Piektdiena, 30. Jūlijs, 2021. Renārs, Valters, Regnārs

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Vakances

 • Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors

  Pieteikšanās līdz: 2021.08.09

   

  Bauskas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 40900035851, izsludina konkursu uz Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora amatu.

   

  Konkursa nolikums

   

  Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora amatam pretendentiem/-ēm tiek izvirzītas šādas izglītības, profesionālās pieredzes un kompetences prasības:

  • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
  • profesionālā darba pieredze, kas atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:
   • vismaz 3 (trīs) gadu darba pieredze pēdējo 10 (desmit) gadu laikā publiskās pārvaldes institūcijas vadošā amatā (t.sk., pašvaldības domes priekšsēdētāja vai vietnieka amatā, pašvaldības izpilddirektora vai vietnieka amatā), vadītāja vietnieka vai lielas struktūrvienības amatā;
   • vismaz 3 (trīs) gadu darba pieredze pēdējo 10 (desmit) gadu laikā iestādes (t.sk., struktūrvienības) vadītāja, vadītāja vietnieka amatā;
   • vismaz 3 (trīs) gadu darba pieredze pēdējo 10 (desmit) gadu laikā kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā.
  • pieredze cilvēkresursu vadīšanā (pakļautībā vismaz 50 cilvēki), budžeta plānošanas un izpildes kontrolē, projektu sagatavošanas un ieviešanas vadīšanā;
  • vēlamas zināšanas par valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldības darbības principiem; ar pašvaldības darbību saistīto tiesību aktu pārzināšana; zināšanas par lietvedības jautājumiem (dokumentu noformēšana un plūsma);
  • labas prezentācijas prasmes, prasme publiski paust savu un pašvaldības viedokli;
  • teicamas saskarsmes un komunikācijas prasmes (t.sk., rakstiskā, telefoniskā, saziņā);
  • prasme izmantot teorētiskās zināšanas un koordinēt dažādu institūciju sadarbību;
  • spēja noteikt prioritātes, organizēt un plānot darbu, deleģēt uzdevumus;
  • nevainojama reputācija;
  • pieredze darbā ar datoru (MS Office programmas) un interneta pārlūkiem;
  • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī un vismaz vienas svešvalodas zināšanas;
  • B kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apliecība.

   

  Galvenie pienākumi:

  • organizēt un atbildēt par pašvaldības darbu, doto uzdevumu izpildi, nodrošināt darba nepārtrauktību, lietderību un tiesiskumu;
  • organizēt domes lēmumu, domes izdoto saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu, domes priekšsēdētāja rīkojumu izpildi;
  • domes noteiktajā kārtībā un ietvaros rīkoties ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem, slēgt saimnieciskos, iepirkumu u.c. līgumus ar juridiskajām un fiziskajām personām un parakstīt ar līgumu izpildi saistītos dokumentus;
  • organizēt teritorijas attīstības programmas projekta, teritorijas plānojuma projekta un budžeta projekta izstrādāšanu, kā arī saimnieciskā un gada publiskā pārskata sagatavošanu un iesniegt tos apstiprināšanai domei;
  • dot rīkojumus pašvaldības izpilddirektora vietniekam, iestāžu vadītājiem, kontrolēt pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību darbu, iesniegt domei priekšlikumus par pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību izveidošanu, reorganizēšanu un likvidēšanu;
  • sagatavot priekšlikumus domei par pašvaldības iestāžu nelikumīgu un nelietderīgu lēmumu atcelšanu;
  • nodrošināt pašvaldības finanšu, personāla un citu resursu lietderīgu izmantošanu;
  • veikt citus pienākumus, kas paredzēti attiecīgās pašvaldības nolikumā un domes lēmumos.

   

  Lai pieteiktos konkursam, pretendentiem/-ēm jāiesniedz šādi dokumenti:

  • motivēta pieteikuma vēstule;
  • pretendenta attīstības redzējums par efektīvas izpildvaras izveidi Bauskas novadā. Pretendents noformē atbildes datorrakstā tā, lai to apjoms nepārsniedz 4000 rakstu zīmes (ar atstarpēm). Burtu lielums ir 12 punkti, ieteicamais fonts – Times New Roman, rindstarpa – 1,25. Jāievēro atkāpes no lapas malām: 30 mm – no kreisās puses, 20 mm – no labās puses un 20 mm – no augšas un apakšas;
  • dzīves apraksts (Curriculum Vitae);
  • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī izziņas kopiju par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst izglītības dokuments, ja tas iegūts ārvalstīs;
  • atsauksmes/rekomendācijas (ja ir);
  • citu dokumentu kopijas (apliecības, sertifikātus), kuras pretendents uzskatama par nepieciešamām (nozīmīgām).

