Pirmdiena, 16. Maijs, 2022. Edijs, Edvīns

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Pamatskolas


PAMATIZGLĪTĪBAS IESTĀDES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAUSKAS PILSĒTAS PAMATSKOLA

www.pamatskola.bauska.lv

Rīgas iela 32, Bauska, Bauskas nov., LV-3901, 
Reģistrācijas Nr.90000033621

Kontakti:
Direktors: Jānis Rumba, tālr. 63924332, mob.t. 29116587.
Direktora vietnieces: Terēzija Pundure, Iveta Semjonova, mob.t. 27006331.
Lietvede, ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzine: tālr. 63924332, mob.t. 22337897.
Sociālais pedagogs: Irina Gutjare mob.t. 26318593.
Medmāsa: mob.t. 29541445.
e-pasts: pamatskola@bauska.lv

E-adreses saziņas kanāls:

Vīzija:
Skola, kurā izglītojamais līdz ar zināšanu un pieredzes uzkrāšanu, izmantošanu veido pozitīvu attieksmi pret sevi, citiem, prot izmantot jaunākās tehnoloģijas.

Mēs lepojamies:

 • ar sasniegumiem mācību olimpiādēs, konkursos, sportā;
 • ar skolēniem atbilstošu, mūsdienīgu, estētisku mācību vidi;
 • ar iespēju iegūt daudzveidīgu interešu izglītību, par ko liecina labie sasniegumi skatēs un konkursos novadā, reģionā, valstī;
 • ar saviem skolas simboliem-karogu, logo un himnu, kuras autore ir mūzikas skolotāja Ilze Žubēre;
 • ar radošu, saliedētu pedagogu kolektīvu.

Bauskas pilsētas pamatskolas attīstības plāns 2017.-2021.gadam

Bauskas pilsētas pamatskolas prezentācija

Bauskas pilsētas pamatskolas pašvērtējums

Bauskas pilsētas pamatskolas nolikums

Mācību procesa organizēšanas kārtība 2020./2021.m.g. Covid-19 laikā

 

CODES PAMATSKOLA

"Virsaiši", Code, Codes pag., Bauskas nov., LV-3910
Reģ. Nr. 90000033392

Kontakti:
Direktore: Laila Jurcika, tālr. 63925405. mob.t. 27737400.
e-pasts: code.pamatskola@bauska.lv

E-adreses saziņas kanāls:

Vīzija:
mūsdienīga skola, kurā radīti labvēlīgi apstākļi, brīva, radoša un kulturāla, uz tālāku izglītību orientēta cilvēka izaugsmei.

Mēs lepojamies:
Skolas tradīcijas, projekti, konkursi:

 • Tautisko deju kopas;
 • Teātra pulciņš;
 • Jaunie satiksmes dalībnieki;
 • Vides pētnieki.

Sporta skolas nodarbības:

 • Brīvās cīņas;
 • Vieglatlētikas nodarbības.

Sporta bāze (halle, trenažieru zāle, stadions, kombinētais sporta laukums ar mākslīgo segumu ar iespējām uzstādīt divus tenisa laukumus, divus volejbola laukumus, mazo futbola laukumu un basketbola laukumu).

Codes pamatskolas pašvērtējums

Codes pamatskolas prezentācija

Codes pamatskolas nolikums

Codes pamatskolas attīstības plāns 2019.-2021. gadam

Kārtība, kādā Codes pamatskolā tiek organizēts mācību process 2020./2021.mācību gadā.

