Trešdiena, 30. Novembris, 2022. Andrejs, Andrievs, Andris

Sazinies ar mums

63922238

Notiek ielāde ...

Vakances

 • Īslīces pamatskolas direktors/-e

  Pieteikšanās līdz: 2022.12.19

  Bauskas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116223, izsludina atklātu konkursu uz vakanto Bauskas novada pašvaldības iestādes „Īslīces pamatskola” direktora amatu.


  Prasības amata pretendentiem/-ēm:

  • izglītība atbilstoša Izglītības likumā un Ministru kabineta 11.09.2018. noteikumos Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās pilnveides kārtību” noteiktajām prasībām;
  • vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā, kas iegūta pēdējo 10 gadu laikā;
  • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
  • uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
  • stratēģiskais redzējums par iestādes darbību;
  • izpratne un zināšanas par izglītības iestādes vadības specifiku, t.sk. zināšanas par izglītības, darba tiesisko attiecību, bērnu tiesību aizsardzības jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un izglītības iestāžu finansēšanas jautājumiem un budžeta plānošanu;
  • labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, t.sk. darbā ar datoru lietotāja līmenī;
  • vadības prasmes, spēja motivēt darbiniekus un strādāt komandā un individuāli;
  • prasme izteikt un aizstāvēt viedokli, noteikt prioritātes un patstāvīgi pieņemt lēmumus;
  • labas prezentēšanas un komunikācijas prasmes.


  Amata pamatpienākumi:

  • nodrošināt iestādes nolikumā noteikto funkciju izpildi;
  • nodrošināt iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu, iestādes nolikuma, Bauskas novada domes izdoto normatīvo aktu, lēmumu un rīkojumu ievērošanu;
  • sagatavot un iesniegt Bauskas novada pašvaldībai iestādes budžeta pieprasījumus, budžeta izdevumu tāmes, plānot un kontrolēt piešķirto līdzekļu racionālu izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam iestādes budžetam;
  • vadīt iestādes un to darbinieku darbību saskaņā ar Latvijas Republikas izglītības jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām nodrošināt iestādi ar atbilstoši kvalifikācijas pedagogiem un darbiniekiem, veicināt pedagogu profesionālo izaugsmi, nodrošināt pedagogu pašvērtējuma un pašanalīzes procesu iestādē, paaugstināt profesionālo meistarību;
  • nodrošināt mācību procesa nepārtrauktību un atbilstību normatīvo aktu prasībām;
  • nodrošināt izglītības iestādes kustamā un nekustamā īpašuma lietderīgu izmantošanu un apsaimniekošanu;
  • piedalīties ar iestādes darbību vai darbības uzlabošanu saistītu projektu realizācijā;
  • nodrošināt iestādes un tās teritorijas uzturēšanu kārtībā.


  Iesniedzamie dokumenti:

  • pretendenta pieteikums (konkursa nolikuma 1.pielikums);
  • dzīves un darba gaitu apraksts (CV);
  • pretendenta kvalifikāciju apliecinošas izglītības dokumentu kopijas, t.sk. pēdējo trīs gadu laikā apgūto profesionālās kompetences pilnveides kursu dokumentu kopijas;
  • pretendenta parakstīts apliecinājums, ka uz viņu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt  par pedagogu (konkursa nolikuma 2.pielikums) .


  Piedāvājam:

  • interesantu un atbildīgu darbu;
  • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
  • darba tiesiskās attiecības uz nenoteiktu laiku;
  • mēneša atlīdzību 1464 EUR pirms nodokļu nomaksas.

   

  Pieteikums ar norādi “Konkursam uz Īslīces pamatskolas direktora amatu” jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2022.gada 19.decembrim, Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Uzvaras ielā 1, Bauskā vai pa pastu, norādot adresātu: Bauskas novada pašvaldība, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901., vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus Bauskas novada pašvaldības oficiālajā elektroniskā pasta adresē pasts@bauska.lv Tālrunis uzziņām 28698777.


  Pieteikuma iesniegšanai nepieciešamās veidlapas atrodamas ŠEIT un ŠEIT.

   

  Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Bauskas novada administrācijai. Detalizētu informāciju par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai var atrast: ŠEIT

 • Grāmatvedis grāmatvedības nodaļā

  Pieteikšanās līdz: 2022.12.12

  Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada administrācija”, reģistrācijas Nr.4090035851, izsludina pieteikšanos uz grāmatveža amatu Ekonomikas un finanšu departamenta Grāmatvedības nodaļā (darba vietas adrese: Uzvaras iela 6, Bauska):

  1 amata vieta uz noteiktu laiku;


  Prasības pretendentiem/-ēm:

  • vidējā speciālā vai pirmā līmeņa augstākā izglītība grāmatvedības, ekonomikas vai finanšu jomā;
  • grāmatvedības kārtošanas un nodokļu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana, un prasmes to piemērošanā;
  • pieredze grāmatvedības uzskaitē valsts un pašvaldību budžeta iestādēs, budžeta iestāžu gada pārskatu, periodisko pārskatu sastādīšanā tiks uzskatīta par priekšrocību;
  • labas datora lietošanas prasmes (priekšrocība pretendentam ar pieredzi finanšu vadības programmas „Gvedis” lietošanā).


  Galvenie darba pienākumi:

  • veikt atbildīgā grāmatveža pienākumus Bauskas novada pašvaldības iestādēs;
  • nodrošināt finanšu operāciju uzskaiti saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;
  • nodrošināt ilgtermiņa un īstermiņa saistību un prasību uzskaiti atbilstoši līgumiem, noteiktajām uzskaites dimensijām un normatīvo aktu prasībām;
  • veikt ilgtermiņa ieguldījumu, mazvērtīgā inventāra un krājumu analītisko un sintētisko uzskaiti;
  • sagatavot un iesniegt attiecīgajām institūcijām nepieciešamās atskaites;
  • piedalīties gada inventarizācijas procesos;
  • veikt darba samaksas aprēķināšanu un sagatavot atskaites, kas saistītas ar darbinieku kustību, darba samaksu un to saistītajiem nodokļiem.


  Piedāvājam:

  • atbildīgu un dinamisku darbu;
  • iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
  • mēnešalgu pirms nodokļu nomaksas 1075 EUR
  • sociālās garantijas;
  • draudzīgu un profesionālu darba kolektīvu.


  Pretendentam jāiesniedz:

  • motivētu pieteikuma vēstuli;
  • dzīves un darba gaitu aprakstu (Curriculum Vitae);
  • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī izziņas kopiju par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst izglītības dokuments, ja tas iegūts ārvalstīs;
  • atsauksmes/rekomendācijas (ja ir);
  • citu dokumentu kopijas (apliecības, sertifikātus), kuras pretendents uzskata par nepieciešamām (nozīmīgām).

