Svētdiena, 21. Jūlijs, 2019. Meldra, Meldris, Melisa
Sazinies ar mums 80003939

Energopārvaldības sistēmas aktualitātes


11.07.2019.

Ēku atjaunošanas process turpinās

Kā jau iepriekš rakstīts, aptuveni 70% Latvijas iedzīvotāju šobrīd dzīvo padomju laika daudzdzīvokļu dzīvojamos namos, kas būvēti laika posmā no 1945.gada līdz 1992.gadam. Šo ēku vidējais kalpošanas ilgums tuvojas beigām, un to stāvoklis turpina pasliktināties, jo ēkas netiek atbilstoši apsaimniekotas un uzturētas. Līdz ar to, šodien daudzdzīvokļu ēku visaptveroša atjaunošana ir obligāta nepieciešamība!

Pašlaik esam projekta realizācijas vidus posmā. Vairāku Bauskas daudzīvokļu ēku īpašnieki ir lēmuši veikt pirmo soli novērtēt savas mājas tehnisko stāvokli.  Pavisam ir izstrādāti 14 ēku energoaudita sertifikāti un 9 ēku tehniskās apsekošanas atzinuma dokumentācijas. Bauskas novada pašvaldība finansē energoaudita un tehniskās apsekošanas veikšanu līdz 80% no izmaksām, bet ne vairāk kā 900 eiro. Pavisam nesen, pēc dzīvokļu īpašnieku lēmuma, tika uzsākta viņu mājas vispārējās atjaunošanas tehniskās dokumentācijas izstrāde (projektēšana) un pa vienai ēkai Salātu ielā un Vītolu ielā projektēšana ir pabeigta un projekts ir saskaņots Bauskas novada būvvaldē. Nākošais solis – saskaņošana valsts finanšu institūcijā ALTUM, atbalsta saņemšanai. Tāpat darbs turpinās arī ar pārējām ieinteresētajām daudzdzīvokļu mājām.

Atsaucoties uz 2014.gada pētījuma rezultātiem, kā lielāko izaicinājumu ēku visaptverošai atjaunošanai ar EPC[1] līgumu iedzīvotāji minēja neuzticību pašu ēkas iedzīvotāju starpā, tādā veidā nespējot uzņemties kopīgus pienākumus. Arī zināšanu trūkums un neskaidrība par to, ko ietver jēdzieni atjaunošana un siltināšana, ir iemesls, kas attur iedzīvotājus no lēmuma pieņemšanas veikt ēkas visaptverošu atjaunošanu ar EPC līgumu.

Uz jautājumu “Vai EPC līguma popularitāte pieaugs tuvākajā nākotnē?” no respondentiem tika saņemtas pozitīvas atbildes, minot, ka informācijas pieejamība sabiedrībā turpmāk ļoti ietekmēs iedzīvotāju interesi visaptverošas ēkas atjaunošanā ar EPC līguma atbalstu.

Salīdzinot respondentu atbildes ar 2014.gada pētījuma rezultātiem, var secināt, ka personīgās vajadzības ir noteicošais faktors iedzīvotāju lēmumam ēkas visaptverošā atjaunošanā ar EPC līgumu. Līdz ar to rezultāti liecina, ka pieprasījums pēc EPC līguma pieaugs gadījumos, ja māju iedzīvotāji pirms atjaunošanas izjutīs ēkas defektu ietekmi savā dzīvoklī un būs motivēti uzlabot dzīves apstākļus.

Energoefektivitātes pakalpojuma līguma priekšrocība ir tā, ka līguma ietvaros ESKO[2] apņemas nodrošināt nepieciešamos kapitālieguldījumus ēkas atjaunošanai, tādējādi aiztaupot dzīvokļu īpašniekiem rūpes par finansējuma piesaisti. Savukārt dzīvokļu īpašnieki apņemas apmaksāt ESKO veiktās investīcijas ilgtermiņā saskaņā ar EPC noteikto. Būtiski minēt, ka daudzdzīvokļu ēku īpašnieki var arī paši segt ēkas atjaunošanas darbu izmaksas un slēgt energoefektivitātes pakalpojuma līgumu, nodrošinot ilgtermiņa garantijas visām uzstādītajām iekārtām un materiāliem arī pēc līguma beigšanās.