MOTO 
Darbība - vienīgais ceļš pretim zināšanām (Džordžs Bernards Šovs)

 

 

 

 

 

 

 

GRIĶU PAMATSKOLA

www.grikupamatskola.lv

Visbijas iela 1,Ceraukstes pag., Bauskas nov., LV-3908
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000033458

Kontakti: 
Direktore: Daiga Vīlipa, mob.t. 26319902.
Direktores vietniece izglītības jomā: Madara Lasmane, mob.t. 26472406. 
Direktores vietniece pirmsskolas izglītības jautājumos: Aija Laukmane, mob.t. 29905464.
Lietvede: Svetlana Pečenaja, mob.t. 27752180.
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis: Sergejs Habaņens, mob.t. 29276385.
Izglītības psihologs: Marta Kubliņa, mob.t. 29872285.
Medicīnas māsa: Mairita Turķe, mob.t. 27466903.
e-pasts: griki.skola@bauska.lv

E-adreses saziņas kanāls:

Vīzija:
Mūsdienīga, droša, atbalstoša un bērncentrēta skola, kas vceicina ikvienas individualitātes veidošanos un attīstību.

Mēs lepojamies:

 • ar profesionāliem pedagogiem un atsaucīgiem skolas darbiniekiem;
 • ar spēju nodrošināt individuālo pieeju skolēniem;
 • ar spēju saskatīt katra skolēna potenciālu;
 • ar skolas tradīcijām;
 • ar atsaucīgiem skolēnu vecākiem;
 • ar EKO skolas programmas īstenošanu;
 • ar lielu un modernu sporta zāli;
 • ar daudzveidīgām interešu izglītības iespējām; 
 • ar Jaunsargu vienību;
 • ar LDV Vanadzēnu kopu.      

Griķu pamatskolas attīstības plāns 2018./2019. - 2020./2021. mācību gadam

Griķu pamatskolas pašvērtējuma ziņojums

Griķu pamatskolas prezentācija

Griķu pamatskolas attīstības vīzija

Griķu pamatskolas nolikums

Kārtība, kādā Griķu pamatskolā tiek organizēts mācību process 2021./2022.m.g.

 

VECSAULES PAMATSKOLA

http://www.vecsaulespsk.lv/

Vecsaules skola, Vecsaules pag., Bauskas nov., LV-3932
Reģ.nr. 4512901302

Vecsaules pamatskola pamatizglītības programmas un pirmsskolas izglītības programmu īsteno divās adresēs:

 • ‘’Vecsaules pamatskola’’, Vecsaule, Vecsaules pagasts, Bauskas novads, LV-3932;
 • ’’Ozolaines pamatskola’’, Ozolaine, Vecsaules pagasts, Bauskas novads, LV-3936.

Kontakti:
Direktore: Lilija Bula, mob.t. 26415998.
Direktora vietniece: Agra Ķēniņa, mob.t. 26213322.
e-pasts: agra.kenina@inbox.lv
e-pasts: vecsaule.skola@bauska.lv 

E-adreses saziņas kanāls:

Vīzija:
Vecsaules pamatskola redz savu izglītības iestādi kā radošu, atvērtu, tradīcijām bagātu, aprīkotu ar modernām tehnoloģijām, kvalitatīvas izglītības ieguves vietu, kurā mācās darbīgi izglītojamie un  māca radoši pedagogi, kur tiek organizētas vietējai kopienai nepieciešamās pilsoniskās aktivitātes un tā ir intelektuāls resurss Vecsaules pagasta attīstībai.’

Mēs lepojamies:

 • ar 165 gadus, no 1853.gada, ilgo, tradīcijām bagāto Vecsaules skolas pastāvēšanas vēsturi, kas ir izpētīta un apkopota; 
 • ar stabilu un radošu pedagogu kolektīvu, kuru vada direktore Lilija Bula;
 • ar saviem audzēkņiem, kuri no gada gadā sasniedz labus rezultātus mācību priekšmetu olimpiādēs novadā un, ieguvuši pamatizglītību Vecsaules pamatskolā, turpina izglītoties Bauskas Valsts ģimnāzijā un citur;
 • ka līdztekus mācību darbam izglītojamie sevi radoši pilnveido zīmējot, dziedot, dejojot, spēlējot teātri un dambreti, kā arī sportojot un sasniedzot šajās jomās labus rezultātus;
 • ar savām tradīcijām, īpaši „Naktstauriņu lidojumu” mācību gada noslēgumā un 20 gadus ilgām draudzības saitēm ar Balsu un Kriuku pamatskolām Lietuvā;
 • ka Vecsaules pamatskolā tiek īstenota Ekoskolas programma;
 • ka skola ir vietējais attīstības un kultūras centrs.  