   

  Pieteikumu, norādot “Pieteikums uz grāmatveža amatu”, var iesniegt, iesūtot dokumentus uz e-pasta adresi: dace.strazdina@bauska.lv. Tālrunis uzziņām 63960199 (Aigars Vērmanis, Grāmatvedības nodaļas vadītājs).

   

  Pieteikums jāiesūta līdz 2022.gada 12.decembrim, pēc šī termiņa saņemtie pieteikumi netiks vērtēti.

   

  Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Bauskas novada pašvaldības iestādei "Bauskas novada administrācija". Detalizētu informāciju par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai var atrast: ŠEIT

 • Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra uzņēmējdarbības speciālista-/es amats

  Pieteikšanās līdz: 2022.12.12

  Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada administrācija”, reģistrācijas Nr.40900035851, izsludina pieteikšanos uz Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra uzņēmējdarbības speciālista amata vakanci.

   

  Prasības pretendentiem/-ēm:

  • vismaz pirmā līmeņa augstākā izglītība uzņēmējdarbībā, ekonomikā, komunikācijā;
  • pieredze uzņēmējdarbības jomā vai valsts/pašvaldību institūcijās
  • spēja patstāvīgi organizēt savu darbu;
  • ļoti labas komunikācijas prasmes;
  • teicamas latviešu valodas zināšanas un vismaz vienas svešvalodas zināšanas (angļu vai krievu);
  • ļoti labas iemaņas lietot datortehniku, tajā skaitā Microsoft biroja programmatūras izmantošanā.

   

  Galvenie darba pienākumi:

  • plānot, organizēt pasākumus uzņēmējiem (kopīgas tikšanās, “Uzņēmēju brokastis”, pieredzes apmaiņas, mācības pēc pieprasījuma, konkursu pašvaldības līdzfinansējumam uzņēmējdarbība u.tml.);
  • piedalīties nacionālā, reģionālā un cita veida sanāksmēs par uzņēmējdarbības attīstības politikas ieviešanas aktuāliem jautājumiem;
  • apkopot un analizēt datus par uzņēmējdarbības veidiem Bauskas novadā, izveidot un regulāri aktualizēt datu bāzi par novada uzņēmējiem, tajā skaita zemnieku saimniecībām;
  • konsultēt uzņēmējus par individuālo uzņēmumu attīstības plānu veidošanu, saskaņā ar nozares attīstības iespējām;
  • organizēt komunikāciju ar Bauskas novada uzņēmējiem, plānot un organizēt uzņēmēju līdzdalību Zemgales reģiona un valsts institūciju organizētājos konkursos, pasākumos, projektos.

   

  Piedāvājam:

  • iespēju strādāt radošā un atbildīgā darbā;
  • mēnešalgu līdz 1066 EUR (bruto);
  • sociālās garantijas;
  • normālo darba laiku.

   

  Pretendentam jāiesniedz:

  • motivētu pieteikuma vēstuli;
  • pretendenta dzīves un darba gaitu aprakstu (Curriculum Vitae);
  • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;

   

  Pretendents papildus var iesniegt:

  • atsauksmes/rekomendācijas;
  • citu dokumentu kopijas (apliecības, sertifikātus), kuras pretendents uzskata par nepieciešamām (nozīmīgām).

   

  Pieteikumu, norādot “Pieteikums Uzņēmējdarbības speciālista amatam”, var iesniegt, iesūtot dokumentus uz e-pasta adresi: dace.strazdina@bauska.lv.

   

  Uzziņai: Uzņēmējdarbības un mārketinga departamenta vadītāja Laura Ārente, tālr. 29906233.

   

  Pieteikums jāiesūta līdz 2022.gada 12.decembrim, pēc šī termiņa saņemtie pieteikumi netiks vērtēti.

   

  Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Bauskas novada pašvaldības iestādei "Bauskas novada administrācija". Detalizētu informāciju par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai var atrast: ŠEIT

 • Audita un kapitālsabiedrību nodaļas auditors/-e

  Pieteikšanās līdz: 2022.12.12

  Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada administrācija”, reģistrācijas Nr. 40900035851, izsludina pieteikšanos uz Audita un kapitālsabiedrību nodaļas auditora amata vakanci.

   

  Prasības pretendentiem (-ēm):

  • augstākā akadēmiskā vai 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikas, finanšu, grāmatvedības vai vadības zinātņu jomā, vēlams papildināta ar speciālu apmācību par iekšējās kontroles sistēmu, pašvaldības funkcijām, pašvaldību kapitālsabiedrību pārvaldību;
  • vismaz 3 gadu darba pieredze pēdējo 10 gadu laikā iekšējā auditā;
  • normatīvo aktu pārzināšana par iekšējo auditu, iekšējo kontroli un finansēm;
  • zināšanas par iekšējās kontroles sistēmu un izpratne par tās darbību;
  • zināšanas grāmatvedībā un finansēs;
  • zināšanas budžeta plānošanā un uzskaites jautājumos;
  • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
  • teicamas prasmes darbā ar MS Office programmatūru un biroja tehniku;
  • analītiska domāšana un precizitāte.

   

  Galvenie darba pienākumi:

  • patstāvīgi veikt uz risku novērtējumu balstītus plānotus iekšējos auditus, kuros sniegt vērtējumu un priekšlikumus par:
  • iekšējās kontroles sistēmas darbības atbilstību pašvaldības mērķiem;
  • pašvaldības finanšu uzskaites un citas informācijas ticamību un pietiekamību;
  • pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbības atbilstību tiesību aktiem, noteiktajām funkcijām un apstiprinātajiem rīcības plāniem;
  • pašvaldības darbības resursu izmaksu efektivitāti, ekonomiskumu, lietderību, resursu sargāšanu no zaudējumiem.
  • vadīt auditu norisi un nodrošināt iekšējā audita izpildes un darba kvalitātes uzraudzību visos audita posmos;
  • izstrādāt audita procedūras;
  • sagatavot audita ziņojumu projektus;
  • uzraudzīt apstiprināto iekšējā audita ieteikumu ieviešanu;
  • sniegt ieteikumu par nepieciešamajiem uzlabojumiem iekšējā kontroles sistēmā;
  • piedalīties iekšējā audita stratēģiskā un gada plāna, u.c. dokumentu izstrādes procesā;
  • veikt kapitālsabiedrību darbības uzraudzību saskaņā ar pašvaldības kapitālsabiedrību pārraudzības kārtībā noteikto.

   

  Piedāvājam:

  • darba attiecības uz nenoteiktu laiku;
  • darba alga pirms nodokļu nomaksas līdz 1427 euro;
  • sociālās garantijas.

   

  Pretendentam jāiesniedz:

  • motivētu pieteikuma vēstuli;
  • dzīves un darba gaitu aprakstu (Curriculum Vitae);
  • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
  • citu dokumentu kopijas (apliecības, sertifikātus), kuras pretendents uzskata par nepieciešamām (nozīmīgām).