Varbūt ir pienācis īstais laiks atjaunot savu māju? Stingrāki pamati, pa logu un durvju spraugām vairs nesvilpos vējš, nepil jumts, sakārtoti bēniņi un pagrabi, atjaunota mājas fasāde. Lai pie mums vēl ilgi var nākt viesi, lai nākot mājās nav jābaidās, ka kaimiņu balkons varētu uzkrist uz galvas, atjaunosim savu māju. Paaugstināsim tās vērtību un drošumu.

Lai sniegtu vairāk informācijas, esam apkopojuši atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par ēku atjaunošanas izmaksām un pašvaldību sniegto atbalstu daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas projektu realizācijai.

Raksts tapis projekta „Accelerate SUNShINE” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Savienības programma „Apvārsnis 2020”, projekta līguma Nr. 754080. Ja vēlaties iegūt vairāk informācijas par projektu, aicinām sazināties ar Bauskas novada domes energopārvaldnieku Raiti Ignatjevu, raitis.ignatjevs@bauska.lv vai apmeklēt mājaslapu www.sharex.lv.

[1] EPC – energoefektivitātes pakalpojuma līgums, kas noslēgts starp uzņēmumu [ESKO] un daudzdzīvokļu ēkas iedzīvotājiem. Līgums paredz, ka pēc tā īstenošanas darbiem ir 20 gadu garantija.

[2] ESKO – profesionāls uzņēmums, kas palīdz sakārtot ēkas tehnisko dokumentāciju, piesaista finansējumu, veic būvdarbus un garantē darbu kvalitāti 20 gadu garumā.

 


1.07.2019.

Bauskas novada pašvaldība sertificē  Energopārvaldības sistēmu un Latvijā pirmā iegūst ISO 50001:2018 sertifikātu

1.jūlijā Bauskas novada pašvaldībai tika piešķirts ISO 50001:2018 sertifikāts par starptautiski akreditētas energopārvaldības sistēmas (EPS) ieviešanu.

2016.gada 29.martā stājās spēkā Energoefektivitātes likums[1], ar kuru Latvijā tiek ieviesta Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 25.oktobra Direktīva 2012/27/ES par energoefektivitāti. Energopārvaldības sistēmas ieviešanas mērķis ir efektīva resursu izmantošana un pārraudzība, kas palīdz uzlabot darbības efektivitāti, ietaupīt resursus un realizējot zaļo 

domāšanu, sekmē ietekmes uz vidi mazināšanos.

Energoefektivitātes likumā noteikts arī, ka pašvaldības, kurām ir ieviests EPS, piesakoties dažādām atbalsta programmām un finansējumam, projektu vērtēšanas procesā var gūt papildu punktus. Energopārvaldības sistēma Bauskas novada pašvaldībā tika ieviesta[2] 2018.gada 15.novembrī, HORIZON 2020 projekta COMPETE4SECAP ietvaros SIA “Ekodoma” vadībā.

Energopārvaldības sistēmas izveide un sistemātiskas pieejas uzturēšana nodrošina energoefektīvu enerģijas lietošanu un patēriņu. Standarts nosaka prasības enerģijas patēriņam, ieskaitot mērījumus, dokumentāciju, atskaites, projektēšanu, iepirkumus, kas ietekmē iekārtu, sistēmu un procesu enerģijas patēriņa efektivitāti. Standarts regulē procesus, ko organizācija var izmērīt un ietekmēt.