Skolā ir izremontēti mācību kabineti, kuri ir aprīkoti ar projektoriem, tiek nodrošinātas konkurētspējīgas pamatizglītības ieguves iespējas, kā arī īstenotas speciālās izglītības programmas kā iekļaujošā izglītība, plašs interešu izglītības programmu piedāvājums. Strādā kvalificēti un radoši pedagogi. Skolotāju, izglītojamo un viņu vecāku ciešās sadarbības vidē izglītojamie iegūst labas zināšanas, apgūst atbilstoši savām spējām izziņas darbības paņēmienus un prasmes. Mācību process ir virzīts uz katru izglītojamo, neatkarīgi no viņa spējām, izmantojot mācību priekšmetu stundās dažādas mūsdienīgas darba metodes un paņēmienus.

Attīstības plāns 2018. - 2020.gadam

Attīstības redzējums 2018.-2023.gadam

Vecsaules pamatskolas pašvērtējums

Vecsaules pamatskolas prezentācija

Vecsaules pamatskolas nolikums

Kārtība, kādā Vecsaules pamatskolā tiek organizēts mācību process 2021./2022.m.g.

 

ĪSLĪCES PAMATSKOLA

www.islicesskola.lv

Skolas iela 16, Bērzi, Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3914. 
Reģ.Nr. 4513901288, 90000056925
e-pasts: islice.skola@bauska.lv

Kontakti:
Direktore: Irina Vargušenko, tālr. 63946604, mob.t. 26157375.
Direktores vietniece izglītības jomā: Egita Dreimane, tālr. 63946604, mob.t.25425032.
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis: Jānis Greiers, mob.t.29744889
Lietvede: Dace Bodnare, tālr. 63946604; mob.t. 25425032.
Medmāsa: Inga Krasta, mob.t. 26686385.

E-adreses saziņas kanāls:

Vīzija:
Īslīces pamatskola… 
skola, kurai nav griestu, 
kur var redzēt debesīs zvaigznes, 
kur sienas nenospiež garu 
un mums visiem ir spārni lidojumam…
skola, kur katrs var uzlidot tik augstu, cik spēj…
skola, kur katrs ir viņš pats, nevis tas, ko no viņa gaida citi…

Mēs lepojamies:
ar plašu programmu piedāvājumu: 

 • pirmsskolas izglītības programma; 
 • speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar valodas traucējumiem;
 • pamatizglītības programma;
 • pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programma;
 • speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem;
 • ar sakoptu apkārtējo vidi un skolas parku;
 • ar estētiskām, mājīgām telpām;
 • ar plašu, modernu sporta zāli, kura pieejama arī apkārtējai sabiedrībai;
 • ar saviem skolēniem, kuri aktīvi līdzdarbojas ikdienas mācību darbā, piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs, iesaistās ārpusstundu aktivitātēs, gūstot labus panākumus;
 • ar skolas piedāvātajām iespējām katra bērna personības pilnveidošanā un izaugsmē;
 • ar īpaši aktīvu un rezultatīvu Skolēnu mācību uzņēmumu darbību;
 • ar absolventu sasniegumiem tālākajā dzīvē;
 • ar profesionāliem un radošiem skolotājiem;
 • ar vecākiem, kuri iesaistās skolas dzīvē;
 • ar Skolas padomes aktīvo darbu.