   

  Pieteikumu, norādot “Pieteikums uz Audita nodaļas auditora amatu”, var iesniegt, iesūtot dokumentus uz e-pasta adresi: dace.strazdina@bauska.lv. Tālrunis uzziņām: 66907774, e-pasta adrese: dainis.rijkuris@bauska.lv (Dainis Rijkuris, Audita un kapitālsabiedrību nodaļas vadītājs).

   

  Pieteikums jāiesūta līdz 2022.gada 12.decembrim, pēc šī termiņa saņemtie pieteikumi netiks vērtēti.

   

  Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Bauskas novada pašvaldības iestādei "Bauskas novada administrācija". Detalizētu informāciju par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai var atrast: ŠEIT

 • Audita un kapitālsabiedrību nodaļas auditors/-e

  Pieteikšanās līdz: 2022.12.12

  Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada administrācija”, reģistrācijas Nr. 40900035851, izsludina pieteikšanos uz Audita un kapitālsabiedrību nodaļas auditora amata vakanci.

   

  Prasības pretendentiem (-ēm):

  • augstākā akadēmiskā vai 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikas, finanšu, grāmatvedības vai vadības zinātņu jomā, vēlams papildināta ar speciālu apmācību par iekšējās kontroles sistēmu, pašvaldības funkcijām, pašvaldību kapitālsabiedrību pārvaldību;
  • vismaz 3 gadu darba pieredze pēdējo 10 gadu laikā iekšējā auditā;
  • normatīvo aktu pārzināšana par iekšējo auditu, iekšējo kontroli un finansēm;
  • zināšanas par iekšējās kontroles sistēmu un izpratne par tās darbību;
  • zināšanas grāmatvedībā un finansēs;
  • zināšanas budžeta plānošanā un uzskaites jautājumos;
  • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
  • teicamas prasmes darbā ar MS Office programmatūru un biroja tehniku;
  • analītiska domāšana un precizitāte.

   

  Galvenie darba pienākumi:

  • patstāvīgi veikt uz risku novērtējumu balstītus plānotus iekšējos auditus, kuros sniegt vērtējumu un priekšlikumus par:
  • iekšējās kontroles sistēmas darbības atbilstību pašvaldības mērķiem;
  • pašvaldības finanšu uzskaites un citas informācijas ticamību un pietiekamību;
  • pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbības atbilstību tiesību aktiem, noteiktajām funkcijām un apstiprinātajiem rīcības plāniem;
  • pašvaldības darbības resursu izmaksu efektivitāti, ekonomiskumu, lietderību, resursu sargāšanu no zaudējumiem.
  • vadīt auditu norisi un nodrošināt iekšējā audita izpildes un darba kvalitātes uzraudzību visos audita posmos;
  • izstrādāt audita procedūras;
  • sagatavot audita ziņojumu projektus;
  • uzraudzīt apstiprināto iekšējā audita ieteikumu ieviešanu;
  • sniegt ieteikumu par nepieciešamajiem uzlabojumiem iekšējā kontroles sistēmā;
  • piedalīties iekšējā audita stratēģiskā un gada plāna, u.c. dokumentu izstrādes procesā;
  • veikt kapitālsabiedrību darbības uzraudzību saskaņā ar pašvaldības kapitālsabiedrību pārraudzības kārtībā noteikto.

   

  Piedāvājam:

  • darba attiecības uz nenoteiktu laiku;
  • darba alga pirms nodokļu nomaksas līdz 1427 euro;
  • sociālās garantijas.

   

  Pretendentam jāiesniedz:

  • motivētu pieteikuma vēstuli;
  • dzīves un darba gaitu aprakstu (Curriculum Vitae);
  • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
  • citu dokumentu kopijas (apliecības, sertifikātus), kuras pretendents uzskata par nepieciešamām (nozīmīgām).

   

  Pieteikumu, norādot “Pieteikums uz Audita nodaļas auditora amatu”, var iesniegt, iesūtot dokumentus uz e-pasta adresi: dace.strazdina@bauska.lv. Tālrunis uzziņām: 66907774, e-pasta adrese: dainis.rijkuris@bauska.lv (Dainis Rijkuris, Audita un kapitālsabiedrību nodaļas vadītājs).

   

  Pieteikums jāiesūta līdz 2022.gada 12.decembrim, pēc šī termiņa saņemtie pieteikumi netiks vērtēti.

   

  Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Bauskas novada pašvaldības iestādei "Bauskas novada administrācija". Detalizētu informāciju par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai var atrast: ŠEIT

 • Veselības un sabiedrības labklājības nodaļas vadītājs/-a (uz nenoteiktu laiku).

  Pieteikšanās līdz: 2022.12.09

  Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada administrācija”, reģistrācijas Nr.40900035851, izsludina pieteikšanos uz Izglītības, kultūras, sporta un sabiedrības labklājības departamenta Veselības un sabiedrības labklājības nodaļas vadītāja amata vakanci (uz nenoteiktu laiku).

   

  Galvenie amata pienākumi:

  • plānot nodaļas darba procesu saskaņā ar darba plāniem, nosakot konkrētu darba uzdevumu izpildes secību un termiņus, kontrolēt to izpildi;
  • risināt ar veselības aprūpi saistītos jautājumus, lai nodrošinātu veselības aprūpes pieejamību Bauskas novadā;
  • pārraudzīt sociālās jomas attīstību un nodrošināt savstarpēju sadarbību starp veselības un sociālās jomas pārstāvjiem;
  • nodrošināt Bauskas novada veselības veicināšanas un sociālās jomas stratēģijas ieviešanas koordināciju, uzraudzību, izvērtēšanu un aktualizēšanu;
  • izvērtēt veselības aprūpes un sociālas jomas pakalpojumu pieejamību novadā, aptverot primāro un sekundāro veselības aprūpes līmeni, medicīnisko rehabilitāciju un pēctecību ārstniecisko pakalpojumu saņemšanā, kā arī apzināt novada iedzīvotāju vajadzības;
  • nodrošināt Bauskas novada dalību Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu apguvē veselības veicināšanas un slimību profilakses jomā;
  • sagatavot jaunus projektu pieteikumus saskaņā ar spēkā esošajiem plānošanas dokumentiem Veselības un Sociālajā jomā;
  • piedalīties pretepidēmijas un ārkārtējās situācijas vadības plānu izstrādē;
  • piedalīties Veselību veicinošo skolu tīkla veidošanā un darbības nodrošināšanā un nodrošināt Nacionālā veselīgo pašvaldība tīkla kritēriju izpildi;
  • Nodrošināt sadarbību ar veselības un sociālās jomas valsts pārvaldes iestādēm (VM, NDV, SPKC, LM).

