads”. 

Pašnovērtējuma ziņojums

Bauskas sākumskolas attīstības plāns 2016./2017.- 2019./2020.mācību gadam

Bauskas sākumskolas 2017./2018. gada prezentācija

Attīstības redzējums 2018.-2022.gadam 

Bauskas sākumskolas nolikums

Konkursa "Mana nākotnes skola" video

 

BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA
www.pamatskola.bauska.lv

Rīgas iela 32, Bauska, Bauskas nov., LV-3901, 
Reģistrācijas Nr.90000033621, 
konta numurs LV81UNLA0050019382612


Kontakti
Direktors: Jānis Rumba – 63924332, 29116587
Direktora vietnieces: Anna Dupure 63929844; Iveta Semjonova 27006331
Lietvede, ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzine 63924332, 22337897
Sociālais pedagogs 29541445, medmāsa 29541445
Bibliotekāre 63929845

E-pasts: pamatskola@bauska.lv


Vīzija

Skola, kurā izglītojamais līdz ar zināšanu un pieredzes uzkrāšanu, izmantošanu veido pozitīvu attieksmi pret sevi, citiem, prot izmantot jaunākās tehnoloģijas.

Mēs lepojamies:

 • ar sasniegumiem mācību olimpiādēs, konkursos, sportā;
 • ar skolēniem atbilstošu, mūsdienīgu, estētisku mācību vidi;
 • ar iespēju iegūt daudzveidīgu interešu izglītību, par ko liecina labie sasniegumi skatēs un konkursos novadā, reģionā, valstī;
 • ar saviem skolas simboliem-karogu, logo un himnu, kuras autore ir mūzikas skolotāja Ilze Žubēre;
 • ar radošu, saliedētu pedagogu kolektīvu.

 Bauskas pilsētas pamatskolas attīstības plāns 2017.-2021.gadam

Bauskas pilsētas pamatskolas 2017./2018. gada prezentācija

Bauskas pilsētas pamatskolas pašvērtējums

Bauskas pilsētas pamatskolas nolikums

CODES PAMATSKOLA

"Virsaiši", Code, Codes pag., Bauskas nov., LV-3910
Reģ. Nr. 90000033392
AS SEB banka, UNLALV2X
Konts LV59UNLA0029700130013

Kontakti
Direktore: Laila Jurcika
Tālr. 63925405;
Mob. 27737400
E-pasts: code.pamatskola@bauska.lv

Codes pamatskolas darba pašvērtējums


Vīzija

mūsdienīga skola, kurā radīti labvēlīgi apstākļi, brīva, radoša un kulturāla, uz tālāku izglītību orientēta cilvēka izaugsmei.

Mēs lepojamies

Skolas tradīcijas, projekti, konkursi:

 • Tautisko deju kopas;
 • Teātra pulciņš;
 • Jaunie satiksmes dalībnieki;
 • Vides pētnieki;

Sporta skolas nodarbības:

 • Brīvās cīņas;
 • Vieglatlētikas nodarbības

Sporta bāze (halle, trenažieru zāle, stadions, kombinētais sporta laukums ar mākslīgo segumu ar iespējām uzstādīt divus tenisa laukumus, divus volejbola laukumus, mazo futbola laukumu un basketbola laukumu).

Codes pamatskolas 2017./2018. gada prezentācija

Codes pamatskolas nolikums

MOTO 
Darbība - vienīgais ceļš pretim zināšanām (Džordžs Bernards Šovs)

 

GRIĶU PAMATSKOLA
www.grikupamatskola.lv

Visbijas iela 1,Ceraukstes pag., Bauskas nov., LV-3908
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000033458
AS SEB banka, kods UNLALV2X
konta Nr. LV73UNLA0029700130149

Kontakti: 
direktore: Daiga Vīlipa, 26319902
direktores vietniece izglītības jomā: Evita Zeltiņa-Kļaviņa 26328363 
direktores vietniece pirmsskolas izglītības jautājumos: Aija Laukmane, 29905464
lietvede: Arta Andreļūna, 63900827; 28259217
ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis: Sergejs Habaņens, 29276385
izglītības psihologs: Vija Ramane, 26164494
medicīnas māsa: Līva Ļevčenko, 26956081

E-pasts: griki.skola@bauska.lv


Vīzija

Mūsdienīga, droša, atbalstoša un bērncentrēta skola, kas vceicina ikvienas individualitātes veidošanos un attīstību.