   

  Pretendenti pieteikumu, norādot “Konkursam uz pašvaldības izpilddirektora amatu”, var iesniegt:

  • ar pasta starpniecību, adresējot sūtījumu – Bauskas novada pašvaldībai, adresē: Uzvaras ielā 1, Bauskā, Bauskas novadā, LV-3901;
  • personīgi (slēgtā aploksnē) – Bauskas novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC), kas atrodas adresē: Uzvaras ielā 1, Bauskā (darba laikā);
  • elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, iesūtot dokumentus pašvaldības e-adresē vai elektroniskā pasta adresē: dome@bauska.lv.

  Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina pieteikuma iesūtīšana līdz 2021.gada 09.augustam (ieskaitot) plkst. 15.00, pēc šī termiņa saņemtie pieteikumi netiek vērtēti.

   

  Informācijai: atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora atlīdzību veido darba samaksa (mēnešalga) līdz 2441 euro, sociālās garantijas un atvaļinājumi.

   


  Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Bauskas novada pašvaldības iestādei "Bauskas novada administrācija". Detalizētu informāciju par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai var atrast Bauskas novada pašvaldības mājaslapā vai papīra formātā Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Uzvaras ielā 1, Bauskā.”

 • Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Misas pamatskola” direktors

  Pieteikšanās līdz: 2021.08.05

  Konkursa nolikums

   

  Prasības amata pretendentiem/-ēm:

  • izglītība atbilstoša Izglītības likumā un Ministru kabineta 11.09.2018. noteikumos Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās pilnveides kārtību” noteiktajām prasībām;
  • vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā;
  • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
  • uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
  • stratēģiskais redzējums par iestādes attīstību;
  • izglītības jomu un izglītības iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
  • zināšanas izglītības iestāžu finansēšanas jautājumos;
  • prasme izteikt, aizstāvēt viedokli, patstāvīgi pieņemt lēmumus, strādāt radoši, inovatīvi, komandā un paaugstinātas intensitātes apstākļos;
  • labas datora lietošanas prasmes (MS Office programmas, ar izglītības darba vadību saistītu datu bāžu pārzināšana).

   

  Amata pamatpienākumi:

  • vadīt izglītības iestādi, saskaņā ar Latvijas Republikas izglītības jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, nodrošināt iestādi ar atbilstošas kvalifikācijas pedagogiem un darbiniekiem, veicināt pedagogu profesionālo izaugsmi, nodrošināt pedagogu pašvērtējuma un pašanalīzes procesu iestādē;
  • nodrošināt mācību procesa nepārtrauktību un atbilstību normatīvo aktu prasībām;
  • nodrošināt iestādes nolikumā noteikto funkciju izpildi;
  • sagatavot un iesniegt Bauskas novada pašvaldībai iestādes budžeta pieprasījumus, budžeta izdevumu tāmes, plānot un kontrolēt piešķirto līdzekļu racionālu izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam iestādes budžetam;
  • nodrošināt izglītības iestādes kustamā un nekustamā īpašuma lietderīgu izmantošanu un apsaimniekošanu;
  • piedalīties ar iestādes darbību vai darbības uzlabošanu saistītu projektu īstenošanā.

   

  Iesniedzamie dokumenti:

  • pretendenta pieteikums (konkursa nolikuma 1.pielikums);
  • dzīves un darba gaitu apraksts (CV);
  • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
  • citu dokumentu, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi kopijas;
  • valsts valodas prasmes apliecība (ja nepieciešams);
  • pretendenta parakstīts apliecinājums, ka uz viņu neattiecas Izglītības likumun Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt  par pedagogu (konkursa nolikuma 2.pielikums) .

   

  Piedāvājam:

  • interesantu un atbildīgu darbu;
  • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
  • darba tiesiskās attiecības uz nenoteiktu laiku;
  • mēneša atlīdzību EUR 1169 pirms nodokļu nomaksas.

   

  Pieteikums slēgtā aploksnē ar norādi „Konkursam uz Misas pamatskolas direktora amatu” jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2021.gada 5.augusta plkst. 12:00, Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Uzvaras ielā 1, Bauskā vai pa pastu, norādot adresātu: Bauskas novada pašvaldība, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901., vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus Bauskas novada pašvaldības oficiālajā elektroniskā pasta adresē dome@bauska.lv Tālrunis uzziņām 63922660, 63922540.


  Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Bauskas novada pašvaldības iestādei "Bauskas novada administrācija". Detalizētu informāciju par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai var atrast Bauskas novada pašvaldības mājaslapā vai papīra formātā Bauskas novada administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Uzvaras ielā 1, Bauskā.”