   

  Prasības pretendentiem:

  • augstākā izglītība veselības aprūpes vai sabiedrības veselības jomā;
  • praktiskā darba pieredze  veselības aprūpes vai sabiedrības veselības jomā – divi gadi;
  • spēja risināt problēmsituācijas, argumentēti izteikt savu viedokli;
  • prasme strādāt psiholoģiski sarežģītās situācijās;
  • spēja apkopot un analizēt informāciju un sagatavot to prezentācijas veidā;
  • zināšanas un izpratne par sabiedrības veselības veicināšanu un slimību profilaksi, kā arī par valsts pārvaldes darbības specifiku;
  • prasme veikt lietišķo saraksti ar valsts un pašvaldību institūcijām;
  • augstākā līmeņa 1.pakāpes (C1) valsts valodas prasmes līmenis;
  • labas datorprasmes MS Office (Word, Excel, PowerPoint) un interneta pārlūkprogrammās.

   

  Pretendentam jāiesniedz:

  • pretendenta pieteikums/motivācijas vēstule;
  • dzīves un darba gaitu apraksts (CV);
  • pretendenta kvalifikāciju apliecinošas izglītības dokumentu kopijas.

   

  Piedāvājam:

  • interesantu un atbildīgu darbu;
  • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
  • darba attiecības uz nenoteiktu laiku;
  • mēnešalgu pirms nodokļu nomaksas 1287 EUR. Pārbaudes laikā mēnešalga tiek noteikta 85 % apmērā no amata mēnešalgas.

   

  Pieteikumu, norādot “Pieteikums uz Veselības un sabiedrības labklājības nodaļas vadītāja amatu”, var iesniegt, iesūtot dokumentus uz e-pasta adresi: ieva.gudone@bauska.lv.

   

  Tālrunis uzziņām 29477188 (Antra Ozoliņa, Izglītības, kultūras, sporta un sabiedrības labklājības departamenta vadītāja).

   

  Pieteikums jāiesūta līdz 2022.gada 9.decembrim, pēc šī termiņa saņemtie pieteikumi netiks vērtēti.

   

  Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Bauskas novada pašvaldības iestādei "Bauskas novada administrācija". Detalizētu informāciju par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai var atrast: ŠEIT.

 • Zālītes speciālās pamatskolas direktore/-s

  Pieteikšanās līdz: 2022.11.30

  Bauskas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116223, atkārtoti izsludina atklātu konkursu uz vakanto Bauskas novada pašvaldības iestādes „Zālītes speciālā pamatskola” direktora amatu.

   

  Prasības amata pretendentiem/-ēm:

  • izglītība atbilstoša Izglītības likumā un Ministru kabineta 11.09.2018. noteikumos Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās pilnveides kārtību” noteiktajām prasībām;
  • vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā, kas iegūta pēdējo 10 gadu laikā;
  • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
  • uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
  • stratēģiskais redzējums par iestādes darbību;
  • izpratne un zināšanas par izglītības iestādes vadības specifiku, t.sk. zināšanas par izglītības, darba tiesisko attiecību, bērnu tiesību aizsardzības jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un izglītības iestāžu finansēšanas jautājumiem un budžeta plānošanu;
  • labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, t.sk. darbā ar datoru lietotāja līmenī;
  • vadības prasmes, spēja motivēt darbiniekus un strādāt komandā un individuāli;
  • prasme izteikt un aizstāvēt viedokli, noteikt prioritātes un patstāvīgi pieņemt lēmumus;
  • labas prezentēšanas un komunikācijas prasmes.

   

  Amata pamatpienākumi:

  • nodrošināt iestādes nolikumā noteikto funkciju izpildi;
  • nodrošināt iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu, iestādes nolikuma, Bauskas novada domes izdoto normatīvo aktu, lēmumu un rīkojumu ievērošanu;
  • sagatavot un iesniegt Bauskas novada pašvaldībai iestādes budžeta pieprasījumus, budžeta izdevumu tāmes, plānot un kontrolēt piešķirto līdzekļu racionālu izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam iestādes budžetam;
  • vadīt iestādes un to darbinieku darbību saskaņā ar Latvijas Republikas izglītības jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām nodrošināt iestādi ar atbilstoši kvalifikācijas pedagogiem un darbiniekiem, veicināt pedagogu profesionālo izaugsmi, nodrošināt pedagogu pašvērtējuma un pašanalīzes procesu iestādē, paaugstināt profesionālo meistarību;
  • nodrošināt mācību procesa nepārtrauktību un atbilstību normatīvo aktu prasībām;
  • nodrošināt izglītības iestādes kustamā un nekustamā īpašuma lietderīgu izmantošanu un apsaimniekošanu;
  • piedalīties ar iestādes darbību vai darbības uzlabošanu saistītu projektu realizācijā;
  • nodrošināt iestādes un tās teritorijas uzturēšanu kārtībā.

   

  Iesniedzamie dokumenti:

  • pretendenta pieteikums (konkursa nolikuma 1.pielikums);
  • dzīves un darba gaitu apraksts (CV);
  • pretendenta kvalifikāciju apliecinošas izglītības dokumentu kopijas, t.sk. pēdējo trīs gadu laikā apgūto profesionālās kompetences pilnveides kursu dokumentu kopijas;
  • pretendenta parakstīts apliecinājums, ka uz viņu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt  par pedagogu (konkursa nolikuma 2.pielikums).

   

  Piedāvājam:

  • interesantu un atbildīgu darbu;
  • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
  • darba tiesiskās attiecības uz nenoteiktu laiku;
  • mēneša atlīdzību 1263.00 EUR pirms nodokļu nomaksas.

   

  Pieteikums ar norādi “Konkursam uz Zālītes speciālās pamatskolas direktora amatu” jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2022.gada 30.novembrim, Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Uzvaras ielā 1, Bauskā vai pa pastu, norādot adresātu: Bauskas novada pašvaldība, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901., vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus Bauskas novada pašvaldības oficiālajā elektroniskā pasta adresē pasts@bauska.lv. Tālrunis uzziņām 28698777.

   

  Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Bauskas novada administrācijai. Detalizētu informāciju par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai var atrast: ŠEIT. 

 • Pedagogs Bauskas pirmsskolas izglītības iestādē ”Pasaulīte”

  Pieteikšanās līdz: 2022.12.23

  Bauskas pirmsskolas izglītības iestāde ”Pasaulīte” aicina darbā pirmsskolas pedagogu( pilna slodze) uz noteiktu laiku.
   