Bauskas novada pašvaldībā Energopārvaldības sistēmā (turpmāk- EPS) iekļautas 63 pašvaldības ēkās, transporta nozare un ielu apgaismojums. Nākotnē sistēmas robežas plānots paplašināt, pievienojot citus enerģijas patēriņa objektus. EPS ieviešana ir ieguvums pašvaldībai - iespēja gūt skaidru priekšstatu par resursu patēriņu un izvērtēt dažādu pasākumu īstenošanas ietekmi uz energoefektivitātes paaugstināšanu. Tā rezultātā pašvaldība var samazināt izdevumus par energoresursiem, rodot iespēju ietaupīto finansējumu novirzīt citiem mērķiem.

Pieņemot lēmumu kļūt par partneri SIA “Ekodoma” projektā COMPETE4SECAP, pašvaldība ir apņēmās ieviest EPS un nepārtraukti uzlabot tās efektivitāti. SIA "BM Trada Latvija" vairākos posmos veica Bauskas novada pašvaldības EPS izvērtēšanas auditu un atzina, ka EPS atbilst ISO 50001:2018 standarta[3] prasībām.

 


[1] Energoefektivitātes likuma (stājies spēkā 29.03.2016) 5.panta otrā un trešā daļa, publicēts “Latvijas Vēstnesis”, 52 (5624), 15.03.2016

[2] Laikraksts Bauskas Novada Vēstis, 2018.gada 16.novembris, 5.lpp.

[3] LVS EN ISO 50001:2018 Energopārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi (ISO 50001:2018)


23.04.2019.

 

Aprīļa sākumā notika kārtējā Bauskas novada pašvaldības Energopārvaldības sistēmas (EPS) darba grupas sanāksme. Sanāksmē tika noteiktas Darba grupas locekļu atbildības sfēras un apstiprināts Pārvaldības pārskats par periodu no sistēmas ieviešanas 2018.novembrī līdz 2019.gada aprīlim. Tika izskatīti jautājumi, kas ir saistīti ar apkopotajiem pašvaldības ēku energosnieguma 2018.gada rādītājiem un atsevišķās ēkās veicamiem pasākumiem energosnieguma rādītāju uzlabošanai.

 

Nolemts, ka sākot ar šā gada maiju, novada mājaslapā bauska.lv tiks izvietota Energopārvaldības informatīvā sadaļa. Tajā interesentiem būs pieejama informācija par EPS notikumiem, pieņemtajiem lēmumiem, kā arī par energokomandu sasniegumiem Energotaupīšanas sacensībās.

 

Kā viens no pārvaldības sistēmas mērķiem ir noteikts ESP sertifikācija. 17.aprīlī notika sertifikācijas pirmā posma audits. Pārbaudes laikā auditori pārliecinās, ka pašvaldībā ieviestā energopārvaldības sistēma tiek uzturēta atbilstoši ISO standarta, normatīvo aktu un organizācijas noteiktajām prasībām. Jāgūst pārliecība, ka līmenis, kādā ieviesta pārvaldības sistēma, pamato gatavību otrā posma auditam. Sertifikācijas otrā posma audits notiks nākošā mēneša beigās.

 

Ieviešot EPS, atbilstoši ISO EN LV 50001:2017, standarta pamatā ir nepārtrauktas uzlabošanas metode “plāno, dari, pārbaudi, rīkojies” (PDPR). Standarts paredz energopārvaldības iekļaušanu organizācijas ikdienas darbībā.

 

2016.gada 29.martā stājās spēkā Energoefektivitātes likums, kura mērķis ir energoresursu racionāla izmantošana un pārvaldība, lai sekmētu ilgtspējīgu tautsaimniecības attīstību un ierobežotu klimata pārmaiņas. Lai arī pašvaldībai likumdošana neuzliek par pienākumu ieviest energopārvaldības sistēmu, novada vadība ir apliecinājusi vēlmi izveidot, ieviest un uzturēt energopārvaldības sistēmu Bauskas novadā.

 

Attīstības un plānošanas nodaļas energopārvaldnieks,
R.Ignatjevs