Mēs lepojamies

 • ar profesionāliem pedagogiem un atsaucīgiem skolas darbiniekiem;
 • ar spēju nodrošināt individuālo pieeju skolēniem;
 • ar spēju saskatīt katra skolēna potenciālu;
 • ar skolas tradīcijām;
 • ar atsaucīgiem skolēnu vecākiem;
 • ar EKO skolas programmas īstenošanu;
 • ar lielu un modernu sporta zāli;
 • ar daudzveidīgām interešu izglītības iespējām; 
 • ar Jaunsargu vienību;
 • ar LDV Vanadzēnu kopu      

Griķu pamatskolas attīstības plāns 2018./2019. - 2020./2021. mācību gadam

Skolas pašvērtējuma ziņojums

Griķu pamatskolas 2017./2018. gada prezentācija

Griķu pamatskolas attīstības vīzija

Griķu pamatskolas nolikums

VECSAULES PAMATSKOLA
http://www.vecsaulespsk.lv/

Vecsaules skola, Vecsaules pag., Bauskas nov., LV-3932
Reģ.nr. 4512901302
SEB Banka; Konta nr. LV36UNLA 0029 7001 3013 6

Vecsaules pamatskola īsteno pirmsskolas izglītības programmu:

 • „Vecsaules pamatskola”, Vecsaule, Vecsaules pag., Bauskas nov., LV-3932;
 • „Ozolaines pamatskola”, Ozolaine, Vecsaules pag., Bauskas nov., LV-3936.

Kontakti:

Direktore: Lilija Bula, tālrunis 26415998

direktora vietniece: Agra Ķēniņa, tālrunis: 26213322, e-pasts: agra.kenina@inbox.lv
E - pasts: vecsaule.skola@bauska.lv 


Vīzija:

Vecsaules pamatskola redz savu izglītības iestādi kā radošu, atvērtu, tradīcijām bagātu, aprīkotu ar modernām tehnoloģijām, kvalitatīvas izglītības ieguves vietu, kurā mācās darbīgi izglītojamie un  māca radoši pedagogi, kur tiek organizētas vietējai kopienai nepieciešamās pilsoniskās aktivitātes un tā ir intelektuāls resurss Vecsaules pagasta attīstībai.’

 

Mēs lepojamies:

 • ar 165 gadus, no 1853.gada, ilgo, tradīcijām bagāto Vecsaules skolas pastāvēšanas vēsturi, kas ir izpētīta un apkopota; 
 • ar stabilu un radošu pedagogu kolektīvu, kuru vada direktore Lilija Bula;
 • ar saviem audzēkņiem, kuri no gada gadā sasniedz labus rezultātus mācību priekšmetu olimpiādēs novadā un, ieguvuši pamatizglītību Vecsaules pamatskolā, turpina izglītoties Bauskas Valsts ģimnāzijā un citur;
 • ka līdztekus mācību darbam izglītojamie sevi radoši pilnveido zīmējot, dziedot, dejojot, spēlējot teātri un dambreti, kā arī sportojot un sasniedzot šajās jomās labus rezultātus;
 • ar savām tradīcijām, īpaši „Naktstauriņu lidojumu” mācību gada noslēgumā un 20 gadus ilgām draudzības saitēm ar Balsu un Kriuku pamatskolām Lietuvā;
 • ka Vecsaules pamatskolā tiek īstenota Ekoskolas programma;
 • ka skola ir vietējais attīstības un kultūras centrs.  

Skolā ir izremontēti mācību kabineti, kuri ir aprīkoti ar projektoriem, tiek nodrošinātas konkurētspējīgas pamatizglītības ieguves iespējas, kā arī īstenotas speciālās izglītības programmas kā iekļaujošā izglītība, plašs interešu izglītības programmu piedāvājums. Strādā kvalificēti un radoši pedagogi. Skolotāju, izglītojamo un viņu vecāku ciešās sadarbības vidē izglītojamie iegūst labas zināšanas, apgūst atbilstoši savām spējām izziņas darbības paņēmienus un prasmes. Mācību process ir virzīts uz katru izglītojamo, neatkarīgi no viņa spējām, izmantojot mācību priekšmetu stundās dažādas mūsdienīgas darba metodes un paņēmienus.