  Prasības pretendentam:
   

  • atbilstoša izglītība;
  • valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
  • precizitāte un augsta atbildības sajūta;
  • spēja strādāt patstāvīgi un komandā, noteikt prioritātes un plānot ikdienas darbu;
    

  Darba vieta:

  • Izglītības iestāde
    

  Piedāvājam:

  • atbildīgu un interesantu darbu;
  • iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
  • darba algu pirms nodokļu nomaksas 970 euro;
  • sociālās garantijas;
    

  CV iesniegt līdz 2022.gada 23.decembrim, Saules ielā 8, Bauskā, iesūtīt pa pastu pii.pasaulite@inbox.lv, vai zvanīt pa tālruni- 26167637. Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Bauskas novada pašvaldībai. Detalizētu informāciju par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai var atrast: ŠEIT

    

 • Būvniecības nodaļas vecākā būvinženiera amats

  Pieteikšanās līdz: 2022.11.30

  Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada administrācija”, reģistrācijas Nr.40900035851, izsludina pieteikšanos uz Attīstības un būvniecības departamenta Būvniecības nodaļas vecākā būvinženiera amata vakanci (darba vietas adrese: Pilsrundāle 1, Pilsrundāle, Rundāles pag., Bauskas nov.).

   

  Prasības pretendentiem/-ēm:

  • augstākā izglītība (bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība) būvniecības nozarē ar ne mazāk kā 3 gadu darba pieredze būvniecības jomā;
  • būvniecības jomu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
  • labas saskarsmes spējas, precizitāte un augsta atbildības sajūta;
  • spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus savu pilnvaru robežās;
  • iemaņas darbā ar datoru MS Office (Word, Excel, Power Point) pieredzējuša lietotāja līmenī un labas iemaņas darbā ar AutoCad datorprogrammu;
  • B kategorijas autovadītāja tiesības.


  Galvenie amata pienākumi:

  • Būvniecības procesa plānošana.
  • Veikt tehnisko projektu, tehnisko specifikāciju izpēti, analīzi.
  • Eksperta pienākumi iepirkumu komisijas darbā.
  • Konsultēt attiecīgās jomas pašvaldības speciālistus tehniskās specifikācijas sagatavošanā būvju remontdarbu gadījumos.
  • Nepieciešamības gadījumā sagatavot ziņojumus (projektus) nodaļas vadītājam par problēmām, kas radušās darba procesā.
  • Konsultēt pašvaldības īpašumā/tiesiskajā valdījumā esošu ēku un būvju lietotājus par nepieciešamajiem būvdarbiem un/vai remontdarbiem.
  • Būvniecības procesa uzraudzība un organizatorisko jautājumu risināšana pašvaldības būvobjektu realizācijas laikā.
  • Veikt pasūtītāja pilnvarotās personas (būvniecības procesu koordinatora) pienākumus ar būvju būvniecību saistītos projektos Bauskas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
  • Sagatavot datus ar projektu īstenošanai nepieciešamo materiālu apjomu un resursu aprēķiniem, pēc spēkā esošajām normatīviem aktiem un instrukcijām, organizējot būvju ekspluatācijas un remontu būvdarbus.
  • Piedalīties pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo būvju un ēku apsekošanā.
  • Piedalīties nodošanai sagatavoto būvju apsekošanā, atbilstoši būvniecības likumiem, apstiprinātajiem plāniem, specifikācijām un standartiem, kā arī citiem normatīviem par būvju nodošanu ekspluatācijā.

   

  Piedāvājam:

  • darba attiecības uz nenoteiktu laiku;
  • darba alga pirms nodokļu nomaksas EUR 1470, pārbaudes laikā darba samaksa tiek noteikta 85% apmērā no noteiktās darba algas;
  • sociālās garantijas;
  • interesantu, aktīvu un daudzveidīgu darbu;
  • profesionālās pilnveidošanas un izaugsmes iespējas.

   

  Pretendentam jāiesniedz:

  • motivētu pieteikuma vēstuli;
  • dzīves un darba gaitu aprakstu (Curriculum Vitae);
  • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī izziņas kopiju par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst izglītības dokuments, ja tas iegūts ārvalstīs;
  • atsauksmes/rekomendācijas (ja ir);
  • citu dokumentu kopijas (apliecības, sertifikātus), kuras pretendents uzskata par nepieciešamām (nozīmīgām).

   

  Pieteikumu, norādot “Pieteikums uz vecākā būvinženiera amatu”, var iesniegt, iesūtot dokumentus uz e-pasta adresi: dace.strazdina@bauska.lv. Tālrunis uzziņām 29425784 (Mārtiņš Veinbergs, Attīstības un būvniecības departamenta vadītājs).

   

  Pieteikums jāiesūta līdz 2022.gada 30.novembrim, plkst. 12.00, pēc šī termiņa saņemtie pieteikumi netiks vērtēti.

   

  Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Bauskas novada pašvaldības iestādei "Bauskas novada administrācija". Detalizētu informāciju par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai var atrast: ŠEIT.

 • Būvniecības nodaļas būvtehniķa amats

  Pieteikšanās līdz: 2022.11.30

  Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada administrācija”, reģistrācijas Nr.40900035851, izsludina pieteikšanos uz Attīstības un būvniecības departamenta Būvniecības nodaļas būvtehniķa amata vakanci (darba vietas adrese: Pilsrundāle 1, Pilsrundāle, Rundāles pag., Bauskas nov.).

   

  Prasības pretendentiem/-ēm:

  • atbilstoša izglītība būvniecības nozarē ar ne mazāk kā 3 gadu darba pieredze būvniecības jomā vai pēdējo kursu būvniecības nozares students ar jau esošu pieredzi būvniecībā;
  • būvniecības jomu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
  • labas saskarsmes spējas, precizitāte un augsta atbildības sajūta;
  • spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus savu pilnvaru robežās;
  • iemaņas darbā ar datoru MS Office (Word, Excel, Power Point) pieredzējuša lietotāja līmenī;
  • B kategorijas autovadītāja tiesības.


  Galvenie amata pienākumi:

  • Veikt tehnisko projektu un tehnisko specifikāciju izpēti.
  • Konsultēt attiecīgās jomas pašvaldības speciālistus tehniskās specifikācijas sagatavošanā būvju remontdarbu gadījumos.
  • Nepieciešamības gadījumā sagatavot ziņojumus (projektus) nodaļas vadītājam par problēmām, kas radušās darba procesā.
  • Konsultēt pašvaldības īpašumā/tiesiskajā valdījumā esošo ēku un būvju lietotājus par nepieciešamajiem būvdarbiem un/vai remontdarbiem.
  • Būvniecības procesa uzraudzība un organizatorisko jautājumu risināšana pašvaldības būvobjektu realizācijas laikā.
  • Veikt pasūtītāja pilnvarotās personas (būvniecības procesu koordinatora) palīga pienākumus ar būvju būvniecību saistītos projektos Bauskas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
  • Sagatavot datus ar projektu īstenošanai nepieciešamo materiālu apjomu un resursu aprēķiniem, pēc spēkā esošajām normatīviem aktiem un instrukcijām, organizējot būvju ekspluatācijas un remontu būvdarbus.
  • Piedalīties pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo būvju un ēku apsekošanā.