Īslīces pamatskolas pašvērtējums

Attīstības plāns 2018./2019.-2020./2021. mācību gadiem

Īslīces pamatskolas nolikums

Kārtība Epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

 

UZVARAS PAMATSKOLA

www.uzvarasskola.vip.lv/

Sporta iela 3, Uzvara, Gailīšu pagasts, Bauskas novads, LV-3931
Reģ.nr. 90000057013, 
4512903239

Kontakti:
Direktore: Ilze Ērgle, tālr. 63956505, tālr. 29376984.
Direktores vietniece izglītības jomā: Elita Rūtiņa, tālr. 63956505.
Lietvede: Dina Medne, tālr. 63956505.
Medicīnas māsa: Līga Veinberga, tālr. 26433807
Sociālais pedagogs: Iveta Ozola, tālr. 22035110
Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis: Ivars Karūss, tālr. 26555864.
e-pasts: uzvara.skola@bauska.lv

E-adreses saziņas kanāls:

Uzvaras pamatskola īsteno pirmsskolas izglītības programmu:
"Lācītis", Kamardes iela 1, Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov., LV-3931.
Kontakti: Ilze Studente, tālr. 26149571.


Vīzija:
Mūsdienīga, atvērta un konkurētspējīga izglītības iestāde, kas nodrošina mērķtiecīgas, radošas un sociāli aktīvas personības veidošanos

Mēs lepojamies:

 • plašas, estētiskas skolas telpas;
 • iespējas ikdienas mācību procesā pielietot modernās tehnoloģijas, īpaši dabaszinību mācību priekšmetu apguvei;
 • ilggadēja pieredze darbībai starptautiskos projektos;
 • labi panākumi darbā ar talantīgajiem izglītojamiem, par ko liecina  viņu panākumi mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, izstādēs;
 • stabili, labi rezultāti izglītojamo valsts pārbaudes darbos;
 • noturīgas skolas tradīcijas- vērstas uz izglītojamu radošumu, aktivitāti, patstāvību;
 • daudzveidīgs ārpusstundu pasākumu klāsts;
 • patstāvīgs un darboties gribošs Skolēnu Parlaments;
 • aktīva un radoša Skolas padome;
 • dalība Latvijas EKO-skolu programmā.

Uzvaras pamatskolas pašvērtējums

Attīstības plāns 2022.-2025.gadam

Uzvaras pamatskolas nolikums

Kārtību, kādā tiek nodrošināta epidemioloģiskās drošības principu ievērošana Uzvaras pamatskolā 2021./2022.m.g.

IECAVAS PAMATSKOLA

Adrese: Skolas iela 19, Iecava, Bauskas novads, LV-3913

Tālr. (kanceleja): 63941183, 25435680
Fakss 63941183
e-pasts: pamatskola@iecava.lv
mājaslapa: www.iecavapamatskola.lv
Direktore: Aija Semjonova

E-adreses saziņas kanāls:

Iecavas pamatskolas nolikums

MISAS PAMATSKOLA

Adrese: Saules iela 6, Misa, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV - 3906.
Misas pamatskolas direktore: Valija Vaina, tālr. 29269344.
Sekretāre, tālr. 63976862.
Kasiere, tālr. 63976852.
Pirmsskolas vadītājas vietas izpildītāja: Ilona Zariņa, tālr. 28354097.
Mājaslapa: misaspamatskola.lv

E-adreses saziņas kanāls:

Misas pamatskolas nolikums

STELPES PAMATSKOLA

Adrese: Nākotnes, Stelpe, Stelpes pagasts, Bauskas novads, LV-3925
Stelpes pamatskolas direktore: Dagmāra Venclova, tālr. 63945109, 29464160

E-adreses saziņas kanāls:

Stelpes pamatskolas nolikums

VALLES PAMATSKOLA

Adrese: Rīgas iela 4, Valle, Valles pagasts, Bauskas novads, LV-5106

Valles pamatskolas direktore: Gita Eriņa, tālr. 29165318
Fax. 65152856 (lietvede)

e-pasts: valle.skola@vecumnieki.lv
mājas lapa: www.vallesvsk.lv

E-adreses saziņas kanāls:

Valles pamatskolas nolikums