 • Bauskas Valsts ģimnāzijā matemātikas un krievu valodas skolotāju 10.-12. klasēs

  Pieteikšanās līdz: 2021.08.31

  Bauskas Valsts ģimnāzija aicina darbā matemātikas un krievu valodas skolotāju 10.-12. klasēs (ar būt arī pēdējo kursu students)

   

  Mēs piedāvājam:

  • Algas likmi 1090 euro par slodzi
  • Valsts ģimnāzijās strādājošajiem 10. - 12. klašu posmā 10 % piemaksu;
  • Dienesta dzīvokli;
  • Metodisko atbalstu;
  • Uz sadarbību vērstu pedagogu kolektīvu;
  • Mūsdienīgām tehnoloģijām aprīkotus kabinetus.

   

  CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: gimnazija@bauska.lv, papildu informācija pa tālruni: 29712959.

 • Pirmsskolas izglītības pedagogu speciālās izglītības programmā Zālītes pamatskolā

  Pieteikšanās līdz: 2021.08.31

  Zālītes speciālā pamatskola (reģ. Nr. 90000057140) aicina darbā pirmsskolas izglītības pedagogu speciālās izglītības programmā.
  Slodze - pilna (40 stundas nedēļā) uz noteiktu laiku (līdz 2 gadiem).
  Algas likme 810 EUR + piemaksa par darbu īpašos apstākļos atbilstoši MK 2016. g. 5. jūlija noteikumiem Nr. 445.
  Vairāk informācija un pieteikšanās pa tālr. 29483699.

 • Pavārs Iecavas PII "Cālītis"

  Pieteikšanās līdz: 2021.08.31

  Iecavas pirmsskolas izglītības iestāde "Cālītis" (reģ. Nr 90000099996) meklē pavāru pilnas slodzes darbam (40 stundas nedēļā). Darba alga 593,00 EUR.
  Pieteikumu sūtīt uz e-pastu: bernudarzs.calitis@iecava.lv vai zvanīt pa tālr. 20271370.

 • Iecavas pamatskola aicina darbā vairākus kolēģus

  Pieteikšanās līdz: 2021.08.31

  Iecavas pamatskola (reģ.Nr.90000047369) aicina darbā:

  Vispārējās pamatizglītības skolotāju - kvalifikācija matemātikas un fizikas skolotājs uz nenoteiktu laiku, profesijas kods 234101.
  Algas likme 825,00 EUR; 1 darba slodze - 30 stundas.

   

  Vispārējās pamatizglītības skolotāju - kvalifikācija ķīmijas un bioloģijas skolotājs uz nenoteiktu laiku, profesijas kods 234101.
  Algas likme 825,00 EUR,  1 darba slodze 30 stundas.

   

  Skolotāju logopēdu uz nenoteiktu laiku, profesijas kods 235201.
  Alga 248,00 EUR, nepilna darba slodze 9 stundas

   

  Automobiļa vadītāju un remontstrādnieku uz nenoteiktu laiku, profesijas kods 832201.
  Alga bruto 714,00 EUR, piecu darba dienu nedēļā normālais darba laiks 40 stundas nedēļā. 

   

  CV sūtīt uz e-pastu: pamatskola@iecava.lv, informācijai zvanīt pa tālr. 25435680 (kontaktpersona direktore Aija Semjonova).

 • Krievu valodas skolotāja-/s 1. - 9. klasēm

  Pieteikšanās līdz: 2021.08.31

  Misas pamatskola aicina darbā krievu valodas skolotāju 1. - 9. klasēs.

  Piedāvājam:

  • darba slodzi 11 stundas;
  • darbu mūsdienīgā, estētiskā  vidē;
  • draudzīgu un atbalstošu kolektīvu;
  • veselības apdrošināšanu.

   

  CV un motivācijas vēstuli aicinām sūtīt uz skolas e-pastu: misa.skola@vecumnieki.lv

 • Sociālais darbinieks darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem

  Pieteikšanās līdz: 2021.08.04

  Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada Sociālais dienests” reģistrācijas Nr. 90009403791, izsludina konkursu uz sociālā darbinieka darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem amata vakanci (1 vakance) uz nenoteiktu laiku

  Prasības pretendentam/ēm:

  • Otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā (Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 41.pants);
  • ar darbu saistīto Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktu pārzināšana, prasme darbā izmantot iekšējos normatīvos aktus;
  • izpratne par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanas pamatprincipiem Latvijā;
  • iemaņas darbā ar MS Office programmām, internetu un e-pastu. Pieredze darbā ar programmu SOPA tiks uzskatīta par priekšrocību;
  • spēja strādāt patstāvīgi un komandā;
  • labas komunikācijas prasmes, empātija;
  • augsta atbildības sajūta, saskarsmes kultūra un precizitāte;
  • izpratne par ģimeņu, personu, dažādu sociālo grupu sociālajām vajadzībām;
  • izpratne par resursu veidošanu un piesaisti sociālo problēmu risināšanai;
  • prasme identificēt un analizēt klientu sociālās problēmas, to cēloņus un sekas;
  • pieredze sociālajā darbā vai sociālā darba prakse tiks uzskatīta par priekšrocību;
  • B kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība;
  • teicamas latviešu valodas zināšanas. Zināšanas vismaz vienā svešvalodā tiks uzskatītas par priekšrocību.