   

  Piedāvākjam:

  • darba attiecības uz nenoteiktu laiku;
  • darba alga pirms nodokļu nomaksas EUR 1184, pārbaudes laikā darba samaksa tiek noteikta 85% apmērā no noteiktās darba algas;
  • sociālās garantijas;
  • interesantu, aktīvu un daudzveidīgu darbu;
  • profesionālās pilnveidošanas un izaugsmes iespējas.

   

  Pretendentam jāiesniedz:

  • motivētu pieteikuma vēstuli;
  • dzīves un darba gaitu aprakstu (Curriculum Vitae);
  • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī izziņas kopiju par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst izglītības dokuments, ja tas iegūts ārvalstīs;
  • atsauksmes/rekomendācijas (ja ir);
  • citu dokumentu kopijas (apliecības, sertifikātus), kuras pretendents uzskata par nepieciešamām (nozīmīgām).

   

  Pieteikumu, norādot “Pieteikums uz vides speciālista amatu”, var iesniegt, iesūtot dokumentus uz e-pasta adresi: dace.strazdina@bauska.lv. Tālrunis uzziņām 29425784 (Mārtiņš Veinbergs, Attīstības un būvniecības departamenta vadītājs).

   

  Pieteikums jāiesūta līdz 2022.gada 30.novembrim, plkst. 12.00, pēc šī termiņa saņemtie pieteikumi netiks vērtēti.

   

  Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Bauskas novada pašvaldības iestādei "Bauskas novada administrācija". Detalizētu informāciju par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai var atrast: ŠEIT

 • Sociālā aprūpētāja Dienas aprūpes centrā Bauskas struktūrvienībā

  Pieteikšanās līdz: 2022.12.23

  Bauskas novada pašvaldības iestāde “Bauskas novada Sociālais dienests” reģistrācijas Nr. 90009403791, izsludina konkursu uz sociālā aprūpētāja amata vakanci Dienas aprūpes centrā uz nenoteiktu laiku, Bauskas struktūrvienībā.

   

   

   

  Galvenie amata pienākumi

  • Ievērojot spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu, normatīvo aktu prasības un novada saistošos noteikumus,  piesaistīt un sabalansēt resursus, sniegt palīdzību personām, ar mērķi - veicināt vai atjaunot personu spēju sociāli funkcionēt un radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus.
  • Izstrādāt un iesniegt centra vadītājai priekšlikumus un ieteikumus sociālo pakalpojumu centra darbības uzlabošanai.
  • Ievākt informāciju par klienta vajadzībām un novērtēt  viņu pamatvajadzības.
  • Klienta sociālās aprūpes pakalpojuma plānošana un organizēšana.
  • Organizēt un vadīt nodarbības sociālo iemaņu un funkcionēšanas spēju attīstībai.
  • Sadarbībā ar sociālo darbinieku un citiem speciālistiem izstrādāt un īstenot klientu individuālos sociālās rehabilitācijas plānus.
  • Palīdzēt klientam uzlabot esošās un apgūt jaunas prasmes.
  • Palīdzēt personām ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem saņemt sociālos pakalpojumus un uzlabot viņu sociālās funkcionēšanas spējas.
  • Spēja izvērtēt un piesaistīt resursus.
  • Izvērtēt klienta vēlmes un sociālās aprūpes pakalpojuma nepieciešamību.
  • Pārraudzīt aprūpētāju darbu.

   

  Amata veikšanai nepieciešamā izglītība, zināšanas un prasmes

  • Valsts vai akreditētas augstskolas diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstākās izglītības programmu sociālā aprūpētāja kvalifikācijā.
  • Labas komunikācijas spējas, precizitāte un augsta atbildības sajūta, spēja strādāt patstāvīgi.
  • Prasme veidot un saglabāt profesionālās saites ar citiem speciālistiem.
  • Datorprasmes un prasme strādāt ar biroja tehniku.
  • Prasme vākt un analizēt informāciju.
  • Vēlami kursi dažādu nodarbību organizēšanā un vadīšanā.

   

  Piedāvājam

  • Atbildīgu un interesantu darbu.
  • Darba algu pirms nodokļu nomaksas 682 EUR (bruto).
  • Sociālās garantijas.
  • Normālo darba laiku.

   

  Motivētu pieteikumu, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt līdz 2022.gada 23.decembrim, Rūpniecības ielā 7, Bauskā,  vai iesūtīt pa pastu, norādot adresātu: Bauskas novada pašvaldības iestāde “Bauskas novada Sociālais dienests”, Rūpniecības ielā 7, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, vai iesūtīt ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus Bauskas novada Sociālā dienesta oficiālajā elektroniskā pasta adresē socialais.dienests@bauska.lv.

   

  Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Bauskas novada pašvaldības iestādei "Bauskas novada Sociālais dienests". Lai saņemtu detalizētu informāciju par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai, lūdzam spiest: ŠEIT.

   

  Uzziņai:

  Bauskas novada Sociālā dienesta vadītāja Dina Romanovska, tālr. 29595827. 

 • Bauskas novada sociālā dienesta psihologs Bauskā, Vecumniekos, Rundālē

  Pieteikšanās līdz: 2022.12.23

  Bauskas novada pašvaldības iestāde “Bauskas novada Sociālais dienests” reģistrācijas Nr. 90009403791, izsludina konkursu uz psihologu amata vakancēm:

  (1 vakance) uz nenoteiktu laiku Vecumnieku struktūrvienībā;

  (1 vakance) uz nenoteiktu laiku Bauskas struktūrvienībā;

  (1 vakance) uz nenoteiktu laiku Rundāles struktūrvienībā.

   

  Galvenie amata pienākumi:

  • ievērojot spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu, normatīvo aktu prasības un novada saistošos noteikumus, sniegt psiholoģisko palīdzību ģimenēm un personām, ar mērķi - veicināt vai atjaunot ģimenes (personu) spēju sociāli funkcionēt.
  • sniegt psihologa konsultācijas un atbalstu bērniem un pieaugušajiem.
  • sadarbībā ar citiem Sociālā dienesta speciālistiem analizēt ģimenes sociālpsiholoģiskos problēmu cēloņus un izstrādāt priekšlikumus to risināšanai.
  • pēc pieprasījuma veikt psiholoģisko diagnostiku, aprakstot un analizējot izpētes rezultātus un sniedzot ieteikumus, kā mazināt un risināt identificētās problēmas pārrunājot un izskaidrojot gūtās atziņas klientam saprotamā veidā.
  • savlaicīgi un kvalitatīvi veikt savus darba pienākumus, ievērojot spēkā esošo likumdošanu un normatīvos dokumentus savas kompetences ietvaros.