Attīstības plāns 2018. - 2020.gadam

Attīstības redzējums 2018.-2023.gadam

Pašvērtējums

Vecsaules pamatskolas 2018./2019. gada prezentācija

Vecsaules pamatskolas nolikums

ĪSLĪCES PAMATSKOLA
www.islicesskola.lv

Skolas iela 16, Bērzi, Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3914. 
Reģ.Nr. 4513901288, 90000056925
AS SEB banka
Konts: LV33UNLA0050019384737

E-pasts: islicevsk@inbox.lv

Kontakti

Direktore: Irina Vargušenko, 63946604; 26157375
Direktores vietniece izglītības jomā: Egita Dreimane, 63946604; 25425032
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis: Jānis Greiers, 29744889
Lietvede: Dace Bodnare, 63946604; 25425032
Medmāsa: Inga Krasta, 26686385


Vīzija

Īslīces pamatskola… 
skola, kurai nav griestu, 
kur var redzēt debesīs zvaigznes, 
kur sienas nenospiež garu 
un mums visiem ir spārni lidojumam…
skola, kur katrs var uzlidot tik augstu, cik spēj…
skola, kur katrs ir viņš pats, nevis tas, ko no viņa gaida citi…

Mēs lepojamies

ar plašu programmu piedāvājumu: 

 • pirmsskolas izglītības programma; 
 • speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar valodas traucējumiem;
 • pamatizglītības programma;
 • pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programma;
 • speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem;

ar sakoptu apkārtējo vidi un skolas parku;
ar estētiskām, mājīgām telpām;
ar plašu, modernu sporta zāli, kura pieejama arī apkārtējai sabiedrībai;
ar saviem skolēniem, kuri aktīvi līdzdarbojas ikdienas mācību darbā, piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs, iesaistās ārpusstundu aktivitātēs, gūstot labus panākumus;
ar skolas piedāvātajām iespējām katra bērna personības pilnveidošanā un izaugsmē;
ar īpaši aktīvu un rezultatīvu Skolēnu mācību uzņēmumu darbību;
ar absolventu sasniegumiem tālākajā dzīvē;
ar profesionāliem un radošiem skolotājiem;
ar vecākiem, kuri iesaistās skolas dzīvē;
ar Skolas padomes aktīvo darbu.

Īslīces skolas pašnovērtējuma ziņojums  (pirms reorganizācijas)
Pašnovērtējuma ziņojums (pēc reorganizācijas)

Īslīces pamatskolas nolikums

Attīstības plāns 2018./2019.-2020./2021. mācību gadiem

UZVARAS PAMATSKOLA

www.uzvarasskola.vip.lv/

Sporta iela 3, Uzvara, Gailīšu pagasts, Bauskas novads, LV-3931
Reģ.nr. 90000057013
SEB banka; UNLALV2X
Konts: LV25UNLA0029700130916

Direktore: Ilze Ērgle, 29376984 

Lietvede: 63956505

E-pasts: uzvara.skola@bauska.lv


Vīzija

Mūsdienīga, atvērta un konkurētspējīga izglītības iestāde, kas nodrošina mērķtiecīgas, radošas un sociāli aktīvas personības veidošanos

Mēs lepojamies

 • Plašas, estētiskas skolas telpas.
 • Iespējas ikdienas mācību procesā pielietot modernās tehnoloģijas, īpaši dabaszinību mācību priekšmetu apguvei.
 • Ilggadēja pieredze darbībai starptautiskos projektos.
 • Labi panākumi darbā ar talantīgajiem izglītojamiem, par ko liecina  viņu panākumi mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, izstādēs.
 • Stabili, labi rezultāti izglītojamo valsts pārbaudes darbos.
 • Noturīgas skolas tradīcijas- vērstas uz izglītojamu radošumu, aktivitāti, patstāvību.
 • Daudzveidīgs ārpusstundu pasākumu klāsts.
 • Patstāvīgs un darboties gribošs Skolēnu Parlaments. 
   

 Uzvaras pamatskola pašvērtējuma ziņojums 

 Attīstības vīzija 2018.-2022.gadam

Uzvaras pamatskolas nolikums