   

  Piedāvājam:

  • atbildīgu un interesantu darbu;
  • iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
  • darba algu pirms nodokļu nomaksas pārbaudes laikam beidzoties 929 euro;
  • sociālās garantijas.

   

  Motivētu pieteikumu, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt līdz 2021.gada 4.augustam Rūpniecības ielā 7, Bauskā,  vai iesūtīt pa pastu, norādot adresātu: Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada Sociālais dienests”, Rūpniecības ielā 7, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, vai iesūtīt ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus Bauskas novada Sociālā dienesta oficiālajā elektroniskā pasta adresē socialais.dienests@bauska.lv

 • Pirmsskolas izglītības pedagogs speciālā izglītības programmā

  Pieteikšanās līdz: 2021.08.09

  Zālītes speciālā pamatskola, Reģ. Nr. 90000057140 meklē darbā pirmsskolas izglītības pedagogu (uz noteiktu laiku (līdz 2 gadiem).

  Pirmsskolas izglītības pedagoga darba pienākumi.
  P
  irmsskolas pedagoga kvalifikācija, priekšroka pretendentam ar profesionālas pilnveides kursiem speciālajā izglītībā.


  Izglītība: Augstākā pedagoģiskā.
  Darba vieta: Zālītes speciālā pamatskola, Upes iela 8, Zālīte, Iecavas novads, LV 3913.
  Slodze – pilna  ( 40 stundas nedēļā).
  Darbu uzsākt ar 01.09.2021.
  Algas likme EUR 810,- +piemaksa par darbu īpašos apstākļos atbilstoši MK 2016. g. 5. jūlija noteikumiem Nr. 445.

  Uzziņai: e-pasts zalitesskola@iecava.lv
  Tālr. 29483699

   

 • Psihologs Bauskas pilsētas pamatskolā

  Pieteikšanās līdz: 2021.08.18

  Bauskas pilsētas pamatskola no 2021. gada 1. septembra piedāvā darbu uz nenoteiktu laiku PSIHOLOGAM.

  Piedāvājums:
  Nepilna slodze, bruto alga 970 EUR par likmi.

  Piezīmes: 
  CV sūtīt uz skolas e-pastu: pamatskola@bauska.lv,  tālrunis 29116587.

 • Izglītības psihologs Zālītes speciālā pamatskolā

  Pieteikšanās līdz: 2021.09.01

  Zālītes speciālā pamatskola, Reģ. Nr. 90000057140 meklē darbā izglītības psihologu:

   

  Psihologa darba pienākumi:

  • izglītojamā psiholoģiskā izpēte, t.sk. izglītojamā novērošana mācību stundās un ārpus tām;
  • izglītojamā sociālpsiholoģiskās vides izpēte;
  • izglītojamo, vecāku un pedagogu konsultēšana izglītojamo psiholoģisko problēmu gadījumos;
  • izglītojamā psihiskās attīstības veicināšanas pamatprincipu izstrāde mācību apguves grūtību gadījumos un ieteikumu izstrādāšana pedagogiem un vecākiem atbalsta sniegšanai;
  • rakstisku atzinumu sagatavošana par izglītojamā psiholoģiskās izpētes vai konsultēšanas rezultātiem gadījumos, ja izglītojamais tiek nosūtīts uz valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīnisko komisiju vai saņem izglītības iestādes atbalsta komisijas palīdzību, kā arī normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos vai pēc vecāku rakstiska pieprasījuma.

   

  Izglītība: Augstākā akadēmiskā izglītība un profesionālā kvalifikācija (psihologs, psihologs-praktiķis).
  Darba vieta: Zālītes speciālā pamatskola, "Brīviņi", Iecavas novads, LV 3913.
  Algas likme: EUR 830,- +piemaksa par darbu īpašos apstākļos atbilstoši MK 2016. g. 5. jūlija noteikumiem Nr. 445.
  Slodze: 0,5 ( 20 stundas nedēļā).

   

  Uz nenoteiktu laiku.
  Darbu uzsākt ar 01.09.2021.
  CV sūtīt uz e-pasta adresi: zalitesskola@iecava.lv
  Kontakttālrunis  29483699.


Aizvērt
Pieteikties vakancei

*Obligāti aizpildāmi lauki