   

  Prasības pretendentam/ēm:

  • maģistra grāds psiholoģijā, vēlama specializācijas joma - klīniskais psihologs;
  • ar darbu saistīto Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktu pārzināšana, prasme darbā izmantot iekšējos normatīvos aktus;
  • iemaņas darbā ar MS Office programmām, internetu un e-pastu;
  • spēja strādāt patstāvīgi un komandā;
  • labas komunikācijas prasmes, empātija;
  • augsta atbildības sajūta, saskarsmes kultūra un precizitāte;
  • pieredze vismaz 3 gadi;
  • teicamas latviešu valodas zināšanas. Zināšanas vismaz vienā svešvalodā tiks uzskatītas par priekšrocību;
  • ģimeņu un bērnu tiesību jautājumu pārzināšana; speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā;
  • ir sertifikāts, lai sniegtu sociālo rehabilitāciju bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām.

   

  Piedāvājam:

  • atbildīgu un interesantu darbu;
  • iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
  • darba algu pirms nodokļu nomaksas 1012 euro (bruto);
  • sociālās garantijas.

   

  Motivētu pieteikumu, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt līdz 2022.gada 23.decembrim, Rūpniecības ielā 7, Bauskā,  vai iesūtīt pa pastu, norādot adresātu: Bauskas novada pašvaldības iestāde “Bauskas novada Sociālais dienests”, Rūpniecības ielā 7, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, vai iesūtīt ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus Bauskas novada Sociālā dienesta oficiālajā elektroniskā pasta adresē socialais.dienests@bauska.lv.

   

  Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Bauskas novada pašvaldības iestādei "Bauskas novada Sociālais dienests". Lai saņemtu detalizētu informāciju par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai, lūdzam spiest: ŠEIT.

   

  Uzziņai:

  Bauskas novada Sociālā dienesta vadītāja Dina Romanovska, tālr. 29595827. 

 • Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem Bauskā, Vecumniekos, Rundālē

  Pieteikšanās līdz: 2022.12.23

  Bauskas novada pašvaldības iestāde “Bauskas novada Sociālais dienests” reģistrācijas Nr. 90009403791, izsludina konkursu uz Sociālā darbinieka darbam ar ģimenēm un bērniem amata vakancēm:

  (1 vakance) uz nenoteiktu laiku Vecumnieku struktūrvienībā;

  (1 vakance) uz noteiktu laiku Bauskas struktūrvienībā;

  (1 vakance) uz nenoteiktu laiku Bauskas struktūrvienībā;

  (1 vakance) uz nenoteiktu laiku Rundāles struktūrvienībā.

   

  Prasības pretendentam:

  • Otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā (Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 41.pants);
  • ar darbu saistīto Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktu pārzināšana, prasme darbā izmantot iekšējos normatīvos aktus;
  • izpratne par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanas pamatprincipiem Latvijā;
  • ģimeņu un bērnu tiesību jautājumu pārzināšana; speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā;
  • iemaņas darbā ar MS Office programmām, internetu un e-pastu. Pieredze darbā ar programmu SOPA tiks uzskatīta par priekšrocību;
  • spēja strādāt patstāvīgi un komandā;
  • labas komunikācijas prasmes, empātija;
  • augsta atbildības sajūta, saskarsmes kultūra un precizitāte;
  • izpratne par ģimeņu, personu, dažādu sociālo grupu sociālajām vajadzībām;
  • izpratne par resursu veidošanu un piesaisti sociālo problēmu risināšanai;
  • prasme identificēt un analizēt klientu sociālās problēmas, to cēloņus un sekas;
  • pieredze sociālajā darbā vai sociālā darba prakse tiks uzskatīta par priekšrocību;
  • B kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība;
  • teicamas latviešu valodas zināšanas. Zināšanas vismaz vienā svešvalodā tiks uzskatītas par priekšrocību.

   

  Piedāvājam:

  • Iespēju strādāt radošā un atbildīgā darbā.
  • Mēnešalgu 905 (bruto) Vecumnieku struktūrvienībā.
  • Mēnešalgu 929 (bruto) Bauskas struktūrvienībā.
  • Mēnešalgu 1076 (bruto) Rundāles struktūrvienībā
  • Sociālās garantijas.
  • Normālo darba laiku.

   

  Motivētu pieteikumu, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt līdz 2022.gada 23.decembrim Rūpniecības ielā 7, Bauskā,  vai iesūtīt pa pastu, norādot adresātu: Bauskas novada pašvaldības iestāde “Bauskas novada Sociālais dienests”, Rūpniecības ielā 7, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, vai iesūtīt ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus Bauskas novada Sociālā dienesta oficiālajā elektroniskā pasta adresē socialais.dienests@bauska.lv.

   

  Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Bauskas novada pašvaldības iestādei "Bauskas novada Sociālais dienests". Lai saņemtu detalizētu informāciju par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai, lūdzam spiest: ŠEIT.

   

  Uzziņai:

  Bauskas novada Sociālā dienesta Vecumnieku struktūrvienības vadītāja I.Jankeviča, tālr. 20219567.

  Bauskas novada Sociālā dienesta Rundāles struktūrvienības vadītāja K.Brūvele, tālr. 29189584.

  Bauskas novada Sociālā dienesta Bauskas struktūrvienības ģimeņu atbalsts nodaļas vadītāja I.Kalniņa, tālr. 26114638.

 • Sociālais darbinieks darbā ar pilngadīgām personām (uz nenoteiktu laiku)

  Pieteikšanās līdz: 2022.12.23

  Bauskas novada pašvaldības iestāde “Bauskas novada Sociālais dienests” reģistrācijas Nr. 90009403791, izsludina konkursu uz sociālo darbinieku darbam ar pilngadīgām personām amata vakanci uz nenoteiktu laiku Bauskas struktūrvienībā.

   

  Prasības pretendentam/ēm:

  • Otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā (Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 41.pants);
  • ar darbu saistīto Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktu pārzināšana, prasme darbā izmantot iekšējos normatīvos aktus;
  • izpratne par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanas pamatprincipiem Latvijā;
  • iemaņas darbā ar MS Office programmām, internetu un e-pastu. Pieredze darbā ar programmu SOPA tiks uzskatīta par priekšrocību;
  • spēja strādāt patstāvīgi un komandā;
  • labas komunikācijas prasmes, empātija;
  • augsta atbildības sajūta, saskarsmes kultūra un precizitāte;
  • izpratne par ģimeņu, personu, dažādu sociālo grupu sociālajām vajadzībām;
  • izpratne par resursu veidošanu un piesaisti sociālo problēmu risināšanai;
  • prasme identificēt un analizēt klientu sociālās problēmas, to cēloņus un sekas;
  • pieredze sociālajā darbā vai sociālā darba prakse tiks uzskatīta par priekšrocību;
  • B kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība;
  • teicamas latviešu valodas zināšanas. Zināšanas vismaz vienā svešvalodā tiks uzskatītas par priekšrocību.

   

  Piedāvājam:

  • atbildīgu un interesantu darbu;
  • iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
  • darba algu pirms nodokļu nomaksas pārbaudes laikam beidzoties no 929 euro;
  • sociālās garantijas.

   

  Motivētu pieteikumu, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt līdz 2022.gada 23.decembrim Rūpniecības ielā 7, Bauskā,  vai iesūtīt pa pastu, norādot adresātu: Bauskas novada pašvaldības iestāde “Bauskas novada Sociālais dienests”, Rūpniecības ielā 7, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, vai iesūtīt ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus Bauskas novada Sociālā dienesta oficiālajā elektroniskā pasta adresē socialais.dienests@bauska.lv.

   

  Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Bauskas novada pašvaldības iestādei "Bauskas novada Sociālais dienests". Lai saņemtu detalizētu informāciju par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai, lūdzam spiest: ŠEIT.

   

  Uzziņai: Bauskas novada Sociālā dienesta vadītāja Dina Romanovska, tālr. 29595827.

 • Sociālais pedagogs/sociālais darbinieks izglītības iestādē (3 amata vietas)

  Pieteikšanās līdz: 2022.12.23

  Bauskas novada pašvaldības iestāde “Bauskas novada Sociālais dienests” reģistrācijas Nr. 90009403791, izsludina konkursu uz sociālā pedagoga/sociālā darbinieka izglītības iestādē amata vakancēm (3 vakances) uz nenoteiktu laiku:

  (1 vakance) uz nenoteiktu laiku Bauskas struktūrvienībā;

  (1 vakance) uz nenoteiktu laiku Rundāles struktūrvienībā;

  (1 vakance) uz nenoteiktu laiku Vecumnieku struktūrvienībā.

   

  • 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība sociālā pedagoga darbā vai sociālajā darbā;
  • vismaz divu gadu pieredze darbā ar bērniem;
  • zināšanas sociālpedagoģisko praktisko jautājumu risināšanā;
  • prasmes plānot un modelēt uz pozitīvu rezultātu orientētu sociālpedagoģisko darbību;
  • labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, t.sk. prasme strādāt  ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī;
  • valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
  • precizitāte un augsta atbildības sajūta;
  • spēja strādāt patstāvīgi un komandā, noteikt prioritātes un plānot ikdienas darbus.

   

  Darba vieta:

  • Izglītības iestāde

   

  Piedāvājam:

  • atbildīgu un interesantu darbu;
  • iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
  • darba algu pirms nodokļu nomaksas 929 euro;
  • sociālās garantijas.
    

  Motivētu pieteikumu, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt līdz 2022.gada 23.decembrim, Rūpniecības ielā 7, Bauskā,  vai iesūtīt pa pastu, norādot adresātu: Bauskas novada pašvaldības iestāde “Bauskas novada Sociālais dienests”, Rūpniecības ielā 7, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, vai iesūtīt ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus Bauskas novada Sociālā dienesta oficiālajā elektroniskā pasta adresē socialais.dienests@bauska.lv

   

  Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Bauskas novada pašvaldības iestādei "Bauskas novada Sociālais dienests". Lai saņemtu detalizētu informāciju par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai, lūdzam spiest: ŠEIT.

   

   

  Uzziņai:

  Bauskas novada Sociālā dienesta Vecumnieku struktūrvienības vadītāja I.Jankeviča, tālr. 20219567.

  Bauskas novada Sociālā dienesta Rundāles struktūrvienības vadītāja K.Brūvele, tālr. 29189584.

  Bauskas novada Sociālā dienesta Bauskas struktūrvienības ģimeņu atbalsts nodaļas vadītāja I.Kalniņa, tālr. 26114638.

   

 • Bauskas novada Būvvaldes būvinspektors/-e

  Pieteikšanās līdz: 2022.12.31

  Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada administrācija”, reģistrācijas  Nr. 40900035851, izsludina pieteikšanos uz Bauskas novada Būvvaldes būvinspektora amatu.

   

  Prasības pretendentiem (-ēm):

  • atbilstība Ministru kabineta 2014.gada 1.oktobra noteikumu Nr.499 “Noteikumi par būvinspektoriem” prasībām;
  • pretendentam jābūt reģistrētam būvinspektoru reģistrā;
  • normatīvo aktu pārzināšana būvniecības jomā, kā arī Administratīvā procesa likuma izpratne;
  • ne mazāk kā divu gadu profesionālās darbības pieredze valsts vai pašvaldības institūcijā;
  • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, krievu valodas zināšanas – sarunvalodas līmenī;
  • labas iemaņas darbā ar datoru (MC Oficce, par priekšrocību tiks uzskatītas iemaņas darbā Būvniecības informācijas sistēmā) un biroja tehniku;
  • prasme strādāt komandā, organizatora spējas, disciplinētība, precizitāte un augsta atbildības sajūta, laba saskarsmes kultūra;
  • B kategorijas autovadītāja apliecība.

   

  Galvenie darba pienākumi:

  • kontrolēt un pārraudzīt būvniecības procesu un tiesiskumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
  • apsekot būvobjektus un sastādīt atzinumus par to pārbaudi;
  • izvērtēt būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;
  • organizēt būvobjektu nodošanu ekspluatācijā un pieņemt tos;
  • pieņemt apmeklētājus un izvērtēt iesniegto dokumentāciju;
  • izskatīt un sagatavot atbildes uz juridisko un fizisko personu iesniegumiem.

   

  Piedāvājam:

  • atbildīgu un interesantu darbu;
  • iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
  • darba algu pirms nodokļu nomaksas līdz 1639 euro;
  • sociālās garantijas;
  • darba attiecības uz nenoteiktu laiku.

   

  Pretendentam jāiesniedz:

  • motivētu pieteikuma vēstuli;
  • dzīves un darba gaitu aprakstu (Curriculum Vitae);
  • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
  • citu dokumentu kopijas (apliecības, sertifikātus), kuras pretendents uzskata par nepieciešamām (nozīmīgām).

   

  Pieteikumu, norādot “Pieteikums uz būvinspektora amatu”, var iesniegt, iesūtot dokumentus uz e-pasta adresi: dace.strazdina@bauska.lv. Tālrunis uzziņām 29417140 (Dace Putna, Bauskas novada Būvvaldes vadītāja).

   

  Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amata vietu, Jūs uzticat savus personas datus Bauskas novada pašvaldības iestādei "Bauskas novada administrācija". Detalizētu informāciju par personas datu apstrādes aspektiem šī nolūka sasniegšanai var atrast: ŠEIT


Aizvērt
Pieteikties vakancei

*Obligāti aizpildāmi lauki